สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />

สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ด่านขุนทด 16 14 6 36 41 5 4 3 50
2 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 8 5 4 17 16 10 2 1 28
3 บ้านคูเมือง 8 2 5 15 17 3 1 0 21
4 บ้านหนองดุม 7 5 2 14 17 4 0 1 21
5 บ้านจาน 7 2 1 10 12 1 1 0 14
6 บ้านหนองแวง 6 5 2 13 13 4 2 0 19
7 ชุมชนหนองหัวฟาน 6 3 4 13 13 5 3 3 21
8 ชุมชนบ้านโคกสวาย 6 2 4 12 19 8 6 2 33
9 พงษ์ศิริวิทยา 5 6 2 13 18 4 1 0 23
10 บ้านหนองละมั่ง 5 3 0 8 11 1 2 0 14
11 บ้านพระมะขามสามัคคี 5 2 1 8 8 4 3 1 15
12 บ้านค่ายทะยิง 5 1 1 7 10 4 1 0 15
13 บ้านนารายณ์ 5 0 1 6 14 1 3 0 18
14 บ้านสะพานหิน 4 5 1 10 12 3 3 1 18
15 บ้านกะพี้ 4 3 2 9 11 3 2 0 16
16 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 4 3 1 8 11 4 2 0 17
17 บ้านเสมา 4 3 1 8 10 6 2 1 18
18 บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 4 3 0 7 11 2 1 2 14
19 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 4 2 2 8 10 6 1 1 17
20 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 2 1 7 9 2 0 1 11
21 บ้านห้วยหุงเกลือ 4 1 1 6 8 2 1 1 11
22 บ้านเจริญผล 4 1 0 5 6 2 0 0 8
23 บ้านหนองจาน 4 0 1 5 5 3 2 3 10
24 โนนไทย 3 7 1 11 16 1 3 1 20
25 บ้านซับพลู 3 5 3 11 13 7 2 3 22
26 บ้านหนองสรวง 3 4 2 9 16 3 6 0 25
27 บึงคำคู 3 4 0 7 10 3 4 0 17
28 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 3 3 2 8 10 4 1 0 15
29 บ้านหนองบัวตะเกียด 3 3 2 8 9 1 3 0 13
30 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 3 3 1 7 10 12 2 4 24
31 บ้านสระแจง 3 2 2 7 7 4 1 0 12
32 บ้านทำนบพัฒนา 3 1 3 7 12 7 6 5 25
33 ดอนน้ำใสวิทยา 3 0 3 6 11 2 0 4 13
34 บ้านสระขี้ตุ่น 3 0 1 4 5 2 0 0 7
35 บ้านด่านกรงกราง 3 0 1 4 3 1 1 0 5
36 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 3 0 0 3 6 3 0 0 9
37 บ้านวังสมบูรณ์ 2 4 3 9 11 5 1 1 17
38 บ้านนา 2 3 0 5 7 7 3 3 17
39 บ้านโตนดพูนผลวิทยา 2 2 3 7 7 5 0 3 12
40 บ้านห้วยจรเข้ 2 2 2 6 13 2 2 1 17
41 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 2 2 2 6 9 2 5 1 16
42 บ้านหนองไทร 2 2 1 5 8 5 3 1 16
43 บ้านหนองพลวง 2 2 1 5 7 1 0 2 8
44 บ้านขามทะเลสอ 2 1 2 5 5 0 0 0 5
45 บ้านโพนไพล 2 1 1 4 5 3 1 1 9
46 บ้านจั่นโคกรักษ์ 2 1 1 4 4 2 1 0 7
47 บ้านโนนตาล 2 1 0 3 7 3 0 3 10
48 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 2 0 5 7 7 6 2 4 15
49 ชุมชนบ้านด่านจาก 2 0 2 4 9 5 1 2 15
50 บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 2 0 2 4 4 0 0 0 4
51 บ้านน้อยพัฒนา 2 0 1 3 5 2 0 1 7
52 บ้านหนองแดง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
53 บ้านโนนทอง 2 0 0 2 2 2 0 2 4
54 บ้านหอกลองกระสัง 1 6 2 9 12 3 1 1 16
55 มาบกราดวิทยา 1 4 0 5 7 4 0 4 11
56 บ้านใหม่ศรีสุข 1 3 2 6 5 2 0 0 7
57 อนุบาลขามสะแกแสง 1 3 1 5 8 3 3 2 14
58 บ้านชีวึก 1 3 0 4 8 1 2 0 11
59 บ้านหนองหัน 1 2 2 5 5 2 2 0 9
60 บ้านแปรง 1 2 1 4 11 8 3 1 22
61 วัดกุดพิมาน 1 2 1 4 6 0 1 3 7
62 บ้านดอนขวาง 1 2 1 4 6 0 0 0 6
63 บ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1 2 1 4 5 1 0 0 6
64 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 1 2 1 4 4 2 1 1 7
65 บ้านโนนผักชี 1 2 0 3 5 3 4 1 12
66 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1 2 0 3 3 1 0 0 4
67 บ้านซินหนองเขวา 1 1 5 7 7 5 4 1 16
68 บ้านสำนักตะคร้อ 1 1 2 4 13 6 3 1 22
69 บ้านโคกแขวน 1 1 2 4 5 0 0 0 5
70 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 1 1 1 3 4 5 1 2 10
71 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 1 1 1 3 4 1 1 1 6
72 บ้านดอนด่านใน 1 1 0 2 6 8 3 2 17
73 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1 1 0 2 6 1 2 3 9
74 บ้านหนองกราดน้อย 1 1 0 2 5 3 0 0 8
75 บ้านอ้อไพล 1 1 0 2 4 2 0 2 6
76 บ้านค้างพลู 1 1 0 2 3 2 3 0 8
77 บ้านสระตอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
78 บ้านโคกหนองไผ่ 1 1 0 2 2 1 1 2 4
79 บ้านท่าขี้เหล็ก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
80 บ้านถนนโพธิ์ 1 0 5 6 5 1 3 5 9
81 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 1 0 3 4 10 4 2 2 16
82 บ้านห้วยบง 1 0 2 3 8 3 0 1 11
83 บ้านหนุก 1 0 1 2 5 0 0 0 5
84 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 1 0 1 2 4 4 0 0 8
85 บ้านพันชนะ 1 0 1 2 4 2 3 3 9
86 สายมิตรโนนไทย 6 1 0 1 2 3 5 3 0 11
87 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
88 บ้านโคกแฝก 1 0 1 2 3 0 0 0 3
89 บ้านห้วย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
90 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1 0 0 1 4 2 0 3 6
91 บ้านดอนพะงาด 1 0 0 1 4 2 0 1 6
92 บ้านพันดุง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
93 บ้านโนนหวาย 1 0 0 1 2 2 2 1 6
94 บ้านคลองแค 1 0 0 1 2 2 1 0 5
95 บ้านหนองกระเทียมใต้ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
96 บ้านโนนงิ้ว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองบัวละคร 1 0 0 1 1 1 0 2 2
98 บุ่งสะอาดวัฒนา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
99 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านตะคร้อ 0 5 6 11 11 7 0 1 18
101 บ้านวัง (สายอนุกูล) 0 4 2 6 6 3 2 3 11
102 บ้านบุเขว้า 0 2 2 4 8 5 1 0 14
103 บ้านใหม่เจริญสุข 0 2 2 4 5 2 1 1 8
104 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 0 2 0 2 8 2 10 4 20
105 บ้านกุดนางทอหูก 0 2 0 2 5 4 2 1 11
106 บ้านกำปัง 0 2 0 2 3 1 0 2 4
107 บ้านเมืองนาท 0 1 3 4 12 2 3 2 17
108 บ้านกุดสระแก้ว 0 1 3 4 6 3 1 2 10
109 บ้านโพธิ์ตาสี 0 1 3 4 6 0 0 0 6
110 บ้านโคกสามัคคี 0 1 1 2 6 3 2 0 11
111 บ้านหนองกกตลุกผักไร 0 1 1 2 5 5 3 1 13
112 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 0 1 1 2 5 0 0 1 5
113 บ้านห้วยน้ำเค็ม 0 1 1 2 4 1 0 5 5
114 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 0 1 1 2 3 1 0 0 4
115 บ้านถนนหักใหญ่ 0 1 1 2 2 1 2 1 5
116 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ด่านขุนทด) 0 1 1 2 2 1 1 0 4
117 บ้านวังโป่ง 0 1 0 1 4 3 3 1 10
118 บ้านครึมม่วง 0 1 0 1 4 2 0 1 6
119 บ้านสระพัง 0 1 0 1 3 6 2 1 11
120 บ้านดอน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
121 บ้านโนน 0 1 0 1 2 3 1 0 6
122 บ้านเหนือทัพรั้ง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
123 บ้านสระตะเฆ่ 0 1 0 1 2 0 0 3 2
124 บ้านคู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
125 วัดกุดน้ำใส 0 1 0 1 2 0 0 0 2
126 บ้านห้วยสามขา 0 1 0 1 1 1 1 1 3
127 บ้านคลองขามป้อม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
128 บ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
129 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 1 0 1 1 0 1 1 2
130 บ้านปราสาท 0 1 0 1 1 0 0 0 1
131 เทศบาลหนองหัวฟาน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
132 บ้านหนองประดู่ 0 0 3 3 4 1 0 0 5
133 บ้านวังสนวน 0 0 2 2 7 8 2 0 17
134 บ้านโนนสง่า 0 0 2 2 6 5 3 4 14
135 บ้านฝายโบสถ์ 0 0 2 2 2 2 1 0 5
136 บ้านโคกกระบือ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
137 บ้านประดู่งาม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
138 บ้านโกรกลึก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
139 บ้านหินดาด 0 0 1 1 2 2 1 1 5
140 ศรีชลสินธุ์ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
141 บ้านหนองสาร 0 0 1 1 2 0 1 0 3
142 บ้านโนนเต็ง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
143 บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองแจง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
145 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 1 4 4 1 9
146 บ้านป่ารังงาม 0 0 1 1 1 2 0 1 3
147 บ้านกระดาน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
148 บ้านโป่งกระสัง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
149 บ้านหิงห้อย 0 0 1 1 1 1 0 1 2
150 บ้านงิ้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
151 บ้านทรงธรรม 0 0 0 0 5 2 0 1 7
152 สระพระขมาดไพร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
153 บ้านหินลาด 0 0 0 0 3 2 0 0 5
154 บ้านบัลลังก์สะอาด 0 0 0 0 3 1 2 0 6
155 เทพคงคา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
156 บ้านดอนมุกมัน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
157 ชุมชนบ้านกุดม่วง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
158 บัวปุ่นสันเทียะฯ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
159 บ้านสำโรง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
160 บ้านบึงปรือ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
161 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
162 บ้านโค้งตะคร้อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
164 ชายพะเนาหนองโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองกลางดอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 1 3 2 1 6
168 บ้านถนนหัก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
169 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 1 1 3 0 5
170 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 1 1 2 0 4
171 บ้านหนองตะครอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
172 ศิริบ้านไร่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
173 ไชยณรงค์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านเก่าบ้านน้อย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
175 บ้านจะบู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
177 บ้านหนองบง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
178 บ้านกุดไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านมะค่าดอนทะยิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองขุยคูเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหินหล่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 วัดหนองราง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านโกรกช้างน้อย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
185 วัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 0 0 0 0 0 2 4 1 6
186 บ้านละเลิงพิมาน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
187 บ้านป่าเพกา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
188 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
189 บ้านมาบกราด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 คมพิสิฐวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
191 บ้านกุดโดก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
192 บ้านซับยาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
193 บ้านกุดจิกหนองแห้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านหนองแหน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนพุทรา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านใหม่โคกพรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 0 2 2 2
200 บ้านโนนสะเดา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
201 บ้านหญ้าคาโนนแจง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านหนองโพธิ์นามาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านเกาะลอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านโพนไพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านมะเริง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 บ้านห้วยหุงเกลือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 วัดกุดพิมาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 อนุบาลจรัสพงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 248 218 182 648 993 422 227 165 1,642