งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงนฤมล    เนื่องพนอม
1. นางสาวนงคนางค์    เสนานิคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนอนุบาลสุดา เอกชน 1. เด็กหญิงชัญญนิษฐ์    ทัศดรกุลพัฒน์
1. นางสาวศิราวรรณ    มีสติ
5
3 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล เมือง 10 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ชำนาญ
1. นางรัชนี    มีเบ้า
4 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ โนนสัง 4 1. เด็กชายภัทรกร    วิริยะทรงธรรม
1. นายสูธรรม    พรมเสถียร
5 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงนุจรีย์    แพงสินสร้าง
1. นางระเบียบ    ดีศรี
11
6 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กชายชัยวัฒนา    ศรีหาบัว
1. นางสงกรานต์    ศรีหาบัว
16
7 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กหญิงรัตติกาล    ชอบงาน
1. นางสาววิชยา    อินทพรม
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กชายพงศกร    คำศรี
1. นางสาวกัลยากร    พรมดวงดี
11
9 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ โนนสัง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา    บุญบรรลุ
1. นางทิตยา    หาระคุณโน
16
10 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงธันยพร    ทับหนองฮี
1. นางสาวสุพัชรา    ปัญญาวิกิจตระกูล
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนเทศบาล1 เมือง 7 1. เด็กชายกรวิชญ์    วงษ์ภูธร
1. นางสาวเสาวณีย์    นามเคน
8
12 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กชายธนโชติ    มาตวังแสง
1. พันจ่าเอกชาตรี    ปะริเวทัง
7
13 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) โนนสัง 6 1. เด็กหญิงมนัสวี    แผ้วชำนาญ
1. นางวรรณี    เหล่าบ้านค้อ
13
14 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง โนนสัง 2 1. เด็กชายคุณวุฒิ    จันทร์ขาว
1. นางสาวศันศนี    โคตรชมภู
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน โนนสัง 7 1. เด็กชายปริญญา    เทียมเพชร
1. นางมณฑิณี    เกราะชัย
14
16 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กชายศิวัชพงศ์    วงศ์กาฬสินธุ์
1. นางอารยา    หาญเชิงชัย
5
17 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม โนนสัง 3 1. เด็กหญิงพัชริดา    ทองดี
1. นางสาวอาภรณ์    ธรรมสอน
18
18 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง 1 1. เด็กหญิงบุษบา    คำสีทา
1. นางนิรมล    ศรีภูธร
14
19 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง เมือง 2 1. เด็กชายเอกภพ    มงคลกุล
1. นางกรรณเรศ    ชันติโก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนบ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กชายชัยมงคล    ศรีงาม
1. นางร๊อคเก็ต    เคนทวาย
8
21 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    จำปาขาว
1. นางสุรีย์พร    สวัสดิ์ศรี
18
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 เมือง 6 1. เด็กชายจักรพันธ์    ทำบุญ
1. นางเบญจวรรณ    โฉมเฉลา
10
23 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย เมือง 4 1. เด็กชายสราวุธ    สุโพธิ์ไข
1. นางสุดใจ    แก้ววังสัน
24 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา เมือง 8 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    แถลงการ
1. นางพิมพา    อัมเพิลบี้
25 โรงเรียนบ้านโคกกุง เมือง 9 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    โคตรเพชร
1. นางสาวสุดาพร    พัสดร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................