งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง เมือง 10 1. เด็กหญิงสุนิสา    ศรีสุนาครัว
1. นางสาววนิศรา    บุตรโชติ
8
2 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายเพชรกล้า    สนสังข์
1. นางสาวนิลรัตน์    วรสุทธิ์
4
3 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน เมือง 5 1. เด็กหญิงชมชนก    ลาภวิเศษแท้
1. นางจิตรลดา    ปานะถึก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงชลนภา    ชานิคม
1. นางสมสมร    อินทรเพชร
9
5 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แนวประเสริฐ
1. นางสาวพรพิมล    ปาเวียง
5
6 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. นางสาวบัวลอย    เหล็กคำตู้
1. นายวิชิต    บริบาล
7
7 โรงเรียนบ้านถิ่น โนนสัง 5 1. เด็กชายอภิรักษ์    หลาบหนองแสง
1. นางวิไลลักษณ์    ดอนปากจ้ำ
8 โรงเรียนร่มเกล้า เมือง 7 1. เด็กหญิงณัชชา    แข็งฤทธิ์
1. นางสุพรรณี    พิพิธหิรัญการ
9 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา โนนสัง 2 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    รัตนวงศ์
1. นางพัชรียา    สิงคำป้อง
5
10 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง โนนสัง 7 1. เด็กชายจักรกริช    แฝงพุดชา
1. นางนคร    ฉลาดแย้ม
11 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์    มูลศาสตร์
1. นางสุพัตรา    โภคานิตย์
12 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา เมือง 8 1. เด็กชายศิริชัย    ชูรัตน์
1. นางพิมพา    อัมเพิลบี้
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โนนสัง 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา    กองทอง
1. นางสาวเจนจิรา    คำมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................