งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 513
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงศิรินยา    สุธารัตน์
2. เด็กชายวิภา    ชาติมูลตรี
1. นางสาวปริยากร    ศรีเชียงพิมพ์
2. นางสาวระพีพร    ศรีภูมิ
2 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง เมือง 3 1. เด็กหญิงทิวาพร    สำรวมใจ
2. เด็กหญิงทานตะวัน    เผ่าบ้านฝาง
1. นางสาวสิริญา    อินทร์นอก
3 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงวรรณิภา    สุนา
2. เด็กหญิงคุณากร    ทองบุตร
1. นายกฤษฎา    ไชยศรี
4 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โนนสัง 3 1. เด็กหญิงกุสุมาวรรณ    จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    หนองเส
1. นางสาวเจนจิรา    คำมูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................