หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 22 - 25 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   20 ก.ย. 2557   21 ก.ย. 2557   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   25 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร7 หมายเลข 16 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร7 หมายเลข 15 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร7 หมายเลข 14 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 7 หมายเลข 7 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 7 หมายเลข 8 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 7 หมายเลข 17 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 7 หมายเลข 22 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 7 หมายเลข 21 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 7 หมายเลข 20 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 7 หมายเลข 19 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 7 หมายเลข 18 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 5 ห้อง ป6/2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 5 ห้อง ป6/3 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคาร 5 ห้อง ป6/4 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงต์ 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร เต๊นท์ 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารอเนกประสงต์ 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร เต๊นท์ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องคอม คุรุสัมมนาฯ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสันตยานันท์ ห้องคอม โรงเรียนสันตยานันท์ 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้อง Pro ป.2 อาคารใหม่ 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้องคณิต ป.6 อาคาร 5 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร ห้อง ป.2/1 อาคารใหม่ 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อาคารคุรุสัมนาคาร 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
2 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร เวทีหน้าเสาธง 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม หางนกยูงชั้น1ป.2/2 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม หางนกยูงชั้น1ป.2/1 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม หางนกยูงชั้น1ป.1/5 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียนติ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียนติ 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดมหน้าสหกรณ์ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ห้องคอม 1 เฟื่องฟ้า 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ห้องคอม 2 เฟื่องฟ้า 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม เวที โรงอาหาร 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม เวทีโรงอาหาร 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.1/4 หางนกยูง ชั้น 1 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.1/3 หางนกยูง ชั้น 1 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.1/1 อาคารหางนกยูง 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.2/6 หางนกยูง ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3/4 หางนกยูง ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3/3 หางนกยูง ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3/2 หางนกยูง ชั้น 2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อเนกประสงค์ 1 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อเนกประสงค์ 2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร 3 ห้อง 311 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม โรงอาหาร ค่าย ลส. 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร 2 ห้อง 214 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม เต้นท์ 1-2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร 1 ห้อง 121 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม เต้นท์ 3 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม เต้นท์ 4-5-6 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม โรงอาหาร เมือง 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร 3 ห้อง 313 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม ห้องประชุมใหม่ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองนครพนม อเนกประสงค์ ร.ร.เมือง 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร 2 ห้อง จริยะ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครพนม เต้นท์ 7-8 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารดอกคูน ห้อง213 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารดอกคูน ห้อง213 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารดอกคูน ห้อง212 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารดอกคูน ห้อง212 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารปรีดียาธร ห้อง411 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารปรีดียาธร ห้อง411 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารปรีดียาธร ห้อง411 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารปรีดียาธร ห้อง412 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
9 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารปรีดียาธร ห้อง412 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารปรีดียาธร ห้อง411 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารปรีดียาธร ห้อง413 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ อาคารปรีดียาธร ห้อง413 23 ก.ย. 2557 13.00-17.00
13 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ เวที 3 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
14 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ เวที 2 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ เวที3 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ เวที 2 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
17 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ เวที2 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
18 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ เวที 1 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น1)ป.1/7 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น1)ป.2/7 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น1)ป.3/7 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น3)ป.4/6 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น3)ป.5/5 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารห้องสมุดMEPป.6/6 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กล้วยไม้(ตึกMEPชั้น3)ป.4/6 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติป.4/3 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติป.3/5 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติป.4/1 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติป.3/1 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองนครพนม อาคาร 1ห้อง 122-123 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ 221 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ 222 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ 222 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ 223 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ 223 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ 211 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ 211 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ ใต้ถุนอาคาร 1 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 1-4 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 5-6 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 9-11 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เตนท์ 12-13 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต็นท์ 14-15 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ ห้องป.1-2 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ ใต้ถุนอาคาร 1 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองญาติ เต้นท์ 16-17 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม อบ.1/2 ราชพฤกษ์ 23 ก.ย. 2557 09.00-17.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม อบ.2/4,2/5 จามจุรี 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม อบ.2/1,2/2,2/6 จามจุรี 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ห้องเตรียมอนุบาล จามจุรี 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นพ. 1 (0828488922)Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]