รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. นายกฤษฎา  วารินทร์
2. นางสาวสุภาพร  ทับปุตา
 
1. นายประสิทธิ์   ประทุมวัน
2. นายจินดา  จันทรา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  บัวยิ้ม
2. เด็กชายปฏิภาณ  ดีอุ่น
 
1. นางละมัย  ฉิมนิล
2. นางจุฑามาศ  แสงปัญญา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กชายศักรินทร์  ศรีมี
 
1. นางเบญจพร  เหนือร้อยเอ็ด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  ทับปุตา
 
1. นางเบญจพร  เหนือร้อยเอ็ด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงวาริน   เหล่าสมบัติ
 
1. นายสว่าง  อยู่ภักดี
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายจักรพล   คำภูมี
2. เด็กชายนิรุต   พลเขต
3. เด็กชายวีรภัทร   ดาลัย
 
1. นายอุดร  สิงห์แสง
2. นายโชคชัย   ชมภูเขียว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. นางสาวศันสนีย์  เนตรโสม
2. นางสาวศุพรรษา  ทาสีแสง
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทรา
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  หงษ์ประสิทธิ์
2. นางสุภาวดี  เหล่าอุด
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  แน่นอุดร
2. นางสาวอภัสรา  สุขสาย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จำปาจันทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. นายจักรี  กาญแก้ว
2. นางสาวฐิติกา  ทองบัว
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จำปาจันทร์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กชายสัญญา  พรมสี
 
1. นางยุพิน  แต่งผิว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 1. เด็กชายธงพล  สาริยา
 
1. นางขวัญใจ  อัดโดดดอน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 1. เด็กชายธนพล  ไชยอินทร์
2. เด็กชายธีระพงษ์  ดวงแสนพุฒ
3. เด็กชายสุรเดช  จูมภูบาง
 
1. นางขวัญใจ  อัดโดดดอน
2. นายธีระจิต  เกตุแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  มารมย์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มะลิต้น
 
1. นางฐิติมา  แก้วชนะ
2. นางจินตนา  รัตนปัญญา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ดียิ่ง
 
1. นางสาวจารุณี  ฤทธิ์รักษา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงชญานันท์  จัตุรัส
2. เด็กชายภูรินทร์  จัตตุจันทร์
3. เด็กหญิงอชิรญา  หาญพงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  รัตนศรี
2. นางสาวทรรศยา  ดวงชาคำ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ไชยน
2. เด็กชายพีรภัทร  ตันติกุล
3. เด็กหญิงวนัชพร  แพงด่าน
4. เด็กหญิงศยามล  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงสุภัสสร  รักความซื่อ
 
1. นางสาวอ่อนสา  เกตุแก้ว
2. นางกัตติกา  จันทร์ศรีชา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงนิภาวดี  ทุ่มแห่ว
2. เด็กหญิงปานทิพย์  คำทุย
3. เด็กหญิงอัยรดา  อุ่นเวียง
 
1. นางสาวอ่อนสา  เกตุแก้ว
2. นางกัตติกา  จันทร์ศรีชา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจริญลอย
 
1. นางสาวอ่อนสา  เกตุแก้ว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงปาริชาต  บุญกว้าง
 
1. นางอรศรี  สุวพงษ์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริเพ็ญโสภา
2. เด็กหญิงกัญญวีร์  ศรีแก้ว
3. เด็กชายคมชาญ  ผิวจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  แสงลา
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อาภา
6. เด็กชายปทานิน  ทาบุญมา
7. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนมณฑา
8. เด็กหญิงปรญา  ชาลรวรรณ
9. เด็กหญิงปาริชา  ดงอุทิศ
10. เด็กชายพชร  ศรีอาษา
11. เด็กหญิงพรรณรักษณ์  นามโยธา
12. เด็กหญิงอริศยา  คำแก้ว
13. เด็กหญิงอริสยาภรณ์  สิทธา
14. เด็กหญิงอัจจิมา  นคสุข
15. เด็กหญิงเวชญาดา  สุราช
16. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  จันดาโคตร
 
1. นางสาวอำภาพร  บัวสาย
2. นางสาวสุเพ็ญประภา  สุขเกษม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุษราคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุญหาร
 
1. นางรุจิรา  ลายเมฆ
2. นางฐิติมา  แก้วชนะ
 
22 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงบุษบาบัณ  บุญแสนแผน
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงศุภกัญญา  เชื้ออุ่น
2. เด็กหญิงสุชัญญา  วงค์วิริยะชัย
 
1. นางสาวตรีชฎา  รัชชูวงศ์
2. นางอะโนมา   ศรีแก้ว
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กชายธีรนัย  ไชยหงษ์
2. เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง
3. เด็กชายสิทธิเฮง  น้อยทอง
 
1. นางประครอง  วงษ์ชมพู
2. นางสุภัควี  ศรีชมภู
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  แดงพวง
 
1. นางฐิติมา  แก้วชนะ
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงนุภาพร  เยาวลา
 
1. นางจินตนา  รัตนปัญญา
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงเกศสุดา  ปางชาติ
 
1. นางอรศรี  สุวพงษ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. นางสาวจารุวรรณ    ดวงพุทธา
2. นางสาวสิริมา   หารภักดี
3. นางสาวสุดารัตน์   โกศล
4. นางสาวอรยา   คำอาษา
5. นางสาวอรอุมา   สีอ่อนลุด
 
1. นางรัญจวน   สุริยขันธ์
2. นายประเสริฐ   นาคำ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. นายธนพล   มาตรงามเมือง
 
1. นางกุศลิน   สามาลา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กชายวิภาส  เชื้อหงส์
 
1. นายมิ่ง  พฤกษติกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิงเพรียวพิมล    คำกอง
 
1. นางลลิน  ธนะสีลังกูร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. นายพีรพล  ตาวงศ์
2. เด็กหญิงวาสนา   มาโต
 
1. นางพรชนก   วิลัยลาน
2. นางเบญจวรรณ   สุภกรรม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิง จินดามณี   จำลองกลาง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ชัยโยกุล
 
1. นางเบญจวรรณ   สุภกรรม
2. นางพรชนก   วิลัยลาน
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฮู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หรสิทธิ์
2. นายเพชรไพรวัลย์  สมภาร
 
1. นายวิทยา  เชื้อแก้ว
2. นางศิรินาถ  เชื้อแก้ว
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กชายณัฐพล  วันหาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธะลา
3. เด็กชายปฏิพัทธิ์  มงคลเคหา
4. เด็กชายพรประสิทธิ์  ก้านขวา
5. เด็กชายพัทธพล  นอสูงเนิน
6. เด็กชายวีระพล  แก้วดวงดี
 
1. นายดวงจันทร์  มีรัง
2. นายบุญธรรม  จันทราเทพ
3. นางสาวกนกวรรณ  ดวงดี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีรักษา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีพันธ์ลม
3. เด็กหญิงวันทนา  ผาหัด
4. เด็กหญิงศศิธร  สามา
5. เด็กหญิงอรทัย  ตรีเดช
6. เด็กหญิงอริสา  ดวงคำจันทร์
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุดตา
3. นางสาวกนกวรรณ  ดวงดี
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  หอมจันทึก
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  ไชยรักษ์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  สารสี
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุดตา
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดไทสง
2. เด็กหญิงยลยา  ศรีวังออ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทร์วิเศษ
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวกนกวรรณ  ดวงดี
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ภูกงลี
 
1. นายชัยพงษ์  ภูมี
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฐานะ
2. เด็กหญิงประนัดดา  ทองมา
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  เดชสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วอินธิ
5. เด็กหญิงอนัญญา  เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงอัลยา  สีโห
 
1. นางกนกพร  กุลกนก
2. นางปรัชญาพร  ภูจักแก้ว
3. นางสาวชนิตา  คำสว่าง
4. นางสาวศรันยาพร  ชมภูพื้น
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1. เด็กหญิงสุนันทา  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  กาบแก้ว
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลงหนองคูณ
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  สีดา
3. เด็กหญิงญาณิศา  อาจกล้า
4. เด็กหญิงปณิตา  ชัยสงฆ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  พันสนิท
6. เด็กหญิงศิรินทรา  โคตรอาสา
 
1. นางสาววรรณวิสาข์  ิอารามพระ
2. นางกนกพร  กุลกนก
3. นางสาวกนกรัตน์  กาบแก้ว
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1. นางสาวธิดาพร  เหม็นหล้า
2. นางสาวรัตนาวดี  สายทอง
3. นางสาววรรณิภา  บุญถาวร
 
1. นางพิมพ์พรรณ  พลเพชร
2. นางคณิตตา  ทองทรัพย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ชัยปัญญาดาพงษ์
2. เด็กหญิงชลิดา  ไชยศรีเมือง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พิลาแดง
4. เด็กหญิงสุนิษา  หอมพรมมา
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ด้วงก้อน
 
1. นางสมถวิล  วรรณสวัสดิ์
2. นางสุบิน  บุตรโคตร
 
45 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงปิยะดา   ฉิมณี
2. เด็กชายเสกฐวุฒิ  จันโทกุล
 
1. นางสาววชิรปาณี   สมชัย
2. นางสาววยุลี   แสนธรรมพล
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กชายจีระศักดิ์   วิชาเรือง
2. เด็กหญิงนันธิรินทร์   ทรงสีสด
3. เด็กชายวัชระพงษ์   มูลราช
 
1. นางสุชาฎา   ตองหว้าน
2. นางนวพร   สุวรรณอภิชน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต่างแคน 1. เด็กชายบัณฑิต  จันวันดี
 
1. นายสว่าง  จิตรจักร์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงดวงหทัย  กุลบุตร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ดอกคำนุ่ม
3. เด็กชายอดิศร  สุวรรณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์
2. นางยุวรี  วงษ์วังทอง
 
49 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แพงวงษ์
2. เด็กชายนพรัตน์  ลุนจันทรา
3. เด็กชายภาณุพงษ์  สีดาว
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์
2. นางพะยอม  สารีแก้ว
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงอาทิตติยา  โคตรนรินทร์
 
1. นางสมใจ  จันทะเมธิ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงชญานี  มณีสอน
 
1. นางชญาน์นัทช์  โคตรนรินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณบุตร
2. เด็กชายอภิราช  สมณะ
 
1. นางชญาน์นัทช์  โคตรนรินทร์
2. นางสมใจ  จันทะเมธิ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โทนผุย
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุวรรณ
3. เด็กหญิงนันทชา  ไชยา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ชัยบุตรดี
5. เด็กหญิงปาณิศา  นาเหลือ
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  กันคำภา
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูจำนงค์
8. เด็กหญิงอรวรา  โคตรศรีเมือง
9. เด็กหญิงอริศา  กะมล
10. เด็กหญิงเขมวิภา  ชอบด้วยไทย
 
1. นางสาวคำฝน  สารีอาจ
2. นางชญาน์นัทช์  โคตรนรินทร์
3. ส.ต.อ.สุรพร  เสือสาวะถี
 
54 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นางสาวชลนิชา  วังคำ
2. นางสาวประภัสสร  ปาวิโน
 
1. นางสาวิตรี  อรรคฮาด
2. นายอภิชัย  จันทร์ปัญญา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นายกฤษณะ  สุดแก้ว
2. นายชัชวาลย์  จันทร์ใต้
3. นางสาวรพีพร  ชัยวัง
4. นางสาวสุมาลี  หอมเหลือ
5. นายเข็มพร  จันละไว
 
1. นายสะไกร  พูวันนา
2. นายไพฑูรย์  ขุนเรศ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วละมุล
 
1. นางสาวกุหลาบ  บึงไสย์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิตกัญญา  วิ่งรัมย์
2. เด็กหญิงนุชนาช  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงมะยุรี  มาลาหอม
4. เด็กหญิงอภิญญา  สอนน้อย
5. เด็กหญิงอรุณ  มีพงษ์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สำรอง
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
2. นางดารา  เรืองแสง
3. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา
4. นายศตคุณ  ดวงเพชร
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิตกัญญา  วิ่งรัมย์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ศิริสม
3. เด็กหญิงนุชนาช  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงมะยุรี  มาลาหอม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยบุรี
6. เด็กหญิงอภิญญา  สอนน้อย
7. เด็กหญิงอรุณ  มีพงษ์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สำรอง
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
2. นางดารา  เรืองแสง
3. นายศตคุณ  ดวงเพชร
4. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นายกฤษณะ  สุดแก้ว
2. นายฐิติกร  ทองค่า
3. นายณัฐพล  บ้านเป้า
4. นายปริเชต  พลเขต
5. นายวิทยา  อึ่งปา
6. นายสามารถ  ตาเกิด
7. นายเกียรติศักดิ์  มุ่งหมาย
8. นายเข็มพร  จันละไว
 
1. นายสะไกร  พูวันนา
2. นายอภิชัย  จันทร์ปัญญา
3. นางสาวรวิวรรณ  แดงนา
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายครรชิต  สุชัยราช
2. เด็กชายจิรากรณ์  เถื่อนดา
3. เด็กหญิงอิษฎาภรณ์  ศรีสุธรรม
 
1. นางอุบลรัตน์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
2. นายไพฑูรย์  ขุนเรศ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายวิศวัฒน์  สุชัยราช
2. นางสาวสุธิตา  มาลาหอม
3. เด็กหญิงสุภาพร  บางไธสงค์
 
1. นางอุบลรัตน์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
2. นายประยูร  ภูวิชัย
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ปรางมาศร์
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
 
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนกร   แสงจักร
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ปรางมาศiร์
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนกร   แสงจักร
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ปรางมาศร์
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กหญิงจิราภา  ลาดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พลสุข
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นวลสว่าง
 
1. นางสาวแสงจันทร์  กัปโก
2. นางศุภรัตน์  พานแก้ว
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เชื้อนาหว้า
2. เด็กหญิงชลิตา  ประสพสิน
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ทองบุตร
 
1. นางสาวแสงจันทร์  กัปโก
2. นางศุภรัตน์  พานแก้ว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีภูธร
 
1. นายกานต์ชัย  แก้วธรรมมา
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ผลเอี่ยม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมแดง
3. เด็กชายนัทธพงศ์  โพธิเสน
 
1. นายวัชรพงษ์  อินทร์เพชร
2. นางสาวแสงจันทร์  กัปโก
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. นายณัฐพล  ไชยมนตรี
2. นายนพรัตน์  เศษถาวงษ์
3. นายเมธาสิทธ์ิ  รัตนพิมพ์
 
1. นายวัชรพงษ์  อินทร์เพชร
2. นายณัฐกิตติ์  นันดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษาวงษ์
 
1. นางสาวนิชานันท์  จิว
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียวไกร
2. เด็กชายพิณกร  พาพวย
 
1. นายชุมพล  บุญพา
2. นายกิตตินันท์  ทุมปัด
 
76 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุดมศรี
 
1. นางจิราภรณ์   แก้วกองนอก
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรโคตร
 
1. นางสาวชุติยา  ประจันตะเสน
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่ 1. เด็กหญิงพรฤดี  หอมพรมมา
2. เด็กชายวันดี  คำบูชา
3. เด็กหญิงศิรินภา  จำปาขาว
 
1. นางจารุพร  คำวันดี
2. นางสาวอัญธนา  โพธิ์ศรี
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. นางสาวสุริตา  แสงกล้า
 
1. นางดวงจันทร์  สุธรรมมา
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายดนุพร  โพธิ์ชา
2. เด็กชายรชานนท์  ชาวงษ์ศรี
 
1. นายกิระ  สุธรรมมา
2. นางดวงจันทร์  สุธรรมมา
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายธีระพงษ์  ลุนพิลา
2. เด็กชายฤทธิรงค์  นามวงษ์
 
1. นางสาธร  จันทร์โท
2. นางสุนทรี  นามโสม
 
82 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วันนิด
2. เด็กชายวิวัฒน์  ป้านภูมิ
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  ยวนหมื่น
 
1. นางสาวสุวิมล  ชาทอง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปุริจันทร์
 
83 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เคนคำภา
2. เด็กชายภาณุพงค์  ศรีวงศ์ดี
3. เด็กหญิงรวินันท์  ดีนา
 
1. นางสาวสุวิมล  ชาทอง
2. นางมะลาวรรณ  รัตนพลที
 
84 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายยุทธนา  เลพล
2. เด็กชายรณชัย  หงษา
 
1. นางดวงจันทร์  สุธรรมมา
2. นายกิระ  สุธรรมมา
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายศุภกิจ  ฉิมนิล
 
1. นายสุทัศน์  ฉิมนิล
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์เสวก
 
1. นางสาวนิรมล  คำเหมือน
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหมทอง
2. เด็กชายวัชรินทร์  เหลาอินทร์
 
1. นางสาธร  จันทร์โท
2. นางสาวนิรมล  คำเหมือน
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พินิจมนตรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ไชยช่วย
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาวัง 1. เด็กชายณัฐกร   เศษชมภู
2. เด็กหญิงศศิกานต์   อุ่นทะยา
3. เด็กชายอนุชา   วันสา
 
1. นายวรกมล   ระนาท
2. นายธีรพงษ์   ดอนมูล
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาวัง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ธรรมวงค์
 
1. นางกรรณิกา   เชื้อแก้ว
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาวัง 1. เด็กหญิงนิรัชพร   เจริญยศ
 
1. นางกรรณิกา   เชื้อแก้ว
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงพรนภัส  ภูมิสุข
2. เด็กหญิงอรวรา  แฝงสีคำ
3. เด็กหญิงแพรวา  ปกพันธ์
 
1. นางสุจิตรา  บุญหลง
2. นายกิตติ  บุญหลง
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กชายไชยา  เพียมะณี
 
1. นางบุหงา  หม่อมเป้
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  กันหาอาจ
2. เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  คำโคตรสูน
 
1. นางนิภาพร  อุดมศรี
2. นางสาวภัคภิรมย์  เหล่าอรรคะ
 
95 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินซา 1. เด็กชายพีรพงศ์  พันธุระ
2. เด็กหญิงอรอุมา  โคตรทา
 
1. นางศศิธร   ศรีวงษ์รัตน์
2. นางสาวพิชญ์พิสมัย  พิมพิสาร
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชั้นงาม
2. เด็กหญิงปวีณา  มหาง้อ
3. เด็กหญิงวรนุช  คำจักร์
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สิงห์โต
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูสมตา
 
1. นายสุชิน  ผลช่วย
2. นางสาวนงนุช  พันธะไหล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงนิติภรณ์  จินดา
 
1. นายสุชิน  ผลช่วย
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงกัญสุดา  บุญคาน
2. เด็กชายทักษิณ    นาโคกุล
3. เด็กชายศุภิวชญ์   คอบค้อ
 
1. นางกมลวลี    บุญแสนแผน
2. นางเยาวลักษณ์   กันสีชา
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กชายปฏิภาณ   สมเฉียงใต้
2. เด็กหญิงภานุกานต์  เทียบคุณ
3. เด็กชายเทอดชัย    สีน้ำคำ
 
1. นางกมลวลี   บุญแสนแผน
2. นางสาวสมจิตร   ทูลพุทธา
 
100 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงกันติยา    อินทฤชัย
2. เด็กชายรณชัย   เกษาพันธ์
 
1. นายสากล   ไชยคิรินทร์
2. นายทองสุข  ศรีแสนตอ
 
101 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ศรีนามบุรี
2. เด็กหญิงอัจจิมา  เค้าโพธิ์
 
1. นายสากล   ไชยคิรินทร์
2. นางสาวสกาวเดือน  ภาชนัย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กชายธงชัย  เพ็ชรแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์   ครองแสนเมือง
 
1. นายสุปัญญา  แดงวงค์
2. นางสุรีย์มาศ  แดงวงค์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงจิดาภา   ภูนาชัย
2. เด็กหญิงนงนุช    ทองภู
3. เด็กหญิงสุกานดา   มะลาพิมพ์
 
1. นายสุปัญญา  แดงวงค์
2. นางสุรีย์มาศ  แดงวงค์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงจินตนา  สาโรจน์
2. เด็กหญิงธิดา  ขันซ้าย
3. เด็กหญิงวิภาดา  ทาสี
 
1. นายสุปัญญา  แดงวงค์
2. นางสุรีย์มาศ  แดงวงค์
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้อ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  โพธิบุตร
2. เด็กหญิงศุภาวิณี  หงษ์คง
 
1. นางปิ่น  โพธิ์หล้า
2. นางพาขวัญ  ชาพรมมี
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กหญิงกัลยา  คำทองสุข
2. เด็กหญิงพรธีรา  สิงทวัช
3. เด็กหญิงรัศพร   ชำนาญพรหม
 
1. นางบัวไล  พรมที
2. นายแดนชัย  ยงลา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คำใสสุข
2. เด็กชายคุณากร  ค้อไผ่
3. เด็กชายปกรณ์  เขื่อนสอน
4. เด็กชายพงษ์ศิริ  ศรีคำม่วม
5. เด็กชายวีระพงษ์  พลเคน
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมดี
7. เด็กหญิงอรอนงค์  เนินชาย
8. เด็กหญิงเบญญา  เทียมคำ
9. เด็กหญิงเปรมวดี  ศรีชมพู
10. เด็กชายเพชรจรัญ  คำภานาง
 
1. นางวิไลวรรณ  คำมูล
2. นางดาริกา  มหาเสนา
3. นางเอื้อมพร  ภูบุญปลูก
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กชายกฤษฎา  นามหงษา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทร์คง
3. เด็กชายปภพ  ประจันนวล
4. เด็กชายวัลลภ  ชื่นอก
5. เด็กหญิงศรัญญา  พลัน
6. เด็กชายสหรัฐ  สุระดานัย
7. เด็กชายสุบัณฑิต  สมภิทักษ์
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โนนท้อน
9. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พึ่งตน
10. เด็กหญิงแพรวา  แก้วสารี
 
1. นางวิไลวรรณ  คำมูล
2. นางอุษุมาศ  โสภา
3. นางอภิญญา  คำภา
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กหญิงกิตติมา  อุดทา
2. นางสาวลลิตา  เจริญตา
3. เด็กหญิงสายฝน  อุทตรี
 
1. นางศรีจันทร์  คำมาก
2. นายวสันต์  วงค์ไชยา
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สาริยา
2. เด็กหญิงชลดา   เทพจิตร
3. เด็กหญิงภาวิณี   พุทฒเพ็ง
 
1. นางสาวจีระวรรณ    พันลา
2. นางรุ่งฟ้า   ขันติกรม
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 1. เด็กชายพุฒิพงษ์   ภูบัวบาง
 
1. นางสาวลักชณา    แสนกิตตะ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  พยุหะ
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ชำนาญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีคำ
 
1. นางสุวมล  พันธะศรี
2. นางสาวรัชฎาพร  ชัยบัง
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  ไชยเดช
 
1. นางมลฤดี  สายใหญ่
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  เรืองดี
2. เด็กหญิงอัญรยากร  ไชยเดช
 
1. นางสาวจุฑาสิณีย์  บุตรดีสุวรรณ
2. นางสาวพิกุล  ไชยศรีหา
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์สีทอง
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  เทียมทะนง
3. เด็กหญิงอินทิรา  หินชัย
 
1. นายพจน์  อินทรพิมพ์
2. นางสาวพิกุล  ไชยศรีหา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตรชนะ
 
1. นางสาวสุชาดา  พรมแดง
 
117 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาบช้าง 1. เด็กชายกฤตนัย  ทยาธรรม
2. เด็กชายศราวุธ  เนาวบุตร
 
1. นางอำคา  ภูพวก
2. นายประสิทธิ์พงศ์  ภูพวก
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  บุตรวงษ์
 
1. นายชยังกูร  บุตรวงษ์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายมงคล  สีจันทร์
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีส่วน
3. เด็กชายอนุวืทย์  เสียวสุข
 
1. นางโสภาวรรณ  บุตรพรหม
2. นางอุบล  พลท้าว
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กชายคงพิทักษ์  นามราช
2. เด็กชายธนพล  สามา
 
1. นายอภิสาร  สายใหญ่
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงปาริชาต  ตุมร
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  อนันตภักดิ์
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เคนวันดี
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนื่องชมภู
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มงคลเคหา
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีอันจันทร์
2. นายภานุพงศ์  ศรีพัดยศ
3. นางสาวอลิษา  แสงขันตี
 
1. นางมลธิชา  ยะโส
2. นางสาวกมลนันท์   ดอนนาม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลรักษา
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำกลอง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พันธ์ลี
 
1. นายเกชา  แสงสุริยมงคล
2. นายชัยวัฒน์  คำโสภา
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็มใจ
2. เด็กหญิงวนิดา  เสมอใจ
3. เด็กหญิงสุทินา  ศรีเสมอ
 
1. นายวิชิต  ดอนมงคล
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 1. เด็กหญิงพรรธนพร  วรรณชัย
 
1. นางฐิติพร  จันทร์ลอย
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 1. เด็กชายธนกฤต  ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ใบบ้ง
 
1. นางสุภารัตน์  สาริยา
2. นายธงชัย  ป้านภูมิ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 1. เด็กหญิงชนาภา  ถาวงกลาง
2. เด็กหญิงฐิติยา  คำมูล
3. เด็กหญิงนิภาดา  หงษ์คำ
4. เด็กหญิงปรัญญา  สุณา
5. เด็กหญิงพลอยธัญชา  อิ่มรัตนะ
6. เด็กหญิงพลอยระรินทร์  อิ่มรัตนะ
7. เด็กหญิงลออรัตน์  สาริยา
8. เด็กหญิงวิมลศิริ  ร่มศรี
9. เด็กหญิงเขมอักษร  ดอกคำ
10. เด็กหญิงไอลดา  คำโคตรศูนย์
 
1. นางสุภารัตน์  สาริยา
2. นายธงชัย  ป้านภูมิ
3. นางฐิติพร  จันทร์ลอย
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ปาดอาสา
 
1. นางสาวสวัสดิ์  คำไล่
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงจรัญญา  จวงภูเขียว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงห์สำราญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เจนชัยภูมิ
 
1. นางพนิดา  จันทะมาตร
2. นางสาวขวัญใจ  โพธิ์สัย
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายชนกันต์  พุทไธสง
 
1. นางนันทวัน  จันทวงศ์
 
135 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาบุญเรือง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชัยสมบัติ
3. เด็กหญิงปรียดา  ยศมงคล
 
1. นางเฉลา  โตใหญ่
2. นางนิพร  ธาตุแสง
 
136 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ห้วยไผ่
2. เด็กหญิงณัฐฑลิตา  ศิริแข็ง
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เนาแสง
 
1. นางสาววิจิตรา   พาพุทธ
2. นางพรชนก   บุญจันทร์
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายคณิศร   พลเสนา
2. เด็กชายพงศธร   พยุวงศ์
 
1. นายทนงศักดิ์   พยุวงศ์
2. นางนิพร  ธาตุแสง
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงทนารี  ภูมิคอนสาร
2. เด็กชายนครินทร์   บุญบำรุง
3. เด็กหญิงอิ่มทิพย์  ดวงจวง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วัฒนราช
2. นางสาวศิริอร  จุลทา
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายปิติวุฒิ  แสงทอง
2. เด็กชายวิธวัฒน์  สุดทามี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิสาร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วัฒนราช
2. นางสาวศิริอร  จุลทา
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงดวงสุดา  พันสุวอ
2. เด็กหญิงปิยะดา  พาสัย
3. เด็กหญิงวรัตน์ดา  ชมชาญ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วัฒนราช
2. นางสาวธัญชนก  ป้องนารา
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกฤษณา  จันดาแพง
3. เด็กหญิงชนกานต์  ฤาษี
4. เด็กหญิงธิดาภรณ์  แก้วปัด
5. เด็กหญิงปรินาท  พวกดอนเค็ง
6. เด็กหญิงมณีมาลา  ชิมโพธิ์คลัง
7. เด็กหญิงมนัสพร  แก้วศรีลา
8. เด็กหญิงยุวธิดา  มหามาตร
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญพันธ์
10. เด็กหญิงวรรณภา  นวลหอม
11. เด็กหญิงศิริยา  ลมพัน
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สิงซิว
13. เด็กหญิงสิริยากร  ดาสี
14. เด็กหญิงอนุธิดา  สาริสี
15. เด็กหญิงอาทิตยา  บุตรพรม
 
1. นายเทอดศักดิ์  นิสังกาศ
2. นายอรุณ  พลเสนา
3. นายนัฐพล  พลชา
4. นายอลงกรณ์  ปัตตาเน
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. นางสาวกมลรัตน์  หยวกดา
2. เด็กหญิงกานติมา  เวียนเป๊ะ
3. เด็กหญิงจินตนา  สีดา
4. เด็กหญิงนิตยา  เทพนรินทร์
5. นางสาวปราลิญา  โชคบัณฑิต
6. เด็กชายมนตรี  ไผ่ป้อง
7. เด็กหญิงวรรณิษา  หลวงระริน
8. นายวัชระ  ภูนางาม
9. เด็กหญิงวันทิพา  แสงดา
10. เด็กหญิงศิษดาภา  ชินศรี
11. เด็กชายสิทธิพร  มณีชัย
12. นางสาวสุธิตา  ขึ้นดิน
13. นางสาวสุนิตา  ผลให้
14. เด็กหญิงสุพรรษา  ลมพัน
15. เด็กชายอดิเทพ  เลื่อนสูงเนิน
 
1. นายเทอดศักดิ์  นิสังกาศ
2. นายอรุณ  พลเสนา
3. นายนัฐพล  พลชา
4. นายอลงกรณ์  ปัตตาเน
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนริศรา  ภักดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แดงนา
 
1. นางสาวนราพรรณ  ใจทน
2. นายมนัสธนกรณ์   สาจันทร์
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายนพนริศร์พนธ์  จะแรมรัมย์
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์แก้ว
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงบุษรา  จวงภูเขียว
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์แก้ว
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงบุษรา  จวงภูเขียว
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์แก้ว
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงสเตลลา  โรเซแมคแคร
 
1. นางพรประทาน  ทับจันทร์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงปฎิมาพร  ลุนกา
 
1. นางพรประทาน  ทับจันทร์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสุนิทรา  ผิวเหลือง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงสิริโสภา  นาเหนือ
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขันธวัตร์
 
1. นางพรประทาน  ทับจันทร์
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ดาวเรือง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนริศรา  กันคำภา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ภามาตร
 
1. นางพรประทาน  ทับจันทร์
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ดาวเรือง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงอุมาพร  ภูสีดิน
2. เด็กหญิงเกษสรา  บุญมาชม
 
1. นางสาววิจิตรา   พาพุทธ
2. นางนิพร  ธาตุแสง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงขวัญตา  พรมษา
2. เด็กหญิงสิริพักตร์  สมเสียง
 
1. นางสาววิจิตรา   พาพุทธ
2. นางพรชนก   บุญจันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงดวงใจ  ทัดแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เจนชัยภูมิ
 
1. นางสาวขวัญใจ  โพธิ์สัย
2. นางพนิดา  จันทะมาตร
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงเพชรดา  พรมษา
 
1. นางพรชนก   บุญจันทร์
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร์  ลอยนอก
2. นายเอกอนันต์  พรมษา
 
1. นางสาวคำไผ่   สาริสี
2. นางสาวดวงใจ   บุญมีประเสริฐ
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. นายกิตติพงษ์  สาวิสัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงซิว
3. เด็กชายพันธวัช  พันพรม
 
1. นางสาวคำไผ่   สาริสี
2. นางสาวดวงใจ   บุญมีประเสริฐ
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มงคลไทร
2. เด็กหญิงสุนิตา  หล้าฤทธิ์
 
1. นางสาวคำไผ่   สาริสี
2. นางสาวสิริกานต์   คำทองสุก
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายกาการิน  สีเขียว
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญมี
3. เด็กชายปริญญา  ภูพะอ่าง
 
1. นางสุกัลยา  นารี
2. นางสาววานิชฌา   แดงนา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงปริดาร์  วรวงศ์
2. เด็กหญิงปัทมา  ชัยศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  ภูนางาม
4. เด็กหญิงอภิญญา  ทองแสง
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ชัยศรี
6. เด็กหญิงอัมพกา  ป้องกัน
 
1. นางสุกัลยา  นารี
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ดาวเรือง
 
161 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  รัตนพลที
 
1. นายไพฑูรย์  จันทนิด
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ขัติสร
 
1. นางณัชณศา  ประทุมชัย
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทิมา
2. เด็กชายอนันต์ชัย  จันทะนาม
 
1. นายธรณินทร์  จันทาซื่อ
2. นายภัสดร  สังวงศ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายธนธัชย์  ชัยพุทธา
2. เด็กชายรุจิกร  ใจบุญ
3. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วบุญเรือง
4. เด็กชายศวีระ  สุวรรณพงษ์
5. เด็กชายสรสิช  โชติศรี
6. เด็กชายเดชทะนง  มะโฮงชัย
 
1. จ.ส.อ.บุญส่ง  เชียงทอง
2. นายธรณินทร์  จันทาซื่อ
3. นายภัสดร  สังวงศ์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายรัชชานนท์  แก่งจำปา
 
1. นางนิยมศิลป์  ดวงเศษวงศ์
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายธนาพล  ชำมะลี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีพรมมา
3. เด็กชายสุทธินันท์   แสงธิมา
 
1. นายวัฒนพงษ์  อุรัญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ภูลายยาว
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงจตุรดา  สุดใช
2. เด็กหญิงธัญชนก  เพ็งธรรม
3. เด็กหญิงปาริตา  บุตรทา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนพ้อง
5. เด็กหญิงสุธาวินี  พงษ์ปาน
 
1. นางรัตนกาล  สินทร
2. นางสาวศรีสุดา  วงษ์จำปา
 
168 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เวียงสิงห์กอ
 
1. นางรัชนีกร  จะเรียมพันธ์
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุทธิโสม
2. เด็กชายศุภกร  แดงนา
 
1. นางบัวขาว  โคตรวงษ์
2. นายบุญธรรม  โคตรวงษ์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. นายวิทยา  คำทอง
 
1. นายเสกสิทธิ์  โยธะชัย
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. เด็กหญิงปิยะพร  แก้วอุดม
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สุทธิแพทย์
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. เด็กชายยศพนธ์  ดงอุทิศ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วรพัฒน์
 
1. นางสาวชวิศา  คณะวาปี
2. นายทินกร  จักษุทิพย์
 
173 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายณัฐวัตร   เบ้าธรรม
2. เด็กหญิงวริศตา   เหล่ากาสี
 
1. นายไพรวัน  มอญขาม
2. นางสาวปิยา   พิมพ์สอน
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัติยา  ทองเคน
 
1. นางสาวสินีรัชต์  สุทธิแพทย์
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เชียฮาย
 
1. นางจินตนา  ระวงษ์โคตร
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายเปรมอนันต์  ศิริแข็ง
 
1. นางสาวแสงจันทร์  ไชโย
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  กาญจนะสิงห์
 
1. นางสาวธิติกมล  อุปวงษ์
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรนันท์  โกทา
2. เด็กชายชนาธิป   ปาดา
3. เด็กหญิงวาสิฎฐี  ชัยมิ่ง
 
1. นางพยอม   แนวบุตร
2. นางมลวิภา  หงษ์ศิริ
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 1. เด็กชายศุภกร  บุญทองอ่อน
 
1. นางภาณุมาศ   แสนพรมมา
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีเสนซุย
 
1. นายอรรถพล  โพธิ์งาม
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีเมือง
2. เด็กชายพลวัฒน์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสุปาณี  ภูมิภักดิ์
2. นางกนกพรรณ  พัดไธสง
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงนิตยา  ชนะโยธา
 
1. นางวนิดา  เบ้าทอง
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายศราวุธ  บุญกว้าง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงบเงียบ
3. เด็กหญิงสวรินทร์  ภูเมฆ
 
1. นางณิชากร  โสภาพร
2. นางวนิดา  เบ้าทอง
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภักดี
2. เด็กหญิงชลดา  ทับสีหลัก
3. เด็กหญิงศศิยา  จารีต
 
1. นางณิชากร  โสภาพร
2. นางวนิดา  เบ้าทอง
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายสุรชัย  ส่งสุข
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายวิทยา  ฤทธิ์ลือไกร
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงนิภาพร  โสพันธ์
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายธีรภัทธ์  ศิริประโคน
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายชวัลวิทย์  แทนไธสง
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐกิตต์  วงษ์หาแก้ว
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายนพคุณ  เงาปัชชา
2. เด็กชายภูพิพัฒน์  โพธิ์ชัยศรี
 
1. นายวทัญญู  พลไชย
2. นางรินท์ลภัส  ดาบุตร
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 1. เด็กชายอชิตพล   เวฬุวะนาทอน
 
1. นายกวี  จันทร์เขียว
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรชัชชัย  สมคะเณย์
2. สามเณรปิยะพงษ์  ธีระบุตร
3. สามเณรอิทธิพล  แท่งทอง
 
1. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
2. นางณิชกมล  จันทีเทศ
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  วงษ์ละคร
 
1. นางเสาวณีย์  ทองพุ่ม
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ชุมพล
2. เด็กหญิงอำภา  นัดดาวงษ์
 
1. นายละออง  ทองนำ
2. นางสุปาณี  ทองนำ
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พิมพ์พุทธ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจตรง
 
1. นายณรงค์  ศรีลาเฮียง
2. นายละออง  ทองนำ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายชานนท์  ภูพวก
 
1. นางเสาวณีย์  ทองพุ่ม
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เช่นงูเหลือม
 
1. นางเสาวณีย์  ทองพุ่ม
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงกมลพร  เขียงสี
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอันธิกา  พัดค้อ
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายปฐยาวัฒน์  บุญกำเนิด
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาทิพย์  โยหา
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  สีแก้ว
2. เด็กชายจีรวัฒน์  บุญทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทยาธรรม
4. เด็กชายพีระพงษ์  ประเสริฐก้านตรง
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรมศร
6. นางสาวเมษาวดี  จันดาแพง
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
2. นายยุคพล  แต่งชัยภูมิ
3. นายณรงค์  ศรีลาเฮียง
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายพรรษา  ตนพรหมรัมย์
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายรชฎ  ทองนำ
 
1. นางสุปาณี  ทองนำ
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. นายทศพร  มูลดา
2. นางสาวน้ำฝน  ชาระ
3. นายภัทริศ  แแก้วสิลา
4. เด็กชายรัชฎากร  หอมโกสุม
5. เด็กชายเจษฎา  กัณหารัตน์
 
1. นายยุคพล  แต่งชัยภูมิ
2. นายณรงค์  ศรีลาเฮียง
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายรชฎ  ทองนำ
 
1. นางสุปาณี  ทองนำ
 
208 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สว่างพิทักษ์
2. เด็กหญิงอภิสมัย  อุระภูมิ
3. เด็กหญิงเกษมณี  ศรีคำมี
 
1. นางทองปาน  ศรีดาธรรม
2. นางรัตติยา  คำมูลมี
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1. เด็กหญิงญาณภัทร  สารีบุตร
 
1. นางปุณณกันต์  บุญฮวด
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชธิตา  วังขอนสัก
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  วังหล้า
 
1. นายนพรัตน์  วรรณธานี
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์  เกศานุช
2. เด็กชายนที  แสนละคร
3. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีภูธร
4. เด็กหญิงปวีณา  เจียมา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สินธิบุญ
 
1. นางสาวสุชาดา  ภักดี
2. นางสาววรรณศิริ  หอมน้อย
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โง่นชาลี
2. เด็กหญิงดารัตน์  นาคพิทักษ์
3. เด็กหญิงทิพย์วิมล  คะระนันท์
4. เด็กชายนที  แสนละคร
5. เด็กหญิงปิยวดี  โกมุทธพงษ์
6. เด็กหญิงพิชญา  อุดชุมพิสัย
7. เด็กหญิงภัทรวดี  โอนทอง
8. เด็กชายมนตรี  พินิจมนตรี
9. เด็กหญิงศิริรักษ์  จันทร์ประทักษ์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามจำปี
 
1. นายรัฐพล  สุพรรณตา
2. นางสาวพรชนก  ภูขะมา
3. นางสาวสุชาดา  ภักดี
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีกันหา
2. เด็กหญิงชฎาพร  เมืองคุณ
3. เด็กหญิงลำพูล  เพ็งธรรม
4. เด็กชายวุฒิไกร  แสงไทย
5. เด็กชายสิทธิเดช  ชอบชื่น
 
1. นายคมสันต์  สมฤทธิ์
2. นายนพพร  คำติบ
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีกันหา
2. เด็กหญิงจิราพร  สุธรรมมา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีพิมลี
4. เด็กหญิงชฎาพร  เมืองคุณ
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ชมพูพื้น
6. เด็กชายณัฐภูมิ  แสงซ้าย
7. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วังคะฮาด
8. เด็กชายนภัสกร  บรรเทาพิษ
9. เด็กชายนภัสกร  บรรเทาพิษ
10. เด็กหญิงนภาภัณฑ์  อ้วนศิริ
11. เด็กหญิงประภาพร  มณีโชติ
12. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ชนะบุญ
13. เด็กชายพงษ์พัฒน์  หงษ์ทอง
14. เด็กหญิงพรพรรณ  ชารัญจะ
15. เด็กชายพลวัฒน์  สิงหบุตร
16. เด็กชายพัชรพล  สมคะเน
17. เด็กชายภูวดล  ทองยา
18. เด็กหญิงมิรันตรี  สุพรมอินทร์
19. เด็กหญิงรสสุคนธ์  จิตสดม
20. เด็กหญิงรุ้งนภา  ชาธิรัตน์
21. เด็กหญิงลำพูล  เพ็งธรรม
22. เด็กหญิงวณิชชา  สีสมญา
23. เด็กชายวรวิทย์  ถิ่นถา
24. เด็กชายวิชชากร  โทกุล
25. เด็กชายวุฒิไกร  แสงไทย
26. เด็กชายสมชาย  แสงซ้าย
27. เด็กชายสาคร  หินชัด
28. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญประคม
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  หัตถยัง
30. เด็กชายสุริยา  บุญเลิศ
31. เด็กหญิงสโรชา  มาบุญ
32. เด็กชายอนุชา  แสงใสแก้ว
33. เด็กชายอนุวัตร  แต้มทอง
34. เด็กหญิงอังค์วิภา  แสงไทย
35. เด็กหญิงอัญธิกา  บุญประคม
36. เด็กชายอาทิตย์  หล้าฤทธิ์
37. เด็กหญิงเขมินทรา  มูลเงิน
38. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วรรณชัย
 
1. นายพงศ์วิสิฐ  ทองทรัพย์
2. นายโกวิทย์  เขียวศิริ
3. นางสาวเกษร  สิทธิ
4. นายประจักร์  จันทรพิทักษ์
5. นางวิรุตน์  กุลเกล้า
6. นางสาวสุลาลักษณ์  โสภาลักน์สกุล
7. นางสาวไพรวัน  หอมเหลือ
8. นางถาวร  โสรส