งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 714
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เมือง 7 1. เด็กชายอภินันท์    อวนศรี
2. เด็กชายพงศภัค    วิบูลย์กุล
1. นางจารีรัตน์    แสงมุกดา
2. นายสมศักดิ์    ใจเปรียว
7
2 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม เมือง 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ประเสริฐข์
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์    มาคะวงค์
1. นางพรรณี    โจมศรี
11
3 โรงเรียนอนุบาลสุดา เอกชน 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    วงษ์ทอน
2. เด็กชายพงษ์พิษณุ    ภูมิบุตร
1. นางสาวชลิตา    สังสิมมา
2. นางวราภรณ์    ทิพย์รักษา
5
4 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    นานาค
2. เด็กหญิงณัฐติกานต์    ศรีแพนบาล
1. นางสาวกฤษณา    บุญประคม
2. นายอรรถพล    ปัทนาถา
11
5 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ โนนสัง 4 1. เด็กชายจักรพรรดิ์    วิริยะทรงธรรม
2. เด็กหญิงลฏาภา    สมทรัพย์
1. นายสุธรรม    พรมเสถียร
11
6 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงกสุมา    การิน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    บุญประคม
1. นางสาวยศพร    พรมเวียง
11
7 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กชายสุขสันต์    เกตุดา
2. เด็กชายชัยวัฒน์    พฤกษชาติ
1. นางสาวพรพิมล    ปาเวียง
2. นางสาวศิริลักษณ์    ชันติโก
11
8 โรงเรียนบ้านถิ่น โนนสัง 5 1. เด็กชายเรืองฤทธิ์    คำบ้านผือ
2. เด็กชายศุภลักษณ์    บุตดี
1. นายทวีวัฒน์    แก้วฤาชัย
2. นางอรอุมา    กันนะลา
11
9 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงเขมจิรา    คำอินทร์
2. เด็กหญิงศิรินภา    ทองคำรัตน์
1. นายสมเพชร    แคนติ
10
10 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม โนนสัง 6 1. เด็กหญิงทยิดา    คำสะอิน
2. เด็กหญิงชาริญา    ดอนซุยแป
1. นางจิรวดี    เสริมรัมย์
11
11 โรงเรียนบ้านคอกวัว ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กชายกมล    มีโนนทอง
2. เด็กหญิงวิชุดา    ทีรักษา
1. นายประยูร    อิงสา
11
12 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง โนนสัง 7 1. เด็กหญิงณัฐจุรา    ทรัพย์ประทุม
2. เด็กหญิงณัฐสุดา    ทรัพย์ประทุม
1. นางวงเดือน    เอกกัณหา
7
13 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กชายจารุกิตต์    นวลกา
2. เด็กชายกฤตยชญ์    สิงห์สาย
1. นางพัชรินทร์    ประเสริฐศิลป์
2. นางลำพูน    นิตยารส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม โนนสัง 3 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา    ลอยฤทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    พิเคราะห์แนะ
1. นางสาวทัศนีย์    ประเสริฐสัง
2. นางสาวอาภรณ์    ธรรมสอน
5
15 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย โนนสัง 1 1. เด็กหญิงขวัญมนัส    สัพโส
2. เด็กหญิงสุนิสา    สุภาอ้วน
1. นางสาวพรพิมล    ประดาสี
2. นางสาวเยาวรินทร์    แพนพา
11
16 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โนนสัง 2 1. เด็กชายปุุรเชษฐ์    คุณนาม
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    บรรพรม
1. นายชาญยุทธ    ทาน้อย
2. นางสาวประไพรพร    สาวะรก
9
17 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง เมือง 2 1. เด็กชายโชคชัย    สมศรี
2. เด็กหญิงธัญรดา    อามาตย์มนตรี
1. นางกรรณเรศ    ชันติโก
2. นางทัศนีย์    จันทา
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนดอนปอวิทยา ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กหญิงสุนีย์    เนตรพินิจ
2. เด็กหญิงจีรนันท์    คำมูล
1. นางชุติมา    คำปิ่น
11
19 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    พิมพ์อ่อนตา
2. เด็กหญิงชลธิชา    พลเขต
1. นางปราริชาติ    เสนามนตรี
11
20 โรงเรียนโนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สิทธิมาส
2. เด็กหญิงเสาวณีย์    โมครัตน์
1. นางจริญญา    เดชเจริญ
2. นางฐิติมา    เชื้อไพบูลย์
11
21 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย เมือง 4 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    สมอน้อย
2. เด็กหญิงศศิธร    นาชัยเงิน
1. นายวิสุทธิ์    สุทธลูน
2. นางสุดใจ    แก้ววังสัน
11
22 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง เมือง 10 1. เด็กหญิงทิราวรรณ์    พิมล
2. เด็กหญิงวรัญญา    สีเทา
1. นายศักดิ์สิน    สีเทา
2. นางอรอนงค์    จันทร์สมัคร
11
23 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา เมือง 8 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    วรสาร
2. เด็กหญิงณัฐริกา    รสโสดา
1. นางบงกช    บุญหาญ
11
24 โรงเรียนบ้านโคกกุง เมือง 9 1. เด็กชายสุภคม    กามลคร
2. เด็กหญิงภคพร    สุทธิวงศ์
1. นางสาวสุดาพร    พัสดร
2. นางสาวสุทินี    อินทศิลา
4
25 โรงเรียนบ้านดอนยานาง เมือง 6 1. เด็กหญิงวราภรณ์    นนท์มุด
2. เด็กชายนนทวัฒน์    นันชัย
1. นายบรรพต    พรมเป
2. นางพัชรินทร์    ถุนจันทร์
11
26 โรงเรียนบ้านมอเหนือ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ทองอ่ำ
2. เด็กหญิงศศิประภา    แสนสะท้าน
1. นางกรรณิการ์    แสนสากล
2. นางสาวสมรัสวดี    บุตรรัตนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................