รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี และโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก่อแก้ว
 
1. นางสาววาริน  ลิครบุรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 1. เด็กหญิงนฤมล  ฉิมรัมย์
 
1. นางสาววันดี  ชลธี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กหญิงสุณิตา  สุขกำปัง
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่องฉิมพลี
 
1. นางพรศรี  นิกูลกาญจน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1. เด็กหญิงธนิดา  เรืองกระโทก
 
1. นางสาวจุฬา  ภักดีณรงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพิมภิมาพร  เสริฐกระโทก
 
1. นางเดือนรดา   วัชรนิติธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ปนพรมราช
 
1. นางทิอัญญา   พิทักษ์พล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นางสาวธนัตตา  สุนทราราม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมราช 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เทียมครบุรี
 
1. นางสุวดี  บุญญานุสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงปรรินทร์  เลขโนนสูง
2. เด็กชายอรรฆพร  ราชตราชู
3. เด็กหญิงอาลิษา  แม่นยำ
 
1. นางสาวฐิติมา  ม่วงศิลา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงพันทิกา  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงเนตรดาว  เรียบเรียง
 
1. นายรุ่งโรจน์  หัวใจแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีสำโรง
2. เด็กหญิงมณฑิรา   สินสันเทียะ
 
1. นางสาววรรนิสา  พลาดสำโรง
2. นางยุวภา  จันทร์ตะคุ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขอหมั่นกลาง
 
1. นางสาวทับทิม  พักกระโทก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายกิตินรินทร์  ลวดกระโทก
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงอิงค์บุญ  รักษาสระน้อย
 
1. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอรวรรณ   กลัดสำเนียง
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  เพียดสิงห์
3. เด็กหญิงฑิฌาพร  วงษ์ศิริวัฒนกุล
 
1. นางนภัสวรรณ  ธรรมสถิตไพศาล
2. นางอภิญญา  วุฒิศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงปณิตา  บุญทรัพย์
2. เด็กชายอัษวรรษ  เครือทรง
3. เด็กหญิงแพรทอง  ตาใย
 
1. นางพัชณี  ฐิติวรการณ์กูล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงฐณสิการณ์  พึ่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เจริญครบุรี
3. เด็กหญิงอัญชลี  ตรวจนอก
 
1. นางประนอม  พิทักษ์เสนีย์
2. นางพัชนี  คำพิทักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายธนพล  แรมฉิมพลี
2. เด็กหญิงวรรณิษา  คเชนทร์ชาติ
3. เด็กหญิงสุรัตน์  ผึ้งล้อม
 
1. นางธัชกร  สิงห์อาจ
2. นางจินตนา  ปัตตังเว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วรัมย์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามแสง
 
1. นางสาวกุสุมา  ด่านสันเทียะ
2. นายเชิดชาย  วรรณโก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายจักรินทร์  หลงศรีภูมิ
2. เด็กหญิงนราภรณ์  เลาะไธสง
 
1. นางสาววิภาดา  สารัมย์
2. นางสาวชมพูนุท  ฉอสันเทียะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงมณีมาลา  ขันโยธา
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงอริสา  วันยะโส
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ลักษณมนตรี
 
1. นางสาวเดือน  พรมสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจณิชชา  แก้ววิริยะพงศ์
2. เด็กหญิงศศิภา  ธรรมศิริ
3. เด็กหญิงเอเซีย  สุขขาวพงศ์
 
1. นางพรจิตร  ศิริพร
2. นางสาวชฎาพร  หาดกระโทก
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กชายจักรพรรณ  หวานฉิมพลี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สะอาด
3. เด็กหญิงทิพาวัลย์  สูงกลาง
 
1. นางสาวชนัญยา  อาจประโคน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อันทะเกษ
2. เด็กหญิงฐิตานันทร์  ประยูรหาญ
3. เด็กหญิงสุภิกา  หลอดกระโทก
 
1. นางสาวพรวรรณา  ขอมกระโทก
2. นางสาวปาณิศา  ก่อแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รัตนจิตร
2. เด็กหญิงธนพร  ยันจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ทรวงดอน
 
1. นางพจนี  สาตรา
2. นายสุรกิจ  โชติกลาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กหญิงกัญญาภร  ปรางอยู่
2. เด็กชายลัทธพล  วิเศษผง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไทรพัศน์
 
1. นายวรายุทธ  บุญวงค์
2. นางสาวนุจรี  หงส์วิลัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้ 1. เด็กชายชรินทร์ธร   ชลไฮ
2. เด็กชายสมชาย  ทองสุข
3. เด็กหญิงอรอุมา  พยัคเฆ
 
1. นายวรพจน์  ชูศรีวาส
2. นางสาวเพ็ญแข  สืบค้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมา 1. เด็กชายกษิดิศ  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายจักรธร  พิมพวัฒน์
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  อิงไธสง
 
1. นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์
2. นางประทานพร  มูลศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจัตุราภรณ์  ฝ่ายครบุรี
2. เด็กชายธนโชติ  พรมครบุรี
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ฉิมสำโรง
 
1. นางฉันทนา  หลวงอินทร์
2. นายธีระยุทธ  ถมครบุรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงกนกพร  สวัสดิ์ตาล
2. เด็กหญิงทันสุดา  พลธิแสง
 
1. นายชนะ  ครึบกระโทก
2. นางชมพู  ครึบกระโทก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 1. เด็กชายทัตพงศ์  นพสันเทียะ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์พวง
 
1. นายพิสิษฐ์  จันทรานนท์
2. นางศันสนีย์  จันทรานนท์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายกฤษฎาพร   ห่อมกระโทก
2. เด็กชายหัถชัย   โยงกระโทก
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์   ทองสุ
2. นางดาวเรือง  ทองสุ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะพล  เลียบกระโทก
2. เด็กชายวุฒินัน  สมัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูมิ  เพชรศักดาสิริ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายรัตนพล  ช่องพิมาย
2. เด็กชายอานนท์  นุโยนรัมย์
 
1. นายนันธชัย  ช้อนผักแว่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายจักริน  โยงกระโทก
2. เด็กชายอาทิตย์  ราชกระโทก
 
1. นายบัญญัติ  เจริญศิริ
2. นายณัฏฐยุทธ  แสงโชติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายประวิทย์  อันกระโทก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จิตกระโทก
 
1. นายดิลก  สละ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมา 1. เด็กหญิงปวีณา  ประยูรเมฆ
2. เด็กหญิงปูริดา  พิทักษ์นอก
3. เด็กหญิงวิภาดา  จิตสม
4. เด็กหญิงอรปรีญา  เฉิดไธสง
5. เด็กหญิงอริศรา  บรรหาร
 
1. นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์
2. นางสาวเกวลี  บุญรอด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้ 1. เด็กหญิงกิติมา  โยธี
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สลุงอยู่
3. เด็กหญิงมัณฑิตา  นาวะรี
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  นิลพรหมมา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  พลชัย
 
1. นางสาวจิดาภา  หรรษาวงศ์
2. นางรัตติกาล  พุทโมกข์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  ดีดสำโรง
3. เด็กหญิงพวงผกา  แก่นตา
4. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
5. เด็กหญิงอนุธิดา  กิ้นบุราณ
 
1. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
2. นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนวน 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์ศรีโคตร
2. เด็กหญิงพัชริดา  มุ่งฝูงกลาง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุจริต
4. เด็กชายวรเชษฐ์  สติภา
5. เด็กหญิงวันศิริ  จุมรัมย์
 
1. นางณิชาดา  ชยเสนาพงศ์
2. นางสาวโสภา  วงค์วัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  หัสดี
2. เด็กหญิงรัตนประภา  วิจิตร์
3. เด็กหญิงวรญา  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  แอบฉิมพลี
5. เด็กหญิงสิริภัทรา  ชวนจิต
 
1. นางสาวสุนีย์  เคียนตะคุ
2. นางฐานิดา  ภาพฉิมพลี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีสังข์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ใยสว่าง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สาบกระโทก
4. เด็กหญิงวาทินี  ศรีบุญชัย
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  แยกกระโทก
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  ทองสุ
2. นางดาวเรือง  ทองสุ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิศกระโทก
2. เด็กชายพิเชษฐ์  วรรณูปถัมภ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จิตรกลาง
4. เด็กชายวีรยุทธ  อ่ำกลาง
5. เด็กชายศุภวิทย์  ซ้ำจอหอ
 
1. นายอรรถพล  ดีไพร
2. นางสาวปวีณา  ใจสูงเนิน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโจด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ลาจังหรีด
2. เด็กชายปนัดดา  เยื่องกระโทก
3. เด็กชายพิไลพร  นรเพชร
4. เด็กชายภัทราวดี  พันลาว
5. เด็กชายวุฒิชัย  สุดกระโทก
 
1. นางสาวอังคณา  จงสุขกลาง
2. นายสุทัศน์  ใจจังหรีด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสริมนอก
2. เด็กหญิงกัลยา  วรธงไชย
3. เด็กหญิงจิดาภา  มนดอน
4. เด็กชายจิระเดช  ทรวงจะโปะ
5. เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุ์สระน้อย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   เต็มส้ม
7. เด็กหญิงณีรนุช  เหิมขุนทด
8. เด็กชายธิชานนท์  ยศจังหรีด
9. เด็กชายธีรภัทร  ระคร
10. เด็กหญิงปณิตตา  วรธงไชย
11. เด็กชายประจักษ์  ดึนกระโทก
12. เด็กหญิงปรียาพร  วัดสำโรง
13. เด็กชายภาราดร  ปิ่นระโทก
14. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  งามเมืองปัก
15. เด็กหญิงสุธิชา  ยวนจอหอ
16. เด็กหญิงสุนิสา  มงกุฎสระน้อย
17. เด็กหญิงสุมิตา  กล่อมกลาง
18. เด็กหญิงเพชรไพลิน  พลชามาตร์
19. เด็กหญิงโสรยา  ยศจังหรีด
20. เด็กชายไตรรัตน์  ฉัตรทอง
 
1. นายสุพจน์  ยวนจอหอ
2. นางสาวอ้อมใจ  ไรผักแว่น
3. นางสาวสุนารี  สุวรรณสิงห์
4. นางสาวจิราภรณ์  ช่างผัด
5. นางสาวแม้นมาส  แสงมะเริง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  ชมกิ่ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  รังษีสัตตบงกช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงรัตรากร  เรไรตะคุ
 
1. นางสาวสุนีย์  เคียนตะคุ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   พลอยครบุรี
 
1. นางกมลวรรณ   อิสระพัฒนกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญมาพบ
2. เด็กชายไวแอตต์  เคโอนิเฮล
 
1. นางกวิตา  อ่องพิมาย
2. นางทรรศนันทน์  ตันพิพัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงประทานพร  ทองคำ
2. เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  แก้ววิเชียร
 
1. นางสาวจินดา  ขจรพรมราช
2. นายปรัชญา  สวนนอก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กชายธีรวิทย์  หุ่นสูงเนิน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เชี่ยวพานิช
 
1. นางสาวจินดา  ขจรพรมราช
2. นางสาวศศิธร  สืบเพ็ง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ทอดสูงเนิน
2. เด็กหญิงธัญชนก  ทิมพรมราช
3. เด็กหญิงธัญรดา  ธาทุม
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  สงสนธิ
5. เด็กหญิงศรญา  แก้วกัญญา
6. เด็กหญิงศศินภา  แตะกระโทก
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ชัชวาลย์
8. เด็กหญิงอรวรรณ  โชคดีวนิชวัฒนา
9. เด็กหญิงอลิษา  จงสุ้
10. เด็กชายอุทัย  ไชยสิทธิ์
 
1. นางอิสรียาภรณ์  ศรีมะเริง
2. นางสาววีณา  ภูผาสุข
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงจิตรดา   นิลพรหมมา
2. เด็กหญิงชนิดาภา   เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐพร   เลยกระโทก
4. เด็กหญิงทิพวรรณ   อาจวีระกุล
5. เด็กชายนนธนพล  สุขสากล
6. เด็กหญิงนภัสนันท์   แขดอน
7. เด็กหญิงปาณิสรา   กวีกิจบัญชา
8. เด็กหญิงปานตา   ปานไธสง
9. เด็กหญิงมนทิรา   ไชยโคตร
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา   เจิดสูงเนิน
11. เด็กหญิงวรรณษา   เงินแย้ม
12. เด็กหญิงศศิลดา   นิลพรหมมา
13. เด็กหญิงสุจิตรา   จันลาน
14. เด็กหญิงสุทธิดา   ดอนกระโทก
15. เด็กชายอภิชาติ   วงษ์การณ์
 
1. นางดวงพร  แก่นพะเนาว์
2. นางเครือวรรณ์  ธรรมทวี
3. นางจันทนา  ฝาไธสง
4. นางสาวรัตติยา  ธนารักษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  สวัสดี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  พลทิพย์
4. เด็กหญิงขวัญประภา  มาใจ
5. เด็กหญิงทิตย์ติยา  เกยโนนสูง
6. เด็กชายภูมินทร์  จินารักษ์
7. เด็กหญิงมัชฌิมา  อภัยฤทธิรงค์
8. เด็กหญิงวรรวิสา   การสอน
9. เด็กหญิงสมิตา  ดวงอินทร์
10. เด็กหญิงสิริขวัญ  กุมพะยาน
11. เด็กหญิงสุธิดา  ปัตยะสา
12. เด็กหญิงสุพัตรา  หลงศรีภูมิ
13. เด็กหญิงสุมาลี  เที่ยงดี
14. เด็กหญิงอภิญภรณ์  จินารักษ์
15. เด็กหญิงอังคณา  ดีมาก
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  กอสมานชัยกิจ
2. นางสาวภัณฑิลา  ยวงกระโทก
3. นางสาวสุวิกานต์  แสงจันทร์
4. นางสาวทศพร  จูกูล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายธนกฤต  เทพสีหนู
2. เด็กหญิงศิริพร  เลียบกระโทก
 
1. นายสกลชัย  เจริญทรัพยานันท์
2. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราภา  คำหงษา
2. เด็กหญิงอรษา  นามสน
 
1. นางสาวนุชนาฏ  รัตนศิลา
2. นายเจตน์  อนันตนมณี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 1. เด็กหญิงสิรินยา   ขึ้นทันตา
 
1. นางนิศมา   ยุระวงศ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายคชากรณ์  ยิบกระโทก
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวิ่นกระโทก
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศรสุวรรณ  จุลสำโรง
 
1. นางสุปราณี  ทองดี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงพนิตา  ชัยรถ
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  นุชพรมราช
 
1. นางสาวงามนิตย์  วงษ์วอ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองคำ
 
1. นางวีระวรรณ  กอบัว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 1. เด็กชายสมบูรณ์  ปิยะนาจ
 
1. นางสาววรรณา  พรมผักแว่น
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกิตติกา  ปัตตังทานัง
2. เด็กหญิงอารยา  ดอนนอก
 
1. นางจันทร์จิรา   ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค   แสไพศาล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นิมิตร
2. เด็กชายภราดร  เสริฐกลาง
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค  แสไพศาล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายจักรกฤษ  เฉื่อยไธสง
2. เด็กหญิงยุภาดา  ทองอ้ม
 
1. นางจันทร์จิรา   ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค   แสไพศาล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กหญิงอารียา  ดีสำโรง
 
1. นางวีระวรรณ  กอบัว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์เพ็ญ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เจียนกระโทก
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ค้าเป็น
 
1. นางสาวปราณี  ผิวแดง
2. นางอรุณทิพย์  แก้วจริง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายชาญวิทย์  ทองนอก
2. เด็กหญิงมาริสา  พูนเกษม
3. เด็กหญิงสุนิสา  เก็บกลาง
 
1. นางสาวปราณี  ผิวแดง
2. นางสาวสมฤทัย  เสกรัมย์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายมงคล  เพรชพิมาย
2. เด็กชายสราวุธ  สมพงษ์
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สีดาน้อย
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศศิธร  เกณฑ์สาคู
 
1. นายวีระพล  ต้นงอ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงฐิติยา  กริบกระโทก
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไผจะโป๊ะ
 
1. นายวีระพล  ต้นงอ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ปัดกอง
 
1. นายวีระพล  ต้นงอ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วันผักแว่น
 
1. นายวีระพล  ต้นงอ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กหญิงกมลพร  อ้อมสำโรง
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณ์
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  ประกอบแจ่ม
 
1. นายนพรัตน์  แก้วคำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กหญิงอัญชุลี  ศรีสำโรง
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงสุริยา  ดัชนะแสง
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงธัญทิพ  ชาญกระโทก
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  อินทนา
 
1. นางสาวจริยาวดี  ช่องฉิมพลี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กหญิงชลิตา  กล้าพิมาย
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กชายเอกลักษณ์  มุ่งงาม
 
1. นางสาววีณา  แววกระโทก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ฉายครบุรี
 
1. นางสาวรัตติยา  เกตนอก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงจิรนุช  อักษร
 
1. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงจิรนุช  อักษร
2. เด็กชายดนุพล  วิงกระโทก
3. เด็กหญิงธัญทิพ  ชาญกระโทก
4. เด็กหญิงนุชจรินทร์  โยนกระโทก
5. เด็กหญิงวนิดา  โสภาคำ
6. เด็กชายวิทยา  เทนสุนา
7. เด็กหญิงสรัญญา  กองโฮม
8. เด็กหญิงสุริยา  ดัชนะแสง
9. เด็กหญิงสโรชา  ถือเกาะ
 
1. นายพิทยา  หาญพรหม
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
3. นายวะราวุฒิ  สุวรรณปะเถาว์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายกนต์ธร  บุษดี
2. เด็กหญิงกันฐยา  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงกาญจนา  คูณเกษม
4. เด็กหญิงจารวรรณ  เริงสูงเนิน
5. เด็กหญิงชนิกานต์  ราศรี
6. เด็กหญิงชิดชนก  ทิพย์ฉิมพลี
7. เด็กหญิงชุติมา  สุณา
8. เด็กหญิงณัฏฐา  อือศิริ
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  พลับจะโปะ
10. เด็กหญิงยสุตมาพร  จรัสศรี
11. เด็กหญิงลักษิกา  โปร่งสันเทียะ
12. เด็กหญิงวริศรา  มาสำโรง
13. เด็กชายวีระพงษ์  ผังกิ่ง
14. เด็กหญิงศศิธร  วิชิต
15. เด็กหญิงสุกัญญา  สุระขันธ์
16. เด็กหญิงสุกัญญา  นากสมพันธ์
17. เด็กหญิงสุนิชา  พูลสำโรง
18. เด็กหญิงสุภัทรา  สินทรัพย์
19. เด็กหญิงอนงค์นารถ  ทองละมุล
20. เด็กหญิงไอรดา  ชุ่มสิริ
 
1. นายสมชาย  จิระสุโข
2. นายศุภกร  แอบไธสง
3. นางหทัยทิพย์  กลางบุญเรือง
4. นางนันทิตา  ยะปะภา
5. นางประพาฬรัตน์  แก้วเกิด
6. นางเปรมปรีดิ์  จิตพิทักษ์กุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   อิมปัสตา
2. เด็กหญิงกันตฤทัย  รักษาชล
3. เด็กหญิงกิตติกา  เป๋ากระโทก
4. เด็กชายจักรินทร์  ช้อยกระโทก
5. เด็กหญิงจันจิรา  ลาภกระโทก
6. เด็กหญิงจันจิรา  จิราภรณ์
7. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์โตทอง
8. เด็กชายชัยพร  แววกระโทก
9. เด็กชายชิดชัย  นามเกษม
10. เด็กชายณัฐพล  โรนพันธุ์ไพบูลย์
11. เด็กชายณัฐพล  หุ่มกระโทก
12. เด็กชายธรรมรัตน์  ภู่โกสีย์
13. เด็กหญิงธารา  สีกวนชา
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  อั้นกระโทก
15. เด็กชายนครินทร์  ชุดกระโทก
16. เด็กหญิงนิลวรรณ  ดีดสำโรง
17. เด็กชายนุติพงษ์  เศียรกระโทก
18. เด็กชายบุญมา  ชดผักแว่น
19. เด็กหญิงผกามาศ  กรุดครบุรี
20. เด็กหญิงพรรณธิภา  ประจง
21. เด็กหญิงพวงผกา  แก่นตา
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลาภกระโทก
23. เด็กชายภควัตร  แป้นคนโท
24. เด็กชายภราดร  กุลดา
25. เด็กชายภานุวิชญ์  ลาภกระโทก
26. เด็กชายลาภวัต  ลาภกระโทก
27. เด็กชายวัชรชัย  โสบกระโทก
28. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
29. เด็กหญิงศศิกานต์  ฟูกระโทก
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริกำเนิด
31. เด็กชายสมภพ  โสบกระโทก
32. เด็กหญิงสายธาร  ภักดิ์กระโทก
33. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  แหล่งสนาม
35. เด็กชายสุรศักดิ์  สละบาป
36. เด็กหญิงอธิชา  ฝุ่นกระโทก
37. เด็กชายอนุชา  ชุมกระโทก
38. เด็กหญิงอนุธิดา  กิ้นบุราณ
39. เด็กหญิงอรวรา  ฉายารักษ์
40. เด็กชายอุ้มบุญ  ไข่กระโทก
 
1. นายณัฐน์ปกรณ์  แพงทอง
2. นางสาวบูรณา  สับขุนทด
3. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
4. นางสุดตา  พลค้า
5. นายเมืองแมน  ฉูดกระโทก
6. นางสาวชูชื่น  กริ่งกระโทก
7. นางอัชราภรณ์  กีรติฉายฉาน
8. นายยงยุทธ  อุดไธสง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกฤษนะ  ฉัตรดอน
2. เด็กหญิงจริญา  ชุมครบุรี
3. เด็กหญิงจันจิรา  เฉาะกระโทก
4. เด็กหญิงชลธิชา  สอนนอก
5. เด็กชายชัยนิติ  รัตนสมัย
6. เด็กหญิงฐิติพร  ค้อมกลาง
7. เด็กหญิงถนิมรักษ์  ผลครบุรี
8. เด็กชายถิรวุฒิ  ยุพาครบุรี
9. เด็กหญิงทองพนาบุญ  นกงาม
10. เด็กชายทักษินัย  เสาร์กระโทก
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  แปลงไลย์
12. เด็กชายธีรวัฒน์  เงินจังหรีด
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลัดสูงเนิน
14. เด็กหญิงบุษบา  พวงไธสง
15. เด็กหญิงพรกนก  ศรีสดใส
16. เด็กชายพรชัย  อ่วมกระโทก
17. เด็กชายพัชร  เพ็ชรดอน
18. เด็กชายพันกร  โตทะเล
19. เด็กชายพิพัฒน์  พิพวนนอก
20. เด็กหญิงมาริษา  แร่มี
21. เด็กชายระนอง  ลมสำโรง
22. เด็กหญิงวรรณวิสา  เศษโถ
23. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนละมูล
24. เด็กชายวัชรพงษ์  หารคำ
25. เด็กหญิงวิไลรัตน์  มณโมรา
26. เด็กชายวีรศักดิ์  หยาดผักแว่น
27. เด็กชายสมชาย  อ่วมกระโทก
28. เด็กหญิงสาริกา  ลัดสำโรง
29. เด็กหญิงสุนันทา  สอสูงเนิน
30. เด็กหญิงอรอุษา  ยุพินครบุรี
31. เด็กชายเอกรักษ์  ลดกระโทก
32. เด็กชายเอกรินทร์  ฟ้าห่วน
33. เด็กหญิงโยษิตา  อ้ายเจริญ
34. เด็กชายไชยพัฒน์  แอบครบุรี
 
1. นายจิรวัฒน์  ทิมังกรู
2. นางวาสนา  เม็งจันทึก
3. นางสุชิน  พาชาลี
4. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน
5. นายสุทธิดล  หอมแสง
6. นายกิตติพันธ์  ไหกระโทก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญล้อม
2. เด็กชายณัฐพล  ผลาวงศ์
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สุวจันทร์
4. เด็กหญิงวรรณิสา  การสอน
5. เด็กชายสหรัฐ  ขุนภักดี
6. เด็กชายอัษฎา  ตาทิพย์
 
1. นายสำราญ  หกขุนทด
2. นางสาววรวลัญช์  มนตรี
3. นางสาวภัณฑิลา  ยวงกระโทก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  หารคำ
 
1. นายจิรวัฒน์  ทิมังกรู
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญล้อม
 
1. นายสำราญ  หกขุนทด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 1. เด็กชายภาราดร  ปิ่นระโทก
 
1. นายสุพจน์  ยวนจอหอ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงอคริญา  เวิดสูง
 
1. นางยุพิน  สังขวงษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   สายสร้อย
 
1. นางปนัดดา  ถาวรพรม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงอคริญา  เวิดสูง
 
1. นางยุพิน  สังขวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายอภิชัย  หมั่นนางรอง
 
1. นายสมภพ  ประหยัด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงฐิติพร  ค้อมกลาง
 
1. นายจิรวัฒน์  ทิมังกรู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำไซกง 1. เด็กชายวีรวัฒน์  หลงทะเล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นิลบล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กหญิงมิเชล  ทอมลินสัน
 
1. นางสาวบุญญาพร  ศิริแต่งงาม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายธีรเดช  นิลนัน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  วิศิษฎ์ศิลป์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณดามาศ   เฟื่องทอง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายอภิชัย  หมั่นนางรอง
 
1. นายสมภพ  ประหยัด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
 
1. นางอมรรัตน์  สมสุข
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 1. เด็กชายสุริยา  อักษรครบุรี
 
1. นางสาวนิลาภรณ์  อ่อนตา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วัฒถียะ
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สีสด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนโทพรมราช
3. เด็กชายจตุภัทร  ขาวสระน้อย
4. เด็กหญิงจิราพร  เขตสระน้อย
5. เด็กชายชาคริต  จิตนาเรียง
6. เด็กชายชูสกุล  เกษรฉิมพลี
7. เด็กชายณรงค์  เย็นกลาง
8. เด็กชายณัชชานนท์  ศิริสระน้อย
9. เด็กหญิงถลัชนันท์  ภู่ภมร
10. เด็กชายธนภัทร  แฝดกลาง
11. เด็กหญิงธนัทชา  นะที
12. เด็กชายธีระรัตน์  ทาจ้อย
13. เด็กชายธีระวัฒน์  อันจันดา
14. เด็กชายนันท์ภัส  สาระบัว
15. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จุลตะคุ
16. เด็กชายบัญญัติ  กลั่นสระน้อย
17. เด็กชายปฐพี  บมฉิมพลี
18. เด็กชายปัณณธร  เที่ยงพาที
19. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พรเกษม
20. เด็กชายภวดล  รุมพรสระน้อย
21. เด็กชายภูธเนศ  สุดขำ
22. เด็กชายภูวนันท์  ขอเหนี่ยวกลาง
23. เด็กชายภูวเนศ  สุดขำ
24. เด็กชายยอดชาย  ใจบุญ
25. เด็กชายวรานันท์  ตริตรอง
26. เด็กหญิงวรินทร  รัศมี
27. เด็กชายวรเวช  เย็นดี
28. เด็กชายวีรชัย  แก้วศรี
29. เด็กหญิงศดานันท์  สุวรรณทัศ
30. เด็กหญิงศิริกาญ  ชดช้อยพรมราช
31. เด็กหญิงสรินยา  ลักษณะพรมราช
32. เด็กชายสหรัฐ  นภาสกุล
33. เด็กชายสุทธินัย  หร่ำกิ่ง
34. เด็กหญิงสุธิดา  ลักษณะพรมราช
35. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พรเกษม
36. เด็กชายอนุรักษ์  ไข่พรมราช
37. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ฝอยทองพรมราช
38. เด็กหญิงเกวลิน  ลักษณะพรมราช
39. เด็กหญิงเกวลี  ลักษณะพรมราช
40. เด็กหญิงเมษณี  เทโคกกรวด
 
1. นางไปรมา  จุฑางกูร
2. นายณัฐ  คำใบใหญ่
3. นายจุล  ย่อยพรมราช
4. นางอำนวย  ชึจะโปะ
5. นางสาววิจิตรา  ไชยจังหรีด
6. นางอำนวย  ทับจะบก
7. นางธมนวรรณ  ใหญ่พรมราช
8. นางสุรีรัตน์  วรรณนิยม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ยังเอี่ยม
2. เด็กหญิงจิตติมา  เรไรสระน้อย
3. เด็กชายชนะชล  พลวิชิต
4. เด็กหญิงชลดา  สินประเสริฐ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ทะยอมใหม่
6. เด็กหญิงชุติมา  ยอดผล
7. เด็กชายฌานวัฒน์  แคนคันรัมย์
8. เด็กหญิงญานิกา  เต็มสระน้อย
9. เด็กหญิงฐานิดา  ครอบตะคุ
10. เด็กชายณัชพล  เทียนโพธิ์กลาง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตต์จะโปะ
12. เด็กหญิงทัศนีย์  เชยสำโรง
13. เด็กหญิงนันทริญา  เรียนจังหรีด
14. เด็กชายนันทวัฒน์  ฉ่องสุนทร
15. เด็กหญิงบุณยานุช  ชุ่มเกษม
16. เด็กหญิงปนัดดา  บังจันทร์
17. เด็กหญิงปราณี  สวยกลาง
18. เด็กหญิงปริฉัตร  บริสุทธิ์
19. เด็กหญิงพรรภษา  ก้อนกระโทก
20. เด็กหญิงพรสิริ  ทุมตะขบ
21. เด็กหญิงพาฝัน  กลิ่นผักแว่น
22. เด็กหญิงภิญญดา  เพชรพะเนาว์
23. เด็กหญิงมณีวัลย์  จอบกระโทก
24. เด็กหญิงมุจลิน  ชูสระน้อย
25. เด็กชายระพีพัทธ์  ฉายสำโรง
26. เด็กหญิงรักขนา  โหวตครบุรี
27. เด็กชายรัฐพงศ์  ชะฎานิล
28. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอื้อมิตร
29. เด็กหญิงวิกาญดา  ไพรกระโทก
30. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อ้นชาลี
31. เด็กหญิงศิริพร  จิตรสำโรง
32. เด็กชายสิทธิชัย  คอนเกษม
33. เด็กหญิงสุณิสา  สนรักษา
34. เด็กหญิงสุนทรี  ฉิมพลี
35. เด็กหญิงสุภาวดี  รอดสันเทียะ
36. เด็กชายอนุชา  กายพรมราช
37. เด็กชายอนุวัฒน์  คีรีสูงเนิน
38. เด็กหญิงอมราพร  อยู่กลาง
39. เด็กชายอานนท์  รอดกระโทก
40. เด็กหญิงไหมฟ้า  ศรีประเสริฐ
 
1. นายถกล  ยุบลศิริ
2. นายเจตน์  อนันตนมณี
3. นางยุพาพร  นวมขำ
4. นางนฤมล  มูลรัตน์
5. นางสุดาวดี  สุวรรณสุข
6. นางดาราพร  รอดพยันต์
7. นางสาวอริสรา  ภูพาดทอง
8. นางสาวศรีสุดา  ขาวสระน้อย
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยุทไธสง
2. เด็กชายฉลองชัย  สิทธิกร
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  บุญญวิจิตร
4. เด็กหญิงฑิตฐิตา  บุญญวิจิตร
5. เด็กชายธีรภัทร  ทิทำมา
6. เด็กชายพิบูลย์   สีชมภู
7. เด็กหญิงวรรณภรณ์  สดไธสง
8. เด็กชายวัฒนา    ลาจันทึก
 
1. นายธำรงศักดิ์  แดงทุมมา
2. นางสาววิลาวรรณ  สุดหอม
3. นางสาวพวงเพ็ชร  ปะกัง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เดือนจะโปะ
2. เด็กหญิงชัชฎาภา  ตริตรอง
3. เด็กชายทินภัทร  อันพิมพ์
4. เด็กหญิงธารศิริ  ยอดไธสง
5. เด็กชายนราวิชญ์  แถมฉิมพลี
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จารุณะ
7. เด็กชายภูลิพัฒน์  แรมฉิมพลี
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  อำมาตร์มนตรี
9. เด็กชายอดิเทพ  โชติกิ่ง
10. เด็กชายอำนาจ  แป้นกระโทก
 
1. นางสาวพัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์
2. นางอำนวย  ชีจะโปะ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกุลกานต์  ศรีอัคฮาด
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สวยครบุรี
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  หาญนา
4. เด็กหญิงราตรี  ทัดจอหอ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ประเมศรี
6. เด็กหญิงสุภัสสร  เย้กระโทก
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
2. นายชอิฐ  ผิวงาม
3. นางหนึ่งฤทัย  สินชัย
4. นางสาวนันทิยา  โค้งอาภาส
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เจสันเทียะ
2. เด็กหญิงชนิตา  เจตนาดี
3. เด็กหญิงชุติมา  อิ้วจันทึก
4. เด็กหญิงตติยาภรณ์  พิมสำโรง
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  สินทักทรัพย์
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตัดสูงเนิน
7. เด็กหญิงพรชิตา  ฉ่ำกิ่ง
8. เด็กหญิงพรนัชชา  พิมตะขบ
9. เด็กหญิงพิยดา  พันธสิงห์
10. เด็กหญิงรัตนา   ปะกะถัง
11. เด็กหญิงสิทธิดา  อุปภักดิ์
12. เด็กหญิงไพลิน  เกตุดี
 
1. นางอุรุณา  ทาประเสริฐ
2. นางสุรัติยา  หมีอยู่
3. นางอัจฉรา  อินทรารักษ์
4. นางสาวพิมพา  คงกลาง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ทวนกิ่ง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  แรมฉิมพลี
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทูนนะเหม
4. เด็กหญิงปิยนันท์  นราสูงเนิน
5. เด็กหญิงลักษิกา  รักตะขบ
6. เด็กหญิงวิภาลัย  ไพรกระโทก
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลั่นสระน้อย
 
1. นางสาวพัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา  นามวิเศษ
3. เด็กหญิงนิภาพร  เพ่งพิศ
4. เด็กชายบุญงาม  ภูคำศักดิ์
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ปลั่งกลาง
6. เด็กหญิงพรพิมล  กองกระโทก
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  เลื่อยกระโทก
8. เด็กหญิงพิยดา  กรแก้ว
9. เด็กหญิงภัทรธิรา   สอบกระโทก
10. เด็กชายมนตรี  แรมกระโทก
11. เด็กหญิงมินธดา  ไทยตะขบ
12. เด็กชายศุภชัย  เดชบุรัมย์
13. เด็กหญิงสมฤทัย  ไทยตะขบ
14. เด็กหญิงอินธิรา  ล่ามกระโทก
15. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นจันทร์
16. เด็กหญิงเยาวรัตน์  ไชยจังหรีด
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
3. นางสาวพัชรินทร์  เปียนขุนทด
4. นางสินีนาถ  แทนรินทร์
5. นายพิชิต  ทิศจันทร์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หวังกล่อมกลาง
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงทิพย์พาพร  ชินกลาง
4. เด็กชายธนชัย  คู่กระสัง
5. เด็กหญิงนิธิพร  กอแก้ว
6. เด็กหญิงปฏิมา  สุวรรณสิงห์
7. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ลาปุ้ง
8. เด็กหญิงพิริยาพร  เกษีสังข์
9. เด็กหญิงรัชชา  วรรณภิระ
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจอ่อน
11. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ตุ่นขาวมะดัน
12. เด็กหญิงสุชาดา  สุดสวาด
13. เด็กหญิงสุพัชญา  ชุมเสนา
14. เด็กหญิงอัญศิริ  สุดโท
 
1. นายชาตรี  ทองเจือ
2. นางสาวละลิตา  กิจสอ
3. นางสาวสุพิชญา  กิ่งจันทร์แก้ว
4. นายเชิดศักดิ์  ป้องสิงห์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎากร  งามพลกรัง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สุมาลี
3. เด็กชายอรรถชัย  คลองกระทา
4. เด็กชายอรรถพล  คลองกระทา
5. เด็กชายอันวา  สวนฉิมพลี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดลี
2. นายพิฑูรย์  บุญคล้า
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายดนุพร  แก้วกางเมือง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พฤกษ์รุ่งโรจน์
 
1. นายภุชงค์  ประไพรัตน์
2. นางมยุรี   ประไพรัตน์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 1. เด็กหญิงรัฐนันท์   สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สินจะโปะ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กหญิงกรุณนา  หล้าสุวงษ์
 
1. นางสาวบุญญาพร  ศิริแต่งงาม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 97.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรนิด   พอกพูล
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  จันตะเฆ่
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์
 
1. นางสาวบุญญาพร  ศิริแต่งงาม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 1. เด็กชายสามารถ  อันพาพรม
 
1. นางสุกัญญา  พันสาย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงศิรินภา  ไม่โศรก
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สุดหอม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวบูรณา  สับขุนทด
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  วันสา
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  จันตะเฆ่
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กหญิงกิติยากร  ย่อยฉิมพลี
 
1. นางสาวบุญญาพร  ศิริแต่งงาม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตะโก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สลับศรี
 
1. นางศิวพร  อนุเวียง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐากร  ทรงดอน
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  มูดอน
3. เด็กหญิงพรรณปพร  ทรงดอน
4. เด็กหญิงสุมิตรา  พานโคกกรวด
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญดอน
 
1. นางณณัฏฐ์  เต๋ทิ
2. นางสาวิตรี  สงวนทรัพย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จ้อกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช  ศุภวนานุสรณ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีละ
 
1. นางสาวนงนุช  ศุภวนานุสรณ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขอพึ่งด่านกลาง
 
1. นางสาวสุวคนธ์  คนขยัน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กชายชัยสินธุ์  จงมุม
2. เด็กหญิงปานชีวา  แนมขุนทด
 
1. นางสาววันทนา  ศรีอภัย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มณีเขียว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทร
3. เด็กหญิงตุลยา  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงบุณฑริกา  นันทใจ
5. เด็กหญิงพัชราภา  ลอยสำโรง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  นารัตน์
 
1. นายกฤษณชัย  บุญยิ่ง
2. นางสาวปัณชิกา  เกียรติพงศ์พันธ์
3. นางสาวสุธินันท์  พุฒิมา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายธนากรณ์  กำเนิดกลาง
2. เด็กชายธนาทรณ์  กำเนิดกลาง
3. เด็กชายอนุกูล  สอนอยู่
4. เด็กชายอภินันท์  จับโจร
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขานกระโทก
6. เด็กชายเอกราช  มูลจันทร์
 
1. นายการัณยภาส  ปลิงกระโทก
2. นางสาวอังสุมารินทร์  สาตตะคุ
3. นายอลงกต  เลิศกระโทก
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 1. เด็กชายขวัญชัย  อินสถิตย์
2. เด็กชายคงเกียรติ์  แถมเกษม
3. เด็กชายจีระศักดิ์  ปรุงกระโทก
4. เด็กชายธนพล  โชติสำโรง
5. เด็กชายธีรภัทร์  ขวดสำโรง
6. เด็กชายศุภกฤต  ชิมสำโรง
7. เด็กชายสุทธินันท์  ผันครบุรี
8. เด็กชายอนุชา  ฉิ่งสำโรง
 
1. นายอิสรัฐ  ประพิณ
2. นายยุรนันท์  ส่องกระโทก
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ลาภกระโทก
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายณัฐพล  หุ่มกระโทก
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  อั้นกระโทก
5. เด็กชายนุติพงษ์  เศียรกระโทก
6. เด็กหญิงพวงผกา  แก่นตา
7. เด็กชายภานุวิชญ์  ลาภกระโทก
8. เด็กชายลาภวัต  ลาภกระโทก
9. เด็กหญิงอนุธิดา  กิ้นบุราณ
10. เด็กหญิงโรส  ไสวครบุรี
 
1. นายณัฐพล  ศรีสา
2. นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์
3. นางสาววาสนา  แขนดอนดู่
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กหญิงณัฎฐวดี  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  ลาดกระโทก
3. เด็กหญิงปานชนก  แนมขุนทด
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  ศรีโสดา
5. เด็กหญิงมานิกา  สงัดวงค์
6. เด็กหญิงละอองทิพย์  ศรีคณิต
7. เด็กหญิงศศิกานต์  พระพรายครบุรี
8. เด็กชายอชิร  โคตรแสนลี
9. เด็กหญิงอนงค์พร  ศิริโพคานนท์
10. เด็กหญิงอภิญญา  ผสมการ
 
1. นายชากฤช  สอนทรัพย์
2. นางกานดา  หมื่นสา
3. นางบุญยอร  สอนทรัพย์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงนภสร  เทียบแสน
2. เด็กหญิงพิจิตรา   ยนต์กลาง
3. เด็กหญิงวาสนา  โสมกูล
4. เด็กหญิงเกศมณี  อังกระโทก
5. เด็กหญิงโสภาวรรณ  โอนกระโทก
 
1. นายอุดม   นาคหนองหาญ
2. นายสำราญ  แทนคำ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ประวรรณโก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กึมสูงเนิน
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คิดการ
 
1. นางมยุรี   จันจำปา
2. นางสาวกฤษณา  ราชสมบัติ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เวินเสียง
2. เด็กหญิงมานิตา  มีเชื้อ
3. เด็กหญิงเมษาธนารัตน์  ขาวพิมาย
 
1. นางสาวรุ่งนภา   ไร่กระโทก
2. นางสาวจิราภรณ์   สุขพงษ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธิติมา  วงศ์สามารถ
2. เด็กหญิงศศิธร  สิงห์โท
3. เด็กชายศุภชัย  บุตรทศรี
 
1. นางสาวกุหลาบ  วงษ์ลุน
2. นายนายสมศักดิ์  สีทองขุนทด
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  จักรสันเทียะ
2. เด็กหญิงศิโรธร  ค่ากระโทก
3. เด็กหญิงเอเชีย  ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
2. นางนิภาพร  ไทยกิ่ง
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กชายวาคิม  คัชนะแสง
 
1. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจจา
 
1. นางประชิน  เสือคำรณ
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐกิต  เรืองศักดิ์
 
1. นายชอิฐ  ผิวงาม
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  มารครบุรี
 
1. นายวีระชัย  อินทร์แปลง
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กชายเอกรัตน์  คัชนะแสง
 
1. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พนาโพธิ์
 
1. นายบุญธรรม  จำนงค์นอก
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายพลวัฒน์  ไทยน้อย
 
1. นายชอิฐ  ผิวงาม
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายอนิวัฒน์  ชาติชัย
 
1. นายวัชระ  โชติกลาง
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงจุรีวรรณ   การดี
2. เด็กหญิงชลิตา   ดอกคำ
3. เด็กชายชินวัตร   กองเงินนอก
4. เด็กชายณัฐพล   มารครบุรี
5. เด็กชายธวัชชัย   ใจจา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   ราดสีภูมิ
7. เด็กชายพัทธพล   ดวงคำ
8. เด็กหญิงภรภิญจรรย์   โนจร
9. เด็กหญิงภัทราวดี   มาพบ
10. เด็กหญิงมินตรา   สินจันทึก
11. เด็กหญิงยุพาพิน   เล็กสิงห์โต
12. เด็กหญิงรัตนาวดี   คตภูธร
13. เด็กหญิงวิลัยวรรณ   เรืองรัมย์
14. เด็กชายศราวุฒิ   เอ้กระโทก
15. เด็กหญิงศศิวรรณ   อะรัญ
16. เด็กชายสมชาย   ราดสีภูมิ
17. เด็กหญิงสิริมา   อินน้อย
18. เด็กหญิงสิริรัตน์   ทัญผล
19. เด็กหญิงสุชาดา   สอนทอง
20. เด็กหญิงสุธาทิพย์   เจาะขาว
21. เด็กหญิงสุธิดา   ยางนอก
22. เด็กหญิงหยาดพิรุณ   ทองเผือก
23. เด็กชายอนิวัตต์   ชาติชัย
24. เด็กชายอนุวัฒน์   โต๊ะสิงห์
25. เด็กชายอภิวัฒน์   ชาติชัย
26. เด็กหญิงอัจฉราพร   ดวงคำ
27. เด็กหญิงอินฑิรา   ไวไธสง
28. เด็กชายอินทรัตน์   แก้วแสน
29. เด็กหญิงอุมาภรณ์   จบกระโทก
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์
2. นายวีระชัย  อินทร์แปลง
3. นางสาวสุพัตรา  ล้อมกระโทก
4. นางสาวประชิน  เสือคำรณ
5. นางกุลนิษฐ์  ใจเมตตา
6. นายมงคล  อุ่นทนนท์
7. นายเกียรติศักดิ์  บูชา
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงกรกนก  อิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงกาญจนาวัฒน์  บุญมั่น
3. เด็กชายกำพล  โคระดา
4. เด็กชายกิตติพงศ์  นามบำรุง
5. เด็กชายจักรพงษ์  ไปนี้
6. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สร้อยผาบ
7. เด็กชายชินวัตร  แก่นกระโทก
8. เด็กหญิงชไมพร  วงศืแก้ว
9. เด็กชายนวพล  วรรณเวส
10. เด็กหญิงบุลลา  พุ่มพันธ์
11. เด็กหญิงปาริชาติ  หาญบุรุษ
12. เด็กชายปุณยวีร์  ศรีสุข
13. เด็กหญิงพรนภา  แสนตื้อ
14. เด็กหญิงภัทรสุดา  คำจันดี
15. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หุ้มกระโทก
16. เด็กชายวาคิม  คัชนะแสง
17. เด็กชายวิทวัท  เมืองพะนอม
18. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีภักด์ดี
19. เด็กหญิงศศิวิมล  จิตจันทึก
20. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ัปัญญาธนาธาร
21. เด็กหญิงสิขรินธาร  บุตรพิณธุ์
22. เด็กชายสิวะริน  พันธุ์ลาว
23. เด็กหญิงสุทธิดา   จำปีกลาง
24. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนแก้ว
25. เด็กหญิงสุภาวดี  ลู่กระโทก
26. เด็กหญิงอนัญญา  สีละวัน
27. เด็กหญิงอรนิชา  สมสา
28. เด็กหญิงอาภาพร  พรมมา
29. เด็กหญิงอารยา  ภักดีรัตน์
30. เด็กชายเอกรัตน์  คัชนะแสง
 
1. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
2. นางสาวศิริวรรณ์   รักษาสระน้อย
3. นางยุพิณ  เดชะยา
4. นางวัฒนา   จิตธงไชย
5. นางสาวสุพิชญา  ชมวิชา
6. นางมนฤดี  เทียบโพธิ์
7. นางสาวสุวิมล  อินทร์บริสุทธิ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จามรเธียร
2. เด็กชายพงศธร  จันทะชัย
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางวันเพ็ญ  เหกระโทก
 
159 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงวทันยา  ปลั่งกลาง
 
1. นายมานิตย์  ปลั่งกลาง
2. นางสายฝน  เพชรศักดาสิริ
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกำไร  ตั้งดำรง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทศดอน
3. เด็กหญิงพรนภา  บุเมืองปัก
 
1. นายธนวุฒิ  รัตนดอน
2. นางอำนวยพร  วัชรวงศ์ทิพย์
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงพานิดา  ไผครบุรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  อบกระโทก
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางสุธรรมมา  วิริยะไชยวงศ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมราช 1. นายกันตพล  ชูโต๊ะ
2. เด็กชายอดิสร  ไทรมณี
 
1. นางสาวอมิตดา  มณีรัตนพันธ์
2. นางนิรินทร์  นารถสมบูรณ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขันธหงษ์
2. เด็กชายศุภกิจ  มาตสำโรง
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางกนกอร  ถวิลครบุรี
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชยณัฐ  ชายปรุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรงดอน
 
1. นายธนวุฒิ  รัตนดอน
2. นางทัศนีย์วรรณ  ผลถาวร
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1. เด็กหญิงชลิตา  นวลนิจ
2. เด็กหญิงพัฒนาวรรณ  แก้ววิเศษ
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิพันธุ์
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกรวิชญ์  นิตเกษม
2. เด็กชายพัสกร  วังไทรศิริ
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางสาลิณี  จันทร์พายัพ
 
167 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กชายปรัชกิตย์  เจริญครบุรี
2. เด็กชายวิชชากร  แอบครบุรี
 
1. นายธวัชชัย  เสยกระโทก
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงทวินันท์  มาตสำโรง
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทรัพย์จังหรีด
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  บรรจงปรุ
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หลักรอด
2. เด็กชายปริญญา  เชื่อมกลาง
 
1. นายชูชาติ  สินชัย
2. นางยุวดี  พันธ์แก่น
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กชายชุติมันต์  จันทร์หอม
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  โฮชิน
3. เด็กชายสุมิตรนคร  หอมจันทร์
 
1. นายพันธ์ธนัต  ภวฤทธิ์นาคินทร์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กชายกสิวัฒน์  อ่างจะโปะ
2. เด็กชายธีรพงศ์   อุทัยแก้ว
3. เด็กชายศราวุฒิ  พันธสิงห์
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นางสายฝน  เจริญภูมิ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   ท้าวไธสง
2. เด็กชายณัฐดนัย   เพ็งธรรม
3. เด็กชายบริพัตร  ตุทาโน
 
1. นายวชิระ  วิโมกข์รัตน์
2. นางสาวจินดาไม  ภักดีโชติ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  ผันสำโรง
2. นายอดิเทพ  ลองกระโทก
3. นายเดวิทย์  ผันสำโรง
 
1. นางดวงจันทร์  โชติธรรมวาทิน
2. นางจำรัส  สงัดวงศ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส่อง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แล้วกระโทก
2. เด็กหญิงสุนทรี  หมิวกระโทก
3. เด็กหญิงอนัญพร  คนผักแว่น
 
1. นางสมนึก  กลั่นจังหรีด
2. นางสุกัญญา  ชาวบัวใหญ่
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 1. เด็กชายธีรศักดิ์์  อิ่มนอก
2. เด็กชายประกาย  ปัดกิ่ง
3. เด็กชายพงศธร   พิมเคน
 
1. นายพิสิทธิ์  พงษ์สุภา
2. นางเพ็ญศิิริ  หล้าสุวงษ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงวริศรา  อยู่ยืน
3. เด็กหญิงวิภาวี  ทับพรมราช
4. เด็กหญิงสุกฤตา  สมการ
5. เด็กหญิงอภิสรา  รำพัน
6. เด็กหญิงอัญชลี  บุตรสุรินทร์
 
1. นางสาวสีสุดา  สุขอร่าม
2. นางฐิติกมล  เกียรติวีราภรณ์
3. นางสาวพนิตรา  น้อยวงษ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลเนตร   ชายตะคุ
2. เด็กหญิงชลธิดา   นามเมืองปัก
3. เด็กหญิงบัวทิพย์   นามประภา
4. เด็กหญิงพรนิภา   โอดฉิมพลี
5. เด็กหญิงสาธิดา   ยุพดี
6. เด็กหญิงเกษฐิน   ชำนาญศรี
 
1. นางอาภรณ์   ศาสตร์สูงเนิน
2. นางรัชนี    ประพิณ
3. นางนภาพร   สุสมบูรณ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เจตนเสน
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เหงกระโทก
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทัศนสุรนาท
 
1. นางสุปราณี  จิตติการุณย์
2. นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  จ่าอ่อน
2. เด็กหญิงทยิดา  รุนกระโทก
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  เพียรการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  โคสมบูรณ์
2. นางลัดดาวัลย์  โคสมบูรณ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 1. เด็กหญิงณภรณ์  โพนผักแว่น
2. เด็กหญิงนวลจุฑา  จันดาปึ้ง
3. เด็กชายสิทธิโชค  พิมสา
 
1. นายปะนิชฐา  หล้าสุวงษ์
2. นางเพ็ญศิริ  หล้าสุวงษ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายศรศักดิ์  สินประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  คิดสำโรง
3. เด็กหญิงไพรำ  แนะกระโทก
 
1. นายวัฒนา  สุมาลุย์
2. นายสวัสดิ์  นามไธสง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พิมพ์กระโทก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขเกตุแก้ว
3. เด็กหญิงวันวิสา  สอดกระโทก
 
1. นางดาวเรือง  ทองสุ
2. นางสาวสาวิตรี  ช่องงาม
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1. เด็กชายชินวุฒิ  ยุระชัย
2. เด็กหญิงอรบุษ  แสงรัมย์
3. เด็กหญิงเมลมิษา  ใหญ่กระโทก
 
1. นางสาวสิริวัลย์  นะแสน
2. นางศศิณา  จันทร์ชื่น
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อมกระโทก
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  เสวกระโทก
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  งามกระโทก
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ
2. นางอนุชญา  ชมชื่น
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แนวโพน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ฝอยจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนสูงเนิน
 
1. นางอุบลวดี  แขกไทย
2. นางสาววรรณา  พันธ์สำโรง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 99.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชีวนันท์  กลั่นประโคน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ย่อมกระโทก
3. เด็กหญิงวรัญญา  เศียรกระโทก
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ
2. นางพงษ์ศิล  ยิ้มกระโทก
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พระพราย
2. เด็กหญิงพรรษวรรณ  มีม้วน
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  แคภูเขียว
 
1. นายสุธี  วิสันเทียะ
2. นางปิยะวรรณ  แย้มจอหอ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงศริวรรณ  สะเมนรัมย์
2. เด็กหญิงอรศิริพันธ์  จันทร์ขอนแก่น
3. เด็กหญิงอารียา  จันดาบุตร
 
1. นางศรีจันทร์  อยู่เจริญ
2. นางอติกานต์  คชสูงเนิน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญมา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สะอาดวงษ์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ไพคำนาม
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
190 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงอธิชา  ชดช้อยพรมราช
 
1. นางขนิษฐา  ปิดตายัง
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายธีระพัฒน์   นวลอนันต์
2. เด็กหญิงสิริอัญเชิญ  มาน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงสุภานิช  ชาญเจริญ
 
1. นางสาวประเทือง  ราชกระโทก
2. นางสาวมัจฉา  พายไธสง
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  รังสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณประดิษฐ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดชทัน
 
1. นางสุภี  พาพักตะคุ
2. นางสมหมาย  แก้วโพธิ์กลาง
 
193 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงกชกร  แฟงจะโป๊ะ
 
1. นางสมหมาย  แก้วโพธิ์กลาง
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แซมรัมย์
 
1. นางอภัย  นาวิเศษ
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงภาวริน  เจริญสันเทียะ
 
1. นางลันดอน  แทนไธสง
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กชายภูมิรพี  เข็มกระโทก
 
1. นางสุพรรษา  อังกระโทก
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโจด 1. เด็กชายมงคล  ฝากกลาง
 
1. นายสุรศักดิ์  มากมี
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ปั่นอั้น
 
1. นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ชัยสา
 
1. นางแก้วพิฑูรย์  เสมสูงเนิน
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายอนุพงษ์  สมจินดา
 
1. นางพงษ์ศิล  ยิ้มกระโทก
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายกิตติพล  อาจอุดม
 
1. นางสาวปณิดา  ดายดัสกร
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงธิติยา  เสาวโร
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  สวรรค์รัมย์
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ผิวผ่อง
 
1. นางลันดอน  แทนไธสง
2. นางสาวประเทือง  ราชกระโทก
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เยื่องกระโทก
2. เด็กชายพรประธาน  ชาดา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางเครือวรรณ์  ธรรมทวี
2. นางพัชรินทร์  สายไพศรี
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงทัศดาว  ไกรสร
2. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉอสันเทียะ
2. นางสาววิภาดา  สารัมย์
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงปรียากร  คงเป็นนิจ
2. เด็กหญิงอภิชญา  หวลกระโทก
 
1. นางสาวรังสิมา  วงษ์ตระกูล
2. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มกระโทก
2. เด็กหญิงวริสา  รำกระโทก
 
1. นางจินตนา  นิกรกุล
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายศิวกร  เพ็ชรทองกลม
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญประมุข
 
1. นางสมสิริ  จำปามูล
2. นางอัจฉรา  พุ่มสุวรรณ
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ดา
 
1. นางอรุณทิพย์  แก้วจริง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์แจ่ม
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กหญิงชาริสา  อินต๊ะสม
 
1. นางนิธิตา  นินทราช
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวเอี่ยมพร  ประจง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 1. เด็กชายบวรทัต  ชั้นกระโทก
 
1. นายรัฐภูมิ  คะเลรัมย์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เปรมปรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อยู่รัมย์
3. เด็กหญิงปาณิดา  แก้วดี
4. เด็กหญิงรัตนากร  แก้วดี
5. เด็กหญิงวรรณา  โคมารัมย์
6. เด็กชายสุพร  ปางไธสง
7. เด็กชายเทพทัต  สงค์พรมราช
 
1. นายสุวิทย์  ดอนมงคล
2. นางสมหมาย  ศรนารายณ์
3. นางสุภาวดี  นานไธสง
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายภานุกร  ผลพิมาย
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กชายศักดิพัฒน์  เหนี่ยวบุปผา
 
1. นางสาววณัฐภรณ์  ตุ๊โค
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงรสรินทร์  มนัสศิลา
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่ 1. เด็กชายภูริภัทร  สุนทราราม
 
1. นางเรียมใจ  แฉเกษม
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกัดนาควิทยา 1. เด็กหญิงวาทินี  เทือกสา
 
1. นางสาวพนารัตน์  รัตนประพันธ์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พินทอง
 
1. นายณภัทร  กองทิพย์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงสรวงสุดา  บุญเลี้ยง
 
1. นางนันท์นิชา  วรรณโชติวัฒน์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายรังสรรค์  ผลพิมาย
 
1. นายธนดล  ภูมิมณี
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กชายปรมินทร์  ดาเดช
2. เด็กชายพลพล  เสาร์ศรี
3. เด็กชายอธิภัทร   โยงกระโทก
 
1. นางยุพิน  แก้วไตรรัตน์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะค่า 1. เด็กชายทวีชัย  คิดตลอด
2. เด็กชายธนา  ชุ่มภักดี
3. เด็กชายบัญชา  เปลี่ยนสันเทียะ
 
1. นางบุญเปรียบ  ชูมณี
2. นางภาณี  เนื่องกระโทก
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ลางคุลเสน
2. เด็กชายจักรพงษ์  เทียนประโคน
3. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์คลัง
 
1. นางสาวอรอุนา  เชื้อดี
2. นางชลิ้ม  สูตรกระโทก
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายจักริน  แก้วนางรอง
2. เด็กชายอติพัฒน์  ตรีเมฆ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เลยกระโทก
 
1. นางทรรศวรรณ  เทียบโพธิ์
2. นางสำรอง  ต้นกระโทก
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงสุดาพร  หัตะยะโส
2. เด็กหญิงเมขลา  โอกระโทก
3. เด็กหญิงเหมรัตน์  โอกระโทก
 
1. นางทรรศวรรณ  เทียบโพธิ์
2. นางสาวเกศรา  เพียงกระโทก
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายพงษ์เดช  โพธิ์หญิง
2. เด็กหญิงภาวินี  นิรพันธ์
3. เด็กหญิงสุริดา  สมพงษ์
 
1. นายสุวิทย์  ดอนมงคล
2. นางสุภาวดี  นานไธสง
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายนัฐภพ  นุยันรัมย์
2. เด็กชายปองพล  เชนชัย
3. เด็กชายสิทธิพร  สารีรัมย์
 
1. นางจุฑามณี  เรืองกระโทก
2. นายสนอง  แก้วกลม
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทรายแก้ว  หอกลาง
2. เด็กหญิงพิจิตตรา  วันแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ปะวะเค
 
1. นางศรีจันทร์  อยู่เจริญ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประทีป 1. เด็กชายจิระพงษ์  แก้วใหญ่
2. เด็กชายนลธวัฒน์  พาชะโน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มันสาบุญ
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  ไลกระโทก
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ยุระวงกิ่ง
2. เด็กชายชาคริต  ราชแสง
 
1. นางศิรินภา  หวังร่วมกลาง
2. นางนริศา  ไร่จันทึก
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายภูราช  สงกระโทก
2. เด็กชายสุชัญญา  บาพิมาย
3. เด็กชายสุทัด  แข่งกระโทก
 
1. นายวัฒนา  สุมาลุย์
2. นายไชยทัศน์  กุลสุวรรณ
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทัดเที่ยง
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เศียรกระโทก
3. เด็กชายอดุลย์  โมพันดุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  โคสมบูรณ์
2. นางลัดดาวัลย์  โคสมบูรณ์