งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 708
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง เมือง 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    ศรีคุณลา
2. เด็กหญิงวิชญาดา    เชียงบาล
3. เด็กหญิงอรัญญา    สินเพ็ง
1. นางปรียานุช    อุ่นใจ
2. นางสาวสาริน    พรมราช
5
2 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงปิยลักษณ์    อากานิตย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    สูญกลาง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    คำมะวัน
1. นางวีรยา    ลี้พงษ์กุล
2. นางเพ็ญนภา    ปุริโส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ โนนสัง 4 1. เด็กหญิงพรรณิดา    ภูเงิน
2. เด็กหญิงอภัสราภา    ศรียัง
3. เด็กหญิงณัฐกมล    อาจหาญ
1. นางสาวกาญจนา    ภิญโญทรัพย์
2. นางดวงกัลยา    วิธุสุวรรณกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงสุมินตรา    หนองเส
2. เด็กหญิงอรัญญา    ชัยบุตร
3. เด็กหญิงมุธิตา    อยู่ทิพย์
1. นางนุจรินทร์    ป้านภูมิ
2. นางสมพร    ศรีวรรณวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านโนนตาล โนนสัง 3 1. เด็กหญิงชุติมา    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    สีดาโคตร
3. เด็กหญิงภัทรสุดา    พลทา
1. นางวันเพ็ญ    ธานีวรรณ
2. นางสาวศิลาภักฏ์    แก้วก่า
9
6 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บุญประคม
2. เด็กหญิงภัทรกร    บุญส่ง
3. เด็กหญิงกนกพร    มาทิพย์
1. นางสุพัตรา    อดทน
2. นางสุมาลัย    จำเริญพานิช
7
7 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    พาภักดี
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    อุประถา
3. เด็กหญิงอรัญญา    กงเพชร
1. นางถวิล    เศรษฐบดี
2. นางนพมาศ    จิตศักดิ์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ เมือง 4 1. เด็กชายณวรุตม์    กองเพชร
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ทิวาคำ
3. เด็กหญิงดลอัปสร    อุทธา
1. นายบุญจันทร์    จันทร์สมัคร
2. นายอาทร    มนตรี
5
9 โรงเรียนบ้านมอเหนือ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงวราลักษณ์    หีบแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร    แสนผล
3. เด็กหญิงอริสา    สว่างชุม
1. นางสาวสุกันยา    มือกุศล
2. นางสุภาภรณ์    แพงคำแหง
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................