งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงธิดาพร    ตาดี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    ชัยสงค์
3. เด็กหญิงตรีสุคนธ์    บุญเกาะ
4. เด็กหญิงศิริพร    อ่อนศรี
5. เด็กหญิงนลนี    ประเสริฐสังข์
6. เด็กหญิงเจนจิรา    ชัยสงค์
7. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์    มูลศาสตร์
1. นายคำมวล    บุญประคม
2. นางปิยะภรณ์    พลแพงขวา
3. นายสุนันทวุธ    หงษ์สระแก้ว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................