หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.นม.4
ระหว่าง วันที่ 14 - 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธิติ ใจรักษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
2 นายวิรัตน์ ชอบสงวน ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
3 นางอัญชลี ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
4 นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
5 นางน้อยประนอม เคียนทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
6 นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฎ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
7 นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นางมาลี อังคุณานุวัติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
9 นางสุรีย์กานต์ ดวนสันเทียะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
10 นางพัชรี วากเนอร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
11 นางญดาภัค กัลปดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
12 นายอนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
13 นางสุปราณี ศรีใสคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
14 นายสุรเชตุ สมบัติสิน ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นางโสริญา เอียดจุ้ย ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]