งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 511
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เมือง 7 1. เด็กชายเทพฤทธิ์    กอแก้ว
2. เด็กชายบัญชา    ภาษีดา
1. นางจารีรัตน์    แสงมุกดา
2. นางสาวสินีนาฏย์    โพสาวัง
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โนนสัง 4 1. เด็กหญิงสมปอง    แก้วศรี
2. เด็กหญิงเนตรทราย    ปะสาวะภา
1. นายชัยพินิจ    คำลิ้ม
2. นางวัณณิตา    สุริวงศ์
3 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง เมือง 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ประดับศรี
2. เด็กหญิงพนิดา    ผาแดง
1. นางละเอียด    ชละธาร
2. นางอรัญญา    จงย่อกลาง
4 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง เมือง 2 1. เด็กชายธิติภูมิ    คำพิลา
2. เด็กหญิงวิชญาดา    เชียงบาล
1. นางจันทิรา    ศรีซุย
2. นางปรียานุช    อุ่นใจ
5 โรงเรียนพิชญบัณฑิต เอกชน 1. เด็กชายธนินธร    รูปแก้ว
2. เด็กชายกันต์ตะวัน    โง่นทอง
1. นางสาวจันทพร    ปัญญา
2. นางสาวนันทิยา    หนันตะ
6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงทักษพร    นันทพรสิริพงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา    นิพิฐพันธุ์กุล
1. นางพัชรินทร์    ด่านพงษ์
2. นางสาวสุดาพร    ศรีหลัก
-
7 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงทักษพร    นันทพรสิริพงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา    นิพิฐพันธุ์กุล
1. นางพัชรินทร์    ด่านพงษ์
2. นางสาวสุดาพร    ศรีหลัก
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กหญิงดรัลพร    พาพันธ์
2. เด็กหญิงพนิตา    เทศวงษ์
1. นางอนงลักษ์    มาพชร
9 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงโชติกานต์    ชัยพิมพ์
2. เด็กหญิงกฤษณา    นวลละออ
1. นายอักษร    อุดมฤทธิ์
2. นางอารยา    หาญเชิงชัย
10 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง 1 1. เด็กหญิงสิรินทร    รอดประเสริฐ
2. เด็กหญิงใบเงิน    สุวรรณรัตน์
1. นางนิรมล    ศรีภูธร
11 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย เมือง 4 1. เด็กชายสรศักดิ์    โคตรมณี
2. เด็กชายศักดา    สุขวาปี
1. นางสาวยุพิน    ทิพย์ประสงค์
2. นางสุดใจ    แก้ววังสัน
12 โรงเรียนบ้านมอเหนือ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายอดิเทพ    อำมาตย์หิน
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ฤทธิยา
1. นางสาวสมรัสวดี    บุตรรัตนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................