งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ตงฉิน
1. นายจำรัส    ผิวดี
12
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนสัง 4 1. นางสาวกรรณิการ์    ศรีซุย
1. นายวิทชัย    เหล่าบ้านค้อ
3 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง เมือง 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ขันหล้า
1. นางสาวสิริญา    อินทร์นอก
13
4 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ภักดีอำนาจ
1. นางสาวอัมพร    จันทะเริง
7
5 โรงเรียนบ้านถิ่น โนนสัง 5 1. เด็กหญิงภัสสร    ทองผา
1. นางวิไลลักษณ์    ดอนปากจ้ำ
6
6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงปารินันท์    เกรียงเดช
1. นางกรองแก้ว    พาพินิจ
5
7 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. นางสาวธิดาวัลย์    คำดอนหัน
1. นางนิยม    นิมาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง โนนสัง 2 1. เด็กชายศรายุทธ    ห้าวหาญ
1. นางสาวปรียาภรณ์    กาอุปมุง
10
9 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ซุยทอง
1. นางสาวเจนจิรา    ลาดบัวขาว
7
10 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์    บุญเกาะ
1. นางสุพัตรา    โภคานิตย์
4
11 โรงเรียนดอนปอวิทยา ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กหญิงเกศรา    สาน้อย
1. นางสุทธิพร    โสภกิจ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนโนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    กองแก้ว
1. นางจริญญา    เดชเจริญ
9
13 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง เมือง 10 1. เด็กหญิงเสาวณีย์    สมเฉียงใต้
1. นางวัชรี    ลอเทนสเซลาเกอร์
11
14 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ เมือง 5 1. นางสาววชิราภรณ์    ช่วยปัด
1. นางสาวนิภาพร    ธนูทอง
15 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ เมือง 8 1. เด็กหญิงวนิดา    นามเลน
1. นางสาวสุพัตรา    สิงห์ชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................