งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กชายสุรจิตต์    สอนเต็ม
2. เด็กชายธีระพล    สุวรรณบล
3. เด็กชายชาญชัย    อรรถสาร
4. เด็กชายธนากร    สะเทียนรัมย์
5. เด็กชายบุญปก    ศรีบุญ
6. เด็กชายศุภชัย    อบมา
7. เด็กชายพงศกร    มูลประภา
1. นางสาวดวงใจ    สิมมาสุข
2. นางละเอียด    ปู่หลุ่น
3. นายสมเกียรติ    มูลศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    สักขวา
2. เด็กหญิงนวรัตน์    ปุยแก้ว
3. เด็กหญิงกนกกาญจน์    พรมพลเมือง
4. เด็กหญิงนริศรา    ทองใบ
5. เด็กหญิงนิรันตรี    ภูสมบัติ
6. เด็กหญิงกชพร    จันทร์เหลือง
7. เด็กหญิงพาสนา    จันทวงศ์
8. เด็กหญิงณัฐริกา    แก่นวงษ์
9. เด็กหญิงนฤมล    พรมนิล
1. นายมนตรี    พลแพงขวา
2. นางสุพัตรา    อดทน
3. นางสุมาลัย    แสงเกตุ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................