งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงอลิศา    เฮ้าวัน
1. นางละเอียด    ปู่หลุ่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง เมือง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    หาสอดส่อง
1. นางพรรณิภา    ทองอาสน์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ โนนสัง 5 1. เด็กชายฐานันดร    ถากา
1. นางสาวสุภาพร    เจริญชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................