งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 060
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    นวลน้อย
1. นางสาวนงคนางค์    เสนานิคม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม เมือง 5 1. เด็กหญิงสุชานาถ    เหล่าพิเดช
1. นางพรรณี    โจมศรี
7
3 โรงเรียนอนุบาลสุดา เอกชน 1. เด็กหญิงพิชญาภา    โฉมเฉลา
1. นางสาวกรุณา    คูสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงณัฐาลิขิต    ไชยเลิศ
1. นางสาวสิรินรัตน์    อินทรักษา
12
5 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงธีรพร    เดชสิมมา
1. นางสาวยศพร    พรมเวียง
9
6 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กชายธวัชชัย    จันทร์เทพ
1. นางสาวศิริลักษณ์    ชันติโก
9
7 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ โนนสัง 5 1. เด็กชายชัชวาลย์    บุญแก้ว
1. นางสาวสุภาพร    เจริญชัย
17
8 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงกรกมล    สว่างพิทักษ์
1. นายสมเพชร    แคนติ
4
9 โรงเรียนบ้านวังมน โนนสัง 3 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    พิมพุก
1. นางสาวชุติมา    ชาเนตร
16
10 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) โนนสัง 6 1. เด็กหญิงนิราวรรณ    ทุมโคตร
1. นางวรรณี    เหล่าบ้านค้อ
15
11 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง โนนสัง 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ศรีเสมอ
1. นางสาวศันศนี    โคตรชมภู
7
12 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 โนนสัง 7 1. เด็กหญิงวริษา    ผาตากแดด
1. นางกฤษณา    ทาขุลี
5
13 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงพรลภัส    นามบัณฑิต
1. นางลำพูน    นิตยารส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง 1 1. เด็กหญิงกฤติมา    ยอดค้ำ
1. นางนิรมล    ศรีภูธร
13
15 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง เมือง 2 1. เด็กชายวัชรพล    แสงจันทร์
1. นางทัศนีย์    จันทา
14
16 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กหญิงดวงพร    ภูผาสาท
1. นางรับพร    เผยศิริ
6
17 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย เมือง 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    โยธิบาล
1. นางสุดใจ    แก้ววังสัน
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................