การโอนข้อมูลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

แจ้งโรงเรียนใสังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต 6

           โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค  ทุกกิจกรรม  เข้าตรวจสอบรายชื่อ ครูผู้สอน/นักเรียน  ที่เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่  หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ ครู/นักเรียน ให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2557  โดยทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงทาง e-office   เพื่อเขตจะดำเนินการให้ หากเกินกำหนดเวลานี้  โรงเรียนจะต้องแจ้งแก้ไขข้อมูลไปที่ระดับภาค
            เขตพื้นที่จะโอนข้อมูลไประดับภาค ในวันที่ 15  พฤศจิกายน  2557

 

วันศุกร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19:18 น.