หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbp2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายวุฒิพงษ์ มาลาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางพรสุดา ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางสาววฤนดา ไชยรบโรงเรียนบ้้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ชัยศัตราโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายวีระยศ สิมลีโรงเรียนบ้านต้องประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กำมหาวงษ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
3. นางบุษกร มงคลเคหาโรงเรียนหนองแสงกรรมการ
4. นางกัลสร ผดุงวงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวิพจน์ ชุ่มมาตรโรงเรียนบ้านป่าแดงงามประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เบ้าทองโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ อุรัญโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางจินตนา แสนเสนาโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายประยงค์ โสดาเลพลโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี ไชยคำภาโรงเรียนบ้านก่านกรรมการ
3. นางปนัดดา ชินบุตรโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสาวพุทธิดา ชาวเหนือโรงเรียนบ้านบุญทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายไพจิตร จันทะเมธิโรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว ปินตาวงค์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
3. นายนพรัตน์ วรรณธานีโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเศษ คนหาญโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายประจญ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ตาดีโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางบุปผา ภูวิชัยโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ชาทองโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ พรหมหาราชโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภาณุมาศ แสนพรหมาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
3. นางอนงค์รัตน์ ภูสงัดโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
4. นางอนุรีย์ สารีแก้วโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสนิท จันทร์นวลโรงเรียนโนนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
3. นายชาญชัย คานเพชรทาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวกรชสา สิงห์อุดมโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายชัยยง ผาจวงโรงเรียนบ้านกุดฮูประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา แก้วชนะโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางบุหงา หม่อมเป้โรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ชัยบุรีโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ วิบูลย์กุูลโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางพิมลพรรณ แฟร์ฮัทโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
4. นางเตียงทอง ประวันโนโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายซอ วาดวงษ์โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรหมนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเนตรจิตรา ศิลาโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
3. นางประดุจดาว บรรดาศักดิ์โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยากรรมการ
4. นางสิริพรรณ จันทะเดชโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางนที จินดาเงินโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ หนุโนตโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุภาพร อินทร์พรหม โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ นาหัวนิลโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิมา มงคลเคหาโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียอดชาย ชัยศรีโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ กัปโกโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธราดล ทันตาหะโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางนวพร สุวรรณอภิชนโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
4. นางสมพักตร์ ทารสโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร เกตแก้วโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจำนงลักษณ์ สุ่มมาตรโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ ไชโยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ จิตะรักษ์โรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ภูบังไม้โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุ่นทะยาโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์กรรมการ
3. นางเตียง ช่วยวันโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นางละมัย ทิมินกุลโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ภูบังไม้โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางละมัย ทิมินกุลโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการ
3. นางสมปอง อุ่นทะยาโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์กรรมการ
4. นางเตียง ช่วยวันโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสาคร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ศรีโคตรโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประเสริฐ วงศ์จวงโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางศิรินาถ เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสาคร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ศรีโคตรโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประเสริฐ วงศ์จวงโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางศิรินาถ เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกิตติภูมิ กำหอมโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ปลาเขียวโรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
3. นางสาวสงค์การ สุทธวงค์ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการ
4. นางสาวกมลนันท์ ดอนนามโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ กำหอมโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลนันท์ ดอนนามโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
3. นางสาวนริศรา ปลาเขียวโรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
4. นางสาวสงค์การ สุทธวงค์ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายธีรพงษ์ สอนสาระโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลากรรมการ
3. นางไพรศรี ศรีนามโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายพิสิทธิ์ พูลศิริโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย ชัยสงค์โรงเรียนบ้านไทยนิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ปลาเขียวโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
3. นายสุุพานิช ขุนเดชโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ มณีโรจน์โรงเรียนบ้านนาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเคนวิทย์ เหตุเกษโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ บุญประคมโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นายบัณฑิต ภูมีโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย โตใหญ่โรงเรียนโนนอุดมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวรรักษ์ ไชยพรมมาโรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
3. นางปิยะนุช ไวยวรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
4. นางวาสนา สอนสาระโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ รัตนพลทีโรงเรียนกุดแห่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรวีนัส บุญญานามโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางปาริชาติ สุวรรณพงษ์โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรวดี โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ นาสมยนต์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงประธานกรรมการ
2. นางพิกุล บงแก้วโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนุชนภา แจ้งจำรัสโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรารัตน์ มุทุตาโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ เหล่ามาโรงเรียนบ้านคลองเจริญประธานกรรมการ
2. นางบัวไล พรมทีโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายชุมพล บุญพาโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางสาวคณิน บุญช่วยโรงเรียนบ้านกุุดผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายคำปน ศรีนามโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สารีแก้วโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. จ.ส.ต.ไพรวัลย์ หงษ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นางกัลยา ก้วางขวางโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไรโนนสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช จันทยุทธโรงเรียนบ้านหินอาวน้ำกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุคล แต่งชัยภูมิโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ลัมพ์คินโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
4. นางยุภาพร จันทร์ปัญญาโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายคุณภัทร ลำโกนโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แก้วเสน่หาโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นางชนานันท์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
2. นางชนานันท์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
3. นายคุณภัทร ลำโกนโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แก้วเสน่หาโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ถาโคตรโรงเรียนบ้านหนองค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัส สุนทรเพราะโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวิตรี อรรคฮาดโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บุตรทาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ถาโคตรโรงเรียนบ้านหนองค้อประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ นามนวดโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางประจินตนา ขันตีโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสุจิตรา บุญหลงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา กรมนาโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญหนาโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
4. นายวรรณชัย งามขำโรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย งามขำโรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา กรมนาโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ บุญหนาโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
2. นายวรรณชัย งามขำโรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา กรมนาโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ บุญหนาโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายโพธิวัฒน์ พรหมเมตตาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง โปร่งพรมมาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นายสุชาติ วรรณพรหมณ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
2. นายสุชาติ วรรณพรหมณ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายโพธิวัฒน์ พรหมเมตตาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง โปร่งพรมมาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิทยา บุญดอนยางโรงเรียนบ้านต่างแคนประธานกรรมการ
2. นายแสงจันทร์ ป้อวคำโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายมานพ เชื้อสาวะถีโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายราวี เสนางคบุตรโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ พลพงษ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนประธานกรรมการ
2. นายพนันดร ทองโคตรโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายสุพินิจ ปะวะลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ วงศ์เคนโรงเรียนโนนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเลียง บุญหล้าโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นายทินกร ศรีสมยาโรงเรียนบ้านต่างแคนกรรมการ
4. นางยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัช ละเอียดอ่องโรงเรียนบ้านอาบช้างประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม จันทราเทพโรงเรียนบ้านก่านกรรมการ
3. นางพิสมัย ศรีสาลีโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นายสมาน บุุญโคกสีโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชัช ละเอียดอ่องโรงเรียนบ้านอาบช้างประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม จันทราเทพโรงเรียนบ้านก่านกรรมการ
3. นายสมาน บุญโคกสีโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
4. นางพิสมัย ศรีสาลีโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัช ละเอียดอ่องโรงเรียนบ้านอาบช้างประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ศรีสาลีโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
3. นายสมาน บุญโคกสีโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
4. นายบุญธรรม จันทราเทพโรงเรียนบ้านก่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สุำราญรื่นโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สุภาภิรักษ์โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ขุนเรศโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สำราญรื่นโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สุภาภิรักษ์โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายวสันต์ วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ขุนเรศโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์พงษ์ เกษศรีโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวมล พันธะศรีโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ แก่งจำปาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายเอกชัย สุารกรณ์โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองนาค หม่อมเป้โรงเรียนบ้านวังสำราญประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย แก้วอินทร์โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์กรรมการ
3. นายบุญเหลือ วงษ์จูมโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นางสาวลำพร พิสถานโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัช ละเอียดอ่องโรงเรียนบ้านอาบช้างประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน สุริยขันธ์โรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ระนาทโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางอรทัย กินรียศโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายลิขิต ศรีอุดรโรงเรียนบ้านบุญทันประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร พานศรีโรงเรียนบ้้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางวัลลภา เขียวไกรโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางศิวาพร ชาญนราโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายลิขิต ศรีอุดรโรงเรียนบ้านบุญทันประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร พานศรีโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางศิวาพร บุตรชาโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครกรรมการ
4. นางวัลภา เขียวไกรโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายลิขิต ศรีอุดรโรงเรียนบ้านบุญทันประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร พานศรีโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางวัลลภา เขียวไกรโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางศิวาพร ชาญนราโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ ชัยศัตราโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุุญเลี้ยง วิชัยรัตน์โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย กรมแสนพิมพ์โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เกษเจริญคุณโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ ศรีนามโรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นายศักดิพัฒน์ บุญโสมโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นายณรงค์กร คำพิศาลโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นายศิลปชัย แก้วเสน่หาโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ศรีนามโรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นายศักดิพัฒน์ บุญโสมโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นายณรงค์กร คำพิศาลโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นายศิลปชัย แก้วเสน่หาโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางธันยรักษ์ เสี่ยงเทียนชัยโรงเรียนบ้านขอบเหล็กประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ปุรุนิพุทธโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายประยงค์ ชันติโกโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางพัชรินต์ พลวาปีโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจอม ทาวงษ์โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ บุญหลงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายธรณินทร์ จันทาซื่อโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายสะไกร พูวันนาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุทัย อวนศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลประธานกรรมการ
2. นายประยูร ศรีโนนยางโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ จันทร์เหลืองโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางอโนทัย ภักดีโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุรกานต์ พละกลางโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ทองทิพย์โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
3. นางนิยมศิลป์ ดวงเศษวงษ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางอโนทัย ภักดีโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บุญดอนยางโรงเรียนบ้านต่างแคนประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ฉิมนิลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นายวีระยศ ศรีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายถนอมพงษ์ ภาจำรงค์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพรวัลย์ พาภักดีโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางอมร ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางสุนิสา วรรณกุลโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสงวน เพียเทพโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายประกิต ศรีพิมพ์เมืองโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรกรรมการ
3. นางละอองดาว ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นายกานต์ชัย แก้วธรรมาโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ เจริญทองโรงเรียนบ้านหนองแวงคำประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พิมมะทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายวุฒินันท์ จำปาสิมโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นายธาดา ขุมเงินโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ศรีประจงโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ โยธะชัยโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
4. นางกรรณิกา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ศรีประจงโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นางกรรณิกา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ โยธะชัยโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พรมคุณโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นายประวิทย์ พิมมะทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางบังอร สิงหนันท์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พรมคุณโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นายประวิทย์ พิมมะทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางบังอร สิงหนันท์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พรมคุณโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นายประวิทย์ พิมมะทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางบังอร สิงหนันท์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ศรีประจงโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ โยธะชัยโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
4. นางกรรณิกา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ฉิมนิลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางมลิวรรณ ระนาทโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวจุฑาสิณีย์ บุตรดีสุวรรณโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ฉิมนิลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางมลิวรรณ ระนาทโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวจุฑาสิณีย์ บุตรดีสุวรรณโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ฉิมนิลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางมลิวรรณ ระนาทโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวจุฑาสิณีย์ บุตรดีสุวรรณโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้ารนกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยประยูร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา มาลาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางดารา แก้วอินทร์โรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
4. นางทองแดง ดาวเรืองโรงเรียนโนนปอแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยประยูร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา มาลาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางทองแดง ดาวเรืองโรงเรียนโนนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางดารา แก้วอินทร์โรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยประยูร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดารา แก้วอินทร์โรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
3. นางทองแดง ดาวเรืองโรงเรียนโนนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา มาลาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยประยูร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดารา แก้วอินทร์โรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
3. นางอภิญญา มาลาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางทองแดง ดาวเรืองโรงเรียนโนนปอแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีทารังโรงเรียนบ้านภูเขาวงกรรมการ
3. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางฤทัย ทองใบโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางฤทัย ทองใบโรงเรียนบ้้านหนองด่านกรรมการ
3. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีทารังโรงเรียนบ้านภูเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้้านก่านประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีทารังโรงเรียนบ้านภูเขาวงกรรมการ
3. นางฤทัย ทองใบโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีทารังโรงเรียนบ้านภูเขาวงกรรมการ
3. นางฤทัย ทองใบโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ยโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุุดผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ยโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุุดผึ้งกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ยโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ยโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุุดผึ้งกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ทูลธรรมโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายสว่าง อยู่ภักดีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นายสงวน ป้องศิริโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อยู่ภักดีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายสงวน ป้องศิริโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ทูลธรรมโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อยู่ภักดีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายพิทักษ์ ทูลธรรมโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นางนภัคพรรณ ชาสมบัติโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นายสว่าง อยู่ภักดีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายสงวน ป้องศิริโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นางนภัคพรรณ ชาสมบัติโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเกษม ศรีสุรักษ์โรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
2. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายอัครพงษ์ อิ่มนางโรงเรียนบ้้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นายวิไลศิลป์ โคตุราชโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิราภรณ์ คำมูลโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางขวัญใจ อัดโดดดอนโรงเรียนบ้านนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ อัดโดดดอนโรงเรียนบ้านนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
3. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
4. นางวิราภรณ์ คำมูลโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรังสิมา บุญมีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาววงเดือน ชิตบุญศรีโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
3. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ คำมูลโรงเรียนบ้้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางยุุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
4. นางสาวอำภาพร บัวสายโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรังสิมา บุญมีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางยุุพิน ศรีหริ่่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางณภัทรา ดอนมงคลโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเพชรสมร ทันตาหะโรงเรียนบ้านดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางกนกพร กุลกนกโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการ
3. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพลทอง สารีแก้วโรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นายสำราญ หาญเดชโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นายประศักดิ์ วงศ์จวงโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
4. นายวิทยา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพลทอง สารีแก้วโรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นายพนันดร ทองโคตรโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายประศักดิ์ วงศ์จวงโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
4. นายสมบัติ จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจำรัส บุตรพรหมโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุตรรอดโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย นามมีโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ สุทธะโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจำรัส บุตรพรหมโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ สุทธะโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการ
3. นายฉัตรชัย นามมีโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ บุตรรอดโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจำรัส บุตรพรหมโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุตรรอดโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ สุทธะโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการ
4. นายฉัตรชัย นามมีโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายเวียงชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ บุญแสนโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลากรรมการ
3. นางระวิวรรณ แพงโคตรโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นางสาวศศิธร อินทปัญญาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี ทุ่มแห่วโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี แสนยศโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางรัศมีเดือน บุตรท้าวโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี ทุ่มแห่วโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางรัศมีเดือน บุตรท้าวโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนาวดี แสนยศโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวบูลยาวี ขานมาโรงเรียนบ้านนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเสถียร ลำโกนโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางมัทนา บุญประคมโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
4. นางสาวดารณี วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวบูลยาวี ขานมาโรงเรียนบ้านนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา บุญประคมโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายเสถียร ลำโกนโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสาวดารณี วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพนารัตน์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา พันดวงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางยุวรี วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
4. นายจิตติ อาจไพรินทร์โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ พัดไธสงโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยากรรมการ
3. นางวรรณภา พันดวงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นายจิตติ อาจไพรินทร์โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่าประธานกรรมการ
2. นางร่มฉัตร เชื้ออุ่นโรงเรียนนครช้ยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ศรีถนัดโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางสุนิทรา ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายประสาน บุญนอกสพป.นภ2ประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายประสาน บุญนอกสพป.นภ2กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายประสาน บุญนอกสพป.นภ2กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ไชยศรีโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์กรรมการ
3. นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ฝาดชมภูโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ไชยศรีโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์กรรมการ
3. นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ฝาดชมภูโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศรีทน นนทะแสงโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ ตาดีโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
3. นางภัชรินทร์ ฉลาดแย้มโรงเรียนโนนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นายชัยยะ ภูกงลีโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอนโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร พวงสีดาโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ประวันโนโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการ
4. สิบเอกจักร ฮดฤาชาโรงเรียนบ้านกุุดผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมจิต โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พระสว่างโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.บุญส่ง เชียงทองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายสง่า วังซ้ายโรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายฐาปกรณ์ วิแสงโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายเติมพงษ์ บุราณรักษ์โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายอุทัย กุลอ่อนโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
4. นางสาวกอบกุล ซิ้มเจริญโรงเรียนบ้านนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายฐาปกรณ์ วิแสงโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายเติมพงษ์ บุราณรักษ์โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายอุทัย กุลอ่อนโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
4. นางสาวกอบกุล ซิ้มเจริญโรงเรียนบ้านนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิทวัส พัดไธสงโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธิดา ชาวเหนือโรงเรียนบ้านบุญทันกรรมการ
3. นางณัฐยา มงคลเคหาโรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการ
4. นางปรีชยา ปิ่นคำโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจินดา จันทราโรงเรียนกุดแห่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา เทพทวีโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
3. นางณัฏฐณิชา หยองเอ่นโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางสุภา ป้านภูมิโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสาโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางสมรื่น สิทธิยาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการ
3. นายอภิสาร สายใหญ่โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
4. นางเกษแก้ว แสนชัยอาสาโรงเรียนบ้านกุุดผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสาโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
2. นางสมรื่น สิทธิยาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการ
3. นายอภิสาร สายใหญ่โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงรองประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ บุตรดีโรงเรียนบ้านนาไร่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายชายอรุณ เทือกสายโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ จันทีเทศโรงเรียนบ้านนาตาแหลงดงยางวิทยากรรมการ
4. นางบุษกร ทองจินดาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายรบชนะ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนประธานกรรมการ
2. นางรินท์ลภัส ดาบุตรโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นายธนากร หนูกลางโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ หงษ์ขาวโรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช หาญชัยโรงเรียนบ้านกุุดผึ้งกรรมการ
3. นางบุษกร ทองจินดาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการ
4. นายสากล ไชยคิรินทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายสมบุญ มีมากโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุุดร บุญวิเศษโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ หงษ์ขาวโรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นายไพรวัน มอญขามโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายเจียม ภักดิ์มีโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นางศศิธร ศรีวงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพรรณ์ บุษราคำโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายเจียม ภักดิ์มีโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นางศศิธร ศรีวงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านนาโมงประธานกรรมการ
2. นางสาธร จันทร์โทโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ภูลายยาวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางสาวพีรญา วาดวงศ์โรงเรียนบ้านนาสีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านนาโมงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ภูลายยาวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวพีรญา วาดวงษ์โรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
4. นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอติยะ ศรีถานโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายประธานกรรมการ
2. นางสาววรรวิสาข์ อารามพระโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา วงศ์จำปาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวยุพิน ชาลีแสนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญจันทร์ ประทุมชัยโรงเรียนบ้านนากลางประธานกรรมการ
2. นายเวียงชัย รัตนกิจโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยากรรมการ
3. นายคมสันต์ สมฤทธิ์โรงเรียนโนนอุดมศึกษากรรมการ
4. นายสงคราม ชมพูพานโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุริยา พรมวังโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายสมบุญ มีมากโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวีรพรรณ์ บุษราคำโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ประทุมวันโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นายนิเทศก์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นายธนากร หนูกลางโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวีรพรรณ์ บุษราคำโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ประทุมวันโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นายธนากร หนูกลางโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการ
4. นายนิเทศก์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายคำพอง บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นางยุภา พาเทียโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายละไม บุตรวงศ์โรงเรียนหนองค้อกรรมการ
4. นางสาวโชติกา เจริญดีโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายคำพอง บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นายละไม บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
3. นางสาวโชติกา เจริญดีโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
4. นางยุภา พาเทียโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ หนุโนตโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายสุวรรณ ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
4. นายประยูร ภูวิชัยโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ หนุโนตโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายสุวรรณ ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
4. นายประยูร ภูวิชัยโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศุภภัทร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพร พรหมวิริยกุลโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางสุภาวดี กันสีชาโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ แก้วอุดมโรงเรียนบ้านต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศุภภัทร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี กันสีชาโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แก้วอุดมโรงเรียนบ้านต้องกรรมการ
4. นางเพ็ญพร พรหมวิริยกุลโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงษ์โรงเรียนบ้านผาวังประธานกรรมการ
2. นายกองสุน ศรีเมืองโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นางสุกัลยา นารีโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางสุรีมาศย์ แดงวงค์โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
3. นายเกียรติพล ไวยวรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
4. นายสิทธิชัย พรหมราชโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงษ์โรงเรียนบ้านผาวังประธานกรรมการ
2. นางสุรีมาศย์ แดงวงค์โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นายกองสุน ศรีเมืองโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางสุกัลยา นารีโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย พรหมราชโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
3. นายธงชัย ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
4. นายเกียรติพล ไวยวรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พรหมหาราชโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายันต์ เมาแรตโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการ
3. นางปิ่น โพธิหล้าโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ พิมพ์ยำกาโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ พรหมหาราชโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิ่น โพธิหล้าโรงเรียนหนองค้อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ พิมพ์ยำกาโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นางสายันต์ เมาแรตโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสมคิด โชติศรีโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางอุบล วงศ์จวงโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสุกัลยา นารีโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด โชติศรีโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางอุบล วงศ์จวงโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสุกัลยา นารีโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายดาวเรือง วิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นางสาวรัชนี ศรีสุดใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายดาวเรือง วิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นางสาวรัชนี ศรีสุดใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นางเพ็ญพักตร์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สายบุปผาโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา คำภาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางทองเสี่ยน เทียนสื่อเจริญโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา นุสาสนีโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สายบุปผาโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ประธานกรรมการ
2. นางทองเสี่ยน เทียนสื่อเจริญโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา นุสาสนีโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางอภิญญา คำภาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายเขมพจน์ ชฎาวงศ์โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไกรศรี ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
3. นางทิพย์วัลย์ บุตรโคตรโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
4. นางเอื้อมพร ภูบุญปลูกโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสมนึก จุลนางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางปิยธิดา เวชกามาโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทะนิดโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายบรรยง อาจกล้าโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญล้ำ จุลนางโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุกรรมการ
3. นางนภัสสรณ์ กุลบุตรโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางสุชาดา พรมแดงโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายทองใบ ทองทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางทองใหม่ จารีตโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งระวี คำเหมือนโรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการ
4. นางวรกานต์ บุญคล้ายโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ ภักดีโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มัตกิตโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสมหมาย ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ ภักดีโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ มัตกิตโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางสมหมาย ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ ภักดีโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางสมหมาย ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ มัตกิตโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพสิษฐ์ ภักดีโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางสมหมาย ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ มัตกิตโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพสิษฐ์ ภักดีโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางสมหมาย ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ มัตกิตโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพสิษฐ์ ภักดีโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ มัตกิตโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางสมหมาย ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทองฉันท์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรดา โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางสาวรมณี ผิวสว่างโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นางพรสุดา ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทองฉันท์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุดา ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางสาวรมณี ผิวสว่างโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นางสุรดา โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทองฉันท์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุดา ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางสาวรมณี ผิวสว่างโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นางสุรดา โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายทองฉันท์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรดา โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางพรสุดา ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสาวรมณี ผิวสว่างโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจินดา จันทราโรงเรียนกุดแห่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา เทพทวีโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
3. นางณัฏฐณิชา หยองเอ่นโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางสุภา ป้านภูมิโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายจินดา จันทราโรงเรียนกุดแห่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา เทพทวีโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
3. นางณัฏฐณิชา หยองเอ่นโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางสุภา ป้านภูมิโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ชัยสงค์โรงเรียนบ้านไทยนิยมประธานกรรมการ
2. นายเสรี ชิณวัฒน์โรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
3. นายเจษฎา เวชกามาโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์กรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ มณีโรจน์โรงเรียนบ้านนาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย ชัยสงค์โรงเรียนบ้านไทยนิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ปลาเขียวโรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
3. นายเจษฎา เวชกามาโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์กรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ มณีโรจน์โรงเรียนบ้านนาสีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระพร เผือกยิ้มโรงเรียนบ้านนาด่านประธานกรรมการ
2. นางนภาพร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
3. นางกรงทอง ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
4. นางดาริกา มหาเสนาโรงเรียนบ้้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระพร เผือกยิ้มโรงเรียนบ้านนาด่านประธานกรรมการ
2. นางนภาพร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
3. นางกรงทอง ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
4. นางดาริกา มหาเสนาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรังสิมา บุญมีโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
2. นางวงเดือน ชิตบุญศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ คำมูลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดารา แก้วอินทร์โรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภภัทร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
2. นางสุภาวดี กันสีชาโรงเรียนนาเจริญกรรมการ
3. นางเพ็ญพร พรหมวิริยกุลโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ แก้วอุดมโรงเรียนบ้านต้องกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุภา พาเทียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
2. นายละไม บุตรวงศ์บ้านหนองค้อกรรมการ
3. นางสาวโชติกา เจริญดีบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุภา พาเทียโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
2. นายละไม บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
3. นางสาวโชติกา เจริญดีโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายละไม บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
2. นางยุภา พาเทียโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวโชติกา เจริญดีโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภภัทร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
2. นางสุภาวดี กันสีชาโรงเรียนนาเจริญกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แก้วอุดมโรงเรียนบ้านต้องกรรมการ
4. นางเพ็ญพร พรหมวิริยกุลโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
2. นายธงชัย ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
3. นายสิทธิชัย พรหมราชโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนภูพระโนนผักหวานกรรมการ
2. นายธงชัย ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
3. นายสิทธิชัย พรหมราชโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]