งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 512
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เมือง 7 1. เด็กหญิงพัชริดา    เหล่าศรีชัย
2. เด็กชายชินพัฒน์    สมใจ
1. นางฉวีวรรณ    ลบพื้น
2. นางถวิล    สุริยะศรี
2 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายจารุกิตติ์    นรคุณ
2. เด็กชายธวัชชัย    คำภา
1. นางมณีรัตน์    โคตรมงคล
3 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    โชคคูณ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วิชัยยา
1. นางสาวนิลรัตน์    วรสุทธิ์
2. นางสาวเยาวเรศ    บุญผาจักร์
4 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง เมือง 2 1. เด็กหญิงนุชธิดา    แพงด่าน
2. เด็กหญิงปิยธิดา    สีสงนาง
1. นางปรียานุช    อุ่นใจ
2. นายสุวัฒน์    นาทันตอง
5 โรงเรียนบ้านป่าคา ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายจิรนัย    เอี้ยมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกรชวัล    ชำนาญพล
1. นางสาวณัฐธิชา    หาญเชิงชัย
2. นางรพีพรรณ    พลหนามแท่ง
6 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กชายสุรจิตต์    สอนเต็ม
2. เด็กหญิงกชกรณ์    บุรกรณ์
1. นางละเอียด    ปู่หลุ่น
2. นางสาววนิดา    มากเวียง
7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต เอกชน 1. เด็กหญิงภัทริกา    อภิไชย
2. เด็กหญิงเมขลา    ศรีอุดร
1. นางสาวพิกุล    อ่อนศรีไพร
2. นางสาวเบญจวรรณ    อุ่นบุญเรือง
8 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กชายจีรศักดิ์    จันทร์ชมภู
2. เด็กชายภิรมย์    มาลาอ่อน
1. นางพรรณราย    สิริธนพงศ์
2. นายเจษฎากร    พุ่มอยู่
9 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงจรรยพร    พระเกตุ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    สีนาม
1. นางสาวจารุวรรณ    เสนามนตรี
2. นางสาวยุภาพร    ทรงภักดี
10 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล เมือง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา    ทิศเพ็ญ
2. เด็กหญิงสิรินภา    อ่อนตาแสง
1. นายปริญญาวุธ    วัจนสุนทร
2. นายรวมพล    หมั่นวิชา
11 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ชื่นบาน
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ    บุญภูมิ
1. นางอนงลักษ์    มาเพชร
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงอินทิรา    ไตรฆ้อง
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ศิริ
1. นางประเวศ    ศรีลี
2. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงอินทิรา    ไตรฆ้อง
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ศิริ
1. นางประเวศ    ศรีลี
2. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
-
14 โรงเรียนบ้านผาสุก ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กหญิงวาสนา    โพธิ์เอี่ยม
2. เด็กชายปริญญา    พลเพิ่ม
1. นายอภิสิทธิ์    ศักดิ์ชัย
15 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงภัทรภร    บุญส่ง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บุญประคม
1. นางสุพัตรา    อดทน
2. นางสุมาลัย    จำเริญพานิช
16 โรงเรียนบ้านห้วยโจด เมือง 4 1. เด็กหญิงมณฐิกานต์    พัฒนาสูน
2. เด็กหญิงนริศรา    วาปีโส
1. นายบุญย์ฤทธิ์    สกุลธรรม
2. นางวรรณี    สุกเหลือง
17 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย เมือง 4 1. เด็กชายพงศธร    ขันโท
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บัวสิงห์
1. นางสาวยุพิน    ทิพย์ประสงค์
2. นางสาววิไลพร    อ่อนสะอาด
18 โรงเรียนบ้านมอเหนือ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงอริสา    สว่างชุม
2. เด็กหญิงสุภาพร    แสนสะท้าน
1. นายสุระวิทย์    ฉลาดคิด
2. นางสาวอรอุมา    เดชแพง
19 โรงเรียนบ้านกุดเต่า เมือง 2 1. เด็กหญิงพรธีรา    ภาชะนัย
2. เด็กหญิงสุภาดา    สุบิน
1. นางสาววราภรณ์    เจริญชัย
2. นางเต็มศิริ    ชุมพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................