รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กหญิงภัคสิณี  พิมพ์กระโทก
 
1. นางนันทพร  เจริญสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1. เด็กหญิงศรรัตน์  จันทศร
 
1. นายยงค์  สุขัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  ลมัยพลกรัง
 
1. นายสามารถ  กบกลางดอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ธรรมวัฒน์
 
1. นางนันทพร  เจริญสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงภคนันท์  วงค์คง
 
1. นางศิราณี  หมายซ่อนกลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กหญิงกันยา  ดอกรักกลาง
 
1. นางระเบียบ  งามเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 1. เด็กหญิงธารตะวัน  แบขุนทด
 
1. นางมนัสนันท์  ชัชวาลย์ปรีชา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ผลยวง
 
1. นางสาวสมบัติ    ศรียางนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 1. นางสาวสุกัญญา  มิสันเทียะ
 
1. นางสุภาพ  คำโคกกรวด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายภูดิศ  สกุลทัศนบรรจง
2. เด็กหญิงริญญ์รภัส  หมายมั่น
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีลมุล
 
1. นางสาวสมทรง   น้อยเจริญ
2. นายสมพร  ศรีวิพัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงนุชจรี  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงอธิชา  คำพิฑูรย์
 
1. นายอมร  สังฆบุตร
2. นางประกาศ  กวดสันเทียะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ด่านขุนทด
2. นางสาวศิริวรรณ์  มักขุนทด
 
1. นายวิวัฒน์  กอมขุนทด
2. นางนิ่มนวล  จันทร์ลุน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กชายพลพล  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายเอก  ปิ่นสันเทียะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันชนะ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ขัติยวงศ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ทรงจันทึก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายณัฏฐพล  พันธุ์เพชร
 
1. นางชุมพร  แฉล้มไธสง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายนวรินทร์  อินทจร
2. เด็กหญิงศิรินทร์กิตติ  มุ้งอ้อมกลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมจำปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
2. นายวัฒนะ  แถมวัฒนะ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงกนกศรี  ทับกลาง
2. เด็กหญิงพิชสิณี  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โสดขุนทด
 
1. นายวัฒนะ  แถมวัฒนะ
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เรดสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุนิษา  สู่บุญ
3. เด็กหญิงอมรลักขณา  อักษรทะเบียน
 
1. นางสุวรรณา  อมรวิจิตร
2. นางสาวอรทัย  เชิดสันเทียะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงจันทิมา  พึ่งสุข
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  รักกุศล
3. เด็กหญิงภัทธาภรณ์  ทองคำ
 
1. นางวันเพ็ญ  ยอดมณี
2. นายทศพล  ยอดมณี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายธีรภัทร  ตันกระโทก
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ก้านขุนทด
 
1. นายศิลปกร   นันท์ปรีชารัตน์
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จันทศร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 1. เด็กหญิงชลิตา  ดาษขุนทด
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชนะพันธ์
 
1. นางสุภาพ  สัญจรโคกสูง
2. นางกองแก้ว  นีขุนทด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายคมสรรค์  แก้วกัณหา
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  งันขุนทด
 
1. นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. เด็กชายธนกฤต  กุลทนาวงษ์
2. เด็กหญิงศรุตา  สายขุนทด
3. เด็กหญิงอริศรา  ประกอบมี
 
1. นางสาวนิตยา  คอกขุนทด
2. นางสาวอรทัย  ศรีอินทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกัลยา  สิริการ
2. เด็กชายพงศกร  ดงสันเทียะ
3. เด็กหญิงพิชชากร  กลับกลาง
 
1. นางสำรวย  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  งวดชัย
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  แจ้งสันเทียะ
 
1. นางประนัดดา  คิมูรา
2. นางสาวสุภาภรณ์  จูช้าง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวึก 1. เด็กหญิงณัฏฐยา  ม่านกลาง
2. เด็กหญิงศุจินธร  มะเริงสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เชื่อมจอหอ
 
1. นางปานวรินทร์  ทรงกำพล
2. นางสาววาสนา  โหงขุนทด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กหญิงจินดาภร  บำรุงกูล
2. เด็กชายธนพัฒน์  ปุ๊กสันเทียะ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ธุระสุข
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
2. นางสุรีย์รัตน์  หอมจะบก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกอบการ  บุญประจำ
2. เด็กหญิงณัฐชา  แบขุนทด
3. นายถกล  เหิมขุนทด
 
1. นางสาวกาญจนา  ชอนขุนทด
2. นางสาวภัทราพร  คำอาษา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  งามโสภา
2. เด็กหญิงศศิมา  เวียนสันเทียะ
3. เด็กชายสราวุฒิ  เบาสูงเนิน
 
1. นางสาวอัญชลีึ  พาขุนทด
2. นางประดิษฐา  อ่อนสกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  หวังห้องกลาง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เปลี่ยนปู่
3. นางสาวเหมวรา  รวมใหม่
 
1. นางอุษา  ศรีโพธิ์
2. นางพัชรินทร์  ประมวล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายพุฒิพิชญ์  จอสูงเนิน
2. นายเอกณัฐกิตติ์  ธัญธนัชพรกุล
 
1. นางสุภาวดี  เจ็กนอก
2. นางสาวนุจรีย์  ศรีอาภัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 1. เด็กชายกฤตฏิณ  ก่อมขุนทด
2. เด็กหญิงไพลิน  กิตติเวทยานุสรณ์
 
1. นายสัญญา  กันจินะ
2. นายสมบัติ  มะเดื่อชุมพร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายธเนศ  โรจน์จรรยากิจ
2. เด็กหญิงรุ่งมณีกิจ  ดอนไธสง
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
2. นางสุรีย์รัตน์  หอมจะบก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. เด็กชายณัฐพล  โคมขุนทด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สร้างขุนทด
 
1. นายการุณ  สุขอยู่
2. นายพนม  ดิษฐขุนทด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ใบเงิน
2. เด็กชายวุฒิชัย  หวังแอบกลาง
 
1. นายนิธร  มาตย์วงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 1. เด็กชายนพรัตน์  จงสุขกลาง
2. เด็กชายศราวุธ  บวชสันเทียะ
 
1. นางอนงค์  สุขกิตติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  เมสันเทียะ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เล่าไพศาลทักษิณ
 
1. นางจำนงลักษณ์  นาคขุนทด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงธนิตา  จงกล
2. เด็กหญิงปาริตา  หวังรวยกลาง
3. เด็กหญิงศุภธิดา  คากลาง
4. เด็กหญิงสุชานารถ  ตะคร้อสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  คบขุนทด
 
1. นางกนกณัฐ  ฐานสมบัติ
2. นางอารีย์  วาจาสิทธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงกิตติวรา  มนขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐกุล  ประดับ
3. เด็กหญิงวิสุดา  ศรีหาพล
4. เด็กหญิงสกุลกานต์  โมมขุนทด
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ครึ้มค้างพลู
 
1. นางประคอง  เนตรสูงเนิน
2. นางสาวมธุรส  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัณสิริ  เกิดกลาง
2. เด็กหญิงจันทิมา  งามพิลา
3. เด็กหญิงวิภาดา  หนองใหญ่
4. เด็กหญิงเจนจิรา  แทรกพุทรา
5. เด็กหญิงเด็กหญิงปัณฑารีย์  ระหาญนอก
 
1. นางศิริรดา  นาสันเทียะ
2. นางภัทร์พิมล  ธนากุลเตชะทรัพย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กหญิงจารวี  ปัดทุมมา
2. เด็กชายธนภรณ์  หงษ์สาวดี
3. เด็กชายธนัญชัย  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดวงทับจันทร์
5. เด็กชายเหมวิทย์  กลมเกลี้ยง
 
1. นางเพ็ญจิรา  วงศ์สันติราษฎร์
2. นางทัศนีย  แช่มช้อย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชสมบัติ
2. เด็กหญิงนิตยา  หูกขุนทด
3. เด็กหญิงปรียาพร  โปยขุนทด
4. เด็กหญิงราชาวดี  มิกขุนทด
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสบรัมย์
 
1. นางจิตรลดา  หวนขุนทด
2. นางสาวนริศา  เกิมขุนทด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โมบขุนทด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศิริธัญญ์
3. เด็กหญิงวรรัตน์  กมขุนทด
4. เด็กหญิงวสิพร  มาวขุนทด
5. เด็กหญิงแพรวไพลิน  นวลกึ้น
 
1. นางปุณนัฏฐา  มีพูล
2. นางสาวสมสมร  แคชัยภูมิ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปรง 1. เด็กหญิงจุติพร  ไผผักแว่น
2. เด็กชายณัฐพล  บีกขุนทด
3. เด็กชายธนพล  บมขุนทด
4. เด็กชายสมชาย  ทำมา
5. เด็กหญิงสุรีพร  ศิริไทย
 
1. นายอนุพงศ์  ฉายชูวงษ์
2. นางลำปาง  ฉายชูวงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กชายดรัณภพ  เมนขุนทด
2. เด็กหญิงปาริชาต  นวลจันทร์
3. เด็กชายภูวภัทร  หาศรี
4. เด็กหญิงมนัสชนก  ช่วงกลาง
5. เด็กหญิงรัตติยา  บุญมา
 
1. นายสิปปวิชญ์  กนกธาดาสกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิษา  ทนขุนทด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงชลิตตา  งานจัตุรัส
2. เด็กชายชินภัทร  เคียงสันเทียะ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชำนาญกิจ
4. เด็กหญิงทาริกา  แสนโน
5. เด็กชายธานินทร์  เปลี่ยนสันเทียะ
6. เด็กหญิงธิตยา  แก้วโยธา
7. เด็กหญิงนันธิยา  หวินสันเทียะ
8. เด็กหญิงพรพิมล  ทองขาว
9. เด็กหญิงพรพิมล  โนนใหม่
10. เด็กชายภัทรพล  เสทะ
11. เด็กหญิงมะลิวรรณ์  ดีหมื่นไวย์
12. เด็กหญิงมัณฑนา  แขนสันเทียะ
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ใจหาญ
14. เด็กชายวีรภาพ  นาคขุนทด
15. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยบุรัมย์
16. เด็กชายอรรถพล  จันทร์หอม
17. เด็กหญิงอริสา  บุญกัญญา
 
1. นายบุญลือ  มีเงิน
2. นายสุรสิทธิ์  มั่งมี
3. นายบุญเพ็ง  แทนรินทร์
4. นายจำปี  วังแพน
5. นายสุมิตร  มาตรโคกสูง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โปสันสันเทียะ
2. เด็กหญิงกัลยา  ประจิตร
3. เด็กชายกานต์นริณ  บุตรวาปี
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  มุ่งทุ่งกลาง
5. เด็กชายขจรพล  แถวไธสง
6. เด็กชายขจรศักดิ์  มาขุนทด
7. เด็กชายต้นสิงหา  ยางนอก
8. เด็กชายนพเกล้า  กล้าค้างพลู
9. เด็กหญิงปนัดดา  แสงสายออ
10. เด็กหญิงปนัดดา  เกตุชรา
11. เด็กชายพงศกร  บวงขุนทด
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาระสุข
13. เด็กชายพีรพล  ขานสันเทียะ
14. เด็กหญิงภาวิดา  ทองรังศรี
15. เด็กหญิงวราภรณ์  หมื่นรัตน์
16. เด็กหญิงอรณิชา  โพธิ์ศรีสูง
17. เด็กชายอรรคพล  พิทักษ์
18. เด็กหญิงเกศกานต์  คิรินทร์
19. เด็กชายเอกดนัย  อินทร์จำนงค์
20. เด็กชายเอกลักษณ์  วังสันเทียะ
 
1. นางสมทรง  พนมชัย
2. นางเสาวรส  บุตรวาปี
3. นางสาวดัชนี  ธานี
4. นายธีระวัฒน์  สุดสังห์
5. นายประเสริฐ  บุตรวาปี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชลดา  ถิ่นทอง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จั่วจันทึก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หวังขอบกลาง
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สวยขุนทด
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เชื้อจาด
2. เด็กชายพจนินทร์  แช่มแล่ม
 
1. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
2. นางวีณา  ผ่องโต
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ตาไว
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เดสันเทียะ
 
1. นางสาวชวนพิศ  เวชมนัส
2. นางสุกัญญา  รัตนแสง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นางสาวมณีรัตน์  สมัยกลาง
2. นายสุมิธ  ประโกสันตัง
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
2. นางสุวิมล  ธนวชิรกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 98.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 1. เด็กหญิงจันจิรา  กิ่งพาน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทราชา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิโคกรักษ์
4. เด็กหญิงณัฐสินี  เติดสูงเนิน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรามขุนทด
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญธรรม
7. เด็กหญิงลลิตา  กิ่งพาน
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  กริมกลางดอน
9. เด็กหญิงอาริสา  สุจริยา
10. เด็กหญิงเหมือนดาว  เสยขุนทด
 
1. นางจำเนียร  กองนิล
2. นายคเชนทร์  กองนิล
3. นางจุไรรัตน์  คำสระ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วงศ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  อาบสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพังเทียม
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลื่อนสันเทียะ
5. เด็กหญิงฐิติชญา  ยุ้ยกระโทก
6. เด็กหญิงธิดาพร  มาขุนทด
7. เด็กหญิงนลิตา  ภูจำนงค์
8. เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ซือ
9. เด็กหญิงพัชราภา  แหมสันเทียะ
10. เด็กหญิงวิภา  กาดกลางดอน
11. เด็กหญิงศิริพร  เหขุนทด
12. เด็กหญิงสายธาร  สรสิทธิ์
13. เด็กหญิงอริสา  ขุนชาญโหมก
14. เด็กหญิงอารยา  พรมเสนา
15. เด็กหญิงแววตา  เทดี
 
1. นางสมทรง  พนมชัย
2. นางมัทนา  อรรคบุตร
3. นางสาวรัตนาภรณ์  กังสันเทียะ
4. นางยุวดี  พรหมวิริยกุล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทนต์
2. เด็กหญิงกาญจนา  เหาะขุนทด
3. เด็กหญิงจรัญธร  คงบุตร
4. เด็กหญิงณัฐริกา  บรรลุสันต์
5. เด็กหญิงดารินทร์  ชอนขุนทด
6. เด็กหญิงธนะพล  ทุมจันทึก
7. เด็กหญิงนฤมล  สินขุนทด
8. เด็กหญิงพัชรพร  อ่อนจู
9. เด็กหญิงมนทิชา  โพธิ์นอก
10. เด็กหญิงมนภรณ์  เดนจันทึก
11. เด็กหญิงศศิรัตติการต์  ธรรมเที่ยง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ห่อทอง
13. เด็กหญิงอภิญญา  อาจวิชัย
14. เด็กหญิงแอมวิภา  โพธิ์สา
15. เด็กหญิงไอลดา  บัวทองคำ
 
1. นางสาวปวีณา  เลิศกิจลักษณ์
2. นายวิเชียร  บุญเฉื่อย
3. นางดวงพร  บุ้งจันทร์
4. นายธวัชชัย  ยศฉิมพลี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  คาวีโชติ
2. เด็กชายนิธิพล  ริมสันเทียะ
 
1. นายผัด  ทิพย์สันเทียะ
2. นางสำเริง  พาขุนทด
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  โพธิ์เจริญ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  กันยวม
 
1. นายนิพันธ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางประภา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหล่าสันเทียะ
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขอวางกลาง
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงกนกพร  ยี่สันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แดงสมพงษ์
 
1. นางดวงใจ  มนขุนทด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  จันทร์รอด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองชู
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนุก 1. เด็กหญิงสุธาสิณี  จงบวกกลาง
 
1. นางสุพรรณี  พิมพ์พา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. นายจิรา  สง่ากลาง
 
1. นายสัญญา  วอกลาง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จงกลกลาง
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  สังข์ใจสม
 
1. นางวรรณา  เม่นนิ่ม
2. นางวารุณี  ทองมาก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงน้ำหอม  แก่นสำโรง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แผ่วสูงเนิน
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
2. นายเชษฐา  ทูลสันเทียะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายนครินทร์  หวังเติมกลาง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ตรวจมรรคา
 
1. นายสุทัศน์  ทองมาก
2. นางวันเพ็ญ  ระบือพิณ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายสุเนตร  ชาญนอก
 
1. นายชัชวาลย์  เหิมขุนทด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  พูนขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช่วยงาน
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กุดหินนอก
 
1. นางปัฐมา  ทองสถิตย์
2. นางปัณฑิตา  ศรีทอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงปวีณา  ชายขุนทด
2. เด็กหญิงสุนัสฌา  แช่มขุนทด
3. เด็กหญิงอรุชา  กอจันทึก
 
1. นายอนุรักษ์  ทองทัศน์
2. นางสุชาดา  ทองทัศน์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขงานสันเทียะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สาธุสิทธิ์
3. เด็กหญิงพนิดา  จันทราสูงเนิน
 
1. นายอนุรักษ์  ทองทัศน์
2. นางสุชาดา  ทองทัศน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1. เด็กชายชโลทร  ใจเย็น
 
1. นายโกมินทร์  เพ็งศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายเจษฎา  ธงสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บืดขุนทด
 
1. นางเพ็ญพรรณ  มีงิ้วราย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายศุภชัย  แสไพศาล
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงนีรชา  สิงห์กิ่ง
 
1. นายชาญ  ยินขุนทด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่เฮ็ง
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับพลู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะแกล้ว
 
1. นายสานิตย์  หมอนพังเทียม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับพลู 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บรรณาการ
 
1. นายสานิตย์  หมอนพังเทียม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มืดขุนทด
 
1. นางสุมิตรา  ตะนะคี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายโยธิน  แดงสูงเนิน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ยะสูงเนิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายวันชัย   ใจรักษา
 
1. นางสาวศรัญยา   คำสิงห์นอก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายอุกฤษ   ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางสาวศรัญยา   คำสิงห์นอก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์งาม
 
1. นางพรทิพย์  ดีน้อย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  งันขุนทด
 
1. นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงบุษกร  กุมขุนทด
 
1. นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายสิทธิพร  บัวกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อาวุธนอก
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางบังอร  คงมั่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ละเอียด
2. เด็กชายชาคริต  ทึกนอก
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บำรุงสงฆ์
4. เด็กหญิงณัชชา  พิพ่วนนอก
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  พาเจริญตะคุ
6. เด็กชายธีรศักดิ์  นุขุนทด
7. เด็กหญิงนริศรา  มืมขุนทด
8. เด็กหญิงบุญยอร  ดอกกระโทก
9. เด็กหญิงบุษกร  กุมขุนทด
10. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  ช่วยณรงค์
11. เด็กหญิงปนัดดา  เปียะขุนทด
12. เด็กหญิงปนัดดา  มาทอง
13. เด็กชายภานุวัชร  ชับขุนทด
14. เด็กหญิงลาวัณย์  พิงสันเทียะ
15. เด็กชายวิชชากร  ยุทธไชโย
16. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเมือง
17. เด็กหญิงศุภสุดา   ชงขุนทด
18. เด็กหญิงสายใจ  หงษ์ขุนทด
19. เด็กหญิงสุพัตรา  ทานบำเพ็ญ
20. เด็กชายเดชณภัทร  โชขุนทด
 
1. นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์
2. นางปราณี  ปรุงศิลป์
3. นางวัลภา  ย่องหาญ
4. นายสมภูมิ  พงศ์สุวรรณ
5. นางอนันตพร  พำขุนทด
6. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติยศ   บัวหอม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูนาค
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศักดารักษ์
3. นางสาวจิรนันท์  หนูนาค
4. นางสาวชรินญา  ยังกลาง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มขุนทด
6. นางสาวญาดา  เคลือบกลาง
7. เด็กหญิงณัฐยา  เจนหนองแวง
8. นางสาวทิพรัตน์  นุขุนทด
9. นางสาวนริสรา  แนมขุนทด
10. เด็กชายนันทวัฒน์  เต็มสวัสดิ์
11. นายบรรลือศักดิ์  สุวรรณ
12. นายบัณฑิต  รุ่งเพชรรัตน์
13. นายปฏิญญา  ปิ่นสุวรรณ
14. นายปฏิพล  โพธิ์ชัยทอง
15. เด็กชายปรัชณัน  ตรีสุวรรณ
16. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปลายสันเทียะ
17. นางสาวมณีรัตน์  จานนอก
18. เด็กชายมลนกรร  พาสันเทียะ
19. เด็กหญิงรจนา  แก้วกลัด
20. นางสาววณิชา  สวัสดี
21. นางสาววรินทร  ิอินทร์จำนงค์
22. เด็กชายวัชร์ชพล  ทิมแจ้ง
23. เด็กชายวิชัยรัตน์  ออสันเทียะ
24. เด็กชายวิทวัส  อินอ่อน
25. นางสาววิภา  ชื่นอารมณ์
26. นางสาวศศิพร  พันธศรี
27. นายศุภชัย  สงค์น้อย
28. เด็กหญิงสกาวใจ  ใหม่สิงห์
29. นายสงกรานต์  จุ๋มนางรอง
30. นายสมพร  บุญสายออ
31. เด็กชายสมศักดิ์  ภาโสภะ
32. เด็กชายสรฉัตร  ชาญธัญการ
33. นางสาวสิริพิณญา  รุ่งเรือง
34. นางสาวสิริรัฐ  ฤทธิสนธิ์
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปักกาโส
36. นางสาวสุธาทิพย์  ทิพวัฒน์
37. เด็กหญิงสุวนันท์  แกสันเทียะ
38. นางสาวอภิญญา  แก้วพรม
39. นางสาวอาทิตยา  สุขสุวรรณ์
40. เด็กชายเลิศสกุล  ออสันเทียะ
 
1. นายศุภกิตติ์  จงจัดกลาง
2. นายโชคชัย  คำกุ้ง
3. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
4. นางสาวปรียา  จันทร์เรือง
5. นางสาวอุทยา  ประสงค์
6. นางสาววราพร  เกตุเลขา
7. นายเชาวริน  อาจโยธา
8. นางชุลีวรรณ  รุจาคม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายณัฐดนัย  คงหาญ
2. เด็กชายธีรพล  วรบุตร
3. เด็กชายพัชรพล  หวังชิดกลาง
4. เด็กชายพัชรพล  ขาวกระโทก
5. เด็กชายวันชัย  พึงขุนทด
6. เด็กหญิงศุกร์ธิมากร  เจียนจันทึก
 
1. นายพิษณุ   ก่ำสระน้อย
2. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายณัฐกานต์  แจ้งไพร
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงวณิชา  สวัสดี
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบกราดวิทยา 1. เด็กชายสิทธิโชค  อยู่พันดุง
 
1. นายจำนงค์  จำรัสประเสริฐ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 1. เด็กหญิงดาหรา  เดชขุนทด
 
1. นางโสภา  ขุนวิเศษ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายภานุพงศ์  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  พัฒมะณี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กหญิงศิริกมล  รวยสันเทียะ
 
1. นางสรวีย์  เคียนสันเทียะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 1. นายวัลลภ  ดุนขุนทด
 
1. นางอรทัย  แย้มโสภี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  พินจันทึก
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 1. เด็กชายธรรมกร  เมืองสันเทียะ
 
1. นายประมาณ  ไพรกลาง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงกุลญาดา  วัฒนสินชัย
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กชายบวร  แก้วขุนทด
 
1. นางอาทิตยา  หมายใยกลาง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงนัฐชรี  สุหร่าย
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายณัฐกานต์  แจ้งไพร
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงสุรัญญา  เกวียนสูงเนิน
 
1. นางบังอร  คงมั่น
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายจิรภัทร์  จงแจ้งกลาง
 
1. นางภานุเกต  มนต์ทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อไพล 1. เด็กหญิงพรพิมุกต์  ทองเยิ้น
 
1. นางอรุโณทัย  โพธิ์พุดซา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1. เด็กหญิงกัญชพร  สังข์มณี
2. เด็กชายคุณากร  ยอดพุดซา
3. เด็กชายจักรพงษ์  กุสันเทียะ
4. เด็กหญิงจิรายุ  พิขุนทด
5. เด็กหญิงชมพูนุท  ชิดขุนทด
6. เด็กหญิงชลธิชา  กงขุนทด
7. เด็กชายชินวัตน์  ชนขุนทด
8. เด็กชายณัฐพงค์  ชิดขุนทด
9. เด็กหญิงทินมณี  บรมฤทธิ์
10. เด็กชายธนาทิตย์  มูลราช
11. เด็กชายนิคม  เชื้อขุนทด
12. เด็กหญิงนิชานาถ  อาจธานี
13. เด็กชายปริญาทัศน์  พิขุนทด
14. เด็กหญิงปิยาพัชร  จริรัมย์
15. เด็กหญิงปูริดา  ยอดดี
16. เด็กหญิงพรไพลิน  ชายขุนทด
17. เด็กหญิงภัทราวดี  เหวขุนทด
18. เด็กหญิงภิรัญญา  พันชนะ
19. เด็กชายภีรภัทร  ชื่นจะโปะ
20. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เปลี่ยนจันอัด
21. เด็กหญิงมัทนียา  พ่อขันชาย
22. เด็กหญิงวทัญญุตา  คบขุนทด
23. เด็กชายวรกานต์  ปิ๊บกระโทก
24. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยรัตนพิพัฒน์
25. เด็กหญิงสมฤดี  ชิดขุนทด
26. เด็กหญิงสมิญญา  พันธ์ตะคุ
27. เด็กหญิงสุชาดา  เกตุขุนทด
28. เด็กหญิงสุพัตรา  แย้มสัจจา
29. เด็กหญิงสุภัชชา  เกณฑ์ขุนทด
30. เด็กหญิงอภิญญา  ถาลายคำ
31. เด็กชายอาทิตย์  แส่กระโทก
32. เด็กหญิงอินทิรา  ปรีชาญาณ
33. เด็กหญิงอินทิรา  ยอดขุนทด
34. เด็กชายเนวิณ  ชิขุนทด
 
1. นายสุรสิทธิ์  เกษมสุข
2. นางไข่มุก  เกษมสุข
3. นางสาวนรมน  พุ่มชุมพล
4. นายอดุลย์  นันทะเสน
5. นางนฤธิดา  กินขุนทด
6. นายนรเศรษฐ์  วันจันทึก
7. นางสาวคนึงนิจ  ภูมิโคกรักษ์
8. นายวิเชียร  เที่ยงตรง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายคชกฤต  เกชิต
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  มูลละ
3. เด็กชายชลธิชา  เตินขุนทด
4. เด็กชายชัยธวัช  กุดขุนทด
5. เด็กหญิงฐานิกา  กมขุนทด
6. เด็กชายณภัทร  จิตจันทึก
7. เด็กชายทินกร  กัวะขุนทด
8. เด็กชายธนรัตน์  ศรียุหะ
9. เด็กชายธวัชชัย  ศรีทอง
10. เด็กหญิงธิตาพร  ศิลาวงศ์
11. เด็กชายนที  มือขุนทด
12. เด็กหญิงนุจรี  แกมขุนทด
13. เด็กหญิงพรรณิภา  แสงสว่าง
14. เด็กหญิงพรไพลิน  สีดาชมพู
15. เด็กชายพัฒน์กาญจน์นันท์  คางขุนทด
16. เด็กชายภูชิชย์  สองคอน
17. เด็กชายภูชิต  มิ่งจันทึก
18. เด็กชายมงคล  พรมบุญ
19. เด็กหญิงมานิตา  แก้วคำมี
20. เด็กหญิงวรรณวลี  จิตจันทึก
21. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สามารถ
22. เด็กชายวัชระ  แสงมะฮุง
23. เด็กชายวีรวัฒน์  เทียนขุนทด
24. เด็กชายศราวุฒิ  รวมขุนทด
25. เด็กชายศักดิ์ชัย  คูณขุนทด
26. เด็กหญิงศิริวิภา  พิลาโท
27. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ควบพิมาย
28. เด็กชายสันต์หทัย  กุมขุนทด
29. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  มุ่งรวมกลาง
30. เด็กหญิงสุชาดา  มูลละ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกรงขุนทด
32. เด็กหญิงสุปัทมา  ทองสม
33. เด็กชายสุระชัย  มูลละ
34. เด็กหญิงสุรัชนาวี  ชงขุนทด
35. เด็กหญิงอรอุมา  โทไธสง
36. เด็กชายอาภัสรา  ทวีลาภ
37. เด็กหญิงอุไรพร  โปยขุนทด
38. เด็กหญิงเปรมสุดา  กึบขุนทด
39. เด็กชายแสงสุรีย์  ฟุ้งพิมาย
40. เด็กหญิงโสภิดา  คูณขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
2. นางเบญจลักษณ์  ศรีบุญเรือง
3. นายชัยกร  ศรีบุญเรือง
4. นางสาววิไลวรรณ  ทมิฬทร
5. นางสาวดวงมณี  บำรุงวงค์
6. นายอานนท์  ผุภูเขียว
7. นางสาวสมใจ  เกียะขุนทด
8. นายกิตติศักดิ์  มีทอง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายชาคริต  นาดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เติมสันเทียะ
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  หวังกลุ่มกลาง
4. เด็กหญิงพรนภา  ขวัญสันเทียะ
5. เด็กหญิงรันญาวีร์  เงินมา
6. เด็กหญิงวัลวิภา  สอสูงเนิน
7. เด็กชายวายุ  หมีโฮ
8. เด็กชายวิทวัส  สวยกำปัง
9. เด็กชายสิทธิโชค  เพลงสันเทียะ
10. เด็กหญิงิสุพิชา  สียางนอก
 
1. นายวิษณุ  ปิ่นสันเทียะ
2. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
3. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุดวิสัย
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  โตมสันเทียะ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ชินบดี
4. เด็กหญิงรพีพัช  โนมขุนทด
5. เด็กหญิงศรีสุดา  โต้งกระโทก
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีพนม
7. เด็กชายอนุรักษ์  ช่อขุนทด
8. เด็กหญิงเกสรา  ภูมิโคกรักษ์
9. เด็กชายเมธิส  สาลีรัตน
10. เด็กชายเอกชัย  จรโคกกรวด
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เดสันเทียะ
2. นางสาวจารุกิตติ์  เจิมขุนทด
3. นางกนกรัชต์  ศุภรานนท์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  กลิ่นปลาด
2. เด็กหญิงนรมน  ประกอบวรการ
3. เด็กหญิงประภาพร  โมงขุนทด
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เงินโพธิ์
5. เด็กหญิงพัชราพร   หาดขุนทด
6. เด็กหญิงพิชพิมล  ศรียงศ์
7. เด็กหญิงวิชุดา  พรมเทวา
8. เด็กหญิงศศิธร  บำขุนทด
9. เด็กหญิงอินทุกานต์  ชาติวงค์
 
1. นางอัญชลี  เพียรภูเขา
2. นางกฤติกา  ชมขุนทด
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายคชกฤต  เกชิต
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  มูลละ
3. เด็กหญิงชลธิชา  เตินขุนทด
4. เด็กหญิงนุจรี  แกมขุนทด
5. เด็กหญิงพรรณิภา  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงพรไพรินทร์  สีดาชมภู
7. เด็กหญิงมานิตา  แก้วคำมี
8. เด็กหญิงวรรณวลี  จิตจันทึก
9. เด็กหญิงศิริวิภา  พิลาโท
10. เด็กหญิงสายน้ำฝึ้ง  มุ่งรวมกลาง
11. เด็กหญิงสุชาดา  มูลละ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกรงขุนทด
13. เด็กหญิงสุรัชนาวี  ชงขุนทด
14. เด็กหญิงอุไรพร  โปยขุนทด
15. เด็กหญิงเปรมสุดา  กึบขุนทด
16. เด็กหญิงโสภิดา  คูณขุนทด
 
1. นางเบญจลักษณ์  ศรีบุญเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
3. นายชัยกร  ศรีบุญเรือง
4. นางสาววิไลวรรณ  ทมิพัธร
5. นางสาวสนธิยา  สันทรูนัย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชลิดา  ชงขุนทด
2. เด็กหญิงชลิษา  คูณขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐพร  กัวะขุนทด
4. เด็กหญิงณิชนันท์  เวียงไธสง
5. เด็กหญิงณิชา  แซ่โค้ว
6. เด็กหญิงณิชากร  ชมภูโล
7. เด็กหญิงดารุณี  ก่ำวงศ์
8. เด็กหญิงนิธิชา  เกณฑ์ขุนทด
9. เด็กหญิงปภัสรา  รวมขุนทด
10. เด็กหญิงลลิษา  ชงขุนทด
11. เด็กหญิงวรรณพร   ยามจัตุรัส
12. เด็กหญิงวันนิภา  อยู่จัตุรัส
13. เด็กหญิงวันวิสา  ขันติสระพังหลวง
14. เด็กหญิงศศิวิมล  สองคอน
15. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อยู่จัตุรัส
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กล่อมขุนทด
 
1. นางเบญจลักษณ์  ศรีบุญเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
3. นายชัยกร  ศรีบุญเรือง
4. นางสาววิไลวรรณ  ทมิพัธร
5. นางสาวสนธิยา  สันทรูนัย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายจักริน  ฝ่ายกลาง
2. เด็กหญิงชลิตา  ไพรบึง
3. เด็กชายนพรัตน์  เรืองกระโทก
4. เด็กชายพรเทพ  สมบัติวงศ์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมศรีน้อย
 
1. นายประวิทย์  เจ็กไธสง
2. นางสาวภัทรวดี  เพลินขุนทด
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. นางสาวนนลิณี  จงจิตกลาง
2. นายสิทธิพงษ์  อดุลย์กลาง
 
1. นางจิดาภา  บุญพิริยากร
2. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงJasmine  Laokhunthod
 
1. Mr.Micheal   Munoz Valenzuela
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เดชาพัฒนสกุล
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ธวัชชัยพันธ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทำกิน
 
1. นางสาวพนิดา  มุ่งยนต์กลาง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณพัฒน์
 
1. นางนัยน์ภัค  สุวรรณพัฒน์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 1. เด็กหญิงสุภิสรา  บัวหอม
 
1. นางสาวนฤมล  อุบลสิทธิ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงนัธยารี  ธงสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  แสนพันธ์ุ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏชา  ทุดปอ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลนา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายปฐวีกานต์  กุดหินนอก
 
1. นายทัศน์พล  เต็มสุข
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตรี
 
1. นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  แสนโคตร
 
1. นางนิมิต  นิลเขียว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประทุม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรนภา  เพียซ้าย
4. เด็กหญิงภัทรีดา  ดีจันทึก
5. เด็กหญิงรสิกา  ทีจันทึก
 
1. นางณิกัญญา  สายธนู
2. นายพิเชษฐ  สายธนู
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1. เด็กหญิงจิรวดี  ขามประไพร
 
1. นายสมาน  แคนยา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทราพร  ฟีสันเทียะ
 
1. Mrs.He  Shan
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ระวิสิทธิ์
 
1. นางสาวศรินยา  เกณฑ์ขุนทด
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  จันกัน
2. เด็กชายธนกร  เชาวลิต
 
1. นางสาวพนิดา  มุ่งยนต์กลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  เศษโคกสูง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนไพล 1. เด็กชายพีรพล  ภู่บัว
2. เด็กชายรชานนท์  กอสันเทียะ
 
1. นางสุนีนาถ  พันธ์สำโรง
2. นายแสวง  บัวหอม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   สีโสภา
2. เด็กชายธนากร   แสงทัพ
3. เด็กชายพีระพงษ์   แรตสันเทียะ
4. เด็กชายรัฐภูมิ   ดีสันเทียะ
5. เด็กชายสุรพล   โลดทนงค์
6. เด็กชายเจษฎา   บัวโค้ง
 
1. นายพะเยาว์   ทองดี
2. นางสาวมะลิวัลย์   พลมณี
3. นางสาวแพรวพรรณ   จรสายออ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 1. เด็กชายธงชัย  พวงสันเทียะ
2. เด็กชายพงศกร  กรินทร์
3. เด็กชายพรภวิษ  แววสูงเนิน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปูนสันเทียะ
5. เด็กชายอัครพล  ฉันทิยานนท์
6. เด็กหญิงอารียา  เดชขุนทด
 
1. นายประหยัด  คำแอ่ง
2. นายทัศนา  ทองถนอม
3. นางชวนพิศ  คำแอ่ง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีภักดี
2. เด็กชายจักรวาล  จิ๋วขุนทด
3. เด็กชายชนาทร  ฟ้าโปรด
4. เด็กชายธีรภัทร  สายจันทร์
5. เด็กชายภากร  ไกนอก
6. เด็กชายสรศักดิ์  หึกขุนทด
7. เด็กชายสุพลี  บุญศรี
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธงสันเทียะ
 
1. นายนฤเบศ  ทรงจันทึก
2. นายสรรค์ยศ  หาวิรส
3. นายศราวุธ  ประจงจิตร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนสันเทียะ
2. เด็กหญิงชลิตา  เวินขุนทด
3. เด็กหญิงธนภรณ์   ทิพย์สันเทียะ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพย์สันเทียะ
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉิมบุรี
6. เด็กหญิงปวีณา  หาญกล้า
7. เด็กหญิงวันวิสา  แต่งพลกรัง
8. เด็กหญิงวิมลสิริ  เมืองสันเทียะ
9. เด็กหญิงศุภวรรณ  นุมขุนทด
10. เด็กหญิงสุธิดา  เวกสูงเนิน
 
1. นายคเชนทร์  จันทรแสน
2. นางสาวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ
3. นางฉลวย  จันทรแสน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 1. เด็กชายกันตวิชญ์  หาดขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  สีสูงเนิน
3. เด็กหญิงธิญาดา  เปียนขุนทด
4. เด็กหญิงปานวาด  ไกวัลเกษบุตร
5. เด็กชายพีรภัทร  เปียนขุนทด
6. เด็กชายวิรุฬห์  รื่นบำรุง
7. เด็กหญิงสิริยาพร  ววงขุนทด
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีอ่อน
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายจันทร์
10. เด็กหญิงไพรินทร์  เปรื่องนนท์
 
1. นางงามนิตย์  ดุกขุนทด
2. นางวาสนา  หาดขุนทด
3. นางนิภาพันธ์  ตั้งชูวงษ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ฝ่ายกลาง
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  นนท์กลาง
3. เด็กหญิงมลฑิตา  ผาวันดี
4. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เภากลาง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  งามจันอัด
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ยมรัตน์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถาเหง่า
3. เด็กหญิงอริสา  รักสูงเนิน
 
1. นางวารุณี  ทองมาก
2. นางชไมพร  อินทรภิรมย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับพลู 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  โชติสูงเนิน
2. เด็กหญิงชาลิสา  นาบำรุง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เวสูงเนิน
 
1. นางเตือนใจ  แสงสีแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา  หมวกขุนทด
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวังล้อมกลาง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงอัคษราภัค  นันทโกวัฒน์
 
1. นางชไมพร  อินทรภิรมย์
2. นางวารุณี  ทองมาก
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงดวงกมล  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงธัชรินันท์  โนมขุนทด
3. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรอินทร์
 
1. นางนิศากร   อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์
2. นางกุลนารี  ชอบใจ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปติมาภรณ์  พั่วจันทึก
2. เด็กชายศราวุธ  ทองขันธ์
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงพัฒนจิตติ  ศิริวงษ์
2. เด็กชายศราวุธ  โอดจันทึก
 
1. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก
2. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อิ่มพร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยบสันเทียะ
 
1. นางสมปอง  เชื่องสุวรรณ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนไพล 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   บัวหอม
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กือสันเทียะ
 
1. นางสุภี  บัวหอม
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เรียนขุนทด
2. เด็กหญิงวรินทิพย์  มักขุนทด
 
1. นายสมพร  ศรีวิพัฒน์
2. นางสาวสมทรง  น้อยเจริญ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 1. เด็กหญิงปราถนา  แซ่ซื่อ
2. เด็กชายพีรพล  ขานสันเทียะ
 
1. นางสาวสุวิกรานต์  ปัตตาเทศา
2. นางยุวดี  พรหมวิริยะกุล
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมีแสง
 
1. นางสาวอภิญญา  แฝดกลาง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดพิมาน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สินปรุ
 
1. นางธารินี  เพิ่มขุนทด
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เข็มมะลัง
 
1. นายประเสริฐ  เพ็งด้วง
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 1. เด็กชายอนุชา  ดีชัย
 
1. นายสมโชค  เครือแสง
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายแสงสุรีย์  ฟุ้งพิมาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายภูชิต  สองคอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายวสุรัตน์  ฝีมือสาร
 
1. นางสายรุ้ง  มุ่งรวยกลาง
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 1. เด็กชายอภิชาต  เรืองฤทธิ์
 
1. นายสมโชค  เครือแสง
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงอรพิน  เปลี่ยนจันอัด
 
1. นายธนากร  แปชา
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 1. เด็กชายณัฐภัทร  คิดดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศกลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลสันเทียะ
4. เด็กชายดนุพร  คูณขุนทด
5. เด็กชายทศพร  จิตรพัฒน์
6. เด็กชายนครินทร์  จริงสันเทียะ
7. นางสาวพรรณิกา  คูณขุนทด
8. เด็กชายศราวุธ  พุทธายะ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้นพุดซา
10. นายอนุชา  ดีชัย
11. เด็กชายอนุศาสตร์  ขุนสูงเนิน
12. เด็กชายอภิชาติ  เรืองฤทธิ์
13. เด็กหญิงอรัญญา  ดีชัย
14. เด็กหญิงอินทิรา  แซะจอหอ
 
1. นายเทียมนิธิ  จันทา
2. นายสมโชค  เครือแสง
3. นางจรัสศรี  ทองลาด
4. นางสาวสมพร  อินอ่อน
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปริศนา  อุทจิตร์
2. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วเมืองน้อย
 
1. นางสาวสุทิสา  ชอบใหญ่
2. นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์
 
167 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตอง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สุภเดช
2. เด็กชายโกศล  หมื่นรัตน์
 
1. นางสาวรุ่งธิวา  ภาละโถ
2. นายถิรายุ  ชูหมื่นไวย์
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายธีรภัทร  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงประกายวรรณ  ช่วยการ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ช่วยงาน
 
1. นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด
2. นายสุรชาติ  จันทรเสน
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายนนทกานต์  พรมเสนา
2. เด็กชายโชติวัฒน์  ไชยธนารักกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์
2. นายอนุพงษ์  จันคำ
 
170 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชุมเกิด
2. เด็กหญิงบัวชมพู  เกี้ยวกลาง
 
1. นางวรินทร  พลมณี
2. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีแก้ว
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงมาเรีย  โบร์มันน์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  สาดสูงเนิน
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางสาวศศิวิมล  ทรงจันทึก
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายชุมพล  เปียสันเทียะ
2. เด็กชายไชยา  ช่วยงาน
 
1. นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด
2. นายสุรชาติ  จันทรเสน
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  วงษ์ประเสริฐ์
 
1. นางพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางสาวศศิวิมล  ทรงจันทึก
 
174 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงสติมา  ผดุงตาล
2. เด็กหญิงสุนันทา  นรานอก
 
1. นายสนอง  จับสันเทียะ
2. นายสำราญ  อุตตะเคียน
 
175 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงขัตติยา  พลขันธ์
2. เด็กหญิงมานิตา  ศิริภูริภากร
 
1. นายพัชราภรณ์  เข็มมะลัง
2. นางอัญธิฌา  ปิ่นแก้ว
 
176 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันทรา  เงินสูงเนิน
2. เด็กหญิงพฤกษา  ดีพังเทียม
 
1. นายอนุพงค์  จันคำ
2. นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์
 
177 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัทอักษร  วิลาลัย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเมือง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์
2. นางสาวสุทิสา  ชอบใหญ่
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 1. เด็กชายก้องภพ  สินธุเขตต์
2. เด็กชายชยางกูร  หกขุนทด
3. เด็กชายภานุพงศ์  หึกขุนทด
 
1. นางกันญา  สินธุเขตต์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายบัณฑิต  ชอบด้วยไถ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ระวิวัฒน์
3. เด็กชายศราวุธ  วรบุตร
 
1. นายพิษณุ  ก่ำสระน้อย
2. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายกรกรต  ชื่นกลาง
2. เด็กชายจักรกริช  หวังฟังกลาง
3. เด็กชายชยานันท์  สุขดา
 
1. นายสาธิต  เจ้ยทอง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 1. เด็กชายจักราวุธ  คงสันเทียะ
2. เด็กชายสุเมธ  ปรางค์นอก
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เจียนจอหอ
 
1. นายจำลอง  ไวยขุนทด
2. นางสาววัลลภา  จันทร์เรือง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศิลปานนท์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ภู่หมื่นไวย
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชิดสูงเนิน
 
1. นางสันทนา  ศรีวัฒนศักดิ์
2. นายบุญยัง  เจิมขุนทด
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กชายสถาพร  สงวนพงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พูนสูงเนิน
3. เด็กชายอัมรินทร์  แผ้วสูงเนิน
 
1. นางสันทนา  ศรีวัฒนศักดิ์
2. นายสมพร  นาสูงเนิน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์กลาง
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เกิดขุนทด
3. เด็กหญิงศศิวิมล  มาบขุนทด
4. เด็กหญิงสุวนันท์  แพะขุนทด
5. เด็กหญิงสโรชา  พาจันทึก
6. เด็กหญิงแพรวา  ดีจ้าย
 
1. นางกอบแก้ว  ธูปขุนทด
2. นางบุปผา  ทาไธสง
3. นายชัยวิรัตน์  พิลึก
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. นางสาวชนนิกานต์  กวงขุนทด
2. เด็กหญิงชื่นกมล  แนมพลกรัง
3. นางสาวธิติพร   คมพุดซา
4. เด็กหญิงบุษบา  สีนวล
5. นางสาวศิรินันท์  จนจันทึก
6. นางสาวสุนิสา  กำขุนทด
 
1. นางกอบแก้ว  ธูปขุนทด
2. นางสาวสุมาลี  ประสาทสิทธิ์
3. นายอิทธิพงศ์  คืบขุนทด
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำสันเทียะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมพงษ์
3. เด็กหญิงรินรดา  จาบสันเทียะ
 
1. นางปราณี  สิทธิสุข
2. นางอุษา  ทรงศิริเลิศ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรทอง
2. เด็กหญิงยุพา  โก้สันเทียะ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  หงษ์แสน
 
1. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
2. นายเดชา  มีสุวรรณ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กหญิงชาลินี  จอกเกาะ
2. เด็กหญิงนริศรา  สาโคกสูง
3. เด็กหญิงนิธิพร  เนตรแพร
 
1. นางปชอร  สกุลอนันท์
2. นางสาวพรพิมล  ช่างแย้ม
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นายกฤษดา  เรดสันเทียะ
2. นางสาวธัญชนก  อยู่โคกสูง
3. นายเนติชัย  พันสายออ
 
1. นายนิธินันท์  วิมุกตานนท์
2. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณตพร  แซ่เฮ่ง
2. เด็กหญิงนารีพร  นิฤมล
3. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  บิสันเทียะ
 
1. นางนฤมล  ทองภู
2. นายสุพรรณ  ทองภู
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เพมขุนทด
2. เด็กหญิงเกตุวดี  แย้มขัยภูมิ
3. เด็กหญิงแพวา  ศิลปชัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ไตรหัตถทรัพย์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีนัส
2. เด็กหญิงชนิตา  พวมขุนทด
3. เด็กชายมิเอะ  คุขุนทด
 
1. นางแสงอรุณ  คุ้มคง
2. นางสาวรัตน์กมล  พอบขุนทด
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 1. นางสาวช่อผกา  เขียนเขว้า
2. นายรุ่งโรจน์  รอดนอก
3. เด็กหญิงศิริพร  สอบขุนทด
 
1. นางสมาพร  เสียนขุนทด
2. นางสุวรรณ  กุลทนาวงษ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ดวงจันทร์
2. เด็กชายสุริยา  ฝาชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรปรียา  กายขุนทด
 
1. นางเสาวภา  ภูพิชิต
2. นางสาวเรืองฤทัย  โลจันทึก
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงดารุณี  เหิมขุนทด
2. เด็กหญิงนิชาภา  เกตุกลางดอน
3. เด็กหญิงวริศรา  ชินรัมย์
 
1. นายพีระพงษ์  สอนกลาง
2. นางอภินี  สอนกลาง
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กหญิงกีรติกา  บิกขุนทด
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใสพลกรัง
3. เด็กหญิงบุปผา  เหาะขุนทด
 
1. นางบุปผา  ทาไธสง
2. นายชัยวิรัตน์  พิลึก
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงปัทมพร  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงศิริจรรยา  สลุงอยู่
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ยิ่งชื่น
 
1. นางเจนจิรา  ทุมจาน
2. นางสาวสุทธิดา  มูลชัยสุข
 
198 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มาตย์วังแสง
 
1. นางสาวกุหลาบ  ฟอกสันเทียะ
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายธันยธร  ปานน้อย
2. เด็กชายหัตถชัย  จันทะผอง
3. เด็กหญิงอิสริยา  ศรีนอก
 
1. นางศรัญญาภรณ์  เฝ้าทรัพย์
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คืบขุนทด
2. เด็กหญิงศิรินภา  เหิมขุนทด
3. เด็กหญิงสโรชา  แก้วพลกรัง
 
1. นางนิตยา  เกิดคล้าย
2. นางสาววราภรณ์  ลาภขุนทด
 
201 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  เหมือนสันเทียะ
 
1. นางน้ำอ้อย  ใจใหญ่
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  หวังห้องกลาง
 
1. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงทวิสา  ชินสันเทียะ
 
1. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศิริวัฒน์
 
1. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 1. เด็กหญิงปัทมพร  สงสุแก
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ปลั่งกลาง
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. เด็กชายพงศภัค  งามกลาง
 
1. นางทรงพร  เหมภูมิ
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 1. เด็กหญิงสกุณา  เงินดอน
 
1. นางยุวดี  พรหมวิริยกุล
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายศุภากร  ฉิมพาลี
 
1. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มับสันเทียะ
 
1. นางประคอง  เนตรสูงเนิน
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กหญิงปนัดดา  กล้านา
 
1. นางฉันทนา  แสงโม้
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จงหมื่นไวย์
 
1. นางสาวเรวดี  บัติพิมาย
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเด่นนครินทร์  เภากุ่ม
 
1. นางสุกัญญา  บุญเรืองเศษ
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  งานสันเทียะ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เคียวกลางดอน
3. เด็กหญิงสิริมา  เจ้าสันเทียะ
 
1. นางเพลินใจ  คมสันเทียะ
2. นางสมสิน  ขันตะคุ
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อมฤก
2. เด็กหญิงสุกานดา  อมฤก
3. เด็กหญิงอภัสรา  มาสันเทียะ
 
1. นางเพลินใจ  คมสันเทียะ
2. นางวราลี  ฟูกโคกสูง
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กชายชโยดม  ธรรมพินิจ
2. เด็กหญิงเขมผกา  นำสันเทียะ
 
1. นางแคทลียา  ชนะจอหอ
2. นายอธิป  จันทรวิวัฒน์
 
216 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กชายชินวัตร  สระกลาง
2. เด็กชายพงศกร  หวังข้อกลาง
 
1. นายจามร  จังหวัดกลาง
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ตุ่นแก้ว
2. เด็กชายวรพล  บุตรศรี
 
1. นางอุไรพร  ศรีหาบุญทัน
 
218 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างพลู 1. เด็กชายธันวา  ครึ้มค้างพลู
2. เด็กหญิงวนิดา  เขียนค้างพลู
 
1. นางสาวัลย์  หิงสันเทียะ
2. นางประมวล  พันชนะ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ทับเงิน
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เฉื่อยกลาง
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงอลิษา  แคว้นพุดซา
 
1. นางสาววรรณภา  ดลขุนทด
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กชายสันติสุข  บำรุงนา
 
1. นางเพ็ญจิรา  วงศ์สันติราษฎร์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  เปลื้องมณี
2. เด็กหญิงนันทชา  มูลมาตร
3. เด็กหญิงรินลณี  หินกำปัง
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ฉอสันเทียะ
5. เด็กหญิงอภิญญา  ไปวันหน้า
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพิมาย
 
1. นางกรรณิการ์  ชาวไร่
2. นางสาวหทัยชนก  ดีพังเทียม
3. นางประภา  ธีรวัฒนะ
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงคำคู 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางอัชฌารัตน์  พรหมเศรณี
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กชายศิลา  เจิมขุนทด
 
1. นางบังอร  คงมั่น
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายณัฐชัย  แววโคกสูง
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายสุขุมพันธ์  วิทย์ปัญญาเลิศ
 
1. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กหญิงการะเกด  พูนสูงเนิน
 
1. นางเกตแก้ว  พรหมหมื่นไวย์
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 1. เด็กหญิงช่อผกา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวเสน่ห์  ลาดนอก
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 1. เด็กชายพีรชัย  ขอห้อมกลาง
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทร์สอน
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลากร
 
1. นางราณี  ทิพย์สันเทียะ
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มับสันเทียะ
 
1. นางประคอง  เนตรสูงเนิน
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 1. เด็กชายอนุรักษ์  เสือสูงเนิน
 
1. นางปราณี  เพ็งขุนทด
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันดุง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจิมขุนทด
 
1. นางตรัยนภา  จ่าพันดุง
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสมา 1. นายยุรนันต์  จงแผ่กลาง
 
1. นายบรรหาร  ทองสุขนอก
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  การินทรัตน์
2. เด็กหญิงอรพินท์  จาดพิมาย
3. เด็กหญิงอัฉราภา  ปินะทานัง
 
1. นางดวงมณี  สำลีด่านกลาง
2. นางกันยา  เวียงสันเทียะ
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กชายชัยมงคล  ใจชอบ
2. เด็กชายพสุ  เพียงจันทึก
3. เด็กหญิงวรรณิษา  รอดสันเทียะ
 
1. นางสรวีย์  เคียนสันเทียะ
2. นางสาวอัญชลี  ยังสันเทียะ
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายวายุ  ครึ้มค้างพลู
2. เด็กชายสหฤชัย  ของดี
3. เด็กชายไกรสร  ใบสันเทียะ
 
1. นางโชติญา  กังศรานนท์
2. นางสิริภัทร  สุทธิพันธุ์
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 1. เด็กชายคมสันต์  ดีสันเทียะ
2. เด็กชายดนัย  นาโพธิ์
3. เด็กหญิงนภเกตน์  สอนกลาง
 
1. นางสายชล  สุทธกุล
2. นางขนิษฐา  สุธรรมเทวกุล
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กชายพัชรพล  เจ้าค้างพลู
2. เด็กชายสาธิต  เทียนขุนทด
3. เด็กชายสิทธิ์พงษ์  น้อยสันเทียะ
 
1. นางกรรณิการ์  ชาวไร่
2. นายศักยภาพ  ดาดี
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ค้อสันเทียะ
2. เด็กชายนิรันดร์  งามสันเทียะ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รัศมี
 
1. นางกรรณิการ์  ชาวไร่
2. นายสุชาติ  แพทย์เกาะ
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 1. เด็กชายชนม์ชนันท์   โชขุนทด
2. เด็กชายชินวัตร์  เบิกขุนทด
3. เด็กชายบวร  สินนอก
 
1. นายชาตรี  เมืองขุนทด
2. นางสมบัติ  เมืองขุนทด
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เกนขุนทด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดานขุนทด
3. เด็กชายอานนท์  แดงสวัสดิ์
 
1. นางสุพรรณ  มนขุนทด
2. นางนงนุช  เกณฑ์ขุนทด
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงดวงนภา  พิมพ์กลาง
2. เด็กชายธนกร  แสนโต
3. เด็กหญิงแพรวา  นิยมชื่น
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เฉื่อยกลาง
2. นางนิภา  สีหนาท
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจินตนา  พึ่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงกระโทก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์สายออ
 
1. นางโชติญา  กังศรานนท์
2. นางสุวิมล  ส่งเสริม
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแจง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เปียกสันเทียะ
2. เด็กชายอนันต์  อ้นแพร
 
1. นางนิภาภรณ์  แย้มศรี
2. นางมณิษา  รัตน์สันเทียะ
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กชายอพิชิต  ตระกูลเหล็ก
2. เด็กชายเสกสรร  เคนสันเทียะ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์ปิติกุล
2. นางสาวหทัยชนก  ดีพังเทียม
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายรณภพ  หอมขุนทด
2. เด็กชายสมรักษ์  เบ้ากลาง
3. เด็กชายโอภาส  เวียนสันเทียะ
 
1. นายนิธินันท์  วิมุกตานนท์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สังขพราหมณ์
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายชานนท์  โศกกำปัง
2. เด็กชายพิชิตโชค  เขื่อนโคกสูง
3. เด็กชายเสรี  แรดสันเทียะ
 
1. นางพรพิมล  มีสุวรรณ
2. นางภัณฑิลา  วราวิทยา