หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวงศ์เดือน มีทรัพย์ครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภาวดี วงษ์การค้าครู โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา หวังบุญกลางครู โรงเรียนบ้านด่านจันอัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรุดา ตั้งก้องเกียรติครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจรัตน์ แอบทองหลางครู โรงเรียนมารีรักษ์กรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ สมุทรศรครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนงนภัส นาทองลายครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางอัมพรรัตน์ โม้สาครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)กรรมการ
3. นางพูนเกษม ตั้งพงษ์ครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวิภาภรณ์ รอดเครือมิตรครู โรงเรียนบ้านเพิกประธานกรรมการ
2. นางพัสกร ฐาปนีย์นันท์ครู โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสนณ์)กรรมการ
3. นางยุพาพร นามการครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายมงคล กัญญาเงินครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดประธานกรรมการ
2. นางเจรจิฬา โกยชัยครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ การเรียนครู โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะระเริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรัชษา ศิริกฤชโสภณครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางยุพา สุคนธพงศ์ครู โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางอนงค์ ฤาเดชครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวารุณี ธรรมะครู โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สิริพงศ์วิรุฬห์ครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
3. นายสุทธาพร หาญสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางไพฑูรย์ เบ้าสง่าครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุวารี เจียนโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวประณีต วิชากรครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประภาภรณ์ ศรีสงค์ครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ จงกลางครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
3. นางพจนี นันทศักดิ์ศิริครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกอบแก้ว หมอยาครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางวิภา รักกลางครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางพรรณี หมั่นพิทักษ์พงศ์ครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสมเวียง มุ่งอิงกลางครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ส่องกระโทกครู โรงเรียนมารีรักษ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ พรหมเจียมครู โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ศรีทุมมาครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน นาคใหม่ครู โรงเรียนบ้านจันอัดกรรมการ
3. นางกรนิษฐ์ อุบลครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนวลปราง พรไทยครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เหิดขุนทดครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ อุดมเลิศปรีชาครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร อัมพาผลครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายเทิด เชิงชัยภูมิครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวิมลวรรณ โลหิตยาครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา พงษ์ภูริพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
5. นางสาวพัชรา ศิลารักษ์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจักจั่น ก่ายโนนสูงครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นายมงคล พิมพ์เงินครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางประนอม พรประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
4. นายบุญทัน มนขุนทดครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายมาตรา นามพลกรังครู โรงเรียนบ้านบึงตะโกประธานกรรมการ
2. นายยุติธรรม ชวาลาครู โรงเรียนบ้านลองตองกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ เทียนศรีครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสิริกร ชนางกลางครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายสีปาน พุทธนิมนต์ครู โรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
3. นางสาวอุดม รักมงคลตระกูลครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
4. นางสาวปวีณา อาษาครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวอารีย์ ห้าวหาญครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
6. นางพรรยพร ทิพย์ชูรัตน์พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ทวยศิริครู โรงเรียนบ้านไพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางปุณยวีย์ สินธุวงศานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางนภัสวรรณ อุปศรีครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นายชุมพร เทียนศรีครู โรงเรียนทหารอากาศบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสิริกร ชนางกลางครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายสีปาน พุทธนิมนต์ครู โรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
3. นางสาวอุดม รักมงคลตระกูลครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
4. นางสาวปวีณา อาษาครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวอารีย์ ห้าวหาญครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
6. นางสาวพรรยพร ทิพย์ชูรัตน์พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ทวยศิริครู โรงเรียนบ้านไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวอารีย์ เหงี่ยมโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านพลจลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพินญา สุวรรณกลางครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองพลองกรรมการ
3. นางณัฐนี โปร่งสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายวิเชษฐ ขอกลางครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศรีทอง เจียกกลางครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
6. นางสาวพิชชุอร กนกครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
7. นายวันชัย เกิดกรุงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางมาเรียน สุนทรผอบทองครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวรรธกาญ จิตรักษาครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางนุชศิริ นาคณรงค์ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายไชยา เนาว์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการ
4. นายเจริญ ทาสันเทียะครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
5. นายวันชัย เกิดกรุงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางปุญชรัสมิ์ คำนุชครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางยุวดี หงษ์อินทร์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ นิลสมัครครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
3. นางกาญจนา ทองมีครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายชวลิต ทวีศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
5. นางจุฑาภรณ์ พงศ์ศรีครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
6. นางสาวภาวันสินี ต่ายแสงครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวเปรมฤดี บุญญานุสนธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
8. นางดวงพร กระแสโสมครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
9. นางภัทรพร พินิจครู โรงเรียนบ้านขนายดีกรรมการ
10. นางช่อทิพย์ วรรณศรีครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
11. นางภัทรฤทัย บุณรงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
12. นางพิสมัย รุ่งเป้าครู โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
13. นายศิริภัทร์ เสถียรพักตร์ครู โรงเรียนอนุบาล ก ไก่กรรมการ
14. นายสุริยน เทพธรณีครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเอื้อมพร ยุทธวีระวงศ์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางชูศรี เกลี้ยกลางครู โรงเรียนบ้านโนนมะกอกกรรมการ
3. นางจิระประภา นาใจรีบครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางเพลินพิศ อยู่สำแดงกิจครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวจิราพร พร้อมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ หมั่นกลางครู โรงเรียนบ้านคอหงษ์กรรมการ
7. นางอารมณ์ อมรศักดิ์ศิริครู โรงเรียนบึงสาลีกรรมการ
8. นายภาคภูมิ สุคนธพงศ์ครู โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
9. นายธนรรณพ สุขสบายครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ บุญเขื่องครูผู้ช่วย โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
11. นายมนตรี หวังหมู่กลางครู โรงเรียนบ้านบึงทับช้างกรรมการ
12. นางสาวนงลักษณ์ พุ่มพูครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวสมพร ขวัญสันเทียะครู โรงเรียนเทศบาลตลาดแคกรรมการ
14. นางวรรณี รอดสกุลครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกิศราพร ทองสีสุกครู โรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นางโสภาวรรณ คุปติศิริรัตน์ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)กรรมการ
3. นายนิเวศ อรรคสูรย์ครู โรงเรียนบ้านภูเขาลาดกรรมการ
4. นางพชรนิดา แผนวิชิตครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นายนิตพิมล หาญชนะครู โรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
6. นางชนานาถ จิระธนากุลครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นางนิตยา โพธิมูลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
8. นางจงรัก หาญคำครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
9. นางสาวมณีวรรณ รานอกครู โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนากรรมการ
10. นางสาวสุคนธรัตน์ ชำนาญนาคครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิไลศรี ชัยสายันครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ศักดิ์ โชติกลางครู โรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อ่วมวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
4. นางสุธรรมา สัตกุลครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
5. นางถนอมจิตร โชติกลางครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นางสุภาพันธุ์ โชติกลางครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
7. นางสาวชุติกาญจน์ โคตรภักดีครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
8. นางอุทัยวรรณ ศรีนาดีครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรนุช สุระขุนทดครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบัญญัติ แดนจอหอครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวปณิดา ประเสริฐกุลครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
4. นางสมร ชาติวีรัตนไตรครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ จันทรวิวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
6. นายชาญชลม์ อินทรผกาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นางมนัญญา อินทร์นอกครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวรณิดา คำพิทักษ์ครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
3. นางสาวกนก พร้อมพิพัฒนพรโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ นาควิเชียรครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งอรุณ ชายกลางครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางสมปอง มุ่งจองกลางครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
3. นางนิดา รักษ์สุจริตครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการ
4. นางวิรัญญา ชั้นกลางครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ จันวงษาครู โรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเจียรพรรณ วิชาเทพครู โรงเรียนสามัคคีรถไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี รวมใหม่ครู โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายนิรันธ์ หงษาวรรณครู โรงเรียนบ้านขามชั่งโคกรรมการ
4. นางอนงค์ หาญชนะครู โรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
5. นางบุญเรือง วารายานนท์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางยิ่งกมล กลั่นโคกสูงครู โรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นางสมมุ่ง สมพลกรังครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางแฉล้ม พิเชฐพงศ์ทวีครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาพร พิมพ์ทองหลางครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
5. นางสาวณัฐชลีพร จิรสินสุเมธาครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอัญชนา มณีเนตรครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสำรวม ต่างกลางครู โรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ ขำเมืองครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวเจมิกา อัครเศรษฐนนท์ครู โรงเรียนบ้านภูเขาลาดกรรมการ
5. นางสาวณปภัช วาดโคกสูงครู โรงเรียนบ้านจันอัดกรรมการ
6. นางสายสวาท วิชัยอินทรชาติครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเพชราภรณ์ อาจศิริครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สาอุตม์พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
3. นายชาติชาย โชติกลางครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา อามาตย์ครู โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ รัตนกูลครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเจริญศรี กันยุบลครู โรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ชำนาญค้าครู โรงเรียนบ้านลองตองกรรมการ
3. นายสายันต์ กลีบจอหอครู โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางศุภรดา จิรุตถ์วรธัญญ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร)กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรูญลักษณ์ แซ่ตังครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุวิไร หอมลมัยครู โรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เดี่ยวกลางครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
4. นางพรทิวา ศรีธรครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางอุษา พิพิธนากุลครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านกระเพรากรรมการ
3. นายอำนวย ขอสวยกลางครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นายสาคร ไกรกลางครู โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ ผางสระน้อยครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
6. นายพุทธา สมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ เปรมกมลครู โรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
8. นางภัทรชินันท์ ลื่นโพธิ์กลางครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)กรรมการ
9. นางสาวเพชรา วรพรหมมินทร์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านกระเพรากรรมการ
3. นายอำนวย ขอสวยกลางครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นายสาคร ไกรกลางครู โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ ผางสระน้อยครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
6. นายพุทธา สมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ เปรมกมลครู โรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
8. นางภัทรชินันท์ ลื่นโพธิ์กลางครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)กรรมการ
9. นางสาวเพชรา วรพรหมมินทร์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านกระเพรากรรมการ
3. นายอำนวย ขอสวยกลางครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นายสาคร ไกรกลางครู โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ ผางสระน้อยครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
6. นายพุทธา สมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ เปรมกมลครู โรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
8. นางภัทรชินันท์ ลื่นโพธิ์กลางครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)กรรมการ
9. นางสาวเพชรา วรพรหมมินทร์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมดุล นิมิตเกาะครู โรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ปลั่งกลางครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นายธนะชัย มากพูนครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิม อาจหาญครู โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
5. นายศิริพงษ์ มณีสว่างครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
6. นางศุภวรรณ จตุรโกมลครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมดุล นิมิตเกาะครู โรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ปลั่งกลางครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นายธนะชัย มากพูนครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิม อาจหาญครู โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
5. นายศิริพงษ์ มณีสว่างครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
6. นางศุภวรรณ จตุรโกมลครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทินกร แพเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นไวยประธานกรรมการ
2. นางรินภา ฮอหรินทร์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางพจนา ศรีเจริญโรงเรียนทหารอากาศบำรุงกรรมการ
4. นางลำเพย ชาติผดุงโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
5. นางจีรพรรณ พระสุพรรณ์โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ เกลี้ยกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนดประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ กล้าหาญโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการ
3. นางแสงทอง รัตนมุณีโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางพรรณี ศรีพันธ์ุโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นางวิลัยรัตน์ ชาติชูพงศ์โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรสระมะโนราประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ใจคุณโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นางดวงใจ ปราบจะบกโรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
4. นายธานี สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
5. นางทิพยวรรณ บรรจงปรุโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสิทธิชัย เผยฤทัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนผวาประธานกรรมการ
2. นางจารุวัล ไชยวรรณโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นายยงยุทธ ฤกษ์อร่ามโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางปลื้มจิต เผื่อนงูเหลื่อมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นางพาณี ยนพิมายโรงเรียนวัดบ้้านหนองบัวศาลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายคนึง วีระชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรูประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวัฒน์ ราวกลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เฉลิมพงษ์โรงเรียนบ้านบิงกรรมการ
4. นางภัสราวรรณ ธนัตทัพพ์มงคลโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นายพุฒิพงศ์เดช อภิพัฒนพงศ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุขจิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ กิตติวัจนสกุลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นายสมจิตร์ เหมภูมิโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
4. นางวราภรณ์ กุญชูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางธัญพร กาศขุนทดโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสุนันทา ชื้นสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ขันธอารีโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นางมะลิ บำเพ็ญชอบโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
4. นางสาวอุบล พรมมีโรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ชื้นสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ขันธอารีโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นางมะลิ บำเพ็ญชอบโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
4. นางสาวอุบล พรมมีโรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุวพิชชา คนใจบุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี ฟองคำโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นายธานี สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
4. นางปารณีย์ ปานแก้วโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)กรรมการ
5. นายธีรภัทร มากทองหลางโรงเรียนบ้านซาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสุวพิชชา คนใจบุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี ฟองคำโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นายธานี สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
4. นางปารณีย์ ปานแก้วโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)กรรมการ
5. นายธีรภัทร มากทองหลางโรงเรียนบ้านซาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัช คุ้มกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคนชุมประธานกรรมการ
2. นางปัทมา พรหมณเรศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสมควร สุขจิตร์โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางดรุณวรรณ เนตรสุวรรณโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นางรพีพรรณ ผินกระโทกรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
6. นางวรางคณา กล่ำเสถียรโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมใจ ผิวสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลองประธานกรรมการ
2. นางกรกนก สิงแสนยาพงษ์โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นางพรรณชพัชร์ เจริญวรรณกูลโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางนิตยา จงหมื่นไวย์โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นางทรงพร เสาแก้วโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมวาท จงหมื่นไวย์ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศบำรุงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เปินสูงเนินโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
3. นางฉัตรฤดี นนทวิรัตน์โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
4. นางพาฝัน แลบัวโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรวดี ฟองคำโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
6. นางสาวบุญช่วย มนต์ชาตรีโรงเรียนบ้านมาบมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรัชนีกร อรุณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางภิรมย์รักษ์ ทิพยศักดิ์โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางเฉลิมรัตน์ ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางเรียบ โพธิ์แสนโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่านไชยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวปิ่นทิพย์ ทอนเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีรถไฟประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒิ ศรีสระน้อยโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบังอร ช่างแก้วโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
4. นางวัชรางกูร เชื่อมกลางโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางนันทวัน บ่อพิมายโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ชิดสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตรประธานกรรมการ
2. นางอุบลกาญจน์ กระเช่าทองโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ คิ้วทองเต็มโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการ
4. นางพรไพลิน โพธิ์ทองโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางจิระภาพร เหิมหาญโรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ไพฑรูย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สมพิมายโรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
3. นายบัญชัย สอนตะวงศ์โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนายกรรมการ
4. นางวัลลภา แผลงศรโรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
5. นางสาวศิวพร คงแก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายรังสิต มากพูนโรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แสงอนุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มสันเทียะโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางคำมี อธิราชเทวินทร์โรงเรียนบ้านหนองปรูกรรมการ
5. นายบุญสม นวลโพธิ์โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93กรรมการ
6. นางลภัสรดา ธนกนกกาญจน์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
7. นายบุญชู โชตินอกโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการ
8. นางวิไล คูณขุมทดโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
9. นางแฉล้ม โชติแสงศรีโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ มุสิกะสารโรงเรียนบ้านบุประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณา อาจปรุโรงเรียนบ้านสีมุมกรรมการ
3. นายสวาส เรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
4. นายมนูญ ทองสุขนอกโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
5. นางสุมาลี ปานรัตน์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเพลิน มีศิลป์โรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายศรเพชร ภูมิสนิทโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอกรรมการ
3. นายเชิงชาย เอี่ยมชัยภูมิโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
4. นายเผชิญ โพธิ์อิ่มโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายโชคชัย เขตต์กลางโรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
6. นายโชค กาญจนบุญชูโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
7. นายสุเทพ แถมกลางโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
8. นางปริญญา สวยกลางโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
9. นางรานี เปรี่ยมสูงเนินโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แดนจอหอโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมพงษ์ บำรุงจิตต์โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นายชยพล โปร่งกลางโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการ
4. นายชาญชัย ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
5. นายอดิศร พงษ์ชนะโรงเรียนเทศบาลตลาดแคกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ตมกลางโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางกมลพร ว่องวิกย์การโรงเรียนบ้านกรูดหนองออกประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางวาสนา ขรึมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเป้ดน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางกมลพร ว่องวิกย์การโรงเรียนบ้านกรูดหนองออกประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางวาสนา ขรึมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางกมลพร ว่องวิกย์การโรงเรียนบ้านกรูดหนองออกประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางวาสนา ขรึมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายดำริห์ ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ควงแสงโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายดำริห์ ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ควงแสงโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายดำริห์ ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ควงแสงโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางนิตยา แก้วชื่นชัยโรงเรียนบ้านโนนมันเทศประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิศา จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางดวงจันทร์ อุปะเตียโรงเรียนบึงสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางบุหงา พลูเฉลิมโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)ประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นายประสิทธิ พึ่งหิรัญโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางลำปางวดี ทองจันทร์โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายเนติเกษม ชักชวนดีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุภาพ ดวงดีอาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นายจักรินทร์ สูบกำปังโรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
5. นางสมฤดี เป้ามีพันธุ์โรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ ดวงดีอาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นายจักรินทร์ สูบกำปังโรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
5. นางสมฤดี เป้ามีพันธุ์โรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ดวงดีอาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นายจักรินทร์ สูบกำปังโรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
5. นายสันติภาพ พันธุ์ชนะข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสมฤดี เป้ามีพันธุ์โรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสอาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์อาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายยงยุทธ ไปรสุขอาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าอาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าอาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าอาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าอาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าอาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าอาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้า่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้า่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้า่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้า่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
8. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
9. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
10. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้า่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
11. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวจันทร์จิรา โสภาพินิจโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
8. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
9. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
10. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้า่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
11. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวจันทร์จิรา โสภาพินิจโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
8. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
9. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
10. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้า่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
11. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวจันทร์จิรา โสภาพินิจโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นางประภา เที่ยงแช่มวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
8. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
9. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
10. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้า่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
11. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวจันทร์จิรา โสภาพินิจโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ กลิ่นจันทสรโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สว่างสุขกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา สพป.นม.1กรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤตภพ บุญจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางปิญดา กิติบุตรโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางพนารัตน์ ศีลแสนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางพนารัตน์ ศีลแสนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ แก้วดีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ พละสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ แก้วดีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ พละสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ แก้วดีหัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนัฏกร สกุลศรีโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรหัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนัฏกร สกุลศรีโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางประยูร ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางประยูร ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเชาว์ กลิ่นจันทสรโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สว่างสุขกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา สพป.นม.1กรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายอรุณ เรืองตนนอกโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. Mr.Mcwinner ัYawmanครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. Mr.Grengan Mendozaครูต่างชาติ โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
4. นางอมิตารัตน์ นิตยวันโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ปลอดกระโทกโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางพรศรี สินนาโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวนพพร น้อยหมื่นไวยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ชัชวาลวงศ์โรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. Mr.Kale Elondo Charlesครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางสุชญา ทนสันเทียะโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
5. Mr.Michael Haronsjoครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
6. นางจรรจนาทิพย์ ทำบุญโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางนิพาดา วรหาญโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. Mr.Robert P. Smithโรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นางจิระวดี นววรกุลโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวนิดา ชาธิพาโรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายบัญชา มุ่งอิงกลางโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
3. Mr.Nigel Roystoneครูต่างชาติ โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา แก้วหมื่นไวย์โรงเรียนบ้านด่านจันอัดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางปราณี โพธินาโรงเรียนบ้านดอนขวางประธานกรรมการ
2. Mr.Ryan R. Facinabaoครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางสาวนิภา พุทธราโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อนุรักษ์เกษตรโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3กรรมการ
5. นางสาวสิริพร ชาติผดุงโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี ตับกลางโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. Mr.Darren Andrew Roebuckครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางศุภกาญจน์ เผยฤทัยโรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุทิน วัชรินทร์รัตน์โรงเรียนบ้านโนนมะกอกประธานกรรมการ
2. Mr.Larry Montesครูต่างชาติ โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
3. นายอรุณ แรืองตนนอกโรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
4. นางสาวนพพร น้อยหมื่นไวยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ อนุรักษ์เกษตรโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3กรรมการ
6. นางสุชญา ทนสันเทียะโรงเรียนเสลาถั่วแปบกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ โก้สันเทียะโรงเรียนบ้านระกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ แสนลำโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดประธานกรรมการ
2. Mr.Forbinake A. Flanklinครูต่างชาติ โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางแสงทอง มงคลเคลือบโรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการ
4. นางสาวยุพา ศรีชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายชนมภูมิ สันกลางโรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองทีประธานกรรมการ
2. นางนิตติยา หวานสูงเนินโรงเรียนสามัคคีรถไฟกรรมการ
3. นายสมคิด มีกลางโรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
4. Mr.Tony Haufeกรรมการ
5. นายธีระพล ประทุมโตโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางชุดา อ้วนโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. Mr.Timothy A.Zuercherครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ชุ่มขุนทดโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)กรรมการ
4. นางวรรณาวดี ภักดีณรงค์โรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ ศักดิ์ชัยสิทธิกุลโรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชฯ)ประธานกรรมการ
2. นางจิตรวรรณ โชติกลางโรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
3. Mr.Charles Elondo Kaleครูต่างชาติโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางปภาดา นิตะยะโสโรงเรียนบึงสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLihong Lianครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. MissZhong Boครูต่างชาติ โรงเรียนโคราชวิทยากรรมการ
3. MissRenjian .ครูต่างชาติ โรงเรียนโยธินนุกูลกรรมการ
4. Mrs.Li ying Xianครูต่างชาติ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นางประสพพร หล้าวงษาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissLihong Lianครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางพีชญา สารถีโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. Mrs.Christina Rodiguezครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ การเพียรโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางนวรัตน์ พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรนุช สุขนาคินทร์โรงเรียนบ้านกรูดหนองออกกรรมการ
3. MissRhea Penaliganครูต่างชาติ โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา ดีจันทึกโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ ลิศนันท์กรรมการลูกเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
3. นางสาวประมวล แทนขุนทดกรรมการลูกเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์ จุลโทชัยครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นางจิตนา ผายพิมายครู โรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา)กรรมการ
6. นายณรงค์ หมายสมกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้กรรมการ
7. ดาบตำรวจอนันต์ บุญรอดผบ.หมู่ สภ.โพธิ์กลางกรรมการ
8. นายแสวง อันทยันครู โรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการ
9. นายอนันต์ ใจทนครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
10. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำไพ มงคุณพรมนักวิชาการ อบต.หนองจะบกกรรมการ
12. นายชูเกียรติ จิตรทหารครู โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
13. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางครู โรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
14. นางธัญนันท์ จามรครู โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
15. นายเสมือน บุญแซมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ลิศนันท์กรรมการลูกเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
3. นางสาวประมวล แทนขุนทดกรรมการลูกเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์ จุลโทชัยครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นางจิตนา ผายพิมายครู โรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา)กรรมการ
6. นายณรงค์ หมายสมกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้กรรมการ
7. ดาบตำรวจอนันต์ บุญรอดผบ.หมู่ สภ.โพธิ์กลางกรรมการ
8. นายแสวง อันทยันครู โรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการ
9. นายอนันต์ ใจทนครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
10. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีอำไพ มงคุณพรมนักวิชาการ อบต.หนองจะบกกรรมการ
12. นายชูเกียรติ จิตรทหารครู โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
13. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางครู โรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
14. นางธัญนันท์ จามรครู โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
15. นายเสมือน บุญแซมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ลิศนันท์กรรมการลูกเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
3. นางสาวประมวล แทนขุนทดกรรมการลูกเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์ จุลโทชัยครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นางจิตนา ผายพิมายครู โรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา)กรรมการ
6. นายณรงค์ หมายสมกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้กรรมการ
7. ดาบตำรวจอนันต์ บุญรอดผบ.หมู่ สภ.โพธิ์กลางกรรมการ
8. นายแสวง อันทยันครู โรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการ
9. นายอนันต์ ใจทนครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
10. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำไพ มงคุณพรมนักวิชาการ อบต.หนองจะบกกรรมการ
12. นายชูเกียรติ จิตรทหารครู โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
13. นางธัญนันท์ จามรครู โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
14. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางครู โรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
15. นายเสมือน บุญแซมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางยุวดี หงษ์อินทร์โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ รัชตกนกนักวิชาการชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางสลิษา เอี้ยงแสนเมืองครู โรงเรียนเทศบาล 2 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นางพิธพร เทพพุทธางกูรโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
6. นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือมนักวิชาการชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางยุวดี หงษ์อินทร์โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ รัชตกนกนักวิชาการชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางสลิษา เอี้ยงแสนเมืองครู โรงเรียนเทศบาล 2 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นางพิธพร เทพพุทธางกูรโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
6. นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือมนักวิชาการชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางเพชรา จำเนียรกุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ สว่างสุขนักวิชาการชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางวรณี สุวัฒนานักวิชาการชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนินนักวิชาการชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสวภาธ์ นาคินชาติครู โรงเรียนบ้านกระโดนประธานกรรมการ
2. นางณิชชา เงียวชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นางชยาภา ฉัตริยากุลครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิศ นามเข็มครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบประธานกรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ อารยสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพิกกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ใจชอบครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางประไพ เม่ามีสีครู โรงเรียนบ้านยองแยงประธานกรรมการ
2. นางดวงปณิตา เกยสูงเนินครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวพันทินี นาพิริยะพงศ์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางลัดดา กาญจนปฐมครู โรงเรียนบ้านด่านติงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวรรณฤดี รัตนยอดวงศ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดุงโคกกรวดครู โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาววณียวรรณ วรธงไชยครู โรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
4. นางอุบล แสงมณีครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางบุญศิริ กันนุชโรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พานสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางลภัสรดา มะลิกาโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นายธงชัย ขำเทศเจริญโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจรัญ นวลดีครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา พงษ์ศิริจันทร์ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เกินกลางครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางอรุณวรรณ ชัยวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ ธัญญเฉลิมโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสเริง ธรรมพิทักษ์โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นายกฤษดา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมยุพัฒน์ พิทยธาราธรครู โรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางมะลิ คล่องแคล่วครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางศิวพร เหวขุนทดครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ดอกจันกลางครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แก้วสุรินทร์ครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา พรมป้อครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธนกฤต โชติฉันท์ครู โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ดอกจันกลางครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา สุริยะศรีครู โรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนกร วราวิทยาวุฒิครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายเอกราช พงษ์สำโรงครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการ
3. นายวสันต์ มั่นกลางครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสวนีย์ คำทองครู โรงเรียนบ้านดอนชมพูประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร บุญญานุสนธิ์ครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ศรีสรรพ์ครู โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
4. นายจิโรจ พิทยธาราธรครู โรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาววารุณี จินาพรครู โรงเรียนบ้านหนองปรูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุจิตร ชัยวงษ์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธรัตน์ ชำนาญนาคครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณวิภา ค่อยจะโปะครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวนัชชา สวัสดิ์ไพบูลย์ครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา ตรงด่านกลางโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ เกษะโกศลโรงเรียนชุมชนบ้านศรีษะละเลิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัญธัญ รัตนกูลโรงเรียนบ้านพลกรังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ จุติกรีโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี มะเริงสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา จุลโทชัยโรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร โยธะคงโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุระ จงกลกลางโรงเรียนเปลาะปลอเมืองทีกรรมการ
4. นายอินทิรา ศรีสรรพ์โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศิริ เกื้อทานโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
6. นายอรรฆพล เกษะโกศลโรงเรียนบ้านระกายกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายณัญธัญ รัตนกูลโรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายณัญธัญ รัตนกูลโรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการ
5. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายตระกูล บัวเป้ามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ่ง เคยพุดซาโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุภาวดี เกียรตินอกโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ พรหมสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระโดนประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย อินอ้วนโรงเรียนบ้านภูเขาลาดกรรมการ
3. นางประทีป ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์จิต สิทธิปรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมณฑล พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
3. นายอุทิศ ภัทรกิจไพศาลโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ กุฏโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายมนัส สุขเรืองกุลโรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
3. นายวุฒินันท์ เพขรบุตรโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ไกรหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่าประธานกรรมการ
2. นางตีรภัทร์ แพงพงศ์โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวยุพวรรณ จันทร์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศุภนาศ อังสุพันธ์โกศลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พลวิเศษโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางจริยา จำปาโพธิ์โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนวพรรณ ดรุณชูโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นายสองเมือง จงจอหอโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายฐปนนท์ ทองเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตม-ส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นางศรุตา สุคนธพงศ์โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
3. นางอารีย์ ธานีโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ดร.จักราวุธ วิจบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือประธานกรรมการ
2. นายจักรเพชร หาญสันเทียะโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตา-ส้มป่อยกรรมการ
3. นางระเบียบ มณีพินิจโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนถั่วประธานกรรมการ
2. นายบุญศรี แก้วปานกันโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางนิตยา โพธิ์มูลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ดร.บุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ์ ใจกุศลโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ พัดพิมายโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศุภนาถ อังสุพันธุ์โกศลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นายเสกสุข วิมลธรรมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางกุสุมา แก้วกลางโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวนิดา นาคดิลกผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านระกายประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชมจอหอโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางชนานิษฐ์ ทองเกิดโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวัชรารัตน์ พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยองแยงประธานกรรมการ
2. นางลัดดา กุฏโพธิ์โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นางศุนิษา ปานจุ้ยพะเนาโรงเรียนบ้านหนองสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุทิน ชวนนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองทีประธานกรรมการ
2. นางธัณย์จิรา ศุภรัตน์วรกิตติโรงเรียนบ้านกระโดนกรรมการ
3. นางบุญเทียน ศรีนัครินทร์โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา นาคดิลกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกายประธานกรรมการ
2. นางสุธาดา มีประเสริฐโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
3. นางกรวิการ์ พรมภาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกนกธร ภูวิศวิชามัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ พลซื่อโรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
3. นางจรีรัตน์ คิดก่อนทำโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปราะหอมฯประธานกรรมการ
2. นางเจียมจิต โพธิ์ทองโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางอรดี สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางถิรพรรณ เปาอินทร์ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พรมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
3. นางชงโค เถื่อนกลางครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ไคขุนทดครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวัลภา ตั้งชีพชูชัยครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายชล ผาสุขครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสุจิน แซ่เตียครู โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
3. นางอำพร เพียงกระโทกครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางสุจิตรา สักกะพลางกูรครู โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
5. นางนันทิยา แก้วนวนครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมปอง กำเนิดกลางครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแคประธานกรรมการ
2. นางนิธินันท์ อนันตศักดิชัยครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวโสรัจจา โยงทะเลครู โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
4. นางวราภรณ์ แสงรัตนพงษ์ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวนวลประภัสสร์ ทานประสิทธิ์ครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางยุพาภรณ์ ทาบโลกาครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางกันวรัตน์ นางามครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางอัญชุลี อัญชันบุตรครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางวีณา รุ่งรังษีครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส วิกุลครู โรงเรียนสามัคคีรถไฟกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารียา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางสาวทรัพย์ทวี ดวนสันเทียะโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางสาวทรัพย์ทวี ดวนสันเทียะโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางสาวทรัพย์ทวี ดวนสันเทียะโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางสาวทรัพย์ทวี ดวนสันเทียะโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางสาวทรัพย์ทวี ดวนสันเทียะโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกนก สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสงบ ตาดไธสงโรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุมิตรา อภิชาติโตโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกิ่งกนก สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสงบ ตาดไธสงโรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุมิตรา อภิชาติโตโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธัญพร ทิพย์รอดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสายรัก สว่างเนตรโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการ
3. นางสาววนิดา แจกกลางโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญพร ทิพย์รอดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสายรัก สว่างเนตรโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการ
3. นางสาววนิดา แจกกลางโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะโรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางนวลเพ็ญ จิตมณีโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ ชอบนาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะโรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางนวลเพ็ญ จิตมณีโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ ชอบนาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะโรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางนวลเพ็ญ จิตมณีโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ ชอบนาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสภา ยอดบุนอกโรงเรียนอนุบาลตลาดแคประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎิ์ชญานันท์ จันทร์โทโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
3. นางพรนภา มาจาดโรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
4. นางสาวประจักษ์ ศรพรมโรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
5. นางสาวปณิธาน น้อยเสนาโรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร จอสูงเนินครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วิจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชครู โรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ชาตะสุวัจนานนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิภา เนตรนางรองครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวเขมิกา ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ อ้อมกลางครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ชาตะสุวัจนานนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิภา เนตรนางรองครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวเขมิกา ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ อ้อมกลางครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญญา ม่วงดีครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางภิญญารักษ์ ลิ้มกลางครู โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นางทองแม้น ยาววัชรศิลป์ครู โรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญญา ม่วงดีครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางภิญญารักษ์ ลิ้มกลางครู โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นางทองแม้น ยาววัชรศิลป์ครู โรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ นพคุณางกูลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ ยอดทองหลางโรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
3. นายอภิชาติ ทั่งกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นางนิภาพร แก้วทะเลโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ นพคุณางกูลครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ ยอดทองหลางครู โรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
3. นายอภิชาติ ทั่งกลางครู โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นางนิภาพร แก้วทะเลครู โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกริชชัย กิ่งกุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ์ ทองกลางครู โรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ สัจจาวรานนท์โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
4. นางเบญจา ไพรามครู โรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกริชชัย กิ่งกุ่มกลางครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ์ ทองกลางครู โรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ สัจจาวรานนท์โรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
4. นางเบญจา ไพรามครู โรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีสมร เจียนกลางครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรานอม เขตกลางครู โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นางอิสรีย์ แผนสุพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีสมร เจียนกลางครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรานอม เขตกลางครู โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นางอิสรีย์ แผนสุพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร พานสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ท้าวถาครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ซอกจอหอครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร พานสุวรรณครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ท้าวถาครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ซอกจอหอครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร พานสุวรรณครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ท้าวถาครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ซอกจอหอครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพูนทรัพย์ อนันต์ทวีทรัพย์ครู โรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ รักษาสุวรรณครู โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อยกรรมการ
3. นางณัฐธิดา ดวงมาศครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
4. นางสายใจ กล่อมปัญญาครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญกว้าง ชยภพครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางสมสุภาภรณ์ มั่นศิริพัฒน์ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววิไรวรรณ รักด่านกลางครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสุภาพร รัตนนิชาญครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]