งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 515
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม เมือง 8 1. นางสาวสุมิตตรา    การถัก
2. นางสาวศิริลักษณ์    คำผาย
1. นางจุไรรัตน์    ชมภูเขียว
2. นางศุภมาส    เรืองจันทร์
2 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. นายธนาวุฒิ    แก้วสำราญ
2. เด็กหญิงวิภา    ชาติมูลตรี
1. นางสาวนิลรัตน์    วรสุทธิ์
2. นางสาวเยาวเรศ    บุญผาจักร์
3 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กชายมงคล    ชาบุตรโคตร
2. เด็กชายอนุกูล    ทาแน่น
1. นางกัลยกร    เจริญสุข
2. นางนิภาลัย    ทองชาติ
4 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. นายณัฐพล    ภัทรปิยังกุล
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    บุญค้ำ
1. นางสาวจารุวรรณ    เสนามนตรี
2. นางสาวยุภาพร    ทรงภักดี
5 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล เมือง 6 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    นันทราช
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ผูกพันธ์
1. นายปริญญาวุธ    วัจนสุนทร
2. นายรวมพล    หมั่นวิชา
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. นางสาวยุภาพร    ไพรเขต
2. นางสาวธิดาวัลย์    คำดอนหัน
1. นางสมพร    ศรีวรรณวงษ์
2. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. นางสาวยุภาพร    ไพรเขต
2. นางสาวธิดาวัลย์    คำดอนหัน
1. นางสมพร    ศรีวรรณวงษ์
2. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
-
8 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา เมือง 8 1. เด็กหญิงสุมิตรา    สุนันธรรม
2. เด็กหญิงธิดาพร    หลวงบุรี
1. นางอริสรา    ผิวโพธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................