สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />
หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายแดง จันทรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางวรรณา ฉิมนอก รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางสุดสงวน เลิศล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางสมพิศ นันทสิริพร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางภัสราภรณ์ เวียงวงศ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางอัมพร มุ่งพันธ์กลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางเรณู วัดโต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายปราโมทย์ มีทรัพย์ ประธานศูนย์ 1 ขุนทด คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายนิคม คมพิทยากุล ประธานศูนย์ 2 เมืองเก่าพันชนะ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส ประธานศูนย์ 3 กุดพิมานหนองกราด คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายวีระ โรจน์หิรัญ ประธานศูนย์ 4 ทักษิณด่านชัย คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ ประธานศูนย์ 5 เพชรบูรพา คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายสุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ 6 หินดาดห้วยบง คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายคมสรณ์ นิธิปรีชา ประธานศูนย์ 7 ขามทะเลสอ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายพงษ์สันต์ มูกขุนทด ประธานศูนย์ 8 เทพารักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายสิริชัย จันทร์หล้า ประธานศูนย์ 9 สันเทียะ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายศรีชาติ อ่อนโคกสูง ประธานศูนย์ 10 ทศพัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ ประธานศูนย์ 11 ลำเชียงไกร คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายชอบ แสงสี ประธานศูนย์ 12 ขามสะแกแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายประเสริฐ กระจ่างโพธิ์ รักษาการประธานศูนย์ 13 หนองหัวฟาน คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายมนัส อาจสูงเนิน ประธานศูนย์ 14 พระทองคำ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายศรีเทพ วาดโคกสูง ประธานศูนย์ 15 บุญเหลืออนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางณัฐนันท์ อรัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นางมนัสนันท์ กุลวงศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางสำราญ ตั้งศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นางสาวศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
38 น.ส.สุภาภรณ์ พันธ์สำโรง พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
40 นายมาโนช สายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
41 นายวีระชัย ย่อชัย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
42 นายรัฐวุฒิ สุนทรสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
43 นางสาววัลภา จันทร์เรือง ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
44 นายกิตติพงศ์ สินขุนทด ครู โรงเรียนด่านขุนทด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
45 นายไพฑูรย์ ลือชา ครู โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
46 นายอภิรักษ์ คำขุนทด ครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
47 นางสาววาสนา ข้องเขียว ครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
48 นายศิราวุธ ฉายชูวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแปรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
49 นายอนุพงศ์ ฉายชูวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแปรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
50 นางสาวณัฐฌา ทันนิธิ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
51 นายธีระพล พรหมรังสิต หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
52 นางสาวจินตนา ตอพันดุง นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
53 นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 การศึกษาปฐมวัย  
54 นายปราโมทย์ มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข การศึกษาปฐมวัย  
55 นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 การศึกษาปฐมวัย  
56 นางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 การศึกษาปฐมวัย  
57 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข การศึกษาปฐมวัย  
58 นายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
59 นายสุรสิทธิ์ เกียรติวัชรกำจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
60 นางสาวสมสิน ชัชวาลปรีชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
61 นางสำราญ ตั้งศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
62 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
63 นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
64 นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
65 นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
66 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
67 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
68 นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
69 นางณัทนิษฐ์ ไชยคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
70 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
71 นางสุภาวดี เจ๊กนอก ครู โรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
72 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
73 นางวรรณา ฉิมนอก รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
74 ว่าที่ ร.อ.จตุรงค์ พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
75 นางรัตติยา พงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
76 นางสุดสงวน เลิศล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
77 นายเจริญ กองโตกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
78 นางณิญดาภรค์ พันชนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
79 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
80 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
81 นายสุชาติ หาดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
82 นายภาณุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
83 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
84 นายแดง จันทรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
85 นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
86 นายโสภณ เพชรนอก รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
87 นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
88 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
89 นายมานิตย์ ภิรมกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
90 นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
91 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
92 ว่าที่ ร.อ.จตุรงค์ พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
93 นางรัตติยา พงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
94 นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
95 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
96 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
97 นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
98 นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
99 นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
100 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
101 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
102 นางถนอมศรี จิตจำนงค์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
103 นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
104 ว่าที่ ร.อ.จตุรงค์ พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
105 นายปราโมทย์ มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
106 นายสุชาติ หาดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
107 นางสุภาพัธจิรา คูณวิทยาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
108 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
109 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนด่านขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
110 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
111 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
112 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  
113 นายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
114 นางถนอมศรี จิตจำนงค์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
115 นางสาวศิราณี กันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
116 นางมนัสนันท์ กุลวงศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
117 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
118 นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
119 นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
120 นายปราโมทย์ มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
121 นางณัฐนันท์ อรัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
122 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
123 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
124 นายรัฐพนธ์ มากแสงสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
125 นายทวีเกียรติ ฮอหรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
126 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านหาญ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]