งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงมาริสา    กำลังทวี
1. นางสาวนงคนางค์    เสนานิคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนสัง 4 1. เด็กหญิงอรัญญา    เดชกุลชร
1. นายวิทชัย    เหล่าบ้านค้อ
15
3 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม เมือง 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ประเสริฐสังข์
1. นางพรรณี    โจมศรี
19
4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต เอกชน 1. เด็กชายณัฐดนัย    นามวิเศษ
1. นางสาวนันทิยา    หนันตะ
6
5 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงณัฐาลิขิต    ไชยเลิศ
1. นางสาวสิรินรัตน์    อินทรักษา
17
6 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงปุษยาดา    โล่ห์คำ
1. นางสาวยศพร    พรมเวียง
17
7 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กหญิงอโนมา    จันทร์หอม
1. นางสาวศิริลักษณ์    ชันติโก
19
8 โรงเรียนบ้านโนนทัน เมือง 7 1. เด็กชายวราเทพ    ฝ้ายเจริญ
1. นายนิพล    นาสมบูรณ์
10
9 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงทักษพร    นันทพรสิริพงศ์
1. นางพัชรินทร์    ด่านพงษ์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย โนนสัง 5 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    สีหาเนตร
1. นางจันทร์เพ็ญ    ภูเงิน
7
11 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) โนนสัง 6 1. เด็กชายศุภกิจ    บุญยาน
1. นางวรรณี    เหล่าบ้านค้อ
11
12 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง โนนสัง 7 1. เด็กหญิงวนิดา    พะชะ
1. นายอนุศักดิ์    พรมโส
19
13 โรงเรียนบ้านข่าน้อย โนนสัง 3 1. เด็กหญิงภารดา    ศรีประชัย
1. นายสรัญญู    พาลศรี
11
14 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กชายรัชนาท    ประเสริฐศิลป์
1. นางพัชรินทร์    ประเสริฐศิลป์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง 1 1. เด็กชายเอกรัฐ    ขันตยาคม
1. นางนิรมล    ศรีภูธร
4
16 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โนนสัง 2 1. เด็กชายปุุรเชษฐ์    คุณนาม
1. นางสาวประไพรพร    สาวะรก
11
17 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง เมือง 2 1. เด็กหญิงปฏิพร    แสนหาญ
1. นางทัศนีย์    จันทา
22
18 โรงเรียนบ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กหญิงสุพิชฌา    แสงโพธิ์
1. นางร๊อคเก็ต    เคนทวาย
9
19 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงปรียากุล    จุปะมัตตัง
1. นางสุรีย์พร    สวัสดิ์ศรี
8
20 โรงเรียนบ้านห้วยโจด เมือง 4 1. เด็กชายศุภกร    ชูยศ
1. นางสาวบุษดี    วิชาเงิน
22
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 เมือง 6 1. เด็กหญิงศิริประภา    รักศิลป์
1. นายพลวัฒน์    เครือภักดี
5
22 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง เมือง 10 1. เด็กหญิงศิลป์ศุภา    แสนศิลา
1. นางอรอนงค์    จันทร์สมัคร
16
23 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา เมือง 8 1. เด็กชายธนาธิป    สุขมล
1. นางบังอร    โสภิพันธ์
22
24 โรงเรียนบ้านโคกกุง เมือง 9 1. เด็กหญิงกฤษณา    ศรีเสน่หา
1. นางสาวสุทินี    อินทศิลา
11
25 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    พุทไธสงค์
1. นายจำนงค์    ปัดแสน
22
26 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศรีคำภา
1. นายปัญญา    ยางศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................