รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นม.1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริด่านโค
 
1. นางรัชนี  อุ่นจิตต์พันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงน้อย
 
1. นางสาคร  จุลเสวก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรง 1. เด็กชายธนากร  โนกลาง
 
1. นางยุพา  สุคนธพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกพร  ปลั่งกลาง
 
1. นางสุภาพร  พระฉาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกาญจนี  หมอสัมฤทธิ์
 
1. นางยุพิน  โพอุทัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชุติมา  พัฒนาโพธิ์
 
1. นางกมลรัตน์  ชาพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปลั่งกลาง
 
1. นางอิสรีย์  แผนสุพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงชนิพร  มุ่งซ้อนกลาง
 
1. นางรานี  เปรี่ยมสูงเนิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ธรรมสระ
2. เด็กชายทินกร  ชาติเผือก
3. เด็กหญิงปนัดดา  เลิศกลาง
 
1. นางสาวมรกต  โพธิ์พะเนาว์
2. นางอรนุช  สุระขุนทด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปิยะบุญ
2. เด็กหญิงสมฤดี  รุ่นสุวรรณ์
 
1. นางกัญญาวีร์  ปานใหม่
2. นางมนัฐนันท์  ศรีสุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ผินโพธิ์
2. เด็กหญิงภักดี  วงศ์ชาชม
 
1. นางปราณีต  สมหมาย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
 
1. นางสุวรรณี  หมั่นสระเกษ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล
 
1. นางจันทิมา  วัชระคุปต์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงสุทธานรี  เกาะสูงเนิน
 
1. นางสมควร  สุขจิตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายคมกริช  จตุรพรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจารุมน  เพลิดจันทึก
3. เด็กชายบูรพา  นาวายนต์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พงษ์ดนตรี
2. นางเปรมยุดา  เหล็กกลาง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  หาสาสน์ศรี
2. เด็กหญิงนันท์ชพร  กบสูงเนิน
3. เด็กหญิงเบญจพร  เพิ่มพูน
 
1. นางวิมลวรรณ  โลหิตยา
2. นางสาวมุกดา  ดีขุนทด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กสิผล
2. เด็กชายวาที  บรรจงปรุ
3. เด็กหญิงอรัญญา  ทิพย์มะเริง
 
1. นางสาวพรรยพร  ทิพย์ชูรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เสรีพาณิชย์การ
2. เด็กชายไมตรี  หิรัญติยะกุล
 
1. นางจิราพร  ศิริภัทรสุนทร
2. นายฑศพร  คันธา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปัดกอง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  กิ่งพุ่ม
 
1. นางมาเรียน  สุนทรผอบทอง
2. นางวิรัญญา  ชั้นกลาง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายสถาปนา  อาจหาญ
 
1. นางณัฐพัชร์  ศิริปักมานนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนสิชา  กองสมบัติ
 
1. นางสาวสุคนธรัตน์  ชำนาญนาค
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
2. เด็กหญิงฐิติพร  สำราญกัล
3. เด็กชายธนธรณ์  ลิมป์พิทักษ์พงศ์
 
1. นางบงกชมาศ  เข็มพิลา
2. นางอมรรัตน์  สัตตานุสรณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงพสุนิต  แก้วเพ็ชร
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  โทดำมา
3. นางสาวอริสา  คร่ำสุข
 
1. นางยิ่งกมล  กลั่นโคกสูง
2. นางสุวิไร  หอมลมัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงญานภัทร  ภักดี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  เทพไกรทอง
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วคำลือ
 
1. นางวรรษธนกรณ์  กฤษณสุวรรณ
2. นางมุกดาภรณ์  พนาสรรค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กหญิงกรรณิกานต์  วัฒนพละศิริ
2. เด็กหญิงจรรยา  ทิพย์บำรุง
3. เด็กหญิงนัชชา  หมันเส็น
 
1. นางพัชรีย์  พิกุลสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายจักรี  สายธนู
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  สาทกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรุจิภาส  เหลื่อมสีจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตากงูเหลือม
2. เด็กชายยศศักดิ์  พลบุรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นิลบัวลา
 
1. นางสาวณัฐชลีพร  จิรสินสุเมธา
2. นายบุญกว้าง  ชยภพ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิระประภา  ศรีทองกูล
2. เด็กหญิงภควดี  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ทองชูเชิด
 
1. นางสมหมาย  กุศลวงษ์
2. นางพรพิมล  จ้อยอินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทวนมะเริง
2. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เจ็ง
3. เด็กหญิงอรัญญา  คารมย์กลาง
 
1. นางพริศา  เปรื่องสมบูรณ์
2. นางช่อทิพย์  วรรณศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ชำนาญกลาง
2. เด็กชายอัมรินทร์  พูนศรี
 
1. นางสาวอุษา  พิพิธนากุล
2. นางสาววาสนา  สาอุตม์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกรวิชญ์  คุ้มจอหอ
2. เด็กชายมาตุภูมิ  พรหมณเรศ
 
1. นายทองเลิศ  หมื่นชำนาญ
2. นางอภิสรา  สธนเสาวภาคย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ภัคพลโรจานนท์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   โอเบ้อมันน์
 
1. นางสาวเพชรา  วรพรหมินทร์
2. นางสาวเพชรา  วรพรหมินทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายวิศวะ  ศรีเมืองบุญ
2. เด็กชายสรวิศ  สว่างจิตต์
 
1. นางอัญชนา  มณีเนตร
2. นายประสพ  พรหมดิเรก
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองภู
2. เด็กชายนพคุณ  ร่วมดี
 
1. นางสาวนิตยา  อามาตย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  เทียมทอง
2. เด็กชายพีรภัทร  รักพวกกลาง
 
1. นายธนะชัย  มากพูน
2. นายอดุลยเดช  เพชรทองหลาง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ภิญโญ
2. เด็กหญิงผกามาศ  แร้นพิมาย
3. เด็กหญิงภัทรากร  บุญรำไพ
4. เด็กหญิงโบนัส  ปิยโพธิกุล
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวสริดาภรณ์  เปี่ยมศิลป์
2. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ไทยหล่อ
2. เด็กหญิงณัฐชยาดา  ยะสูงเนิน
3. เด็กหญิงอภัสรา  แสงรัมย์
4. เด็กหญิงอรอุมา  ทือเกาะ
5. เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์  โพธิชัย
 
1. นางลำใย  จินดา
2. นางวิลัยรัตน์  ชาติชูพงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธ์โคกกรวด
2. เด็กหญิงวาสินี  สอดสูงเนิน
3. เด็กหญิงวิชุดา  ศิลาดี
4. เด็กหญิงศรีสุดา  ศรีวัง
5. เด็กหญิงอรยา  กล้ากลาง
 
1. นางประเทือง  ชมขุนทด
2. นางทิพยวรรณ  บรรจงปรุ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวัฒนานุสรณ์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษเกล้า
4. เด็กหญิงวารดา  จงจิระวงศา
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  งามวงศ์รณชัย
 
1. นางสุรางคนา  นิตยวัน
2. นางปลื้มจิตร  เผื่อนงูเหลือม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชุดา  รวีเพียร
2. เด็กหญิงฐานิกา  มั่งมี
3. เด็กหญิงธีมา  รัตนศิริมณีเวทย์
4. เด็กหญิงปิติภัทร  เป็นตามวา
5. เด็กหญิงสุญานิตา  บุปผามาลา
 
1. นางสาวมานี  อีหมั่น
2. นางอมิตารัตน์  นิตยวัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หน่วงกระโทก
2. เด็กหญิงปนิดา  กล้าแข็ง
3. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  พูนศรี
4. เด็กหญิงพิชชาพร  เก่งกลาง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลดี
 
1. นายพุฒิพงศ์เดช  อภิพัฒนพงศ์
2. นางวนัชวรพรรณ  อภิพัฒนพงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลองตอง 1. เด็กชายณัฐกานตร์  ชีโพธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญเงิน
3. เด็กชายภูตะวัน  เพ็งสระเกษ
4. เด็กหญิงศศิธร  พุทธราช
5. เด็กหญิงเบญจพร  สุรีย์
 
1. นางพัชฎาพร  วิลัยกรวด
2. นางสาวนัดดา  โพธิราช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชลิตา  ศิริโสภา
 
1. นายทวนทอง  ใหม่พรหมมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยกลาง
 
1. นางนันท์นภัส  ติยะโคตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กชายปาฏิหารย์  มาตรโคกสูง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดีมา
2. เด็กชายพิสิษฐ  กล่อมปัญญา
 
1. นางภิรมย์รักษ์  ทิพยศักดิ์
2. นางสาวศิริพร  หวังวัฒนา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐภัทร  แดงโคกสูง
2. เด็กหญิงธนกรณ์  สวัสดิ์
 
1. นางภิรมย์รักษ์  ทิพยศักดิ์
2. นางสาวศิริพร  หวังวัฒนา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แชพแมน
2. เด็กชายโชคทวี  พานตะศรี
 
1. นางพจมาน  จงอบกลาง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศักดิ์สันเทียะ
2. เด็กหญิงญาณิศา  มุ่งงาม
3. เด็กหญิงญาติกา  ทูโคกกรวด
4. เด็กหญิงณัชชา  ชูพลกรัง
5. เด็กหญิงปริยฉัตร  แก้วใจบุญ
6. เด็กหญิงพิชญานิน  สำรวลสุวรรณ
7. เด็กหญิงสิริกร  แขมโคกกรวด
8. เด็กหญิงสุจิรา  นามศิริพงศ์พันธ์
9. เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  เจียวสว่าง
10. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โพธิ์รักษ์
 
1. นางภิรมย์รักษ์  ทิพยศักดิ์
2. นางนิตยา  จงหมื่นไวย์
3. นางสาวศิริพร  หวังวัฒนา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กระเบากลาง
2. เด็กหญิงญาณิศา   กันงาม
3. เด็กหญิงดารารัตน์   จำใจ
4. เด็กหญิงธนพร   นอกพุดซา
5. เด็กหญิงธมนต์วรรณ   เกิดอุฤทธิ์
6. เด็กหญิงธารารัตน์   บุตรเกิ่ง
7. เด็กหญิงพัชราภา   ไทยรัมย์
8. เด็กหญิงพิชชาพร   ปลั่งกลาง
9. เด็กหญิงรมิตา   โคกขุนทด
10. เด็กหญิงวลัยพรรณ   หมอทอง
11. เด็กหญิงสุพัฒตรา   สีมาวรพงศ์พันธุ์
12. เด็กหญิงสุภัสสร   โพธิ์ดำ
13. เด็กหญิงอริสษา  ศักดิ์บวรกุล
14. เด็กหญิงเตชินี   ทรงจอหอ
15. เด็กหญิงเทวี   สิงหแสนยาพงษ์
 
1. นายรังสิต   มากพูน
2. นางวนิดา   มากพูน
3. นางธัญญา   นามลี
4. นายชาญชัย   กูลโคกกรวด
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงภิญญดา  พันธารักษ์
2. เด็กชายเกริกพล  ไกรปุย
 
1. นายรังสิต  มากพูน
2. นางวนิดา  มากพูน
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายธันวา  อินทพงษ์
2. เด็กชายเจนณรงค์  บุตรกลาง
 
1. นายวิจารณ์  ทิศกระโทก
2. นายจรูญสิน  จูงกลาง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงสุนิดา  จินดานนท์
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนวิยา  นูนประโคน
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปภานันท์  จีนอาศัย
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงจาริณี  ดิ่งกลาง
 
1. นางประนอม  พรประสิทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินนุกูล 1. นางสาวดวงนภา  สงวนศักดิ์
 
1. นายจักริน  สูบกำปัง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายชัชชัย  เกาะกลาง
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐญดา  บุญญาพิจิตร
2. เด็กหญิงนันทัชพร  ชำนาญกลาง
 
1. นางลำปางวดี  ทองจันทร์
2. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงจิตติมา  แต้มโคกสูง
2. เด็กหญิงนรภัทร  กรสุวรรณ
 
1. นางสาวพรพนา  ่ช่างเกวียน
2. นางสุภาวดี  บุญญาพิจิตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ศรีโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จงจอหอ
 
1. นางสาวพรพนา  ช่างเกวียน
2. นางสุภาวดี  บุญญาพิจิตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  เกาทัณฑ์
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงญาดา  ทวีสุข
2. เด็กหญิงธัญญสิริ  ขอพึ่งกลาง
3. เด็กหญิงพุฒินันท์  วิโรจน์
 
1. นางสุภาวดี  บุญญาพิจิตร
2. นางสาวพรพนา  ช่างเกวียน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายจักรพันธ์   มุ่งพูนกลาง
2. เด็กหญิงนันทนัช  แก้วสวัสดิ์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธฺิ์   เวชโคกรักษ์
 
1. นางสวิชญา  เจียมธนานุรักษ์
2. นางสุภาวดี  บุญญาพิจิตร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายธนบดี  คันโพธิ์
2. เด็กชายบรรพชา  บุญมี
3. เด็กหญิงศิรินภา  สติภา
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
2. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายสุเทพ   กิขุนทด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงภัชรนันฐ์  การเพียร
 
1. นางสมลักษณ์  ขจรภพ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงดวงมุนีพร  รอดขันเมือง
 
1. นางสมลักษณ์  ขจรภพ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกีรติ  พันสวัสดิ์
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ทวีชาติ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทอนศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงซ้องนาง  ตั้งจิตร
2. เด็กหญิงญาณิศา  เนขุนทด
3. เด็กหญิงทัศชยภรณ์  ใสสระน้อยธนกร
4. เด็กชายยศภัทร  ทาเงิน
5. เด็กหญิงรินรดา  งบไธสง
6. เด็กหญิงวรรณทนีย์  ว่องวิทยา
7. เด็กหญิงวริศรา   นรารักษ์
8. เด็กหญิงสุขฤทัย  รัตนวิชัย
9. เด็กชายเขตตะวัน  พันธศรี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
2. นายเพชรปาณี   ไกรฤกษ์
3. นางจำรัส  เพลากรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อึงพุดซา
2. เด็กชายกีรติ  พันสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
4. เด็กหญิงดั่งดวงหทัย  ทูลสันเทียะ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  อึดจันทึก
6. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
7. เด็กหญิงนภัสวัลย์  กลิ่นศรีสุข
8. เด็กหญิงปาลิกา  สนิทโกศัย
9. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
10. เด็กหญิงสุธิมา  ภูพิศุทธิ์
11. เด็กหญิงอรปรียา  ทรงชัยสงวน
12. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. นางพัชรินทร์  นพคุณางกูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กหญิงจริยาพร  คงบรรทัด
2. เด็กหญิงจีระนันท์  นกใหม่
3. เด็กหญิงฐานิสา  ธรรมลี
4. เด็กชายธนบดินทร์   ธุรี
5. เด็กชายนครินทร์  น้อยกลาง
6. เด็กชายปรเมษฐ์  อินาวัง
7. เด็กหญิงปิยธิดา  คงบรรทัด
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ย้อยดวงชัย
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  มุ่งพิงกลาง
10. เด็กหญิงพัชรี  ขอนบกลาง
11. เด็กหญิงพิยดา  อ่อนสีมา
12. เด็กชายภูริทัต  ภาระเวช
13. เด็กหญิงยิหวา  จงเสริมกลาง
14. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นิลาลาด
15. เด็กชายวิรัช  สวาสดิ์วงค์
16. เด็กหญิงศศิประภา  ขอสินกลาง
17. เด็กหญิงอัษรา  ดัชถุยาวัตร
18. เด็กหญิงเมทินี  เชียรชัยศรี
19. เด็กชายเอกราช  ขอยึดกลาง
20. เด็กหญิงแก้วมณี  ขอสินกลาง
 
1. นายวรนาถ  นาสิงห์
2. นางสาวลัดดา  คงบรรทัด
3. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
4. นางสาวภัทราภรณ์  นิลสมัคร
5. นางพัชรินทร์  สีทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กชายทวิศักดิ์  ทองผา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทองสาย
3. เด็กชายศักรินทร์  บัวกลาง
4. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พรประไพ
5. เด็กชายเรวัตร  โสดา
6. เด็กชายโชติพงษ์  แซ่จึง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร์
2. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
3. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  มนปาน
 
1. นางยุวันณา  ปูนกลาง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงอรอมล  พลพิชัย
 
1. นางสิริกร  ชนางกลาง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายอนิรุทธ  พลอยตะคุ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายวัชระ  โสภา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายอนิรุทธ  พลอยตะคุ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปารมิตา  โตสินธพ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายดนุ  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวจิระวดี  แก้วนววรกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  คุ้มกลาง
 
1. นางรัตนา  โชติกลาง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษณ์  กัญจนาทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปารมิตา  โตสินธพ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายดนุ  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวจิระวดี  แก้วนววรกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงกัลยา  อุณหกะ
 
1. นายอดุลย์  ปิตาระเต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กชายศิริศักดิ์  กระเบากลาง
 
1. นายสาโรจน์  วรแสน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใกล้กลาง
 
1. ดร.กัลยา  คิดก่อนทำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายอนิรุทธ  พลอยตะคุ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นางสำลี  จันทีนอก
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายณัฐพล  เจนพนัส
2. เด็กหญิงธิดา  พยัคมะเริง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  หน่ายโคกสูง
4. นางสาวนิศา  อิ่มทะเล
5. เด็กหญิงประกายดาว  ถินจะบก
6. นายระพี  กิรัมย์
7. เด็กหญิงวนิดา  มะสะอาด
8. นางสาววาสนา  เสมราบ
9. นายสิทธิโชค  ไปล่กระโทก
10. เด็กชายอาทิตย์  โปวังสา
 
1. นางสังวาลย์  บึกขุนทด
2. นางสาวสุริยา  ตอพล
3. นางพัชราภรณ์  บุญต่่อ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐธีร์   ธนกิจธีรพจน์
2. เด็กหญิงณัฐพิมล   ทรัพย์ฉายแสง
3. เด็กหญิงธนพร   พุบขุนทด
4. เด็กชายนพฤทธิ์   ลาดผา
5. เด็กหญิงพลอยชมพู   ฮ่มป่า
6. เด็กหญิงพัสตาภรณ์    ฮ่มป่า
7. เด็กชายภูวนัทธ์   ถิระพงศ์สิริ
8. เด็กชายวิษณุกร   กูบกลาง
9. เด็กหญิงสุพรรษา   บุญเชิญ
10. เด็กชายอาโญ   ชูหมื่นไวย์
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายประวิทย์   กองทรัพย์
3. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกรนิกา   งอกโพธิ์
2. เด็กหญิงธันยากร   ชมลัง
3. เด็กหญิงปนัดดา   ชวนโพธิ์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เอื้อกิดากร
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ธนะจิตต์
6. เด็กหญิงภัทรชวิสา   ภู่ประดับตระกูล
7. เด็กหญิงสิริวิมล   ธนะจิตต์
8. เด็กหญิงเบญญาภา   เชื่อดี
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายประวิทย์   กองทรัพย์
3. นายเพชรปาณี   ไกรฤกษ์
4. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาพินิจ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปะระทัง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุนนท์
3. เด็กหญิงณภัทร  ศรีไทย
4. เด็กหญิงธนภรณ์  โสมกำสด
5. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
6. เด็กหญิงพรพิมล  คชสาร
7. เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูวทิตย์
8. เด็กหญิงภัทรนันท์  กิจหนองสรวง
9. เด็กหญิงภิญญา  รักษ์กฤษสุวรรณ์
10. เด็กหญิงภิญญารักษ์  กฤษสุวรรณ์
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  วุฒิสิงห์ชัย
12. เด็กหญิงลลิตา  สุขจรัส
13. เด็กหญิงวรกมล  เป้าประจำเมือง
14. เด็กหญิงสวรรยา  แสงแก้ว
15. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ช่วยผักแว่น
16. เด็กหญิงเบญญากร  อินทรมณเฑียร
 
1. นางมนทกานติ์  สงวนศักดิ์
2. นางอัญญาพร  งามเพ็ญ
3. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
4. นางสาวศิริทรัพย์  บุญคุ้ม
5. นายมติ  ค้ากลาง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายชานนท์  นิดกระโทก
2. เด็กชายพีรพัฒน์   เต็มสุข
3. เด็กชายวีรภาพ  ป้ำกระโทก
4. เด็กหญิงสุวิมล  วิชัยโย
5. เด็กชายอัสนัย  แก้วมาลย์
 
1. นางสาวสุจิตรา  วงษ์หาญ
2. นาย พงศ์วิทย์  ภูวนาถปรีชา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขพงศ์จิรากุล
 
1. นางวราภัสร์  เดชขุนทด
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปพิชญา  อินระวงศ์
 
1. นางเพลินจิต  เรืองแสง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1. เด็กหญิงศจี  อนุภาพ
 
1. นางวรรณา  สังสุทธิพงศ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  หมั่นเที่ยง
 
1. นางพนมวัน  ประมุทา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญญรัตนสิริ
 
1. นางสุวิมล  กระอาจ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปลั่งกลาง
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนิรพัทร  ทหารนะ
 
1. นางจันทร์จรัส  วงศ์ชนะสิทธิ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนริศรา  ภู่ทอง
 
1. นางสาวจีราภร  เหลียวกลาง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  ด่านสุวรรณ์
 
1. นางสมคิด  มีกลาง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  จุมปาลี
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจริยา  ชอบใจ
2. เด็กหญิงพนิชชญา  รักษ์สุจริต
3. เด็กหญิงวาทิชา  จงสูงเนิน
4. เด็กหญิงสมใจ  ปลั่งกลาง
5. เด็กชายอลงกรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายสิทธิภาคย์  มณที
 
1. นางวชิราภรณ์  วงศ์วชิระ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายศรรัก  ชอสูงเนิน
2. เด็กชายสหัสวรรษ  เลิศรัศมีโรจน์
 
1. นางสาวพชรพร  คำเก่ง
2. นางรัชนี  พงษ์สุวรรณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภาพร  แนบพุดซา
2. เด็กหญิงวิชญาพร  แดงโต
 
1. นางสาวประภาพร  วิชญะไพบูลย์
2. นางสาวจีราภร  เหลียวกลาง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ระหงษ์ทอง
2. เด็กชายจักรกริช  เพ็ญจันทร์
3. เด็กชายธงชัย  เพ็ญเพียร
4. เด็กชายประวิทย์  สิมวงษ์
5. เด็กชายสมมาตร์  ขนทา
6. เด็กชายสราวุธ  นิตย์ใหม่
 
1. นายชูเกียรติ  จิตรทหาร
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายจักรกฤษ   โคกขุนทด
2. เด็กชายชุติเดช   โฉสูงเนิน
3. เด็กชายติณณภพ   ช่างเกวียน
4. เด็กชายรัชโยธิน   วงศ์ชาลี
5. เด็กชายเจษฎา   กลิ่นไธสง
6. เด็กชายไกรวิชญ์   อินมะณี
 
1. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์   จุลโทชัย
2. นายจัตตุพร   กระจ่างโพธิ์
3. นางสาวอำไพ  บุญลำพู
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงแก้วพะเนา
2. เด็กหญิงกรรณิกา  สีนิล
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เจิงสูงเนิน
4. เด็กหญิงชลธิชา  มะลิทอง
5. เด็กหญิงทิพย์พิรุณ  สายปรุ
6. เด็กหญิงรสริน  แซ่แต้
7. เด็กหญิงอัญมณี  ละม่อมเมือง
8. เด็กหญิงอารียา  สดมะเริง
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรวุธ
10. เด็กหญิงเสาวรส   เผื่อนกระโทก
 
1. นายสเริง  ธรรมพิทักษ์
2. นางจุฑามาศ  ฤทธิ์ทองกุล
3. นางสิริพร  ธรรมพิทักษ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลณิภา  แพงไพรี
2. เด็กหญิงณฐพร   อารยรังศรี
3. เด็กหญิงธิดาพิสุทธิ์  พิทักษ์นอก
4. เด็กหญิงปัณณพร  พริบไหว
5. เด็กหญิงปาลิดา  กาญจนสุทิน
6. เด็กหญิงพิมพ์ฬภัส  พัฒนา
7. เด็กหญิงมณฑิรา  คอนเอน
8. เด็กหญิงสุจิรา  พื้นพันธ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อินตะวัน
10. เด็กหญิงอิงค์กมลพัทธ  เจตน์จำนง
 
1. นางพิธพร  เทพพุทธางกูร
2. นางพัชนี  เวรสันเทียะ
3. นางธัญญารัตน์  คุ้มกลาง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์อร่าม
2. เด็กชายฉัตรชัย  โคตรบรรเทา
3. เด็กหญิงทวินันท์  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงพิมวิภา  เพ็ชรทะเล
5. เด็กหญิงอาริญา  อุนาริเน
 
1. นายสุชาติ  กฤษวัฒนากรณ์
2. นางจงกล  ทองบุญนาค
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   พูนศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีสุพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ชาญภูมิดล
 
1. นางวิลัยศักดิ์   พรหมดิเรก
2. นางอำพร   วิชิตสูงเนิน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  หวังบุญกลาง
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงอารียา  เทวาลัย
 
1. นางสาวประพิศ  นามเข็ม
2. นางสาวนุชนารถ  เชื่อมด่านกลาง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โทนสิงห์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชื้ออินทร์
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลศรี
 
1. นางสาวยุพิน  เสาวรศ
2. นางวรรณี  รอดสกุล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์อินทร์
2. เด็กหญิงพีรญา  ทองโคกสูง
3. เด็กชายวิบูลย์  พร้อมสันเทียะ
 
1. นางวนิดา  รักษ์สุจริต
2. นางสาวนิภา  พุทธรา
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายธนพัฒน์  เค็งชัยภูมิ
 
1. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ชูเกาะ
 
1. นางทองย้อย  ชัยภักดี
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายภคพล  กล่องพุดซา
 
1. นางมนทกานติ์  สงวนศักดิ์
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายบัณฑิต  เพ็ชรกระโทก
 
1. นางทองย้อย  ชัยภักดี
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เดชากำจรสกุล
 
1. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงพนิดา  แพ่งฉิมพลี
 
1. นายกรกฎ  ไพรงาม
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณภัทร  หาญสันเทียะ
 
1. นางมนทกานติ์  สงวนศักดิ์
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายจักรรัตน์  ยิ้มกระโทก
 
1. นางทองย้อย  ชัยภักดี
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษดา  ปะระทัง
2. เด็กหญิงกิตติยากร  นัยวิกุล
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  เดชากำจรสกุล
4. เด็กชายชนพัฒน์  เค็งชัยภูมิ
5. เด็กชายชยณัฐ  คงบุญ
6. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ระวังพรมราช
7. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุนนท์
8. เด็กชายชัชวาล  ทองคำ
9. เด็กชายณภัทร  หาญสันเทียะ
10. เด็กหญิงณภัทร  ศรีไทย
11. เด็กหญิงทติมา  ทองศรีมะดัน
12. เด็กหญิงธนกาญจน์  มากทอง
13. เด็กหญิงธนภรณ์  โสมกำสด
14. เด็กหญิงนภาพร  วงศ์พยัคฆ์โยธิน
15. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
16. เด็กชายนิติภูมิ  สระแก้ว
17. เด็กชายปวรปรัชญ์  ปะนาโส
18. เด็กชายพลวิทย์  บุราณรมย์
19. เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูวทิตย์
20. เด็กชายภคพล  กล่องพุดซา
21. เด็กหญิงภัทรนันท์  กิจหนองสรวง
22. เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงธนทรัพย์
23. เด็กชายภูวรินทร์  พลต่าง
24. เด็กหญิงมนัสนันท์  วุฒิสิงห์ชัย
25. เด็กหญิงลลิตา  สุขจรัส
26. เด็กหญิงวรกมล  เป้าประจำเมือง
27. เด็กหญิงสวรรยา  แสงแก้ว
28. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ช่วยผักแว่น
29. เด็กหญิงเบญญากร  อินทรมณเฑียร
30. เด็กชายไพศาล  สิริพงศ์พันธ์
 
1. นางมนทกานติ์  สงวนศักดิ์
2. นางอัญญาพร  งามเพ็ญ
3. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
4. นางสาวศิราณี  แฟนพิมาย
5. นางสาวศิริทรัพย์  บุญคุ้ม
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  ชะเอม
2. เด็กหญิงจิราภา  หวังแอบกลาง
 
1. นายศุภรัตน์  ศรีสรรพ์
2. นางอินทิรา   ศรีสรรพ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง
2. เด็กหญิงอภิรดี  เหนียงกระโทก
 
1. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
2. นางสาวรำพวน  กลอนโพธิ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจริยา  แขมพลกรัง
2. เด็กหญิงพรธิดา  ถมพลกรัง
3. เด็กหญิงพรรพษา  ศาสตร์พลกรัง
 
1. นายณัญธัญ  รัตนกูล
2. นางสาวนิภาวรรณ  รัตนกูล
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุภาพร  วกสูงเนิน
2. เด็กชายเอกราช  หวานเงิน
 
1. นางอรุณวรรณ  ชัยวงษ์
2. นางจีราภร  เหลียวกลาง
 
138 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  นรักมาก
2. นายศรนารายณ์  ชูยิ้ม
 
1. นางสาวศรีสมร  เจียนกลาง
2. นายกิตติพงศ์  แก้วสุรินทร์
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงวีรยาพรรัตน์  บุญทน
 
1. นายดำรง  พลตะคุ
2. นางบุญศิริ  กันนุช
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายทินภัทร  ค่ำกลาง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ช้อนกลาง
 
1. นายกฤษดา  ปลั่งกลาง
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1. เด็กชายพชรดนัย    ใยไหม
2. เด็กชายสธรรดร  รามพิมาย
 
1. นายวรสิทธิ์  ธัญญเฉลิม
2. นายณัฏฐ์  พฤกษามาลา
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชมพู 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลอดทอง
2. เด็กชายปริญญา  วรรณทอง
 
1. นางสาวอินทุกร  คำทอง
2. นางสมคิด  สุคนธพงศ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภูมินทร์  วนสันเทียะ
2. เด็กชายเตชิษฐ์  ยอดเพ็ชร
 
1. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
2. นางสาวสุกัญญา  แซ่จัง
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1. เด็กชายกรกฎ  กมลาสน์
2. เด็กหญิงจันทมาศ  คงหนู
 
1. นายชินรัตน์  สุขดี
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1. เด็กชายอนาวิล  บัวสุวรรณ
2. เด็กชายอภิชาติ  กิจวิชา
 
1. นายวรสิทธิ์  ธัญญเฉลิม
2. นายณัฏฐ์  พฤกษามาลา
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์รักษา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กล่ำแก้ว
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  โชคธรรมศรีกา
 
1. นายธีรพงค์  จินดาวัลย์
2. นางสลิษา  เอี้ยงแสนเมือง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  เสารี
2. เด็กชายธนาธิป  สังข์ทอง
3. เด็กชายวิชัย  พันธ์น้อย
 
1. นายธีรพงค์  จินดาวัลย์
2. นางสลิษา  เอี้ยงแสนเมือง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กระจ่างโพธิ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  ชีโพธิ์
3. เด็กชายศุภกร  พลสา
 
1. นางอารีวรรณ์  ปักกาเวสูง
2. นายสนอง  อิ่มกลาง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ครบกลาง
2. เด็กชายภูวนัย  จงกลาง
3. เด็กชายวัชรพล  กุยแก้ว
 
1. นางสาวอารีย์  เหงี่ยมโพธิ์
2. นายมนูญ  ทองสุขนอก
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงปิยนุช  แครงกลาง
2. เด็กหญิงพฤษชาติ  พลตรี
3. เด็กหญิงอารีนา  สร้อยโมรี
 
1. นางจริยา  จำปาโพธิ์
2. นางพัฒนาภรณ์  ปลั่งกลาง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    โมราเจริญ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เริงสนาม
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ใบโพธิ์
 
1. นายบำเพ็ญบุญ  ศรีนัครินทร์
2. นางไพนา  ตั้งดวงดี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 1. เด็กหญิงชนัณดา  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงนภัสสร  ค้างสำโรง
3. เด็กหญิงบุญญาพร  นาคพันธ์
4. เด็กหญิงปาณิตา  โหมกขุนทด
5. เด็กหญิงภัสสร  เกิดหมื่นไวย
6. เด็กหญิงศศิธร  พรมกรณ์
 
1. นางฉวีวรรณ  อันทยัน
2. นางประนอม  สุขอนันต์
3. นางสาวมุกดา  ดีขุนทด
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิดา  กิ่งโคกกรวด
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขทองหลาง
3. เด็กหญิงสุธิตา  ไชยพงษ์
4. เด็กหญิงอทิตศรา  ทวนมะเริง
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ยอดแก้ว
6. เด็กหญิงอรัญญา  ทองเพ็ง
 
1. นางนภาพร  สิมะเสถียรโสภณ
2. นางธัญพร  กาศขุนทด
3. นางรัชษา  ศิรกฤชโสภณ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงนภสร  บรรจงจิตร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภาระวงศ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  สุกใส
 
1. นางเจียมจิต  โพธิ์ทอง
2. นางปวีณา  โทแหล่ง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปาลนา  นิลไร่นา
2. เด็กหญิงพรปวีณี  วงศ์ธรรม
3. เด็กหญิงวริศรา  ขาวตะโหนด
 
1. นางเจษฏาพร  ภูประเสริฐ
2. นางนวลตา  จันทุมา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยินมะเริง
2. เด็กหญิงภ้ทราพร  โคตรนวล
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พยัฆมะเริง
 
1. นางลัดดา  กุฎโพธิ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทรารัตน์
2. เด็กหญิงปรียาภา  สุหร่ายเพชร
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มุ่งภู่กลาง
 
1. นายภิรมย์  เจริญสุข
2. จ.ส.อ.ประมวล  ทับทัน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงวิภา  ถาจอหอ
2. เด็กหญิงสุปราณี  โปรยโคกสูง
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ล้วนรอด
 
1. นางดารณี  วงษ์นรา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คนดี
2. เด็กหญิงนฤมล  ตั้งใจดี
3. เด็กหญิงวริศรา  กวดพุดซา
 
1. นางดวงพร  นามพลกรัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เทียมพุดซา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงนาคพะเนา
2. เด็กหญิงกุลกัลยา  สังเกตุ
3. เด็กหญิงปานตะวัน  นัดกระโทก
 
1. นางศุนิษา  ปานจุ้ยพะเนา
2. นางทิตยา  นันตะโลหิต
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลดีลา
2. เด็กหญิงทวินณา  วิไลวรรณวิวัฒน์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ยอดคำ
 
1. นางสาวปณิธี  จิตสุวรรณรักษ์
2. นายจักริน  ใจใหญ่
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญเลิศพาณิชย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แนบสันเทียะ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  สังข์เงิน
 
1. นางศุนิษา  ปานจุ้ยพะเนา
2. นางละออ  มะลิหวล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงศิริประภา  เคลือบแก้ว
3. เด็กหญิงอภิวันทน์  ไตรศรี
 
1. นางสาวปณิธี  จิตสุวรรณรักษ์
2. นางนัทธ์  แจ้งอรุณ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกาย 1. เด็กหญิงขวัญดาว  บุญวิจิตร
2. เด็กชายพงศกร  ยศแก้วกอง
3. เด็กชายอนุชา  พรมกัลป์
 
1. นางเนาวรัตน์  สำเร็จศิลป์
2. นางสาวสงวน  กุ๊กสันเทียะ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์  ไฉวกลาง
2. เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเสน
3. เด็กชายอุเทน  ทองดี
 
1. นางสวิชญา    เจียมธนานุรักษ์
2. นางวีฎา  ทวรรณกุล
 
166 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนาวุฒิ
 
1. นางปวริศา  ศรีธุวานนท์
 
167 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายนาวิน  เดชหามาตย์
2. เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชื่นราม
 
1. นางศศิธร  ดาวเรือง
2. นางกฤษดา  เว่าสันเทียะ
 
168 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงฐาณัฐชา  ดำพรมพะเนา
2. เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง
3. เด็กหญิงสราลีวัณย์  หาญกล้า
 
1. นางจีรภา  ฉิมปรุ
2. นางรัตนะ  เพ็งชัย
 
169 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กหญิงจิตติพัฒน์  จันทร์เจริญ
 
1. นางพร้อมพร  ฟุ้งสิริกาญจน์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุขสอาด
 
1. นางทรงพร  เสาแก้ว
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประดิษฐ์
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กหญิงนภาพร  ขำนอก
 
1. นางสาวลัดดา  คงบรรทัด
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  แขจอหอ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรณโก
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายศิวกร  ลาภใหญ่
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปฏิพล  สถิรเมธากุล
 
1. นางสะอาด  สุขเจริญ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพญาปราบ 1. เด็กหญิงกิ่งคูณ  ผิงจังหรีด
 
1. นางอัมพร  จันเขตต์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชัยเชษฐ  เทพรักษา
 
1. นางสาวสุปราณี  จงปลื้มกลาง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงณัฐศรันทย์  ยันจอหอ
 
1. นางงามนิตย์  คำกอง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฟูคำ
2. เด็กหญิงภัทลัดดา  ชิดโคกสูง
3. เด็กหญิงสุวันนี  ศรีหงษา
 
1. นางสาวมรกต  โพธิ์พะเนาว์
2. นางเบญจวรรณ์  แก้วมะเริง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  กอจันกลาง
2. เด็กชายรามิน  ลิดา
3. เด็กชายเอกพจน์  ตลอดแก้ว
 
1. นางวรรณรัตน์  ทองกลาง
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายภูมิรพี  พนมหอม
2. เด็กชายภูสิทธิ์  อุไรธรากูล
 
1. นางธัญพร  ทิพย์รอด
2. นางโสภา  จันทฉายา
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูมิพันธ์
2. เด็กชายอำนาจศักดิ์  อรุณ
 
1. นางสาวประกายแก้ว  แปรโคกสูง
2. นางสาวประกายแก้ว  แปรโคกสูง
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 1. เด็กชายณัชพล  แจ่มใส
2. เด็กหญิงวันวิสา  คะแนนสิน
 
1. นางเพียรผจง  ขอช่วยกลาง
2. นางมานิตา  พกกลาง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 1. เด็กชายจรัญ  อยู่อุ่นพะเนา
 
1. นางสาววรินทร์ทิพย์  วงศ์ษาพาน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1. เด็กชายวันเฉลิม  ชดผักแว่น
 
1. นายประยูร  ขอเพ่งกลาง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  เขียนพลกรัง
 
1. นางทัศนีย์  นิธิปรีชา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงวรรณิดา  เปลื้องกลาง
 
1. นางเสาวนีย์  ชาตะสุวัจนานนท์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายพีรชัช  นาคเครือ
 
1. นางสาวศิรินันท์   โหลทอง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศิรินคร
2. เด็กหญิงดวงพร  จงกลาง
3. เด็กหญิงวรนุช  ศิลปะ
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปูนกลาง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  หอดขุนทด
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  แผ้วสูงเนิน
 
1. นางนัทธ์  แจ้งอรุณ
2. นางสาวนวลประภัสสร์  ทานประสิทธิ์
3. นางสาวกาญจนา  จันทสิทธิ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จ้องกลาง
 
1. นางวนัชวรพรรณ  อภิพัฒนพงศ์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ชัยทวีศักดิ์
 
1. นางสาวสุวิภา  เนตรนางรอง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประดิษฐ์
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงอภิสรา  ปลั่งกลาง
 
1. นางจิราภรณ์  ยะไวทย์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงกิตติมา  สติมั่น
 
1. นางวิไล  คูณขุนทด
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จงห่วงกลาง
 
1. นายสายชล  ต่างกลาง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายสิริรัฐศักดิ์    พิชิ
 
1. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชีโพธิ์
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กชายบรรณสรณ์  กิมสมบูรณ์
 
1. นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉลี่ยวไว
2. เด็กหญิงชลธิชา  นักคราช
3. เด็กชายบุรัสกร  บุทอง
 
1. นางสาวสุนันท์  จงปลื้มกลาง
2. นางสิรยา  สังขรัตน์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงณัชชา  ฤกษ์กลาง
2. เด็กหญิงปราณี  มณีเนตร
3. เด็กหญิงศิรินภา  ยุงกลาง
 
1. นางสมพิศ  บาดกลาง
2. นายบุญสม  บาดกลาง
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กชายนราธิป  พิมพ์เกาะ
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  คุ้มกลาง
3. เด็กหญิงสมศรี  ใกล้จันอัด
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรณโก
2. นางอิสรีย์  แผนสุพัฒน์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปทุมวัน
2. เด็กชายณัฐริกา  จงกล
3. เด็กหญิงอรทัย  ธัญญานนท์
 
1. นางวรรณรัตน์  ทองกลาง
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายธนารักษ์  มูลมอง
2. เด็กชายศิริฉัตร  จงอบกลาง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นบกลาง
 
1. นางสาวอารีย์  เหงี่ยมโพธิ์
2. นายมนูญ  ทองสุขนอก
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายจตุพร  ฆ้องชัย
2. เด็กชายทศพล  หาญศึก
3. เด็กชายอภินันท์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางสาวอารีย์  เหงี่ยมโพธิ์
2. นายมนูญ  ทองสุขนอก
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงยศวดี  พันธ์วงศา
2. เด็กชายวัฒนา  นาหมื่นไวย
3. เด็กชายอธิเทพ  เลิศจะบก
 
1. นางวิไล  คูณขุนทด
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรบังเกิด
2. เด็กหญิงพรรภษา  นาคกลาง
3. เด็กหญิงแพรวา  สอนจิตร
 
1. นางสาวสุนันท์  จงปลื้มกลาง
2. นางสาวเพชรชมพู  สุคนธพงศ์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชากลาง
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  อุปโต
 
1. นายกฤษดา  ปลั่งกลาง
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คลังกลาง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คำกลาง
 
1. นางวชิรา  คำนากลาง
2. นายจิโรจ  พิทยธาราธร
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 1. เด็กชายจิรเดช  เขียนโคกกรวด
2. เด็กชายศรัณยู  พินิจโคกกรวด
 
1. นายพัสกร  มีสติ
2. นายสุนทร  จำปาทอง
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายธีรเดช  คงเหลา
2. เด็กชายอรรถพร  จงห่วงกลาง
3. เด็กหญิงอุมาวดี  โลสันเทียะ
 
1. นางสิรยา  สังขรัตน์
2. นายสายชล  ต่างกลาง
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เปล่งสันเทียะ
2. เด็กชายภานุพงษ์  ดอกพุทซา
3. เด็กชายอัฐพล  บัวกลาง
 
1. นายปรีชา  วงศ์คำจันทร์
2. นางระเบียบ  ทองปาน