งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ เมือง 8 1. เด็กหญิงสายสุดา    คุณราช
1. นางสาวอารีรัตน์    สารีแก้ว
9
2 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง เมือง 10 1. เด็กหญิงหยดน้ำ    รัตนอุดม
1. นางสาววนิศรา    บุตรโชติ
5
3 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายเพชรกล้า    สนสังข์
1. นางสาวกรวิกาณ์    ข่วงทิพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง เมือง 3 1. เด็กหญิงสุทธาทิพย์    ชัยเพชร
1. นางสาวสิริญา    อินทร์นอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงรามาวดี    แดงสีแก้ว
1. นายกฤษฎา    ไชยศรี
12
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงณัฐวดี    มะศักดิ์
1. นางนิยม    นิมาลา
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง โนนสัง 2 1. เด็กหญิงนรศรา    ใจงาม
1. นางสาวศิริกุล    จารย์โพธิ์
7
8 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงสายชล    เมืองน้อย
1. นางสาวเจนจิรา    ลาดบัวขาว
13
9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงนิรชา    แก้วจันดา
1. นางสุพัตรา    โภคานิตย์
11
10 โรงเรียนบ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กหญิงนุกูล    อุทภักดี
1. นางสาวลักขณา    เหล่าวงโคตร
8
11 โรงเรียนโนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงวรินทร์    รัววิชา
1. นางจริญญา    เดชเจริญ
5
12 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ เมือง 5 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    คำด้วง
1. นางสาวนิภาพร    ธนูทอง
9
13 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โนนสัง 3 1. เด็กชายชนกันต์    คงเมือง
1. นางสาวเจนจิรา    คำมูล
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................