หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.นม.4
ระหว่าง วันที่ 14 - 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   14 ต.ค. 2557   15 ต.ค. 2557   16 ต.ค. 2557   17 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 15 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 15 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 15 ต.ค. 2557 13:00-16:00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 15 ต.ค. 2557 09:00-12:00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 15 ต.ค. 2557 09:00-14:00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 15 ต.ค. 2557 13:00-16:00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 15 ต.ค. 2557 09:00-14:00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557 09:00-12:00
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 15 ต.ค. 2557 13:00-16:00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 15 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ห้อง E-learning 15 ต.ค. 2557 09:00-11:00
2 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ห้อง E-learning 15 ต.ค. 2557 09:00-11:00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ห้อง E-learning 15 ต.ค. 2557 09:00-11:00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]