หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 พ.ย. 2557   7 พ.ย. 2557   8 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 734 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 732 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 732 7 พ.ย. 2557 13.00-16.00
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 723 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 721 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 1 ห้อง com 4 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร ห้อง 222-223 7 พ.ย. 2557 09.00-15.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 3 เต็นท์ 1 7 พ.ย. 2557 10.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 2 เต็นท์ 2 7 พ.ย. 2557 10.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารเอนกประสงค์ 1 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 2 เต็นท์ 2 7 พ.ย. 2557 13.00-15.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงยิมเนเซี่ยม 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงยิมเนเซี่ยม 7 พ.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารเอนกประสงค์ ๒ 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารเอนกประสงค์ ๒ 7 พ.ย. 2557 12.00-15.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารเอนกประสงค์ ๒ 7 พ.ย. 2557 15.00-16.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 1 เต็นท์ 4 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 812 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 7 พ.ย. 2557 10.30-11.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 7 พ.ย. 2557 13.00-15.00
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง GTX 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 714 7 พ.ย. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 331 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 332 7 พ.ย. 2557 13.00-15.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 321 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 321 7 พ.ย. 2557 13.00-15.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 323 7 พ.ย. 2557 09.30-11.30
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 323 7 พ.ย. 2557 13.00-15.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 322 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๒ 7 พ.ย. 2557 10.30-11.30
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๒ 7 พ.ย. 2557 11.30-12.30
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๑ 7 พ.ย. 2557 10.30-12.00
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๑ 7 พ.ย. 2557 12.00-14.00
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๒ 7 พ.ย. 2557 12.30-13.45
6 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๒ 7 พ.ย. 2557 13.45-15.30
7 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๒ 7 พ.ย. 2557 15.30-16.00
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๒ 7 พ.ย. 2557 16.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๑ 7 พ.ย. 2557 15.30-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๑ 7 พ.ย. 2557 14.00-15.30
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้างอัศวรรณ ตึก IT ห้างอัศวรรณ ชั้น ๒ เวที ๑ 7 พ.ย. 2557 16.00-16.40

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 832 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 832 7 พ.ย. 2557 13.00-15.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 831 7 พ.ย. 2557 13.00-16.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 812 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารบัวขาว ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 823 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2557 09.30-11.30
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 232-233 7 พ.ย. 2557 09.30-15.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวขาว(ใหญ่) 7 พ.ย. 2557 09.30-10.30
2 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวขาว(ใหญ่) 7 พ.ย. 2557 10.30-10.40
3 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวขาว(ใหญ่) 7 พ.ย. 2557 10.40-11.40
4 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวขาว(ใหญ่) 7 พ.ย. 2557 11.40-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 3 เต็นท์ 1 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง com 5 7 พ.ย. 2557 09.00-15.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 1 ห้อง com 2 7 พ.ย. 2557 13.00-16.00
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 1 ห้อง com 3 7 พ.ย. 2557 09.00-15.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 1 ห้อง com 1 7 พ.ย. 2557 09.00-15.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 1 ห้อง com 4 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 1 ห้อง com 2 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 3 เต็นท์ 1 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 3 เต็นท์ 1 7 พ.ย. 2557 13.00-16.00
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร 1 เต็นท์ 5 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลานแห่งการเรียนรู้ 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลานแห่งการเรียนรู้ 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลานแห่งการเรียนรู้ 7 พ.ย. 2557 13.00-16.00
7 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลานแห่งการเรียนรู้ 7 พ.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารเอนกประสงค์ 1 7 พ.ย. 2557 10.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/1 7 พ.ย. 2557 10.30-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/2 7 พ.ย. 2557 10.30-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/3 7 พ.ย. 2557 10.30-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]