งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนสัง 4 1. นางสาวกัลยา    ดอชนะ
1. นายวิทชัย    เหล่าบ้านค้อ
6
2 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง เมือง 10 1. เด็กหญิงศุภางค์รัชน์    เดชเดิม
1. นางสาววนิศรา    บุตรโชติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง เมือง 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    พระพา
1. นางสาวสิริญา    อินทร์นอก
10
4 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน เมือง 5 1. เด็กหญิงชมชนก    ลาภวิเศษแท้
1. นางจิตรลดา    ปานะถึก
6
5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงกิตติยารัตน์    มุทุจิตร
1. นายธนวิชญ์    ธนูทอง
6
6 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงสุภาพร    แก้วแสน
1. นางสมสมร    อินทรเพชร
10
7 โรงเรียนบ้านสำราญสุข ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงปิยะดา    ขุนเทพ
1. นางสุพร    กุลกั้ง
15
8 โรงเรียนร่มเกล้า เมือง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พันธ์เพียร
1. นางสุพรรณี    พิพิธหิรัญการ
10
9 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงอัญนิสา    หุ่งเชียงเหียน
1. นางสาวอารดา    เสียงเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา โนนสัง 2 1. เด็กหญิงพรรณฺิษา    เกณฑ์ภูเขียว
1. นางพัชรียา    สิงคำป้อง
10
11 โรงเรียนบ้านวังมน โนนสัง 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สระแก้ว
1. นางสาวชุติมา    ชาเนตร
12 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง โนนสัง 7 1. เด็กหญิงกรกนก    ภูจอมเดือน
1. นางนคร    ฉลาดแย้ม
5
13 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์    มูลศาสตร์
1. นางสุพัตรา    โภคานิตย์
6
14 โรงเรียนดอนปอวิทยา ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กชายเกตุสุวรรณ    จิตพรมมา
1. นางสุทธิพร    โสภกิจ
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนบ้านนาเลิง เมือง 4 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    ประสิทธิ์แสงมโนไพ
1. นายประพัฒชัย    โพธิ์ตะนิมิตร
15
16 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ เมือง 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา    โกษารัตน์
1. นางสาวสุพัตรา    สิงห์ชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    กล้าเมืองกลาง
1. นายปัญญา    ยางศรี
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................