สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />
หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวันเพ็ญ เปียสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกกระบือประธานกรรมการ
2. นางอุบล ก้านขุนทดโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางมานิตย์ สุมขุนทดโรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ศรียางนอกโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล จันทร์ลุนโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสีกรรมการ
3. นางสาวปรียา จันทร์เรืองโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนิภาพันธ์ ตั้งชูวงษ์โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด นวลจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
3. นางจำลอง ภาคศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางแสงดาว เสาเปรียโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางศิราณี หมายซ๋อนกลางโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา มุ่งอ้อมกลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล พงษ์นิรันดรโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นางยุพิน เกงขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเพลินพิศ เมนขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสน่ห์ ลาดนอกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวชุติมา สามาลาโรงเรียนบ้านคลองขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ โรจน์หิรัญโรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อยทิพย์ นาคินชาติโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางปภัสสิริย์ ครองทรัพย์โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางธญานี คล่องศิลป์โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)ประธานกรรมการ
2. นางประคอง เนตรสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นายสามารถ กบกลางดอนโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประภา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เจริญรัตน์โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายถาวร พันธ์สำโรงโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายสุมนตรี คำขวาโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี เพ็งขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
3. นางอภิญญา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ กอมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นางประวิณนา เนียนพลกรังโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ น้ำแก้วโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสังวาล กองขุนทดโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุรางค์ ทนโคกสูงโรงเรียนบ้านโนนผักชีกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ดีน้อยโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา ชาญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา แถมวัฒนะโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายการุณ ชาญวิชานนท์โรงเรียนบ้านโกรกลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน พวนขุนทดโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางแคทลียา ชนะจอหอโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ เพลียซ้ายโรงเรียนบ้านเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาวรรณ ลาดนอกโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสลาย ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสำรวย นิลเขียวโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสมปอง เชื่องสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา พัฒมะณีโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ชมภูมิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงปรือประธานกรรมการ
2. นายศุภวิทย์ พุทธสระน้อยครู โรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
3. นายธนรัชย์ ท่วมกลางครู โรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ยอดมณีครู โรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นายศิลปกร นันท์ปรีชารัตน์ครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร พรมสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดพิมานประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล โกสันเทียะครู โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แฝดกลางครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ไกยชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา พึ่งพิมายครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวเกวลิน ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านบุเขว้ากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา ชมขุนทดครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสมพร แก้ววันครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายโสฐพล บนภัทรวรรษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้งประธานกรรมการ
2. นายทวีสิทธิ์ จันทร์นาครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางนิภา เที่ยงสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหนองบัวละครกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ใจแน่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล จักรแก้วครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นางสาวสุณีย์รัตน์ เปสันเทียะครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปฐมเกียรติ ไชยคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ อามาตมนตรีครู โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
3. นางสงกรานต์ กกขุนทดครู โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา กระจ่างกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ธนเขตไพศาลครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
3. นางสันทนา ศรีวัฒนศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านขามทะเลสอกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎ์พงศ์ พบวันดีฤชากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สุขกิตติครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางปานวรินทร์ ทรงกำพลครู โรงเรียนบ้านชีวึกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ เจริญพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยณรงค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเนรัญชลา หวังประสพกลางครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ์ครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ แสนพรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายมาโนต หอมจะบกครู โรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ภูมามอบครู โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เพียกขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ถอยกระโทกครู โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางรชานันท์ ชาญชัยครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ดวงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกกระหาดประธานกรรมการ
2. นายเสวก โสลำภาครู โรงเรียนบ้านป่ารังงามกรรมการ
3. นายวิทยาธร นรินทร์ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภกมล ใจชอบสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมุกมันประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ ศรีอาภัยครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสำราญ อุตตะเคียนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกฤต สุมขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารังงามประธานกรรมการ
2. นางยุรพิน อรัญเวศครู โรงเรียนโนนไทยกรรมการ
3. นายธาดา โพธิ์พุดซาครู โรงเรียนศรีชลสินธ์ุกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมบัติ ถ่อนสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากประธานกรรมการ
2. นางอัจนา เผ่าทวีครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางวรนุช เรืองธาตรีครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนิรุทธ์ อิสโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนุกประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หาดขุนทดครู โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ เมฆสุนทรครู โรงเรียนบ้านทำนบเทวดากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาตประธานกรรมการ
2. นายสังคม ศรีวิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นายสกล ใจเย็นครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมนตรี แย้มโสภีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านนอกประธานกรรมการ
2. นายจันทรวัทน์ ศรีเพชรครู โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นางสิริวรรณ ใจมั่นครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ศรีนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กฤตเวทินครู โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
3. นายประพจน์ นาคประกอบครู โรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ศรีนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กฤตเวทินครู โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
3. นายประพจน์ นาคประกอบครู โรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมณีกาญจน์ ทรงจันทึกครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางยุพาศรี กระเช่าทองครู โรงเรียนสระพระขมาดไพรกรรมการ
3. นางสาวภัทราพรรณ มุ่งเขตกลางครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญญาภา บัวหอมครู โรงเรียนบ้านสระพังประธานกรรมการ
2. นางฉัฐญา พงษ์ศิริครู โรงเรียนบ้านหาญกรรมการ
3. นางอัมพร เงี่ยงไธสงครู โรงเรียนบ้านอ้อไพลกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกิติพร เหมนิธิครู โรงเรียนบ้านหนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา บริการโกศลครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดกรรมการ
3. นางวารี กายไธสงครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงศ์ ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ โมสูงเนินครู โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญจิรา วงศ์สันติราษฎร์ครู โรงเรียนบ้านสระแจงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์ เชื้อเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางคุณากร ศังขจันทรานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางสาวบุญบังอร ลมสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอาคเนย์ เชื้ออิ่มครู โรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ด้วงนิลครู โรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
3. พระครูปลัดชัยพร -เจ้าอาวาสวัดโนนตากลางกรรมการ
4. นายนิธร มาตย์วงศ์ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาตกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเดช แก้วสุรินทร์ครู โรงเรียนบ้านพันชนะประธานกรรมการ
2. นางสุลาลัย กนกธาดาสกุลครู โรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายสุพจน์ สินขุนทดครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเดช แก้วสุรินทร์ครู โรงเรียนบ้านพันชนะประธานกรรมการ
2. นางสุลาลัย กนกธาดาสกุลครู โรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายสุพจน์ สินขุนทดครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเกริก ท่วมกลางครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ท่วมกลางครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางสมถวิล รวมใหม่ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายเกริก ท่วมกลางครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ท่วมกลางครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางสมถวิล รวมใหม่ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลภรณ์ อภิญญาพงศ์ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานประธานกรรมการ
2. นางงามนิตย์ ดุกขุนทดครู โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน พัดพานครู โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปิยะรัตน์ ชาติกลางครู โรงเรียนบ้านเมืองนาทประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ขวัญบุญวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
3. นางอุบล ชนะภัยครู โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สิทธิขุนทดครู โรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นางชัชฏาภรณ์ ไทยประสงค์ครู โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเบญจมาศ เขียนเขว้าครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายประธานกรรมการ
2. นางนิรมาลย์ แก้วบัวดีครู โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางวัชราลักษณ์ ประณีตพลกรังครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมพร นาสูงเนินครู โรงเรียนบ้านขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชินอ่อนครู โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอภิลักษณ์ พัฒนากุลครู โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สุทธกุลครู โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ช่างแย้มครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นายสุชาติ แพทย์เกาะครู โรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. ดร.พระครูสุตกิจวรคุณ -เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพระทองคำประธานกรรมการ
2. นางมาลี กกขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเลิงพิมานกรรมการ
3. พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ -ผู้อำนวยการโรงเรียนสัทธรรมวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย โสภาคย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
3. นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน์ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุขครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายเชาวริน อาจโยธาครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย โสภาคย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
3. นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน์ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุขครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
5. นายเชาวริน อาจโยธาครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายคมสัน คุมขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เที่ยงตรงครู โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวสุภัทราภรณ์ หวังคุ้มกลางครู โรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกฤษฏา กัลปดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งามประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา รุ่งโรจน์ครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ขันโยธาครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอนุสรณ์ ขวางกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกราดประธานกรรมการ
2. นายประทีป เกียนสันเทียะครู โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโคกรรมการ
3. นางวรารัตน์ เมิมขุนทดครู โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูกกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเกษมสิงห์ การรักษาครู โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาดประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ กลขุนทดครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายอำพน คูณขุนทดครู โรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ขันขะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ขัยพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนี งิมขุนทดครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางศรัญญา คมพยัคฆ์ครู โรงเรียนบ้านซับยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายรัศมี พรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเต็งประธานกรรมการ
2. นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาววราพร เกตุเลขาครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชนวีร์ พิมพ์พาครู โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายนิคม คูณขุนทดครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายขบวน ใจกันทิยะครู โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกษม จ่าพันดุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ศิลป์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นายประมาณ ทรงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฏร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมทบ ขุนระงับสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี พิมพ์พาครู โรงเรียนบ้านหนุกกรรมการ
3. นายทองม้วน ป้านภูมิครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา พงษ์เกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิตย์ ความหมั่นครู โรงเรียนบ้านบุสายออ (บุญเขตบริหาร)กรรมการ
3. นางปุณยวีร์ วิเชียรครู โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ขำโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมรัตน์ จงคูณกลางครู โรงเรียนบ้านบุเขว้ากรรมการ
3. นางมยุรี ทาสันเทียะครู โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายปรัชญา ทาซ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สุภัทโรบลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายทองประธานกรรมการ
2. นายเภา สุขจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นายถิรายุ ชูหมื่นไวย์ครู โรงเรียนบ้านสระตองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร ชนะบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างพลูประธานกรรมการ
2. นางบังอร กลขุนทดครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
3. นายมนัส ชนะภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพัฒนพงษ์ ซาซิโยผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จันทราสูงเนินครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายสมชาย ตาลกลางครู โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ แสนพรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางนันทวัลย์ รักษ์พลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นางปัณฑิตา ศรีทองครู โรงเรียนบ้านวัังสมบูรณ์กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจงเจริญ ชุมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโดกประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต ยิ่งกุลสิริครู โรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ มุ่งรวยกลางครู โรงเรียนบ้านบุเขว้ากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์ครู โรงเรีียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางยุพาศรี กระเช่าทองครู โรงเรียนสระพระขมาดไพรกรรมการ
3. นายธนากร แปชาครู โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายญาณวิทย เกียรติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤช ปรุงศิลป์ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางปรียา คำสุรีย์ครู โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือกรรมการ
4. นายมานพ เต้าปั้นครู โรงเรียนบ้านครึมม่วงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เจริญดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย คำกุ้งครู โีรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นายวุฒิพันธ์ ดัดขุนทดครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ ทำจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนระเวียงประธานกรรมการ
2. นายบพิตร ทองโม้ครู โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางจิดาภา บุญพิริยากรครู โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม เพียซ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละมั่งประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณครู โรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นายประมาณ ไพลกลางครู โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฐมพร เปล่งคงคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หงษ์ขุนทดครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางจีรพร คงชุ่มชื่นครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
4. นางเรวดี กองคำครู โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสำรอง ตึกตะคุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางเสน่ห์ เนียมสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จั่วจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจำลอง พนมชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วประธานกรรมการ
2. นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะครู โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไรกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ทมิฬธรครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจลักษณ์ ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาริศา พบวันดีฤชากุลครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นางอัญชลี เพียรภูเขาครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายแสวง สมวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ยาแก้วครู โรงเรียนโนนไทยกรรมการ
3. นางอนงค์ บรรเทาครู โรงเรียนวัดสระจรเข้กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพร ช่างทำครู โรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางดาราภรณ์ ไตรวัชรนนท์ครู โรงเรียนวัดกุดพิมานกรรมการ
3. นางบุญพริ้ง คืนดีครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ไทยปราณีตครู โรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร แสนเขียวครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวสนธิยา สันทรูนัยครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ คำโคกกรวดครู โรงเรียนวัดบ้านด่านนอกกรรมการ
3. นายอำนาจ หลวงกลางครู โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวฐิติรัตน์ ธวัชชัยพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา หมายใยกลางครู โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้กรรมการ
3. นางสาวกมลพร รามสันเทียะครู โรงเรียนบ้านแปรงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพรรณเพ็ญ ขวางกระโทกครู โรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรณ์ ลุยตันครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
3. นายชวิน โกฎสันเทียะครู โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางชลลดา เลิศสงครามครู โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสิรินารถ ขอผลกลางครู โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์กรรมการ
3. นายสนาญชัย วงษ์ชาลีครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
4. Mr.Ekonde David Lyonga -ครู โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวนิตยา ราชบุรีครู โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี สุวิชชานนท์ครู โรงเรียนบ้านเมืองตะโกกรรมการ
3. Mr.Michel Monose Vanuzuala -ครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวจงรัก ชาววาปีครู โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินธร พิมพ์ดีครู โรงเรียนบ้านคลองขามป้อมกรรมการ
3. Mr.Cristian Paul F. Verra -ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศุภวารี วีระนันท์ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา มีเงินครู โรงเรียนบ้านโนนเต็งกรรมการ
3. MissStacie Tornga -ครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางภัทรวรินทร์ สีโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พร แสนพันธ์ุครู โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวพรทิวา ปลุกกระโทกครู โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเจนจิรา รุจิรวรรธน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากกรรมการ
2. นางสาวธนสุกานต์ ภัทรธิติสกุลครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวนิจธิรา ประไพพันธ์ครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายมานะ ดุงสูงเนินครู โรงเรียนศิริบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ใจอาสาครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอัญชลิตา แผ่วสูงเนินครู โรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางดวงมณี สำลีด่านกลางครู โรงเรียนด่อนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเมษา น้อยพะเนาครู โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)กรรมการ
3. นายสิปปวิชญ์ กนกธาดาสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางถนอมศรี จิตจำนงค์ครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ อริยานุวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นางชญานิศ สมนาครู โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวัสตร์สินธ์ุ วรรณารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสมาน แคนยาครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวากรรมการ
3. นางสาวศิราณี กันชัยศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา มิรินทร์ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤธิดา กินขุนทดครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายกฤตธนกร อาจจอหอครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงสมร พันขุนทดครู โรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา มุ่งยนต์กลางครู โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนากรรมการ
3. นายทัศน์พล เต็มสุขครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เพียกขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมืองกรรมการ
3. นายพนม รอดสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจงกรรมการ
4. นายประหยัด คำแอ่งครู โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้กรรมการ
5. นายประยุทธ์ สุวรรณวิโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายสุรพล เกียรติเกาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวครองสิน พาวัฒนาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
8. นายวาทิน สิริภูริภากรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกรรมการ
9. นางณัฐนันท์ อรัญญาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ นีขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวงประธานกรรมการ
2. นางมธุริน แผลงจันทึกนักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขค 5กรรมการ
3. นายชิตชัย ไชยศิริทรัพย์นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขค 5กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางวรณี พงษ์ไพบูลย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วงกรรมการ
3. นางกนกลักษณ์ เสียงประเสริฐครู โรงเรียนบ้านประดู่งามกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรุจา หงษ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมทรง น้อยเจริญครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางชมนาท รชตะภูวินทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมสิน ชัชวาลปรีชาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางบุณยวีร์ จิตสันเทียะครู โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางวิลาสินี กุมขุนทดครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ เพ็็งด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำคูประธานกรรมการ
2. นางปรียา คำสุรีย์ครู โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือกรรมการ
3. นายมานพ เต้าปั้นครู โรงเรียนบ้านครึมม่วงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ เหวขุนทดครู โรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นายธันชกรณ์ คุปตวุฒินันท์ครู โรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
4. นายพรพิษณุุ ทองคำครู โรงเรียนบ้านห้วยสามขากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเดชา ผ่องโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายชัยวิรัตน์ พิลึกครู โรงเรียนบ้านหนองละมั่งกรรมการ
3. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร ชนะบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน เหิดขุนทดครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสุดคนึง จารุพิพัฒนานนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ พลไธสงครู โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู เจริญรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายเสงี่ยม ภิรมย์ชมครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ อาจจุฬาครู โรงเรียนบ้านเสมาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ เงินดีครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นายสนอง จับสันเทียะครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวรเอก อามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาวิชนีย์ อาจพรมครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวากรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ พันธุประกิจครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุขกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต ฮวบขุนทดครู โรงเรียนบ้านหนองบัวละครประธานกรรมการ
2. นายสมชิด พบขุนทดครู โรงเรียนวัดกุดพิมานกรรมการ
3. นายมงคล กิตติรงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองสารกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดานประธานกรรมการ
2. นางสาวริฬพิชญ์ ค้าขายครู โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อยกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สีหนาทครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดานประธานกรรมการ
2. นายสิน เสียนขุนทดครู โรงเรียนวัดสระจรเข้กรรมการ
3. นางสาวรุ่งธิวา ภาละโถครู โรงเรียนบ้านสระตองกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญเหลือ ทาไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับยางประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เที่ยงตรงครู โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
3. นางศศิพร จันทราครู โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญพลอย แอบจันอัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ เหวขุนทดครู โรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นายธันชกรณ์ คุปตวุฒินันท์ครู โรงเรียนบ้านดอนพะงาดกรรมการ
4. นายพรพิษณุุ ทองคำครู โรงเรียนบ้านห้วยสามขากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ สินขุนทดครู โรงเรียนด่านขุนทดประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ สายธนูครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเดชา ผ่องโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พลไธสงครู โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ เงินดีครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ผ่องโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พลไธสงครู โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ เงินดีครู โรงเรียนด่่านขุนทดกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวงศ์สุวัฒน์ โด่งพิมายผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ประธานกรรมการ
2. นางนุกูล ชุ่มเย็นครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. สิบเอกธานุวัฒน์ กิขุนทดครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวลัยลักษณ์ สุวรรณบุปผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสมาประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ พิทักษ์ตระกูลครู โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือกรรมการ
3. นางพรกมล นันท์ปรีชารัตน์ครู โรงเรียนบ้านหินหล่องกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายภราดา บัวรอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอกลองกระสังประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ รักษ์พลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นายธวัชชัย ยศฉิมพลีครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นายแอ็ด วงษ์มณีครู โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จิรจักรชัยครู โรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอังคณา คำสิงห์นอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจงประธานกรรมการ
2. นางนิศากร อัฑฒพงศ์พิเชษฐ์ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางอัญชลี เสียนขุนทดครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประนอม คูณขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเริงประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ รัตนพันธ์ครู โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฏร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางโชติญา กังศรานนท์ครู โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฏร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัย เชื้อขุนทดครู โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
3. นางธรรศญา รัตน์คุณากรครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฏร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางทวีป บรรจงเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการ
3. นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุลครู โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวละครประธานกรรมการ
2. นางนาถฤดี ไวยขุนทดครู โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)กรรมการ
3. นายประหยัด มบขุนทดครู โรงเรียนบ้านพันชนะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เพียกขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มกรรมการ
3. นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยวนใจ ชอบใจผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ บุญเจือครู โรงเรียนบ้านบึงปรือกรรมการ
3. นางปราณี สิทธิสุขครู โรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสกุณา สุวรรณาโคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเมตตา ยาใจครู โรงเรียนบ้านบ้ึงคำคูกรรมการ
3. นางสาวยุพาพันธ์ เสียดขุนทดครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฏร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปิยากรณ์ พึ่งโคกสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ จินชัยครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ชูเกษมครู โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบกราดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร สวนแก้วเมืองครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวสุวารี ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัธกมลป์ ปาลวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญโรม ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นางนิรมล บัวประเสริฐครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร พรหมไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา เพียรขุนทดครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทดครู โรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวัลภา กิตติทนนท์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางเลขา แก้วสูงเนินครู โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
3. นางไพเราะ ภูมิโคกรักษ์ครู โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอันทนา ทนโคกสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางมยุรี นิติเลิศพงศ์ครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ กายขุนทดครู โรงเรียนบ้านวัังสมบูรณ์กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางราตรี จงจัดกลางข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ ฟอกสันเทียะโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนคร ฉันทะปรีดาโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ มามขุนทดโรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
3. นางปาริชาติ สมบูรณ์โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร มะเดื่อชุมพรโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสุภรณ์ เพ็ชรสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาววาดแก้ว นามวิจิตรโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เผือกทิมโรงเรียนบ้านหนองสารกรรมการ
3. นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสรวีย์ เคียนสันเทียะครู โรงเรียนบ้านกะพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรศร กึนขุนทดครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กรรมการ
3. นางสาวประเทืองศรี บุญล้อมครู โรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา บุญเรืองเศษครู โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร การินทรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านค้างพลูกรรมการ
3. นางมัทนา อรรคบุตรครู โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสายชล สุทธกุลครู โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเรไร เจิมขุนทดครู โรงเรียนบ้านกุดสระแก้วกรรมการ
3. นางวิชญาดา เรืองเดชครู โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกันยา เวียงสันเทียะครู โรงเรียนบ้านค้างพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสศรณ์ ด้วงคำจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
3. นางบุญสม พิลารัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี วิจบครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดประธานกรรมการ
2. นางสาวนรมน พุ่มชุมพลครู โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แดดขุนทดครู โรงเรียนวัดบ้านด่านนอกกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทดครู โรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางดุษดี คำสันเทียะครู โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางวนิดา ไกยสวนครู โรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร คงมั่นครู โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันญา สินธุเขตต์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวละครกรรมการ
3. นางสาวประภาศิริ แนวกลางครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทดครู โรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางดุษดี คำสันเทียะครู โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางวนิดา ไกยสวนครู โรงเรียนบ้านค่ายทะยิงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบังอร คงมั่นครู โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันญา สินธุเขตต์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวละครกรรมการ
3. นางสาวประภาศิริ แนวกลางครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทรงพร เหมภูมิครู โรงเรียนบ้านเสมาประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี ดาวจันอัดครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังกรรมการ
3. นางอุษา ถ้ำแก้วครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุษา สังขมณีครู โรงเรียนบ้านพันชนะประธานกรรมการ
2. นางอุษาพันธ์ บุญเสริมสุขเจริญครู โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสุรภา แดนโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพล เวียงสันเทียะครู โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาคร เงื่อนกลางครู โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้งกรรมการ
3. นางนิภา สีหนาทครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบำรุง สังข์สูงเนินครู โรงเรียนบ้านขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ มั่งคั่งครู โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางพรพรรณ คิรินทร์ครู โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์พรรณ ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีพร พิลาครู โรงเรียนมาบกราดวิทยากรรมการ
3. นางอุไรพร ศรีหาบุญทันครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลีพร นันทัชพรพงศ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ รักษาทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวรัฐทยา ครุฑหมื่นไวยครู โรงเรียนบ้านกำปังกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล มีสุวรรณครู โรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นางพัทธจิต จิรรัชตะสิริครู โรงเรียนบ้านถนนโพะิ์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ วงษ์มณีครู โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ ศรีหาบุญทันครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ กุลทนาวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชาญสูงเนินครู โรงเรียนบึงคำคูกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]