หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเกิดมี สอนเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายบุญชู สิทธิสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายวิชัย ธนะคำดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
5 นายพิทักษ์ รันรัติยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
6 นางสุภรภร สิมลี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
7 นายอดิศร โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
8 นางสาวโสภา พันธ์พรหม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
9 นางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
10 นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
11 ว่าที่ รต. สันติสุ อยู่สุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
12 นายวีรพรรณ์ บุษราคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
13 นางพัชรินต์ พลวาปี ครู โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
14 นางนิรมล บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
15 นางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นายทรงศักดิ์ จารุมาศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นางบุญสิตา กลิ่นจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางสาววิระญา ไชยเคน เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นางอะโนมา ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นายวีระ ศิลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายพัฐจักร วันทวี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายประภาส พลไชย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 ว่าที่ ร.ต. เทพบดินทร์ คะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายรบชนะ ป้านภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายวันน้อย พะยอม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายสุวิทย์ ฤทธิแผลง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายสุวัฒน์ คำเกิด ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายประสิทธิ์ บุญสนัด ครุ โรงเรียนบ้านนาด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายอุทัย พูลพรม ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายวรากร พรหมวิริยกุล เจ้าหน้ที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายสุรชาติ ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายภิญโญ ไชยดา ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายสวาท ชารีจิตร ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายศักดิ์ชัย ตะนะสอน พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายบุญมาชัย ภายศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายประไพ คืนดี พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นายบรรจง ยางศรี พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 สิบตรีสงวนศักดิ์ ไชยศรี พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นายณัฐพงษ์ คำหว้า นัักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายสุดใจ พลชัย พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายเฉลิมศิลป์ สวัสดิภาพ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายฐาปกรณ์ วิแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
43 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
44 นางสาวลักษมี สามิตร เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
45 นางสาวศุภินันท์ ศรีภูธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
46 นางสาวดวงใจ บุญมีประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
47 นางสาวสายสุรีย์ หงษ์เวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
48 นางสาวธารารัตน์ นาดี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
49 นางสาวอรอุษา อาษาไชย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
50 นางสาวรัชดาพร พัฒคาต เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
51 นางสาวอัมภาพร ฝ่ายชาวนา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
52 นายประสาน บุญนอก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
53 นายประยงค์ โสดาเลพล ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
54 นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
55 นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
56 นางวิไลลักษณ์ ชัยศัตรา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
57 นางเอื้อมพร ภูบุญปลูก ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
58 นางยุพิน ศรีหริ่ง ครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
59 นางลัดดาวัลย์ บุตรรอด ครู โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
60 นางสาวอ่อนสา เกตุแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
61 นางฤทัย ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
62 นายประสิทธิ์ จันทร์โคตร ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
63 นางยวนใจ พันตรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
64 นางสาวสังวาล พุทธสม ผู้อำนวยการกลุ่่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
65 นางนิรมล อินทร์เพชร นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
66 นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นายศุภชัย ทองโคตร เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นางสาวพชรวรรณ ดวงอุป เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
69 นางแสนสุข ดวงจำปา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
70 นางสาวหนึ่งฤทัย ลีเฮียง นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
71 นางทองเหลียน ประนันทัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
72 นางลำพัน ศรีจันทะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางนวพร สมบัติธีระ นักจัดการทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นางจิตลัดดา สัจจเขต เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นางสาวสินีนาฎ มุณีรัตนากร นักจัดการทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นางวิลาวัลย์ วะรีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางไขนภา พรมดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นางรัมภา เตยขาว ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางจิราภรณ์ มาตรา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นายสิทธิชัย พรหมราช ครูโรงเรียนบ้านดนนสวรรค์ชัยมงคล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
81 นายบัญญัติ พันธ์พรหม นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]