งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง เมือง 8 1. เด็กหญิงณัฐริกา    อาษา
1. นางสาวสุคนธ์    นนทการ
11
2 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงกุลนัฐ    ปกป้อง
1. นางสาวสุวารี    แก้วดวงศรี
10
3 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงชลลดา    แสงเดช
1. นางสาวกรวิกาณ์    ข่วงทิพย์
20
4 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม เมือง 5 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์    มาคะวงศ์
1. นางพรรณี    โจมศรี
11
5 โรงเรียนอนุบาลสุดา เอกชน 1. เด็กหญิงสุนิษา    เสนาไชย
1. นางวราภรณ์    ทิพย์รักษา
7
6 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง เมือง 2 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    คำหอม
1. นางปรียานุช    อุ่นใจ
11
7 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กชายธวัชชัย    จันทร์เทพ
1. นางสาวศิริลักษณ์    ชันติโก
11
8 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงธัญยรัตน์    ชาแก้ว
1. นางสาวรินดา    สวนโสกเชือก
16
9 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล เมือง 6 1. เด็กชายพีระพัฒน์    พรมบุญ
1. นางเพ็ญศรี    ฉลาดแย้ม
22
10 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ โนนสัง 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เวียงสมุทร
1. นางสาวสุภาพร    เจริญชัย
17
11 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    นิพิฐพันธุ์กุล
1. นางฤทัย    พันธุพารา
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม โนนสัง 6 1. เด็กหญิงประภาพร    นิลประภา
1. นางสาวธิราวรรณ    ประจวบแท่น
8
13 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา    นาทันเริ่ม
1. นางนิยม    นิมาลา
4
14 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง โนนสัง 7 1. เด็กหญิงชิดชนก    ใคร่ควร
1. นางอลิสรา    อาจหาญ
18
15 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    สินธุวาปี
1. นางจิราภรณ์    ผิวดี
9
16 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม โนนสัง 3 1. เด็กหญิงชนาภา    โรจน์ศรี
1. นางสาวอาภรณ์    ธรรมสอน
15
17 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง 1 1. เด็กหญิงญานิกภรณ์    สุบินเกษมศิริ
1. นางนิรมล    ศรีภูธร
6
18 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โนนสัง 2 1. เด็กหญิงวรินทร    บุญเชิด
1. นางสาวประไพรพร    สาวะรก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนบ้านหนองแตง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงชลทิชา    สร้อยคำ
1. นางเพ็ญศรี    แสนบัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนบ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กหญิงศิภาพร    อุทภักดี
1. นางร๊อคเก็ต    เคนทวาย
23
21 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย เมือง 4 1. เด็กหญิงบาจรี    รัตนภูมี
1. นางสุดใจ    แก้ววังสัน
21
22 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง เมือง 10 1. เด็กชายอภิรักษ์    ปิดตะกะ
1. นางอรอนงค์    จันทร์สมัคร
19
23 โรงเรียนบ้านโคกกุง เมือง 9 1. เด็กหญิงนิรัชฎา    ดุมเกษม
1. นางสาวสุทินี    อินทศิลา
5
24 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กหญิงอัญมณี    โคตรแสงอ่อน
1. นายจำนงค์    ปัดแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................