งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 516
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม เมือง 8 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ตะโคตร
1. นายสุระชัย    คำภิหนู
2 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงพัชรา    เดชจำปา
1. นายสุพจน์    วงค์คำจันทร์
3 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงอุลาวรรณ    เขื่อนสูงเนิน
1. นายบัลลังก์    ไชยสิงหา
4 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แนวประเสริฐ
1. นางกัลยกร    เจริญสุข
5 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา โนนสัง 2 1. เด็กชายบัญชา    ภูมิประเสริฐ
1. นางสาวคชาภรณ์    เสริมศรี
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงณัฐวดี    มะศักดิ์
1. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
7 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โนนสัง 3 1. เด็กหญิงสุวพร    ผ่องสีงาม
1. นางสาวคณิตา    แก้วทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................