การกรอกข้อมูลนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
แจ้งทุกโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายฯ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อสกุลนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และปรากฏว่า
         1.โรงเรียนไม่นำชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนเข้าระบบหลายโรงเรียน
         2.ให้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน วันจันทร์ที่ 23  กันยายน  2557
         3. หากพ้นกำหนดนี้โรงเรียนจะต้องให้ผู้บริหารทำหนังสือแจ้งเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการ
         4. ถ้าไม่นำเด็กเข้าระบบ เด็กจะไม่มีบัตรประจำตัวเข้าแข่งขันและจะไม่มีสิทธิเข้าแข่งขัน
         5.ไม่สามารถออกใบเกียรติบัตรให้ได้ทั้งครูและนักเรียน   
วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 23:45 น.