งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 709
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงนริศรา    ทาน้อย
2. เด็กหญิงศิริวิภา    บัวทอง
3. เด็กชายยุทธนา    อาจเจริญ
1. นางนงนุช    บัวงาม
2. นางสมสมร    อินทรเพชร
2 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ เมือง 1 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    ไชยศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เพลียสมุทร
3. เด็กหญิงอลิตา    ชวนชัยลึก
1. นางสมบัติ    วงคำใหญ่
2. นางสุจิตรา    วรวิเวช
3 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงยุภาพร    ไพรเขต
2. เด็กหญิงสุทธิสา    จุ้ยกระโทก
3. เด็กหญิงสุธิดา    สีลุน
1. นางสมพร    ศรีวรรณวงษ์
2. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านนาเลิง เมือง 4 1. นางสาวน้ำฝน    เวฬุวนาธร
2. เด็กหญิงเกตสุดา    นาหัวคน
3. เด็กหญิงศุภิสรา    จันทวงศ์
1. นางรานี    กองวงศ์
2. นางวรณี    แสงมุกดา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................