งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง เมือง 8 1. เด็กหญิงบุญญาดา    ปิ่นทอง
1. นางสาวสุคนธ์    นนทการ
23
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนสัง 4 1. เด็กหญิงเยาวเรศ    เทียมไธสง
1. นายวิทชัย    เหล่าบ้านค้อ
3 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม เมือง 5 1. เด็กหญิงณัชยา    สาหล้า
1. นางพรรณี    โจมศรี
21
4 โรงเรียนอนุบาลสุดา เอกชน 1. เด็กหญิงวนัฎฐา    ภูมิสายดอน
1. นางสาวศิราวรรณ    มีสติ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง เมือง 3 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ท้าวพา
1. นางสาวสิริญา    อินทร์นอก
20
6 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล เมือง 10 1. เด็กหญิงหฤทัย    อรรถฮาดศรี
1. นายมุ่งหมาย    ตองสุพรรณ์
24
7 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง เมือง 2 1. เด็กชายธนชัย    ราชบัณฑิต
1. นางปรียานุช    อุ่นใจ
7
8 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงธนัญญา    มั่นมี
1. นางสาวรินดา    สวนโสกเชือก
16
9 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล เมือง 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สุเทวี
1. นางเพ็ญศรี    ฉลาดแย้ม
15
10 โรงเรียนบ้านถิ่น โนนสัง 5 1. เด็กชายอนุชา    ภูมิภูเขียว
1. นางอรอุมา    กันนะลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    จันทา
1. นางวิรัชต์    สุดา
5
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กชายธันวา    ดาแลบ
1. นางนิยม    นิมาลา
14
13 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) โนนสัง 6 1. เด็กหญิงนริสา    บุญฐานะ
1. นางวรรณี    เหล่าบ้านค้อ
11
14 โรงเรียนบ้านภูพานคำ เมือง 7 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์    ขันขวา
1. นางภาวิไล    บุญทองแพง
18
15 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 โนนสัง 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ประดุดง
1. นางกฤษณา    ทาขุลี
9
16 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม โนนสัง 3 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    พิเคราะห์แนะ
1. นางสาวอาภรณ์    ธรรมสอน
12
17 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงปัทมาพร    โพธิ์ศรีรัตน์
1. นางลำพูน    นิตยารส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง 1 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    วรจักร
1. นางนิรมล    ศรีภูธร
4
19 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โนนสัง 2 1. เด็กหญิงนัยนา    หมื่นกัลยา
1. นางสาวประไพรพร    สาวะรก
8
20 โรงเรียนบ้านหนองแตง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงศศิธร    โสแสนน้อย
1. นางเพ็ญศรี    แสนบัว
10
21 โรงเรียนบ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    ทุมมะลา
1. นางร๊อคเก็ต    เคนทวาย
21
22 โรงเรียนบ้านห้วยโจด เมือง 4 1. เด็กหญิงสาลิกา    ชาวสวน
1. นางสาวบุษดี    วิชาเงิน
16
23 โรงเรียนโนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงอริษา    คล้ายวรรณ
1. นางจริญญา    เดชเจริญ
19
24 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กหญิงนาถรัตฎา    โคงสถิตย์
1. นายจำนงค์    ปัดแสน
25 โรงเรียนบ้านมอเหนือ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ทองอ่ำ
1. นางสาวสมรัสวดี    บุตรรัตนะ
6
26 โรงเรียนบ้านข้องโป้ เมือง 9 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ไชยผง
1. นางเอื้อมพร    อุ่นใจ
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................