สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ครบุรีวิทยา 12 4 1 17 24 4 3 3 31
2 บ้านสุขไพบูลย์ 11 7 0 18 18 4 2 6 24
3 บ้านซับก้านเหลือง 9 0 3 12 12 2 2 1 16
4 ชุมชนบ้านเสิงสาง 9 0 2 11 14 2 2 1 18
5 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 7 6 2 15 15 5 2 2 22
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 5 4 15 15 7 4 4 26
7 บ้านกุดโบสถ์ 6 5 3 14 11 4 6 3 21
8 บ้านดอนแสนสุข 6 4 2 12 11 3 1 0 15
9 ตะแบกวิทยา 6 4 1 11 11 1 2 1 14
10 บ้านบุหว้าสามัคคี 6 2 1 9 9 1 0 1 10
11 บ้านไทยสามัคคี 5 8 4 17 18 6 4 2 28
12 บ้านศาลเจ้าพ่อ 5 3 3 11 12 6 1 2 19
13 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 5 3 1 9 13 0 3 1 16
14 บ้านทุ่งแขวน 5 3 1 9 8 3 0 0 11
15 ท้าวสุรนารี(2521) 5 2 4 11 11 5 4 3 20
16 บ้านหนองโบสถ์ 5 2 2 9 13 3 1 3 17
17 บ้านหนองหิน 5 1 2 8 7 2 1 1 10
18 อนุบาลสกุลจิตร 4 7 4 15 21 8 2 5 31
19 บ้านเมืองปักสามัคคี 4 5 6 15 22 7 4 5 33
20 สะแกราชวิทยาคม 4 2 4 10 11 7 2 7 20
21 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 4 1 3 8 9 8 0 1 17
22 บ้านทรัพย์เจริญ 4 1 1 6 6 4 2 3 12
23 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 1 0 5 5 1 1 0 7
24 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 4 0 2 6 6 2 2 0 10
25 บ้านมาบกราด 4 0 1 5 7 1 4 1 12
26 มารีย์ธงชัย 4 0 0 4 4 0 2 2 6
27 บ้านสระตะเคียน 3 6 2 11 10 2 3 1 15
28 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 3 5 7 15 13 12 3 6 28
29 บ้านหนองหินโคน 3 3 1 7 8 2 3 2 13
30 บ้านไผ่ 3 2 3 8 10 5 0 0 15
31 ชุมชนบ้านตะขบ 3 2 0 5 6 2 0 1 8
32 บ้านระเริง 3 0 1 4 4 1 4 0 9
33 บ้านแชะ 2 5 2 9 7 5 6 1 18
34 บ้านบุไผ่ 2 3 3 8 10 2 3 6 15
35 บ้านบุเจ้าคุณ 2 3 0 5 5 3 3 4 11
36 บ้านสันติสุข 2 2 3 7 10 2 1 2 13
37 บ้านราษฎร์พัฒนา 2 2 1 5 7 4 3 1 14
38 บ้านบะใหญ่ 2 2 1 5 7 3 1 0 11
39 วัดพรหมราช 2 2 1 5 6 12 2 2 20
40 บ้านโนนเหลื่อม 2 2 0 4 4 0 0 0 4
41 บ้านหนองใหญ่ 2 1 1 4 8 1 1 2 10
42 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 2 1 1 4 5 0 1 0 6
43 บ้านหนองสองห้อง 2 1 1 4 3 3 0 0 6
44 บ้านปางไม้ 2 1 0 3 4 1 0 1 5
45 บ้านโคกโจด 2 1 0 3 2 1 0 1 3
46 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 0 3 2 1 0 0 3
47 บ้านคลองใบพัด 2 0 1 3 3 1 0 0 4
48 บ้านหนองเมา 2 0 0 2 3 2 0 1 5
49 แหลมรวกบำรุง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
50 เจียรวนนท์อุทิศ 2 1 4 1 6 7 3 1 4 11
51 บ้านบุตะโก 1 3 1 5 4 1 3 4 8
52 บ้านบุมะค่า 1 2 3 6 5 3 0 0 8
53 บ้านโนนสาวเอ้ 1 2 2 5 7 3 1 1 11
54 เหรียญทองวิทยา 1 2 2 5 7 3 1 0 11
55 ม่วงแก้ววิทยาคาร 1 2 1 4 5 4 3 2 12
56 บ้านไทรงาม 1 2 0 3 3 2 2 1 7
57 หนองนกเขียนสามัคคี 1 1 5 7 8 3 2 5 13
58 บ้านหนองแคทราย 1 1 2 4 6 4 1 1 11
59 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 1 1 2 4 6 0 2 2 8
60 บ้านสระประทีป 1 1 2 4 5 3 0 0 8
61 บ้านหนองสนวน 1 1 1 3 5 1 0 1 6
62 สามัคคีประชาสรรค์ 1 1 1 3 3 1 2 0 6
63 ชุมชนจระเข้หินฯ 1 1 0 2 11 6 5 0 22
64 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 1 0 2 5 2 1 0 8
65 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1 1 0 2 4 0 0 1 4
66 สกัดนาควิทยา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
67 สายมิตรปักธงชัย7 1 1 0 2 3 0 0 0 3
68 ป่าไม้อุทิศ 2 1 0 3 4 6 4 5 2 15
69 บ้านน้ำซับ 1 0 2 3 5 1 1 1 7
70 บ้านลำไซกง 1 0 2 3 4 1 0 0 5
71 บ้านซับไทรทอง 1 0 1 2 5 1 3 2 9
72 บ้านท่าเยี่ยม 1 0 1 2 5 0 0 1 5
73 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
74 วัดใหม่สำโรง 1 0 0 1 5 1 3 2 9
75 บ้านคลองสะท้อน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
76 บ้านใหญ่ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
77 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 2 2
78 บ้านโป่งสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านเก่าปอแดง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
80 วัดบ้านส่อง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านสระว่านพระยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านคลองทราย 1 0 0 1 1 0 0 2 1
83 บ้านบุยายแลบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านโกรกหว้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านลำนางแก้ว 0 5 4 9 10 5 1 3 16
86 บ้านหนองตะแบก 0 4 1 5 3 3 2 0 8
87 บ้านวังหมี 0 3 2 5 3 2 2 1 7
88 อนุศาสน์วิทยา 0 3 1 4 1 4 1 2 6
89 บ้านโคกไม้งาม 0 3 0 3 4 2 0 0 6
90 บ้านหนองแดง 0 2 2 4 4 4 0 2 8
91 บุญณดาวิทยา 0 2 1 3 9 3 2 3 14
92 บ้านบ่อปลา 0 2 1 3 5 1 1 1 7
93 บ้านไชยวาล 0 2 1 3 5 1 0 0 6
94 อาจวิทยาคาร 0 2 0 2 6 2 0 2 8
95 บ้านหนองไม้สัก 0 2 0 2 5 0 1 0 6
96 บ้านหนองรัง 0 2 0 2 2 0 1 0 3
97 บ้านหนองโสมง 0 1 3 4 3 1 1 0 5
98 ธงชัยเหนือวิทยา 0 1 2 3 6 3 0 4 9
99 บ้านปลายดาบ 0 1 2 3 4 1 3 4 8
100 จตุคามวิทยาคม 0 1 2 3 2 2 0 0 4
101 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 3 1 0 1 4
102 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 2 2 3 1 0 6
103 บ้านคลองเตย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
104 บ้านกลาง 0 1 1 2 1 2 0 0 3
105 บ้านหนองโสน 0 1 0 1 3 0 1 4 4
106 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 0 1 0 1 3 0 1 0 4
107 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 1 0 1 3 0 0 1 3
108 บ้านลำเพียก 0 1 0 1 2 2 1 1 5
109 บ้านคลองทุเรียน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
110 บ้านคลองสาริกา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
111 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 1 2
112 บ้านสระผักโพด 0 1 0 1 1 1 2 3 4
113 บ้านเขาพญาปราบ 0 1 0 1 1 1 1 1 3
114 แสนยวิทยาภูมิ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านสมบัติเจริญ 0 1 0 1 0 4 1 3 5
116 วัดศีรษะกระบือ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
117 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 0 1 3 0 4
118 วัดโพธินิมิตร 0 0 2 2 3 2 2 0 7
119 วัดหลุมข้าว 0 0 1 1 6 3 3 0 12
120 บ้านโคกสันติสุข 0 0 1 1 5 3 3 2 11
121 จอมทองวิทยา 0 0 1 1 2 5 2 2 9
122 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 0 0 1 1 2 4 0 0 6
123 บ้านหนองเสือบอง 0 0 1 1 2 1 2 1 5
124 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 วัดมกุฎไทยาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
126 บ้านพนาหนองหิน 0 0 1 1 1 6 0 1 7
127 บ้านพัดทะเล 0 0 1 1 1 2 1 2 4
128 ไผ่สีสุก 0 0 1 1 1 2 1 1 4
129 วัดโคกสระน้อย 0 0 1 1 1 1 1 2 3
130 บ้านเทพนิมิต 0 0 1 1 1 1 1 1 3
131 หนองไผ่วิทยา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
132 บ้านคลองซับน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
133 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 บ้านโคกใบบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองหลักศิลา 0 0 1 1 0 2 0 1 2
136 บ้านวังตะเคียน 0 0 1 1 0 1 0 1 1
137 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
138 บ้านโพนทราย 0 0 1 1 0 0 1 1 1
139 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 0 0 0 0 4 4 5 1 13
140 บ้านคลองหินร่อง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
141 วัดไม้เสี่ยว 0 0 0 0 2 1 2 1 5
142 บ้านหนองล้างช้าง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
143 บ้านมาบตะโกเอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านน้อย 0 0 0 0 1 3 2 0 6
145 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
146 บ้านหนองขนาก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
147 บ้านยางกระทุง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
148 บ้านพันธ์สงวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านบุหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 รักเมืองไทย 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 บ้านหนองนมนาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
154 บ้านวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านคลองบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองต้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านอังโกนห้วยทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 วัดทุ่งจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านพุปลาไหล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
162 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 วัดหงษ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
164 บ้านประชาสันต์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 วัดบ้านพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านโกรกสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
169 บ้านซับเต่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 ด่านอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านซับสะเดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 บ้านนางเหริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 บ้านไร่แหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 หลุมเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 236 202 167 605 760 328 196 191 1,284