สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />
หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนด่านขุนทด 63 41 77.36% 5 9.43% 4 7.55% 3 5.66% 53
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 45 19 54.29% 8 22.86% 6 17.14% 2 5.71% 35
3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 26 18 78.26% 4 17.39% 1 4.35% 0 0% 23
4 โรงเรียนบ้านหนองดุม 22 17 77.27% 4 18.18% 0 0% 1 4.55% 22
5 โรงเรียนบ้านคูเมือง 23 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
6 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 33 16 55.17% 10 34.48% 2 6.9% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 25 16 64% 3 12% 6 24% 0 0% 25
8 โรงเรียนโนนไทย 22 16 76.19% 1 4.76% 3 14.29% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 19 14 77.78% 1 5.56% 3 16.67% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านซับพลู 27 13 52% 7 28% 2 8% 3 12% 25
11 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 26 13 56.52% 6 26.09% 3 13.04% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 25 13 54.17% 5 20.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
13 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 22 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 32 12 40% 7 23.33% 6 20% 5 16.67% 30
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง 25 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
16 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 25 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนบ้านเมืองนาท 20 12 63.16% 2 10.53% 3 15.79% 2 10.53% 19
19 โรงเรียนบ้านจาน 19 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านแปรง 24 11 47.83% 8 34.78% 3 13.04% 1 4.35% 23
21 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 23 11 57.89% 7 36.84% 0 0% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 19 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 23 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
24 โรงเรียนบ้านกะพี้ 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
25 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 21 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 17 11 64.71% 2 11.76% 0 0% 4 23.53% 17
27 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 18 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 34 10 35.71% 12 42.86% 2 7.14% 4 14.29% 28
29 โรงเรียนบ้านเสมา 23 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
30 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
31 โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 19 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 17 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
33 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 17 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
34 โรงเรียนบึงคำคู 20 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
35 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 18 9 52.94% 5 29.41% 1 5.88% 2 11.76% 17
36 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 18 9 52.94% 2 11.76% 5 29.41% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 13 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 13 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
39 โรงเรียนบ้านหนองไทร 17 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนบ้านบุเขว้า 17 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
41 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 17 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 16 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนบ้านห้วยบง 17 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 24 8 33.33% 2 8.33% 10 41.67% 4 16.67% 24
45 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านชีวึก 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านวังสนวน 19 7 41.18% 8 47.06% 2 11.76% 0 0% 17
48 โรงเรียนบ้านนา 23 7 35% 7 35% 3 15% 3 15% 20
49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 20 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 4 21.05% 19
50 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 17 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
51 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 16 7 46.67% 5 33.33% 0 0% 3 20% 15
52 โรงเรียนบ้านสระแจง 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
53 โรงเรียนมาบกราดวิทยา 17 7 46.67% 4 26.67% 0 0% 4 26.67% 15
54 โรงเรียนบ้านโนนตาล 13 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
55 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
56 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 20 6 31.58% 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 19
57 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 18 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
58 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 16 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
59 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 18 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
61 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านเจริญผล 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
64 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 15 6 60% 0 0% 1 10% 3 30% 10
65 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
68 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
69 โรงเรียนบ้านโนนผักชี 13 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
70 โรงเรียนบ้านหนองจาน 16 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
71 โรงเรียนบ้านโพนไพล 13 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
72 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านหนองหัน 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
74 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 14 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 5 35.71% 14
80 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านหนุก 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านโคกแขวน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
86 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 13 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
88 โรงเรียนบ้านพันชนะ 12 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
89 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 10 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
92 โรงเรียนบ้านอ้อไพล 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
93 โรงเรียนบ้านครึมม่วง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 15 4 40% 1 10% 0 0% 5 50% 10
97 โรงเรียนบ้านพันดุง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนสระพระขมาดไพร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านสระพัง 12 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
102 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
103 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านค้างพลู 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
107 โรงเรียนเทพคงคา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านกำปัง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
110 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านสระตอง 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านดอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะฯ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านโนน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนบ้านหินดาด 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนบ้านคลองแค 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านโนนทอง 8 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
129 โรงเรียนบ้านบึงปรือ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
132 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ด่านขุนทด) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านห้วย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านหนองหอย 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองสาร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
141 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 9 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านคู 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านทองหลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านหนองแจง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 10
153 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
154 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
155 โรงเรียนบ้านกระดาน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านถนนหัก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านตะเคียน 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
159 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
161 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนศิริบ้านไร่ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
165 โรงเรียนบ้านหิงห้อย 7 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนบ้านงิ้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
170 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านจะบู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหนองบง 7 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
175 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหินหล่อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนวัดหนองราง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 7 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
185 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านป่าเพกา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนบ้านมาบกราด 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
189 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านกุดโดก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านซับยาง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
192 โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
200 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
201 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านเกาะลอย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านมะเริง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
205 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
206 โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]