หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวมาลัย จรรยาวิภาโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ชอบสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางมนทิรา ภักดีณรงค์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางปทุมมา หยี่หราโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ แต่งพลกรังโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางประนอม มะลิใหม่ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางจินดา พิกุลโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุกัลยา สุพรรณเภสัชโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัคฌา สมนึกโรงเรียนบ้านหนองเบนประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ ผาสุขนิตย์โรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยา บุญยนิตย์โรงเรียนบ้านกุดชะนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพานิช เนื่องสิทธิ์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางไสว มีมงคลโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อกรรมการ
3. นางเหรียญทอง แจ่มจำรัสโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอรนุช มองพิมายโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาระชิน ยศสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่กรรมการ
3. นางสาวพัชรา โมราบุตรโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสริมศรี วัฒนานนท์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ ยืนยงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางดารา พรจรรยาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา อาบทองโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางพะยอม บูรณะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
5. นางกานดา ทิศนามโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางประไพศรี ชิณวงศ์โรงเรียนบ้านป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทรัตน์ อภิรมย์ชวาลโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
3. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ต่อโชติโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรยา จิตฟุ้งโรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว)กรรมการ
3. นางศศิธร บัติสูงเนินโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวเกศรา อุสาหะจิตต์โรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อวยสวัสดิ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1ประธานกรรมการ
2. นายมนัส จันทวงศ์โรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นางเพ็ญแข สองเมืองโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ การสูงเนินข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ปราณีต เปินสูงเนินโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางภาวนา ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา กลีบพุดซาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นางจินตนา ขอดจันทึกโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ สมร่างโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ สุวรรณะประทีปโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวมนสิชา จันทรโทโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายนิวิทย์ ต้นสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
3. นางดุษฏี ศิลปะวิศาลโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นายวินัย ปุ่มแก้วโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
3. นางบุญศรี พุกจันทึกโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
4. นางสาวอุษา จวนสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนค่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรพิมล อนุรักษาโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
2. นายสราวุฒิ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นางศรีนวล เพียรสูงเนินโรงเรียนบ้านโค้งยางวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร พวงเกตุโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
2. นายจารึก เลิศสำโรงโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
3. นายปรีชา ราชพลแสนโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางประไพรวัลย์ พงษ์ไทยแท้โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เบ็ญจวิไลกุลโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
2. นายณัชพล ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพา ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ชมพุทราโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางประนอม ภูเวียงแก้วโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
2. นายบุษบง ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญสม เถาะสูงเนินโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
4. นางพิศพร อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านโค้งยางวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ สุวรรณรงค์โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
2. นางอารีย์ อยู่คะเชนทร์โรงเรียนบ้านหนองห่านกรรมการ
3. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ ไลไธสงโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางปิยรัฐ คลีมานะกิจโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
2. นายมาโนช มิ่งนอกโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
3. นางธิติยา เทียมทองโรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์๑กรรมการ
4. นางบังอร เพียซ้ายโรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกฤต กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ กอโคกกรวดโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางเมตตา วชิรโลหพันธ์โรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระพันธ์ ชุ่มชื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง๑กรรมการ
2. นางดาวเรือง ไชยพรมโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐กรรมการ
3. นายอำนวย โกศลโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ ภิญโญโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเดชา ศรีเจริญวณิชย์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
2. นางเมตตา กันทาโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
3. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
4. นางสาวกมลชนก คิ้วสูงเนินโรงเรียนบ้านปางละกอกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวหิรัณยา สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
3. นายทศพร คัณธาโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางสาวเรณู ช่วยงานโรงเรียนบ้านห้วยลุงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ สีมูละโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
2. นางวันดี พันตะเภาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายอดิศร สนิทชอบโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
4. นางสุภาพร ปุ๊กหมื่นไวยโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนภลักษณ์ โทชนบทโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
2. นายสุเมธ ขำสาธาโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
3. นางมนทิรา นาคาอินทร์ คาเรนปีคโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ นฤสุขโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางพิลาศลักษณ์ คำพิมูลโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
3. นายวีระ ทดสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพิกุล แสงหิรัญโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
2. นางสาวสมสวย แจ่มเรือนโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นางวันดี เกี้ยวสูงเนินโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย กิตติภัทรชัยโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
2. นางสุพิน ทาสันเทียะโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม คูณขุนทดโรงเรียนบ้านโคกมะกอกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายโกวิท จันทร์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชูศิริอนุกูล)กรรมการ
2. นางสุวรรณา จริยาธรรมเจริญโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางอัมพร ยิ้มแย้มโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ชัยเวชโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนฯกรรมการ
2. นางสมหวัง นูขุุนทดโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
3. นางพยอม หมื่นจิตร์โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายโกต๋อง บุญโสมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นางจารุมาศ เทพวิญญากิจโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
3. นางสุรินทร์ บัวคำโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอุษา ยอดเมืองโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
2. นางสาวปาณิศรา เปาวรางกูลโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิศรา หมื่นแสนโรงเรียนวัดกุดเวียนกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอรุณณี จงปั้นโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางสุภัทรา ศรีสมบัติโรงเรียนวชิราลงกรณ์วรารามกรรมการ
3. นางสุดาวรรณ์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ วนกลางโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
2. นางรัศมี แท่นประยุทธ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายบรรจด โกะสูงเนินโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเกษม ต่อโชติโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นายอุดม กุยแก้วโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
3. นางจามรี วรสุนทรโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
4. นายบรรจง มรกตโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ ธีระเศรษฐ์โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
6. นายธีระ โชติกลางโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ หุนสูงเนินโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์กรรมการ
8. นายนิกร ธานีวรรณโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
9. นางสาวสุรางค์ จิตติยากูลโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
10. นางกมลทิพย์ มะแม้นโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
11. นายสุมิตต์ อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
12. นางเรืองรัตน์ เลี้ยงอักษรโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
13. นายวิชัย จันทร์สูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
14. นายคนึง งืมกระโทกโรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเกษม ต่อโชติโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นายอุดม กุยแก้วโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
3. นางจามรี วรสุนทรโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
4. นายบรรจง มรกตโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ ธีระเศรษฐ์โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
6. นายธีระ โชติกลางโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ หุนสูงเนินโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์กรรมการ
8. นายนิกร ธานีวรรณโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
9. นางสาวสุรางค์ จิตติยากูลโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
10. นางกมลทิพย์ มะแม้นโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
11. นายสุมิตต์ อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
12. นางเรืองรัตน์ เลี้ยงอักษรโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
13. นายวิชัย จันทร์สูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
14. นายคนึง งืมกระโทกโรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเกษม ต่อโชติโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นายอุดม กุยแก้วโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
3. นางจามรี วรสุนทรโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
4. นายบรรจง มรกตโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ ธีระเศรษฐ์โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
6. นายธีระ โชติกลางโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ หุนสูงเนินโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเกษม ต่อโชติโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นายอุดม กุยแก้วโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
3. นางจามรี วรสุนทรโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
4. นายบรรจง มรกตโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ ธีระเศรษฐ์โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
6. นายธีระ โชติกลางโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ หุนสูงเนินโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์กรรมการ
8. นายนิกร ธานีวรรณโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
9. นางสาวสุรางค์ จิตติยากูลโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
10. นางกมลทิพย์ มะแม้นโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
11. นายสุมิตต์ อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
12. นางเรืองรัตน์ เลี้ยงอักษรโรงเรียนวัดมิตรภาพวรารามกรรมการ
13. นายวิชัย จันทร์สูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
14. นายคนึง งึมกระโทกโรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกษม ต่อโชติโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นายอุดม กุยแก้วโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
3. นางจามรี วรสุนทรโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
4. นายบรรจง มรกตโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ หุนสูงเนินโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายนิกร ธานีวรรณโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
7. นางสาวสุรางค์ จิตติยากูลโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
8. นางกมลทิพย์ มะแม้นโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
9. นายสุมิตต์ อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
10. นางเรืองรัตน์ เลี้ยงอักษรโรงเรียนวัดมิตรภาพวรารามกรรมการ
11. นายวิชัย จันทร์สูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
12. นายคนึง งึมกระโทกโรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
13. นายธีระ โชติกลางโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
14. นายอธิวัฒน์ ธีระเศรษฐ์โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิตจา ที่หนองสังข์โรงเรียนบ้านนาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธำรง วะระสีโรงเรียนทับ6วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปรีย์นันที ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านปากช่องคุรุสามัคคี๑กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุกิจ คมสันโรงเรียนบ้านโนนกระโดนประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ช่างไม้โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางรุ่งนภา โมฆะรัตน์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล พวงมาลีโรงเรียนบ้านหินเพิงประธานกรรมการ
2. นางอรณี เอี่ยมลออโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
3. นางปิยนนันท์ เป็นสูงเนินโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมะลิษา บรรณาภูมิโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.5 อุปภัมป์)ประธานกรรมการ
2. นางกรุณา มีวันโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
3. นางสุกฤตา ศุภเดชวิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคัีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอาคม เวียงดินดำโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี โสพันธ์โรงเรียนปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ผิวเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองห่านกรรมการ
4. นางภัทธ์ธีรา โสมบันดิดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางสุทธิดา โสมณวัตรโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอาคม เวียงดินดำโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี โสพันธ์โรงเรียนปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ผิวเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองห่านกรรมการ
4. นางภัทธ์ธีรา โสมบันดิดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางสุทธิดา โสมณวัตรโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ กิจสุภาโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทุมคำโรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมป์)กรรมการ
3. นางพัชรี ชุ่มจิตรโรงเรียนหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายชาติชาย ศรีสังวาลย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๕ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ปานหงษ์โรงเรียนเจียรวนนท์แอุทิศ ๑กรรมการ
3. นางวรรณดา ทับสูงเนินโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.กายสิทธิ์ ศุุภเดชวิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาตะโครกประธานกรรมการ
2. นางกัลยา บุญยนิตย์โรงเรียนบ้านกุดชะนวนกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ สิทธิมณีวรรณโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสาท ยอดอานนท์โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปภัมป์)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เทศสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางรัชนีพรรณ สวาสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญลอง คนรู้โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ทับสูงเนินโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นางปฐมาวดี สอนภักดีโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนภา ศรีเงินยวงโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาถวดี โนนสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอกรรมการ
3. นางวนิดา คุ้มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมเจตน์ ปทุมรัตน์โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุุวรรณี พันธ์ุงามโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางสาววนิดา ศรีมูลโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิระดา นาสูงเนินโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนบ้านคลองมะค่าหินกรรมการ
3. นายดำรง คงจิตรค้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทคามโรงเรียนทับหกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หล่าจันทึกโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางภคณัท สกุลบุญลพโรงเรียนนิยมมิตรวิทยากรรมการ
4. นายพยุง แคบขุนทดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นายสายฝน ยินดีโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิวา ปราสัยโรงเรียนบ้านแก่นเท้ากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอรุณ ภูมิจันทึกโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)กรรมการ
2. นายวิษณุ จัดจอหอโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นายสมเพียร วงศ์ชมพูโรงเรียนหนองตะกูกรรมการ
4. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
5. นายดำรง สุดหาโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แตงนำศิริโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1กรรมการ
7. นางสาวสุจิตรา มีศิลป์โรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
8. นายพนม วิจบโรงเรียนบ้านกุดน้อยกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายปิยะ เรืองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา)กรรมการ
2. นายสมชิต ฝาดสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุมิตต์ อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
4. นายเพทาย ธีระปัญญาโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
5. นายบำรุง ใหญ่สูงเนินโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
6. นางสาวธณิศรา แสนจริงโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธ์กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ เดริเจ๊ะโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยากรรมการ
8. นายวัฒนา ความเพียรโรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธีรพัฒน์ ครุฑหอมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
2. นายภราดร ฉากไธสงโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ลางคุลานนท์โรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายพิมล ฉิมโห้โรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
5. นายสุรวุธ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพะโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สงรัมย์โรงเรียนสง่าพัฒนากรรมการ
3. นายสัจจะ วะทาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ ลาภานิกรณ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ เลิศนอกโรงเรียนบ้านปางละกอกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายสำเนา ปานหงษ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
4. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายสำเนา ปานหงษ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
4. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายสุวันชัย ปานอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการ
4. นายสำเนา ปานหงษ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการ
4. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการ
4. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการ
4. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุวันชัย ปานอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
4. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวันชัย ปานอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
4. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญยิ่ง ครืนสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งยางกรรมการ
2. นางถนอมรัตน์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
4. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญยิ่ง ครืนสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งยางประธานกรรมการ
2. นางถนอมรัตน์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
4. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญยิ่ง ครืนสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งยางกรรมการ
2. นางถนอมรัตน์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
4. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุวันชัย ปานอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนคอลงมะค่าหินกรรมการ
3. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวันชัย ปานอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
4. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนคลองมะค่าหินกรรมการ
5. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวันชัย ปานอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
4. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนคลองมะค่าหินกรรมการ
5. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุวันชัย ปานอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นายสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
4. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
3. นายมาโมช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินบ้านลำทองหลางกรรมการ
3. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
3. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ ้เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรประธานกรรมการ
2. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายัรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามประธานกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
3. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิราลงกรณวรารามประธานกรรมการ
2. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
3. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
3. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
2. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
3. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิราลงกรณวรารามประธานกรรมการ
2. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
3. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามประธานกรรมการ
2. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิราลงกรณวรารามประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรประธานกรรมการ
2. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
2. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวีระ เลิศจันทึกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสมเจตน์ ปทุมรัตน์โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ กริ่งกลางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายคมกฤต สังข์คำภาณ์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ แก้วเพชรโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
2. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
3. นางสุมิตรา รังคภูติโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนงคลักษณ์ ผายเงินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
2. นายสมเจตน์ ปทุมรัตน์โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวชิราลงกรณวรารามประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ศิลปะโรงเรียนบ้้านวังโรงน้อยกรรมการ
3. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ศิลปะโรงเรียนบ้้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
3. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวนารามกรรมการ
2. นางเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
2. นางปณดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4กรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางวิภาพันธ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางวิภาพันธ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางวิภาพันธ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภาพันธ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภาพันธ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา แสงหิรัญโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศุภวชิรานันท์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวตะวัน เลิศจันทึกโรงเรียนบ้านประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. Mr.Glenn Daquipil Carasโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา แสงหิรัญโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศุภวชิรานันท์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวตะวัน เลิศจันทึกโรงเรียนบ้านประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. Mr.Glenn Daquipil Carasโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ทุมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองดินดำกรรมการ
3. นางสาวธณัญญารัตน์ สมจริงโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
4. นางรัตนาวดี เขียวพรมโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางธิวาพร วิริยะมานุวงษ์โรงเรียนบ้านโศกแจ้งกรรมการ
2. นางสาวพัทยา สุวรรณชัยรบโรงเรียนบ้านคลองตะแบกกรรมการ
3. นางสุวณี นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล รังคะภูติโรงเรียนบ้านหัวป้างกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี ตรีอรรถโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ ปะวันทะกังโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ สอนสะอาดโรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศล้ำโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ พันธุบัวสกุลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง๔กรรมการ
2. นางสาวอรุณวตรี ดียางหวายโรงเรียนวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นางบูชา เสียงใสโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
4. นางสาวละเอียด ทุ่มกระโทกโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวพรพันธ์ วันศุกร์โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
2. นางประไพรวัลย์ พงษ์ไทยแท้โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ คมจอหอโรงเรียนบ้านหนองคุ้มกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ทิพยโอสถโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สมพงษ์โรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโค้งยางวิทยากรรมการ
4. นางขวัญจิต สุวรรณ์ดวง ทำจะดีโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเรณู ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นายธานินทร์ ขุนนนท์โรงเรียนบ้านวังรางกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร จันจุฬาโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายภีรทัต แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รุ่งแสงโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา พุ่มศรีทองคำโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
3. นางปิยพัชร์ บุพตาโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
4. นายบุญสนอง ขึมสูงเนินโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนันทกาญจน์ เสมอมาโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
2. นายกัญญาพัชร นิ่มทองโรงเรียนทับ6วิทยาคารกรรมการ
3. นางรสกาญจน์ รัตนผดุงกิจโรงเรียนถนนมิตรภาพกรรมการ
4. นางสาววิไลพร คัดจันทึกโรงเรียนนิยมมิตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนาตยา แซ่โหงวโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนาตยา แซ่โหงวโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวรีย์ ชัยวงค์โรงเรียนชินวงค์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางพรทิพย์ สุวรรณบุตรโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
3. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
4. นางสาวภัณฑิลา สาสวนโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวบษรากรณ์ คำชะนามโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
2. นางจิราพร เมสูงเนินโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เกตุบุดดาโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ แจ่มจำรัสโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
2. นายประกาศ ทองก้อนสิงห์โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สนธิกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
5. นางแวว ขาลชนวนนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นม. 4กรรมการ
6. นางวชิรา สำราญมากผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชนุตร์ คงเพ็ชร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2กรรมการ
2. นายประจักษ์ ชะเอมโรงเรียนเจชีโคราชอนุสรณ์กรรมการ
3. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
4. นายภูวดล ปุณฑริกกุลผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายขวัญชัย พรมแสนโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
6. นางสุพรรณ พิมพ์ปรุนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ บุญสูงรองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
2. นายชาติชาย ศรีสังวาลย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5กรรมการ
3. นายสุพรรณ แน่นดีโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สนธิกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร แจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นางลำธาร จันทะบุตร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นม.4กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)กรรมการ
2. นายคมสันต์ ขุมกระโทกโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นายเพียง ศรีดะดมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔กรรมการ
4. นางนงนาฎ แช่มโกศลนักวิชากการศึกษาชำนาญการ สพป.นม. ๔กรรมการ
5. นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นม. ๔กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)กรรมการ
2. นายคมสันต์ ขุมกระโทกโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นายเพียง ศรีดะดมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔กรรมการ
4. นางนงนาฎ แช่มโกศลนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.มน. ๔กรรมการ
5. นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นม. ๔กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางจิราพร เมสูงเนินโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสมหมาย กิตติภัทรชัยโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
3. นางพรชนก รัศมีรัตน์นักวิชาการศึกษา สพป.นม.4กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจินดา พิกุลโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เกิดปัญญาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๑กรรมการ
3. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
4. นางอิสริยา ขอพ่วงกลางโรงเรียนบ้านโนนเสลากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาระชิน ยศสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่กรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
4. นางจินตนา บุญเลิศโรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. ๔กรรมการ
2. นางวีรวรรณ เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นางธนิกา กรีทาพลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นางระเบียบ เอื้อจิตต์โรงเรียนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นางกฤษฎาภรณ์ สิทธิปกรณ์โรงเรียนถนนมิตรภาพกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.4กรรมการ
2. นางวีรวรรณ เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นางธนิกา กรีทาพลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นางระเบียบ เอื้อจิตต์โรงเรียนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นางกฤษฎาภรณ์ สิทธิปกรณ์โรงเรียนถนนมิตรภาพกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร ปอนเกษมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรื่องฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
3. นายรักไทย ขนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม กรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายปรีชา ราชพลแสนโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสราวุฒิ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
2. นางนิภาพร ลุยทองโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายสมทบ กระชับกลางโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
4. นางสาวสมร แพงสอนโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
5. นายประพัฒน์ ศิริโฉมโรงเรียนบ้านวังรางกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนบ้านนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นายตุลกิตติ์ พิบูลรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังรางน้อยกรรมการ
4. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนบ้านหัวป้างกรรมการ
5. นายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่กรรมการ
2. นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูวดล คำภิมูลโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
2. นายเชิดพงษ์ สุขพิมายโรงเรียนบ้านปางละกอกรรมการ
3. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
2. นางชนิกานต์ โชติจันทึกโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นางสาวสกุณา สมณะโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นางสาววารินทร์ อันทองโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ โดดจันทึกโรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุขุมาลย์ ศรีมงคลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอภิมุข อินทร์แพรงโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
2. นายวิบูลย์ จันทะดวงโรงเรียนบ้านคลองดินดำกรรมการ
3. นางสาวนิตยา กาญจนศุภศักดิ์โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิราพร แต่งพลกรังโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
5. นางสาวนุสรา สิงห์พยัคเดชโรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เอียการนาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
2. นายสมิทธิ์ สมานพงษ์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
3. นายฌานุตย์ อินทรสุวรรณโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศุภวุฒิ แนบกลางโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
2. นางสาวสุดาวัลย์ ต่อปัญญาโรงเรียนบ้านวังสีสดกรรมการ
3. นายสุธี โคตรศรีโรงเรียนบ้านวังรางกรรมการ
4. นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนบ้านหัวป้างกรรมการ
2. นายสมิทธิ์ สมานพงษ์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
3. นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ราชพลแสนโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
2. นายสันติ รอสูงเนินโรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณรัตน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองหมากกรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เคี่ยวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
3. นางรมย์ชลี นิวัฒนากูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ พูลพรโรงเรียนบ้านคีรีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา วันยวนโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายคมกริช กล่าวกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งเรื่อง คงวัฒนาโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธ์ประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร สุทธิประภาโรงเรียนหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางชูศรี หล่ำจันทึกโรงเรียนโนนกราดสามัคคีกรรมการ
3. นางทิพจุฑา วิทูรคุปต์โรงเรียนสระเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววลัยพร ยอดเอื่ยมโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางรัศมี แก้วเนตรโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางดารารัตน์ คงมั่นโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวรารัตน์ สรรเสริญโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ช่วยงานโรงเรียนบ้านห้วยลุงกรรมการ
3. นางสาวอุษา จวนสูงเนินโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนบ้านโค้งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี หวังกุลกลคงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ กิจสุภาโรงเรียนบ้านปางแกประธานกรรมการ
2. นางศดิวรรณ พันธ์งามโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสีไพร แยบสูงเนินโรงเรียนกุดหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ กมขุนทดโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางธีราพร แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านปางแกประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เกย์สูงเนินโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางอารีย์ อยู่คะเชนทร์โรงเรียนบ้านหนองห่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวธนพร โมราบุตรโรงเรียนหนองคุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมจิตร์ บุญกุศลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุจิตรา กล่าวกระโทกโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางธิติมา ทรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
3. นายมนูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ทำสวนโรงเรียนบ้านคลองเสือประธานกรรมการ
2. นางธนัชพร เดือนกลางโรงเรียนบ้านนากลางกุดจิกกรรมการ
3. นางฐานิต สิงหเศรษฐกิลโรงเรียนบ้านปางโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบุณฑริกศร บุญกุศลโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางขนิษฐา ธรรมจารย์โรงเรียนลำทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร คำภีระโรงเรียนเบทาโกรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงกรรมการ
3. นางณัฐพร ทัดเที่ยงโรงเรียนกุดชนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เกย์สูงเนินโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
2. นางสาวโรจณีย์ เดือนแจ่มโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางสาวสวัสมน รัตนพาค์โรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอุบล สอิ้งทองข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัยกรรมการ
2. นางสาวทองล้วน ห่วงศรีโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางรัตนา ศรีประจำโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีกรรมการ
4. นางสุพรรณ สุวรรณจิตรโรงเรียนบ้านชินวงค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางจีรพรรณ วิมานราชโรงเรียนบ้านคลองตะแบกกรรมการ
6. นางสินีนาถ ปัญจศิลโรงเรียนบ้านหนองสลักไดกรรมการ
7. นางบุญเรือง ตอบกลางโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุรียพร พุ่มหมื่นไวยโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
2. นางทิพย์วิภา กันทากาศโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นางนิติยา กระชับกลางโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางบัณฑิต ชาจันทึกโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงกรรมการ
5. นางพิกุล อ่อนปุยโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางระพีวรรณ คัมภิรานนท์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี มหิมาโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ คำลือโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
4. นางลำจวน กิ่งแก้วกาญจน์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา นิชารัมย์โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสุพัฒณี ทับสูงเนินโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
2. นางพัชรา เทพพานิชโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นางวนิดา มูลพันธ์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จามรมานโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ เผียงสูงเนินโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการ
4. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนคลองมะค่าหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการ
4. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนคอลงมะค่าหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการ
4. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนคลองมะค่าหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการ
4. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนคลองมะค่าหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการ
4. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนคลองมะค่าหินกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธุ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกฯกรรมการ
4. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณโรงเรียนคลองมะค่าหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
4. นายวิทยา เจือจันทร์โรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
4. นายวิทยา เจือจันทร์โรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทร์โรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
2. นายวิทยา เจือจันทร์โรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
4. นางถนอมรัตน์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
3. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางภรชวรรณ ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร์ สวัสดิีศรีกุลโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภรชวรรณ ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร์ สวัสดิีศรีกุลโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจีรวัฒน์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
2. นายสมทบ กระชับกลางโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร อุดมทรัพย์โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิภาพร ลุยทองโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
5. นายประพัฒน์ ศิริโฉมโรงเรียนบ้านวังรางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]