งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ท้าวแสง
1. นางสาวนงคนางค์    เสนานิคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง เมือง 8 1. เด็กหญิงกุลธารักษ์    เนื้อศรีจันทร์
1. นางสาวสุคนธ์    นนทการ
13
3 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม เมือง 5 1. เด็กหญิงพรหมพร    หงษ์สูงเนิน
1. นางรัตนา    โคตรวิทย์
15
4 โรงเรียนอนุบาลสุดา เอกชน 1. เด็กหญิงกชกร    ไชยดี
1. นางวราภรณ์    ทิพย์รักษา
6
5 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ชัยวิเศษ
1. นางสาวนริศรา    ประดับศรี
16
6 โรงเรียนบ้านทรายงาม เมือง 2 1. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ    อัมพระ
1. นางสาวศิริวรรณ    พาลี
14
7 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงสุภณิดา    แสนจำลา
1. นางสาวนิดติญา    ไชยศรี
16
8 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงแพรวา    ทองศรี
1. นางสาวยศพร    พรมเวียง
9 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กหญิงจุติมาศ    อุปจันทร์
1. นางสาววิชยา    อินทพรม
20
10 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ โนนสัง 5 1. เด็กหญิงวิยะดา    แก้วก่า
1. นางทิตยา    หาระคุณโน
18
11 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    โคตรสุวรรณ์
1. นางสาวสุพัชรา    ปัญญาวิกิจตระกูล
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม โนนสัง 6 1. เด็กหญิงณริภัทร    แก้วบุรี
1. นางสาวธิราวรรณ    ประจวบแท่น
10
13 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    ผาธิ
1. นางสาวศิริกัญญา    ดรครชุม
8
14 โรงเรียนบ้านภูพานคำ เมือง 7 1. เด็กหญิงพิมพร    สิวทองคำ
1. นางภาวิไล    บุญทองแพง
10
15 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง โนนสัง 7 1. เด็กหญิงจิราพร    มีสุข
1. นางอลิสรา    อาจหาญ
10
16 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กชายกรวิชญ์    มอญขันธ์
1. นางเพาไพรำ    หาญเชิงชัย
7
17 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม โนนสัง 3 1. เด็กหญิงจีราวรรณ์    พรมนิล
1. นางสาวอาภรณ์    ธรรมสอน
9
18 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง 1 1. เด็กหญิงวิภาพร    นาใต้
1. นางนิรมล    ศรีภูธร
4
19 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โนนสัง 2 1. เด็กหญิงพัชรพร    คุณนาม
1. นางสาวประไพรพร    สาวะรก
5
20 โรงเรียนบ้านหนองแตง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ยศรุ่งเรือง
1. นางเพ็ญศรี    แสนบัว
21 โรงเรียนบ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กหญิงนันธิดา    จันทร์ทโชติ
1. นางร๊อคเก็ต    เคนทวาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 เมือง 6 1. เด็กหญิงพัชรศรี    หงษ์คำ
1. นางเบญจวรรณ    โฉมเฉลา
23 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง เมือง 10 1. เด็กชายธีรเดช    เหล่าดี
1. นางวัชรี    ลอเทนสเซลาเกอร์
19
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................