งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 514
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม เมือง 8 1. เด็กชายวีระชัย    มาตรา
2. เด็กหญิงไอวรินทร์    ศรีโยจารย์
1. นายสุระชัย    คำภิหนู
-
2 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม เมือง 8 1. เด็กชายวีระชัย    มาตรา
2. เด็กหญิงไอวรินทร์    ศรีโยจารย์
1. นายสุระชัย    คำภิหนู
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงยุธิดา    ศรแผลง
2. เด็กชายรณชัย    เอกนุช
1. นายสุพจน์    วงค์คำจันทร์
2. นายอาทิตย์    แก้วอุ่น
4 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กชายวุฒิกร    ริพิมพ์
2. นายวินัย    ยศถา
1. นางกัลยกร    เจริญสุข
5 โรงเรียนบ้านสำราญสุข ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กชายพงศกร    บุญหนา
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ภูพานทอง
1. นายชัยนาถ    ส่งสุข
2. นางสาวพรรณทิพา    ติวทอง
6 โรงเรียนบ้านท่าลาด โนนสัง 2 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    ปริสาวงศ์
2. นางสาวภาวรินทร์    ไชยแสนท้าว
1. นายอนุชิต    หัสจรรย์
2. นายเจริญ    ปัณณราช
7 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    อุตรพรม
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    แถวปา
1. นายกล้าหาญ    สุขสงคราม
2. นายธีระยุท    ประทุมกุล
8 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล เมือง 6 1. เด็กชายพิชิต    ปัญทอง
2. เด็กหญิงอทิตยา    ดีรักษา
1. นายปริญญาวุธ    วัจนสุนทร
2. นายรวมพล    หมั่นวิชา
9 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงสุธิดา    สีลุน
2. เด็กหญิงสุทธิสา    จุ้ยกระโทก
1. นางนิยม    นิมาลา
2. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
10 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา เมือง 8 1. เด็กหญิงรติมา    เพชรนอก
2. เด็กชายวีระศักดิ์    วาระสิทธิ์
1. นางปนัดดา    การีชุม
11 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โนนสัง 3 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ช่วงวงษ์หล้า
2. เด็กชายสิริชัย    ประทุมชัย
1. นางสาวคณิตา    แก้วทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................