หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี และโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุพิชา ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นางสาวสุนิ แป้นสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายวรินทร จิตชู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นางสาวพรรณี พิรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบุตะโก คณะกรรมการดำเนินงาน
5 ว่าทีร่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ชิดกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโสมง คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นางสาวสุกฤตา จันทคณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายอาทิตย์ เจริญรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบุไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายอภิวัฒน์ สอนสระน้อย ครูผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นางยุพา ชื่นชม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางสาวนภธนัณ สัตยารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแชะ คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นางสาววาสนา แขนดอนดู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางสาววิไลวรรณ ประสิทธิ์นอก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางสาวชุดาณัฏฐ์ สินทม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านไชยวาล คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางสาวบังอร โหงกระโทก ธุรการโรงเรียนครบุรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายเอกสิทธิ์ ฤทธิ์เพชรรัตน์ ธุรการโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางสาวโชติภัทร เพียโคตร ธุรการโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางสาวมนันชยา ยุดีสำโรง ธุรการโรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางสาวญานิศา ฝอยโคกสูง ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโบสถุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]