หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.นค.2 ประธานกรรมการ
2 นายเสกสรร สุระวิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านนายาง ประธานกรรมการ
3 นายวิโรจ์ ต่อติด ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
4 นายพิทยา บริจาค ผอ. โรงเรียนบ้านหนองแอก ประธานกรรมการ
5 นายอนันต์ พันนึก รอง ผอ.สพป.นค. 2 กรรมการ
6 นายประหยัด โพนสิงห์ รอง ผอ.สพป.นค. 2 กรรมการ
7 นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.นค. 2 กรรมการ
8 นายสมเพียร ประจิมทิศ รอง ผอ.สพป.นค. 2 กรรมการ
9 นายสุวัฒน์ โบราณินทร์ ผอ. กลุ่มอำนวยการ กรรมการ
10 นายชัยณรงค์ ไชยวงศ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
11 นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี ผอ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
12 นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
13 นายบุญส่ง ขันทอง ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กรรมการ
14 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
15 นายชารี แพนแสง ผอ. โรงเรียนบ้านเซิม กรรมการ
16 นายสมพงษ์ ปราบศัตรู ผอ. โรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
17 นายวสวัตติ์ พงศ์สิทธิจำรูญ ผอ. โรงเรียนบ้านโคกหัวภู กรรมการ
18 ว่าที่ร้อยตรีรัฐฐา มานัส ผอ. โรงเรียนบ้านหาดสั่ง กรรมการ
19 นายเสถียร แก้วมงคล ผอ. โรงเรียนบ้านโนนฤาษี กรรมการ
20 นายเตียงทอง ชัยจันทา ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก กรรมการ
21 นายธวัช ถาโท ผอ. โรงเรียนบ้านแป้น กรรมการ
22 นายอุดม หวังหมู่กลาง ผอ. โรงเรี่ยนบ้านหนองควาย กรรมการ
23 นายอาชว์ บุตรวงศ์ ผอ. โรงเรียนบ้านนาฮำ กรรมการ
24 นางสาวสุธีพร ปาคะดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
25 นายลำพอง อินทะวิมาน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
26 นายวิทยา ทวีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
27 นายตุ๊ จงรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
28 นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
29 นายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
30 นายปรีชา หลักคำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
31 นายสมพงษ์ มหาโยธี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
32 นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
33 นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
34 นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
35 นางฉวีวรรณ ถาโท ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
36 นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
37 นายสมเกียรติ ประจันติ ครู โรงเรียนบ้านนาตาล กรรมการ
38 นางสาวยุวเรศ ศรีหาบุตร นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
39 นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
40 นายวีระ โพธิรุกขา รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ
41 นายวิระชัย เบญจมาศ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ
42 คณะครูและนักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ
43 นายสามารถ ไตรฆ้อง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
44 นายสุทัศน์ ทับทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
45 นายอุทัย พรมเทศ ลู ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
46 นายอนุสรณ์ วุฒิชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ
47 นางนิตยา งามวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ
48 นางเย็นจิตร์ มณีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ
49 นางปริญฎา อุ่นวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ
50 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.นค. 2 กรรมการและเลขานุการ
51 นายสมนึก ศรีจันทร์ ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
52 นางรำเพย ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
53 นายอุดมสิน คำมุงคุณ บ้านต้อน กรรมการและเลขานุการ
54 นางสาวมนัสนันท์ พงษ์สุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
55 นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการและเลขานุการ
56 นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการและเลขานุการ
57 นางสาวณัชฐานีย์ คนงาม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]