งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม เมือง 8 1. เด็กชายณรินธร    กวงตุ้น
2. เด็กชายกฤษณะ    ชุมพล
3. เด็กชายจักรพงษ์    สิมารักษ์
4. เด็กชายพิษณุ    ไกรษรศรี
5. เด็กชายสถาพร    หนูจอ
6. เด็กชายนิพล    พบสมัย
7. เด็กชายนครินทร์    พันธ์จันทร์
8. เด็กชายธีรภัทร    ปัจจาเนย์
1. นายทองคำ    พรมชินวงษ์
2. นางพูนทรัพย์    พรมชินวงษ์
3. นายสมจิต    ศิริเคน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายภานุ    ทองลี
2. เด็กชายยอดชาย    โยวะ
3. เด็กชายธีระวุฒิ    ทึงดา
4. เด็กชายสุวิชัย    นุเสน
5. เด็กชายวุฒิชัย    โยธากาลี
6. เด็กชายศักรินทร์    เทพสุทธิ์
7. เด็กชายปิยพงษ์    เหลาเพ็ง
8. เด็กชายเทวา    ชาสุด
1. นายขวัญชัย    คำดอกรับ
2. นายสุพจน์    วงค์คำจันทร์
3. นายเคนศรี    พลเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านท่าลาด โนนสัง 2 1. เด็กชายอนุชา    อิ่มศรี
2. เด็กชายก้องภพ    ขัตติยะวงศ์
3. เด็กชายชนาธิป    ศรีวงศ์ดี
4. เด็กชายศิวพงษ์    ต้นจาน
5. เด็กชายคณาชัย    นิยมตรง
6. เด็กชายนุกูล    จันทร์หล่ม
7. นายยุทธิพงษ์    วัฒสาร
8. นายภานุวัฒน์    สิมพันธ์
1. นางสาวกนิษฐา    ศิริวงษ์ขันธ์
2. นายปรีชา    สิงห์ชัย
3. นางสาวยุพิน    นาแก
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 เมือง 6 1. เด็กชายธีรวัฒน์    หาชัย
2. นายพัฒนา    บุญมี
3. นายธนทร    สุโงน
4. นายวัชรินทร์    สุมงคล
5. เด็กชายเสกสรรค์    อ่อนสี
6. เด็กชายชลธี    โคตรมณี
7. เด็กชายอัมรินทร์    กาละบุตร
8. เด็กชายอนุวัฒน์    รักษาราช
1. นางสาวมาลี    พรหมเดเวช
2. นายสมพาน    แสงพระจันทร์
3. นายสมัย    ชัยโสดา
4
5 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ เมือง 5 1. เด็กชายภูมินทร์    ธิตะปัน
2. เด็กชายเบญจรงค์    ศิริวงศ์
3. เด็กชายศรีสุนทร    ดาวเรือง
4. เด็กชายชัยวัฒน์    หาหนองหว้า
5. เด็กชายพันนา    บาลี
6. เด็กชายชัยณรงค์    บุรีเลิศ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์    แสงพา
8. เด็กชายจิรายุทธ    พรมมา
1. นายประคม    เดชะ
2. นายรักวิทย์    นาคฤทธิ์
3. นายอธิชา    พิมพา
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................