หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nki1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล ใยนนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางยุภา สุทวิโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางวาริณี จำปีพรหมโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
4. นางนิตยา ดอนเกิดโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการ
5. นางสุมิตรา จันทรวิไลโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ใยนนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางยุภา สุทวิโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางวาริณี จำปีพรหมโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
4. นางนิตยา ดอนเกิดโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการ
5. นางสุมิตรา จันทรวิไลโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง เหล็กสักโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ศรีระวงษาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนภัชทา สุดประเสริฐเลิศล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นางผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
5. นางรัศมี หารินไสลโรงเรียนบ้านหนองบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายบุญส่ง เหล็กสักโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สีมาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางศรีนวล บุญมานางโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุวรรณี ศรีอวนโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวชนิดา จันทบุตรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง เหล็กสักโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สีมาโรงเรียนหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางศรีนวล บุญมานางโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุวรรณี ศรีอวนโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นางชนิดา จันทบุตรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายสมร หนันต๊ะโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี โยธาทิพย์โรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
5. นางศิริวรรณ บุญจันทร์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายคูณ โคตะมีโรงเรียนบ้านน้ำโมงประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ตั้งสกุลโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา การมาโสโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
4. นางยุภา อรรถการุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
5. นางจินตวีร์ จันทามีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายคูณ โคตะมีโรงเรียนบ้านน้ำโมงประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ตั้งสกุลโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา การมาโสโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
4. นางยุภา อรรถการุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
5. นางจินตวีร์ จันทามีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายสมร หนันต๊ะโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี โยธาทิพย์โรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
5. นางศิริวรรณ บุญจันทร์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บูรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ ต้นยวดโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายอภิชน โพธิเสนโรงเรียนบ้านโพนสากรรมการ
4. นางสาวประนิดา เดชท้านโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสุกัลญา แก้วหินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายคมสัน ชัยจักร์โรงเรียนบ้านท่ากฐินประธานกรรมการ
2. นางวงศ์เพชร มีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร ขาวนอกโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
4. นางกัญญาภัค ไข่เพชรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางวชิรา วงภูธรโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายนายดุสิต สระประทุมโรงเรียนซำเจียงดงป่าเปือยประธานกรรมการ
2. นางวงศ์เพชร มีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร ขาวนอกโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
4. นางกัญญาภัค ไข่เพชรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางวชิรา วงภูธรโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ บุตรดีโรงเรียนสังกะลี-นาขามประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง พุทธิวงศ์ โรงเรียนวัดพระธาตบังพวนกรรมการ
3. นางจิราพร วงศ์ไชยโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นายบรรดิษฐ จำนงอุดมโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
5. นางสาวกฤตยา หันไชยศรีโรงเรียนบ้านขุมคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุลโรงเรียนบ้านวังน้ำมอกประธานกรรมการ
2. นางมยุรา มหิวรรณโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
3. นายเชิดตระกูล หนูปานโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา เพียสักกะโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
5. นางผกาวรรณ แดงตะโคตรโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิต ถิ่นทองโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นายสายัณห์ แก้วเครือศรีโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ ตรงดีโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นางสุปราณี ไตรยางค์โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอภิชัย มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวประธานกรรมการ
2. นายอุดม แสงขันโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายบรรดิษฐ์ จำนงอุดมโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นางกฤษณา ปานมีศรีโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายศุภกิต ถิ่นทองโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นางศศิประภา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสุธาสิณี ทองไสยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
4. นายสำราญ พระภิเภกโรงเรียนเมืองบางกรรมการ
5. นายธวัชชัย อินทขิณีโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสังคม หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมี"พรหมวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
3. นายสมมาตย์ อัคราชโรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยากรรมการ
4. นางวริศรา ประลันย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นางธิติการ ป้องทัพไทยโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน แสงคาร์โรงเรียนสมสนุกดงหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สังข์วงศ์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน วิชัยดิษฐ์โรงเรียนซำเจียง-ดงป่าเปือยกรรมการ
4. นางอรุณณี พรหมโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัคโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมหันต์ เวทไธสงโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นางสมอาด ใจหวังดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
3. นางปาริชาต ลิ้มมณีประเสริฐโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นายธรรมนูญ แสงมณีโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
5. นายชุมพล ศรีสุภาพโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจรัส นามบุปผาโรงเรียนบ้านหนาด"ครุราษฎร์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา บุญรักษาโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายชุมพล ศรีสุภาพโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายอภิรัฐ สุริยวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
5. นายสรรเพชร สรรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมชัย การมาโสโรงเรียนบ้านเทพประทับประธานกรรมการ
2. นายชนะ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
3. นางอัญชรี ราชครุฑโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นายหิรัญ รัตนสุรินทร์โรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
5. นางสาวมะลิ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษาโรงเรียนบ้านหนองนางประธานกรรมการ
2. นายสมสุข โคตรชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นางสาวอุ้มรัก สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กกรรมการ
4. นายอธิกรณ์ มารัตน์โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ ไชยโยธีโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ คนยงโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายภุชงค์ นิยมธรรมโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมลรัตน์ หีบแก้วโรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐยา ดอนเกิดโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายรณชัย มีชัยนามโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่๗๕ประธานกรรมการ
2. นางสร้อยสุดา มาดีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ บุตรดีโรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
4. นางละออ แสวงสุขโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ อุตโรกุลโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ วงละครโรงเรียนคุยนางขาวประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สุนาอาจโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
4. นายเกษม ศรีปราบหล่มโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
5. นางจันศรี ดีนาคโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวรรธนศักดิ์ พรมรัตน์โรงเรียนมีชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา จิตตะเสนโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางอัญชิษฐา วงศ์สง่าโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างกรรมการ
4. นางวรรณิภา นามวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมนัส วระรักษ์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวประนอม คำพันธ์โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นางละม่อม คินาพิทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
4. นายสมชาติ บุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย กองทองโรงเรียนบ้านสาวแลประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ อาจนาวังโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางสาวพชรี คำแพงศรีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ หารปรีโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล พุทธวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางสิริยาภรณ์ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
3. นายประจิต พินธะ โรงเรียนบ้านโพนศิลางามวิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ ทองมากโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางทัศนีย์ พงษ์สุพรรณโรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิรินทร์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางสาวกาลดา คินาพิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางรัตนา อินมียืนโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นายเสถียร บัวชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางลักขณา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกโรงเรียนบ้านฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สุจริตตานันท์โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวชุติมดี ชาธิรัตน์โรงเรียนหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ อาคมโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
5. นางจตุรพร อาษาทำโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมร ไชยวงษ์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร เปล่งดีสกุลโรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง สว่างโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นางสาวณัฐยา ดอนเกิดโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ถิ่นภูเขียวโรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ปัญญาทิพย์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ยกเทพโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นายสุขสวัสดิ์ วงศ์นุกูลโรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ ตุ้มมีโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชูเชิด เจียมศรโรงเรียนบ้านโคกแมงเงาประธานกรรมการ
2. นางสาวประนอม คำพันธ์โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายสมควร ศรีฮาดโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาววานิช ทองคำโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ พรรคพวกโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิสิฐ รัตนะคุณโรงเรียนบ้านน้ำทอนประธานกรรมการ
2. นางนิชานาถ เมืองพวนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายสายัณห์ เชิญชมโรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขามกรรมการ
4. นายอริยะเดช มุทุกัณต์โรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
5. นายพรเทพ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิสิฐ รัตนะคุณโรงเรียนบ้านน้ำทอนประธานกรรมการ
2. นางนิชานาถ เมืองพวนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายสายัณห์ เชิญชมโรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขามกรรมการ
4. นายอริยะเดช มุทุกัณต์โรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
5. นายพรเทพ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชนาวุธ ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขุมคำประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ พูลชัยโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
5. นายณัฐพล จันทร์ลาโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชนาวุธ ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขุมคำประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ พูลชัยโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
5. นายณัฐพล จันทร์ลาโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจันทิวา ยศแก้วโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นายกิตติ จักรทองดีโรงเรียนหนองผือวิทยากรรมการ
4. นายคำไพ คำหาญโรงเรียนบ้านดงนาคำกรรมการ
5. นางยุพิน เทพวรรณโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสามารถ โสภาเวทย์โรงเรียนบ้านหัวหาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร แสนกุลโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นางวิิไลวรรณ มืดอินทร์โรงเรียนพัฒนาคำแก้วกรรมการ
4. นางสุมาลี สุดตาโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางอริสรา ธรรมศรโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ อินทรเพชรโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภควดี พรหมเขจรโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางสาวแพรทอง สามีวังโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นางภาชินี พิมพ์สักกะโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
5. นายรังสรรค์ กุลาสาโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสนิท เหมือนบุดดีโรงเรียนบ้านเทวีดอนขมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมจันทีโรงเรียนหัวหาดวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน เทพวรรณโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙กรรมการ
4. นางอุไรพร คำจันทร์โรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทิวา ยศแก้วโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภัสพิศ บุญพรมโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นางสาวโศภิน สีมาโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙กรรมการ
4. นายบรรจง วังเหมือยโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือยกรรมการ
5. นางนันทกา ศรีระวงษาโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อันภักดีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุนตัน ชัยทองคำโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นายสราวุธ แสงสุวรรณโรงเรียนเหล่าฝ้านผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายเสริม อาคมโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ใจหาญโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ อ่อนพรหมโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อินมียืนโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายจำเป็น จันทร์ขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
5. นางเพชรา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายตุ๋ย นามวงศาโรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เขจรใหญ่โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการ
3. นายมนูญ สีหาปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิ์จอหอโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
5. นายใหม่ สีใสโรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมคิด หารินไสลโรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบานชื่น จันทราชโรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
3. นางสุวิมล ราชไมตรีโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
4. นางสุจิตรา รวิวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางนงเยาว์ มุนิวงศ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประคอง โคตะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านพวกประธานกรรมการ
2. นางอรทัย พลหงษ์โรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายเอกพันธ์ ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
4. นายปราโมทย์ รัตนคุณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
5. นายถาวร พรมภิภักดิ์โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ คงเดชโรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ หนูวารีโรงเรียนบ้านหมากก่อง ฝายแตกกรรมการ
3. นางมุทิตา วังเหมือยโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นางเชิญ นวลสุขโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
5. นางประไพพิศ ภานุรักษ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ตระกูลพรพงษ์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางรติมล สุวรรณเกษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นางเสงี่ยม ผิวผ่องโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือกรรมการ
5. นางสรีย์ทิพย์ แสนบุญเมืองโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ อินทรเพชรโรงเรียนบ้านโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายยอดเพชร ธรรมฤทธิ์โรงเรียนหัวหาดวิทยากรรมการ
3. นางฤทธิ์สมร วงศรีแก้วโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางปัทมาวดี รัตนคุณโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางพรธิภา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายนพพร จันทราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา แซ่ตั้งโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางปัทมา ทะมีพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายสมชาย อุดมเดชโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นายวินัย บุตรสีทัดโรงเรียนเชือกบ้านหม้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายธนากร มูลพลโนโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ชาวน้ำโมงโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางอพิณพร เตนากูลโรงเรียนเหล่าฝ้านผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางประนอม ณ หนองคายโรงเรียนบ้านบงวิทยากรรมการ
5. นางอรพินท์ ตาลป่าหว่านโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายปรีดา รัตนติสร้อยโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
3. นายบุญมี หล้าศักดิ์โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสิริผล เที่ยงตรงโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิตร เจริญผลโรงเรียนสังกะลี-นาขามกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ พหรมโคตรโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพชรัตน์ ทุมมาจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นายประกร โคธิเสนโรงเรียนบ้านคุยนางขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วุฒิ บุญมานางโรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เหล่าหงษาโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นายอัมพร คำวันดีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาวพรพิศ หิมรัตน์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย อินทรักษาโรงเรียนบ้านว่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนิมิตร วิชิตโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางประภัสส์ บุภู่โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยกรรมการ
3. นายสีสุวงค์ ป้อมสุวรรณโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นายบุญรอด เหลืองามโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
5. นายประเวทย์ พินธะโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ไสยลามโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ รัตนดีโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ รัตนมโนรมภ์โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินหล่มโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ไกยราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนิวัฒน์ นามสมบัติโรงเรียนบ้านทุ่มฝางประธานกรรมการ
2. นายจรูญ บุตรศรีโรงเรียนสีกายวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต ภักดีประดิษฐ์โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพทองวิทยากรรมการ
4. นายแสนสุข แสงศรีราชโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ ไชยเดชโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายชนะรัตน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เคณาอุประโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นางอร่ามศรี ชัยชนะโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นายฤทธิไกร เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
5. นายสมชาย เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนบ้านโพนศิลางามประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บัวลอยโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
3. นายเจริญ มหันต์ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
4. นางธนาพร คล้อยตามโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ พันธุ์ทรัพย์โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ยิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านบงวิทยากรรมการ
3. นางโชติกา สีหาบุตรโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ สงวนพรโรงเรียนบ้านหม้อเหนือฯกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย บตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ เจริญลอยโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นายวรพต เมืองชมภูโรงเรียนหนองผือวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ราชกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นายบุญจันทร์ า เคนรักษโรงเรียนบ้านนาช้างน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกษม บัวป้อมโรงเรียนบ้านตอแกประธานกรรมการ
2. นายสาคร ขันตีโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ พรหมสิทธิ์โรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ พัวตนะโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นายบัญชา มูลเพียโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพุทธชัย ใจชื่นโรงเรียนบ้านหัวทรายประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เพ็ชรยิ้มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางจรูญลักษณ์ เชื้อเมือง โรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางธีรพงษ์ พันธ์พิมพ์โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
5. นายสุชาติ วัดปานโรงเรียนสำนักงานฉลากกินแบ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ เนตรภักดีโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร เดชฤทธิ์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
3. นางชุดาภา ปานสมบูรณ์โรงเรียนอักษรอดุลย์กรรมการ
4. นางคำไพวรรณ วัดปานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นายทรงยศ แก้วขาวโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนพพร จันทะราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นายสาคร เดชดอนบมโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นางปารณีย์ มูลกันโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนกรรมการ
4. นางล้ำเลิศ คำหาญโรงเรียนบ้านดงนาคำกรรมการ
5. นายพัฒนา จันทร์ศรีโรงเรียนพัฒนาคำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายยรรยง สุตตาสอนโรงเรียนบ้านหนองแจ้งประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญิ์ สังคมกำแหงโรงเรียนบ้านพร้าวใต้เจริญสุขกรรมการ
3. นายชัยยุทธ ภวภูตานนท์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ วรพิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายประมวล ยาพรมโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ อภิรัตนวงศ์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายกมล นันทะโพธิเดชโรงเรียนบ้านจอมแจ้งกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ปัญญาวจีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เหมือนบุตรดีโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ นิลเกตุโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร พุฒเขียวโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางปราณี พลภูมิโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
3. นายประสงค์ อาจนาวังโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
4. นายจักรี โทสาลีโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นางยุพา เจียมศรโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวิช อุณาสิงห์โรงเรียนบ้านโคกคอนประธานกรรมการ
2. นายเตียง พรมมาแดงโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองหมีพรหมวิทยากรรมการ
4. นางชไมพร พจน์พงษ์โรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
5. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติ จำปีพรมโรงเรียนบ้านนาบงประธานกรรมการ
2. นายสนธยา วิเศษศรีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายอภิชาณ ศิลาคมโรงเรียนบ้านหนองแดงสร้างประทายกรรมการ
4. นางรำไพพรรณ ชำนาญยาโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
5. นายสงัด จันทผลโรงเรียนบ้านหนองแจ้งกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เหมือนบุตรดีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีประธานกรรมการ
2. นายสาคร เดชดอนบมโรงเรียนบ้านบงวิทยากรรมการ
3. นายพูนผล พิชัยโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ อินเสมียนโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการ
5. นายวิทยา อินทะขีณีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางธนภณ วุฒิวงค์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางธนภณ วุฒิวงค์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางธนภณ วุฒิวงค์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางธนภณ วุฒิวงค์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางธนภณ วุฒิวงค์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางธนภณ วุฒิวงค์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙ประธานกรรมการ
2. นายธนภณ วุฒิวงค์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางละเอียด ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
5. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางธนภณ วุฒิวงค์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางธนภณ วุฒิวงค์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสุริธรรม แก่นพรหมโรงเรียนอนุบาลสังคมประธานกรรมการ
2. นางมุขรวี สุวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสรินยา ปัญญาทิพย์โรงเรียนบ้านโคกแมงเงากรรมการ
4. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุริธรรม แก่นพรหมโรงเรียนอนุบาลสังคมประธานกรรมการ
2. นางมุขรวี สุวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสรินยา ปัญญาทิพย์โรงเรียนบ้านโคกแมงเงากรรมการ
4. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุริธรรม แก่นพรหมโรงเรียนอนุบาลสังคมประธานกรรมการ
2. นางมุขรวี สุวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสรินยา ปัญญาทิพย์โรงเรียนบ้านโคกแมงเงากรรมการ
4. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพ๑๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางบุษยา คำจันวงษาโรงเรียนบ้านคุยนางขาวกรรมการ
3. นายทองม้วน เกษรมาลาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายประกฤษฎิ์ พิลาคงโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
5. นายโสทร กมุทศรีโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางบุษยา คำจันวงษาโรงเรียนบ้านคุยนางขาวกรรมการ
3. นายทองม้วน เกษรมาลาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายประกฤษฎิ์ พิลาคงโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
5. นายโสทร กมุทศรีโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางบุษยา คำจันวงษาโรงเรียนบ้านคุยนางขาวกรรมการ
3. นายทองม้วน เกษรมาลาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายประกฤษฎิ์ พิลาคงโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
5. นายโสทร กมุทศรีโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางบุษยา คำจันวงษาโรงเรียนบ้านคุยนางขาวกรรมการ
3. นายทองม้วน เกษรมาลาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายประกฤษฎิ์ พิลาคงโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
5. นายโสทร กมุทศรีโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมใจ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นายเจริญ มหันต์โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
3. นางพิกุล ศรีราชเลาโรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ตาสาโรจน์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันทะราชโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพ๑๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมใจ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นายเจริญ มหันต์โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
3. นางพิกุล ศรีราชเลาโรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ตาสาโรจน์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันทะราชโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพ๑๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมใจ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นายเจริญ มหันต์โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
3. นางพิกุล ศรีราชเลาโรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ตาสาโรจน์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันทะราชโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพ๑๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นายเจริญ มหันต์โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
3. นางพิกุล ศรีราชเลาโรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ตาสาโรจน์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันทะราชโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพ๑๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ประธานกรรมการ
2. นางราตรี บทมาตย์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นายเทอดพงษ์ บุตรสีนวนโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
4. นายฉลาด สิงห์โอโรงเรียนหนองบัววิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ประธานกรรมการ
2. นางราตรี บทมาตย์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นายเทิดพงศ์ บุตรสีน้อยโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
4. นายฉลาด สิงห์โอโรงเรียนหนองบัววิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ประธานกรรมการ
2. นางราตรี บทมาตย์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นายเทอดพงษ์ บุตรสีนวนโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
4. นายฉลาด สิงห์โอโรงเรียนหนองบัววิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ประธานกรรมการ
2. นางราตรี บทมาตย์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นายเทอดพงษ์ บุตรสีนวนโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
4. นายฉลาด สิงห์โอโรงเรียนหนองบัววิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สีปรุโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเติมพงษ์ โคตรชมภูโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
3. นายสุวรรณ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
4. นางสุภาพร บุญดีโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นายนาวิน ศรีริบาลโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สีปรุโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเติมพงษ์ โคตรชมภูโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
3. นายสุวรรณ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
4. นางสุภาพร บุญดีโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นายนาวิน ศรีริบาลโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ สีปรุโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเติมพงษ์ โคตรชมภูโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
3. นายสุวรรณ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
4. นางสุภาพร บุญดีโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นายนาวิน ศรีริบาลโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ สีปรุโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเติมพงษ์ โคตรชมภูโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
3. นายสุวรรณ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
4. นางสุภาพร บุญดีโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นายนาวิน ศรีริบาลโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเอนก จันทรเสนีย์โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี จิตรักษ์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางณัฐนิชา ฉิมหลวงโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. นางบัวลอง พรหมกูลโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางนารี โชติเจริญสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนคร เกตุพลโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคมลิขิต นามไวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางนารี โชติเจริญสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการ
4. นายสุรพล ศรีโสพลโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
5. นางจีรนันท์ ทองอัฐโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนคร เกตุผลโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคมลิขิต นามไวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางนารี โชติเจริญสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการ
4. นายสุรพล ศรีโสพลโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
5. นางจีรนันท์ ทองอัฐโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปัญญาทิพย์โรงเรียนอนุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ไชจักร์โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางมงคล คำโคตรสูรย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นายพัฒนา ธนารัตน์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นายสมหมาย รัตนะโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ปัญญาทิพย์โรงเรียนอนุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ไชจักร์โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางมงคล คำโคตรสูรย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นายพัฒนา ธนารัตน์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นายสมหมาย รัตนะโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณลักษณ์ น้อยเจริญโรงเรียนฉันทนาวัณรทกรรมการ
3. นางวราพร รัตนบัลลังก์โรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
4. นางเมขลา วิรัสวาโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
5. นางฐิติมา อภิปัญญากุลโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณลักษณ์ น้อยเจริญโรงเรียนฉันทนาวัณรทกรรมการ
3. นางวราพร รัตนบัลลังก์โรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
4. นางเมขลา วิรัสวาโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
5. นางฐิติมา อภิปัญญากุลโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี สาวรีย์โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ เพ็ญกุลกิจโรงเรียนบ้านขุมคำกรรมการ
4. นางสาวศศิธร เปล่งดีสกุลโรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
5. นางสาวปริญญา เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสนิท ศรีระวงษาโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางนารี พิมพ์กลมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
3. นางสาวอริญรดา ฝ่ายเบ็นโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นางอรุณ ศรีประโชติโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. ดร.จริญญา ไศลบาทโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสนิท ศรีระวงษาโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. Mrs.Remy Thatwisaiโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางปัญจกาญจน์ ไชยชนะโรงเรียนหนองผือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสโรชิน เอี่ยมขันทองโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นายก้องนเรนทร์ จิตจินดาโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายโกสม สู่สุขโรงเรียนบ้านกองนางประธานกรรมการ
2. นางสาวสโรชิน เอี่ยมขันทองโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร สีหาวงษ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ ลุนแก้วโรงเรียนอาโอยาม่า2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายพงศกร ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นางรัศมี สิงหเสรีโรงเรียนบ้านคุยนางขาวกรรมการ
3. นายฟิสักส์ เรืองแสงโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทวี โคตรราชโรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
5. นางสาวราตรี แพงสารโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายพงศกร ทองจันทร์โรงเรียนบ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ อะทุมชายโรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
3. นายกฤษฎ์ เตชะโกมลโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
4. นางลักขณา สุภาโรงเรียนซำเจียงดงป่าเปือยกรรมการ
5. นางสมจิตร วังซ้ายโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ชัยจักร์โรงเรียนบ้านท่ากฐินประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วงษ์โกโรงเรียนอนุบาลคอกช้างกรรมการ
3. นางธนาพร ศรีสว่างโรงเรียนบ้านเมืองหมีกรรมการ
4. นางธัญญธร คานาวานโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวหงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษาโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ทิพกรณ์โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางประธานกรรมการ
2. นางประทุมวัน นิลสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสาวนิติมา ถานะโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
4. MissMarilyn Molinaโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ยโรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายโกสม สู่สุขโรงเรียนบ้านกองนางประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรธิดา โยประทุมโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางพิรุณรัตน์ โคตรหลักเพชรโรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ณริณ สารทรัพย์โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขามกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ ศิริกาญจน์โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเอลวิส โคตรชมภูโรงเรียนหนองผือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวดี ไชชนเสนาโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
3. นายพันนิรัตน์ สุนทรดีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางพีรญา วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
5. นายทิวา โม้เมืองโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ชัยจักร์โรงเรียนบ้านท่ากฐินประธานกรรมการ
2. นายโบน บัวพันธ์โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นายอภินันท์ แก้วสวยโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางกิตติมา ศรีสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ปังอุทาโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายคำดี จันทะเกษโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลสมร ชูสโมนโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา บุดดาวงษ์โรงเรียนบ้านกองนางกรรมการ
4. นางสาววันดี เกษานุชโรงเรียนอนุบาลคอกช้างกรรมการ
5. นายแสงสุริยา ศรีพูนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ เชาว์เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. MissCHEN LINมูลนิธิเพื่อการศึกษาสู่อนาคตฯกรรมการ
3. MissLiv Sihanโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
4. นางงามตา บุญตาทิพย์โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ วงษ์กระนวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายคำดี จันทะเกษโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วงศ์ต่างตาโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หังษาบุตรโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นางสุภาพร เพชรวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ สิทธิสารโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายธนิต ซาตาโรงเรียนบ้านเวียงคุกประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางวลัยพร คงประจำโรงเรียนฉันทนาวัณรทกรรมการ
4. นางสาวธันย์ชนก อินเสมียนโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางสมพร วิไลลักษณ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายบรรพต ลุนอุดมโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นายนริศ ตาตะมิโรงเรียนหมากหุ่งขี้เหล็กกรรมการ
4. นายสงกรานต์ ฝ่ายลีโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
5. นางวรรณภา สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนบ้านเมืองหมี"พรหมวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ร้อยตำรวจตรีควง บุญปันผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านประธานกรรมการ
2. นายชัยพงษ์ กองสมบัติโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ จันทศรโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายเทพพิทักษ์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ชาวแสนโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสงวน หีบแก้วโรงเรียนบ้านศูนย์กลางประธานกรรมการ
2. นายพจน์ จันทวัณณ์โสภณโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์รักชาติ ปาณิเสนโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายสายันต์ เคณาสิงห์โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ เสนาคำโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ สุดตาโรงเรียนบ้านเมืองบางประธานกรรมการ
2. นายวราพงศ์ ชารีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ เสนาคำโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาวยุพาพรรณ ราชตั้งใจโรงเรียนจันทรารามกรรมการ
5. นางรัชนี มั่งเจริญโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอุดรเวียง ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านโสกกล้าประธานกรรมการ
2. นางอรกัญญา สุนทรชัยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ คงดีโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอรพิน แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
5. นางสุพินดา สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ บุญดี โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอรพิณ แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสาวติระภรณ์ ไชยยันติโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
4. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางเข็มรัตน์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย กองศรีโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ประธานกรรมการ
2. นางแสงรวี ศรีธรโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นายประกอบ สุขบูรณะโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
4. นางสาวโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางกิ่งเพชร เวทไธสงค์โรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล แก้วปรีชากรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางทองพูล สว่างโรงเรียนบ้านบงวิทยากรรมการ
5. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ลุนสำโรงโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายทวี น้อยยะโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
4. นางสาวชนกกานต์ กุลเสนโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางพงษ์ลดา รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ลุนสำโรงโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายทวี น้อยยะโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
4. นางสาวชนกกานต์ กุลเสนโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางพงษ์ลดา รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายธงชัย นิลสุวรรณ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศราคัม วงศ์อินอยู่โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายโบน บัวพันธ์ โรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร พันเหลาโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางอรุณ ศรีประโชติโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย นิลสุวรรณ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัชฏา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นายโบน บัวพันธ์ โรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร พันเหลาโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางอรุณ ศรีประโชติโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางราตรี บทมาตย์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นายเทอดพงษ์ บุตรสีนวนโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
4. นายฉลาด สิงห์โอโรงเรียนหนองบัววิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางราตรี บทมาตย์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นายเทอดพงษ์ บุตรสีนวนโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
4. นายฉลาด สิงห์โอโรงเรียนหนองบัววิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุรังศรี ดวงบุญมีโรงเรียนหนองแดงสร้างประทายประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ริมโพธิ์เงินโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายวิรัตน์ แก้วมหาชัยโรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางบุญชู ศรีเดชโรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยฯกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญปัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุรังศรี ดวงบุญมีโรงเรียนหนองแดงสร้างประทายประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ริมโพธิ์เงินโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายวิรัตน์ แก้วมหาชัยโรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางบุญชู ศรีเดชโรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยฯกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญปันโรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรังศรี ดวงบุญมีโรงเรียนหนองแดงสร้างประทายประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ริมโพธิ์เงินโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายวิรัตน์ แก้วมหาชัยโรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางบุญชู ศรีเดชโรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยฯกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญปัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ พินธะโรงเรียนบ้านบ่อแปปหนองหญ้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ชัยสารโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
3. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพเรศ สงครามโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
5. นางชาลิสา จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านซำเจียงดงป่าเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงนาคำประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นายภัทรพล ชัยสีดาโรงเรียนพระพุทธบาทเทศรังสีกรรมการ
5. นางรัชนี นาหัวหนองโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สร้อยสนธ์โรงเรียนบ้านผาตั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา สมรูปโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
3. นายฉลอง พันธุระโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวเสาวคนธ์ หอมทองโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงนาคำประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นายภัทรพล ชัยสีดาโรงเรียนพระพุทธบาทเทศรังสีกรรมการ
5. นางรัชนี นาหัวหนองโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนบ้านดงต้องประธานกรรมการ
2. นางไพเราะ จันธิราชโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายกฤษณพล เวียงวิเศษเจ้าหน้าที่ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววิไลพร วิรุณพันธ์โรงเรียนโกมลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤติยาณี พรมแพงโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศีล นิลเกตุโรงเรียนสีกายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกานดา ถันชนนางโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นายคมสันติ สลาพิมพ์โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ดวงแก้วโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
5. นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทศพร ใจขานโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพันธ์ เกตุศิริโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" กรรมการ
3. นางสาวสุชิราภรณ์ เรืองเดชโรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
4. นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางปวริศา เทียมดามาโรงเรียนชุมชนประชานุเคราะห์ ๔กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายศรัณย์พงศ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านบงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา บุญธรรมโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
3. นายทนง สิมมณีโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัยโรงเรียนดงเว้นดงเจริญกรรมการ
5. นายเอกชัย ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์พงศ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านบงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา บุญธรรมโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
3. นายทนง สิมมณีโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัยโรงเรียนดงเว้นดงเจริญกรรมการ
5. นายเอกชัย ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวีรชน ภานุรักษ์โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรณ์ นิลทรโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" กรรมการ
3. นายไพศาล เพ็ชรศรีงามโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาวอัณณ์จันทน์ วงศ์ธิเบศร์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางสาวสิรินดา โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมิทธิ์ มูลโพธิ์โรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ พันจำปาเจ้าหน้าที่ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นายสนอง อักษรโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ฝุ่นเงินโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
5. นายอรรถสิทธิ์ ปลัดพรมโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบรรจงศักดิ์ พินธะโรงเรียนบ้านบ่อแปปหนองหญ้าม้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ชัยสารโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
3. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพเรศ สงครามโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
5. นางชาลิสา จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านซำเจียงดงป่าเปลือยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมงคล ผิวผ่องโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายสมเจตน์ นาคนิ่มโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฤตินันท์ บุญกองเจ้าหน้าที่ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
5. นายการันต์ ศรีเทียนโรงเรียนบ้านนากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ผิวผ่องโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายสมเจตน์ นาคนิ่มโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฤตินันท์ บุญกองเจ้าหน้าที่ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
5. นายการันต์ ศรีเทียนโรงเรียนบ้้านนากอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเยี่ยม กุศลโรงเรียนหินโงมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บทมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางปราณี ศักดาคำโรงเรียนโนนดูโพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุนตัน ชัยทองคำโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางเดือนรวีพร รัตนเพ็ชร์โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางผกาพันธ์ ผาเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ปิตะสุทธิ์โรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
3. นางทรงฉลวย ทาเจริญโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นางสมนึก จริงวาจาโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยากรรมการ
5. นางสุธาลินี มั่งมูลโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอรรคชาติ เชื้อเวียงโรงเรียนอักษรอดุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิบูลย์สวัสดิ์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางสำเร็จ ทิพรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อเหนือกรรมการ
4. นายสุรพล ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
5. นายสุภาพ นันทกุลโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายดีเด่น ชัยชนะโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศรีโพนสาโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
3. นายบุญช่วย แสงมณีโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
4. นายสุกรรณ์ วรรณเสนาโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
5. นายสุรพันธ์ โปตวัฒน์โรงเรียนบ้านหนาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอบชัย เหวียนวันโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกประธานกรรมการ
2. นางศศิญา ศรีธนบุตรเจ้าหน้าที่ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงพร พันธ์พรหมโรงเรียนบ้านดงเว้นกรรมการ
4. นางประกรณ์ สุขเสนโรงเรียนบ้านบ่อแปปกรรมการ
5. นางริติภาภรณ์ ใจขานโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองพูล สว่างโรงเรียนบ้านบงวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ โพธิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
4. นางหนูแดง ศรีวาลัยโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางซ่อนกลิ่น พรรณะโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเยี่ยมศักดิ์ พรมมาโรงเรียนบ้านนาดงประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร แสนกุลโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ทุมาโรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยากรรมการ
4. นางผดุงศรี โยคินโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ พรหมโคตร์โรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุขสันต์ จันทร์สาโรงเรียนบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ คุณาวัฒน์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
3. นางหนูเพียร เจียรวาปีโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ชาวดอนโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
5. นายดิลก แสงรัตน์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวสุชาติ วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านนางิ้วประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ วรุณดีโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
3. นางสุจิตรา หล้าศักดิ์โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายชำนาญ สิงหเสรีโรงเรียนบ้านเมืองหมีกรรมการ
5. นางมงคล ผาจวงโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนากอประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา จันทะพลโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
3. นางทิพวรรณ คุณาวัฒน์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
4. นางผ่องศรี พุทธามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นายดนัย นิตทยาโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายคำพอง พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านดงเจริญประธานกรรมการ
2. นางอรพิน แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางศรีภิรมย์ กาญจนสินโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นางวิจิตรา มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ อ่อนพรหมโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ชัยชะนะโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจำปา ปัญญาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งกรรมการ
3. นางพูนศรี อุตมะโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางรัชนี พานารัตน์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
5. นายวิทยา ยาพรมโรงเรียนบ้านเทวีดอนขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ดรศรีจันทร์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือประธานกรรมการ
2. นางพรรณี พระภิเภกโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
4. นางสาวยุพดี พาชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางรรณญา แสงรุ่งโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายอิสระ พรมมาโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างประธานกรรมการ
2. นางจันดา อุตมาลย์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางละมัย ศรีชัยชนะโรงเรียนบ้านสร้างพอกกรรมการ
4. นางอุษามณี ศรีชมภูโรงเรียนฉันทนาวัณรทกรรมการ
5. นางนริศรา ปานาโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสัญญา เบ้าธรรมโรงเรียนบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พิณรัตน์โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยากรรมการ
3. นางนาวี สีมะสิงห์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ พันธุระโรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางวรรณพร วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองหมื่นประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ พรอภิญญากุลโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางปราณี ศักดาคำโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
4. นางทัศนา ขุนใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ปัญญาวจีโรงเรียนมีชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ เทพวรรณ์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ผิวฝาดโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์ศรี สุวัฒโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางศุภวรรณ ครองผาโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสมพร โสภาเวทย์โรงเรียนบ้านเนินพะเนาว์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี เกษโสภาโรงเรียนบ้านพร้าวใต้เจริญสุขกรรมการ
3. นางสมศรี สิงห์คศิริโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
4. นางสุนิจ โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางศรีสวาท ทินราชโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายสายัณห์ มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางประทุม ขุลาหล้าโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นางสุวรรณา ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
4. นางสุกัญญา พุกาธรโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
5. นางสุทธนา ประเสริฐโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจรรยา ศรีเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร หาญเชิงชัยโรงเรียนจอมมณีกรรมการ
3. นางนันทวดี สุดตาโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
4. นางรมณ โคตรเพชรโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการ
5. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา เขียวแจ่มโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นายนภดล อุตรักษ์โรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ โพชราชโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้งกรรมการ
5. นางวราภรณ์ โตครชมภูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายอุย วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ปัญญาวจีโรงเรียนมีชัยวิทยากรรมการ
3. นางพัชรา โพธินามโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือกรรมการ
4. นางปิยานันท์ บูรณสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลคอกช้างกรรมการ
5. นางภาวิณี สีใสโรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารกรรมการ
3. นางพนิดา สิงหเสรีโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยะราชโรงเรียนหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารกรรมการ
3. นางพนิดา สิงหเสรีโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยะราชโรงเรียนหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารกรรมการ
3. นางพนิดา สิงหเสรีโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยะราชโรงเรียนหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารกรรมการ
3. นางพนิดา สิงหเสรีโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยะราชโรงเรียนหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวบังอร หล่มศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๒ประธานกรรมการ
2. นางเพียรจิตต์ ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางรัตนา ชากุทนโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
4. นางสุพินดา สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางบังอร พันธุระโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๒ประธานกรรมการ
2. นางเพียรจิตต์ ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางรัตนา ชากุทนโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
4. นางสุพินดา สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางบังอร พันธุระโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
3. นางชัชฏา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
4. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา พหลทัพโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
3. นางชัชฏา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
4. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางออมสิน จันทาคีรีโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มืดอินทร์โรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธานกรรมการ
2. นางนวลตา จันทร์ศรีโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ง สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางจิตรดา ศรีชัยชนะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มืดอินทร์โรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธานกรรมการ
2. นางนวลตา จันทร์ศรีโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ง สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางจิตรดา ศรีชัยชนะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสา กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กลางวิชัยโรงเรียนพัฒนาคำแก้วกรรมการ
3. นางมนัสดา บัวน้อยโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางจิดาภา จันทร์ใบโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีกรรมการ
5. นางอุดมพร โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักย์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายดวงปี ประดาสุขโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักย์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักย์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักย์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักย์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักย์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ เทพวรรณโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพิน แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยากรรมการ
4. นางสายสุนี แสนสุวรรณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางรัตติภาภรณ์ ใจขานโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางพิกุลทอง มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. นางติรภรณ์ ไชยันติโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๒กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ คำทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางพิกุลทอง มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. นางติรภรณ์ ไชยันติโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๒กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ คำทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลคอกช้างกรรมการ
3. นางรัศมี วิชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
4. นางอนุธิดา นามมันโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางชไมพร พลศักดิ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลคอกช้างกรรมการ
3. นางรัศมี วิชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นางอนุธิดา นามมันโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางชไมพร พลศักดิ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุจิตรา หล้าศักดิ์โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางเกษร ปัตถาวโรโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
5. นางผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางปวริศา ปาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยญา ยาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางปวริศา ปาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยญา ยาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย กองศรีโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ประธานกรรมการ
2. นายบุญเท แสนบุญเมืองโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นางสนิท ยศติวงศ์โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารฯกรรมการ
4. นางสุนิจ โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสุวรรณา ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสุนทรี รัตนคชโรงเรียนบ้านตอแกกรรมการ
4. นางรัชนี สีหาพรมโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสาวเพ็ชรัตน์ ทุมมาจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]