งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 722
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง เมือง 10 1. นายศรพิชัย    ป้องเคน
2. นางสาวเน    โพธิจักร์
1. นางสาววนิศรา    บุตรโชติ
2. นางเกวลี    พรมเทศ
7
2 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงวิภา    ชาติมูลตรี
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    กุลพลเมือง
1. นางสาวนิลรัตน์    วรสุทธิ์
2. นางสาวเยาวเรศ    บุญผาจักร์
9
3 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงวรรณนิภา    สุนา
2. เด็กหญิงจารุพักตร์    จำใบ
1. นายกฤษฎา    ไชยศรี
10
4 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กชายณัฏฐากร    แซ่ลี
2. เด็กชายดลเดช    พันธ์ชมพู
1. นายสงกรานต์    อินทรักษา
2. นางสมสมร    อินทรเพชร
10
5 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กหญิงนุจรินทร์    ยมโคตร
2. เด็กหญิงลำดวน    เคนคำ
1. นางสาวพรพิมล    ปาเวียง
2. นางสาวศิริลักษณ์    ชันติโก
8
6 โรงเรียนบ้านท่าลาด โนนสัง 2 1. เด็กหญิงอธิติญา    ศรีอุทธา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ศรีทองแดง
1. นางสาวกนิษฐา    ศิริวงษ์ขันธ์
2. นางสาววรัญญา    เศรษฐาวงษ์
10
7 โรงเรียนบ้านถิ่น โนนสัง 5 1. เด็กชายอภิรักษ์    หลาบหนองแสง
2. เด็กหญิงภัสสร    ทองผา
1. นายปิยะพงษ์    พลบูรณ์
2. นางวิไลลักษณ์    ดอนปากจ้ำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กชายอัศวิน    ลาสา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สอนวิเศษ
1. นางสาวศุภรัตน์    พลประเสริฐ
2. นางสาวสุภาศิลป์    ศิริขันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กชายภานุพงษ์    ศรีเกษ
2. เด็กหญิงภัทรากร    ชื่นชม
1. นางสาวเจนจิรา    ลาดบัวขาว
2. นายเด่นชัย    แก้วเสน่หา
10
10 โรงเรียนดอนปอวิทยา ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กชายชยางกูร    สีคุณ
2. เด็กหญิงปิยะดา    หมั่นมี
1. นางสุทธิพร    โสภกิจ
4
11 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    บงสิมมา
2. เด็กชายวรวิทย์    เยาวภา
1. นางปราริชาติ    เสนามนตรี
10
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 เมือง 6 1. เด็กชายวุฒิไกร    สร้อยคำ
2. เด็กชายนิกร    โสภา
1. นายพลวัฒน์    เครือภักดี
2. นางเกษมณี    ศรีราช
10
13 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ เมือง 5 1. เด็กหญิงนุสรา    ชัยสุด
2. เด็กชายชลดา    ปาณะพรม
1. นางสาวนิภาพร    ธนูทอง
4
14 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ เมือง 8 1. เด็กหญิงพฤกษชาติ    รีรังกา
2. นางสาวกรรณิการ์    สามแท่น
1. นางสาวกรรณิการ์    สังฆะมณี
2. นางสาวสุพัตรา    สิงห์ชัย
6
15 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โนนสัง 3 1. เด็กหญิงกุสุมาวรรณ    จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    หนองเส
1. นางสาวเจนจิรา    คำมูล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................