งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง โนนสัง 2 1. เด็กชายนุตา    อิทรประสิทธิ์
2. เด็กชายศรายุทธ    ห้าวหาญ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์    ภูมิฐาน
4. เด็กหญิงรรินธร    ศิริวัฒน์
5. เด็กหญิงสุทธิดา    จำปาบุรี
1. นางสาวปรียาภรณ์    กาอุปมุง
2. นางสาวศิริกุล    จารย์โพธิ์
2 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ เมือง 5 1. เด็กชายสหรัฐ    พลขาง
2. เด็กหญิงศิริกัญญา    ทิพย์เนตร
3. เด็กหญิงใบเตย    เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงรัตยา    บุญทุม
5. เด็กหญิงธัญญาริญ    สีเทา
1. นางสาวนิภาพร    ธนูทอง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................