หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87ประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ศรีทองทาโรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ เสนาช่วยโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
6. นางสาวพัทธยา คำเห็นโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายนพพร มีอภิรักษ์โรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิวา รัตนมาลีโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
3. นางเทพนม สังข์สนโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวรักชนก วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นางศรีสวัสดิ์ อินปาจัดโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางจิตรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายพลชัย สุขคณาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา สุทธิคุณโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร อรรคสังข์โรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
4. นางอัญญาพร ปัญญาพ่อโรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแกกรรมการ
5. นางมลิจันทร์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
6. นายปริญาพร คำเห็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายชะเอม คำหาโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)รองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นางมาลี ราศีโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
5. นางจินตนา ศรีนาคโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
6. นางจินตะนา พ่อหลอนโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด เศิกศิริโรงเรียนบ้านกกไฮประธานกรรมการ
2. นางอุดมวรรณ ประพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านนาทรายรองประธานกรรมการ
3. นางจัตวา พรหมเชียงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางเข็มพร ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
5. นางสาวมนทิวา วรรณทรัพย์ศิริโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
6. นางจามรี แสนสุภาโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายกฤษเรศ พิมพิลาโรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีบุตตะโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นางพิราวรรณ์ พลโลกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
4. นางนิตยา ไตรยราชโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
6. นางรัชฎาวรรณ ครโสภาโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
7. นางจริยา แสนศรีโรงเรียนทยรัฐวิทยา 50กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายกิจติ ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่าประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร แก้วสอนดีโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศิริสวัสดิ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา แก้วนามไชยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ เตโชโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
6. นางสาวเฉลิมศรี ธวันทาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภรณ์ สาระโพธิ์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงเนตร มหาโคตรโรงเรียนบ้านขอนขว้างกรรมการ
4. นางจริญญา เกษมสุขโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี บัวสายโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวชวารินทร์ แก้วบุตตาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือโรงเรียนบ้านนาคอกควายประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ ชัยบุญมาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรพิไล วิญญาณโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการ
4. นางสาวปิยะดา โคตรตาแสงโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางยุพา หงษ์สมดีโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการ
6. นางโชคดี คำเพชรดีโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายคำเพียร พรมสำลีโรงเรียนบ้านจรุกเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เฟื้อยผลภักดิ์โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นางพนัดดา ขวัญสุวรรณโรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการ
4. นางประไพ ธนะคำดีโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
5. นางมยุรีย์ สมศรีโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายเพชรนิล ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วมะโรงเรียนบ้านผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี วงค์เทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นางศิราภรณ์ กาศลุนโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางใสส่อง มงคลโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายไพสาร แสงผาโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
3. นายประหยัด พันธุขันธ์โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
4. นายวิชญะ สมศรีโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
5. นางฉอ้อน มณีปกรณ์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายยุทธศิลป์ จ้องสาระโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นายสุริยา โกพลโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาววิรงค์รอง แก้วระดีโรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายธีรยุทธ บัวสายโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภูโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุริยา โกพลโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางทัศนี คล่องขยันโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวีระกุล สิทธิโรงเรียนบ้านวังกระแสประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ คำหุ่งโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางพุทธวรรณ ราชอินทร์สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ แสนเคนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองประธานกรรมการ
2. นางเทียมทัศน์ ศิริตันโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
3. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ กวานเหียนโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายวีระกุล สิทธิโรงเรียนบ้านวังกระแสประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ คำหุ่งโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางพุทธวรรณ ราชอินทร์สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ แสนเคนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองประธานกรรมการ
2. นางเทียมทัศน์ ศิริตันโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
3. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ กวานเหียนโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางประเสริฐ บริโปรโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นางรัตนา บุญพามาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายมนูญ ปิ่นมุณีโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ใจตรงโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒนวิทยา สุนทราวงค์โรงเรียนบ้านกุตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจรุกเตยกรรมการ
3. นายเทพวิมล โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการ
4. นางสาวสุริยา สาลีเพ็งโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ หอมอ่อนโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณิชานันท์ วงศ์ศิริโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
3. นางสาวยุภาลักษณ์ เขียวลมัยโรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้วกรรมการ
4. นายกร นวลจันทร์โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการ
5. นายไพรวัลย์ คำลุนโรงเรียนหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูลโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ลครไทโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
3. นายปฐม จันทนโรงเรียนรร.บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวเกตุทะนี ไชยยงค์โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายโพวิล ศรีมีชัยโรงเรียนสุนทรวิจิตรประธานกรรมการ
2. นายนพดา น้อยคำสิงห์โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
3. นางปิยะลักษณ์ ศิริวงษ์โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางวระพร ยะสะกะโรงเรียนชุมชนหนองย่างซิ้นกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวัชรี เรณูร่วงโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพวัลย์ แสนเมืองโรงเรียนบ้านหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ดันงาโรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการ
4. นางนิภาภัทร์ ธงยศโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางวรรณพร ทองปรีชาโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
6. นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์โรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
7. นางฉัตรวรีย์ บุญสิริเกียรติโรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัจชราวดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นายวิฆเศ แสงนาโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นายเติมศรี ศาสตราศรัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางสุภาพรรณ ชิณโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการ
5. นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
6. นางดวงฤทัย ลืออำนาจโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
7. นาง พิมพ์สุภักดิ์ บุญเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์โรงเรียนวัดพระธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายอินธิรัตน์ มงคลโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอารีรัตน์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ปุ่มเป้าโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์กรรมการ
5. นายเทิดชัย นันทะจักร์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายชมแสง คำชมภูโรงเรียนบ้านดงอินำรองประธานกรรมการ
3. นายณรักษ์ โกพลรัตน์โรงเรียนนามูลฮิ้นกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ เจตินัยโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นาง ชุรีพร ทองเทพโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอรัญ เทือกขันตีโรงเรียนบ้านหนองสะโนประธานกรรมการ
2. นางอุไรวัลย์ ธนะคำดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50รองประธานกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ แสงพรมศรีโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
4. นางสาวเนตรงาม ฉายวงษ์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
5. นายสุริย์วัส บุญสิริเกียรติโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไฉน มีบุญโรงเรียนโพนสวางหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางกัญวรา อารีรัตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีประทุม มณีกุลทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นางสิริพร ปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
5. นางรัศมี ศรีพยอมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบุญร่วม คิดการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งประธานกรรมการ
2. นางวนิดา วังทะพันธ์โรงเรียนธารน้ำใจรองประธานกรรมการ
3. นางอวยพร อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาดกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เกษกีโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ประพัฒน์พงษ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางบำนูญ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านวังยางรองประธานกรรมการ
2. นางอมร เรืองไพศาลโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
3. นายพัฒนา ถาพรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ จันทนิตย์ โรงเรียนบ้านวังตามัวรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุผาวันโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
4. นางศิรานี บางศิริโรงเรียนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ บุตรชาติโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ เชื้อกุลาโรงเรียนโพนสวางนางิ้วรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นายสมภพ เนตรไลย์โรงเรียนบ้านบ้านขอนขว้างกรรมการ
5. นางสุนีย์ โง่นทาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกรองประธานกรรมการ
3. นางอมราภรณ์ ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
4. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
8. นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
9. นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางสาวปานใจ ไชยชาติโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
12. นางนงค์รักษ์ ชาติวงศ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกรองประธานกรรมการ
3. นางอมราภรณ์ ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
9. นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นางสาวปานใจ ไชยชาติโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
12. นางนงค์รักษ์ ชาติวงศ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกรองประธานกรรมการ
3. นางอมราภรณ์ ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
9. นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นางสาวปานใจ ไชยชาติโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
12. นางนงค์รักษ์ ชาติวงศ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกรองประธานกรรมการ
3. นางอมราภรณ์ ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
7. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
9. นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นางสาวปานใจ ไชยชาติโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
12. นางนงค์รักษ์ ชาติวงศ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกรองประธานกรรมการ
3. นางอมราภรณ์ ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
7. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
8. นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
9. นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางสาวปานใจ ไชยชาติโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางนงค์รักษ์ ชาติวงศ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิลโรงเรียนบ้านโสกแมวประธานกรรมการ
2. นางเกษร จารุเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าค้อรองประธานกรรมการ
3. นางจงจิตร ศรียะไชยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางไคสี ฉายวงษ์โรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นางอุบล ราชวัตรโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายโกเมศ ชนะเคนโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนประธานกรรมการ
2. นางจุฑาธิปย์ วงศ์หาญโรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ พ่ออามาตย์โรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการ
4. นางแจ้งจิตร กัตติยบุตรโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญกรรมการ
5. นางสรัญญา ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหนองดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไฉน มีบุญโรงเรียนโพนสวางหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ สาริบุตรโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ อักขระโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางอินทิรา ธารารมย์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเอกมินทร์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านคับพวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา บุตรศรีผาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี บุญก้อนโรงเรียนบ้านหนองกกคูณกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร รัตนโยธินโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
5. นายวินิจ ง้าวงามโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง ดีพรหมโรงเรียนบ้านบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางกมลชนก ศรีวงศ์ศาโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ สายกมลโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ไตรยะถาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
6. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านบ้านนาโดนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนวลน้อย แสนกล้าโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นายรุ่งรัตน์ ชาติชำนิโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางจิตติมา ลามุงคุณโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยกรรมการ
4. นางสุวิชา โพธิสาขาโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นางพัชรี จักรชุมสพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านคำสว่างประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ไตรยะถาโรงเรียนบ้านสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิชาธร บุญรัตน์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
4. นายบรรพต บุญญานุภาพโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
5. นายนงค์ สีกานิลโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประชา สมศรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นางดวงนภา โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
4. นางระเบียบ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบินกรรมการ
5. นายภิรมย์ คึ้มยะราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ บุตรวรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางนวลละออง เนตรคุณโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ ดีพรหมโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วงศ์ศิลปชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คำลีโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายหงษา วงค์จำปาโรงเรียนบ้านนาเลียงประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี เพ็งลายโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายเชษฐา โกพลโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางญาณิศา ปัททุมโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นางกฤษณา ศรีอารักษ์โรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประวัติ ดลเจิมโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายบุญกอง บริบูรณ์โรงเรียนบ้านดงยอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ สกุลโพนโรงเรียนบ้านจอมมณีกรรมการ
4. นางสาวธัญกร ลีมุนโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
5. นางสมเพาะ จันทวีปโรงเรียนบ้านต้นแหน"ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ ไชยสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ วรบุตรโรงเรียนบ้านเหล่ทุ่งกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุญกลิ่นโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นายไพบูลย์ ทัศครโรงเรียนยอดชาติวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศยามล สารินทร์โรงเรียนมรุกขนครรองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ คำชุมโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ รัตนมาลีโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางรินทร์ลภัส สิริตรังธนากุลโรงเรียนบ้านดงยอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณี เจริญศรีโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
4. นางสราพร นิจนันท์โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นางภัทรวาณี จันทะนามโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางกฤตติกา สิงหะโรงเรียนบ้านหนองบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา เรือนเป็งโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
4. นางสาวสลิตตา จิตมาตย์โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้วกรรมการ
5. นางประกาย บำเพ็ญโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทองคำ อรรคสังข์โรงเรียนบ้านนามะเขือประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร คำเถื่อนโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนทิวา วรรณทรัพย์ศิริโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
4. นางสาวกฤตยา จันทรโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางทองมี เชื้อดวงผุยโรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายแหวน แสนสามารถโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นายวรงค์ แพงดีโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางมาลัย ชัยมงคลโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจำรูญ เจริญทัศน์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายระเด่น รักษาวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนายสมร จันทร์ชนะโรงเรียนสามแยกหัวภูธรกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ มณีโชติโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เย็นแดงโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วกรรมการ
5. นางปิยะพร มหานิลโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายระเด่น รักษาวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมร จันทร์ชนะโรงเรียนสัามแยกหัวภูธรกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ มณีโชติโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เย็นแดงโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วกรรมการ
5. นางปิยะพร มหานิลโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านท่าค้อฯกรรมการ
3. นางนิตยา สำรองทรัพย์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
4. นายเปรมอนันต์ บุญวัฒน์วราชัยโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นายวีระชัย แก้วนามชัยโรงเรียนบ้านนายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ นนทะแสนโรงเรียนขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ส่องสีโรงเรียนบ้านตาลกุดฯกรรมการ
3. นางนิรชา ชัยศิริรัตน์ดำรงโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำ)กรรมการ
4. นางดารณี แก้วพิกุลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมเกียรติ ควรชมโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ แสนเวียงโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอิสระภาพ พันธุพานโรงเรียนบ้านคำสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ กิมาลีโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
3. นายอนุชา เล็กฉลาดโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายคมศิลป์ ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านนาสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ โพธิ์หวังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
3. นายสุรพล พลเชียงขวางโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางภัทรศรณี พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านดงป่ายูงประธานกรรมการ
2. นายอำนวย โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการ
3. นางเฟื่องลัดดา คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอภิสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหนองกกคูณประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจรุกเตยกรรมการ
3. นางศรีสวัสดิ์ อินตาวัดโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางณัชชา บุตรดีโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นายประสาท แขวงเมืองโรงเรียนบ้านกุงโกนกรรมการ
3. นายยศนันท์ วัตตะโสโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวจาสิริ มณีพงศกรโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาวดี บุตรโคตรโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
3. นายวีระยุทธ แสนศรีโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธีระ ทองน่วมโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นางทวี ขาวพิมพ์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางสุชาดา ใจดีโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายคมชาญ ป้อมอาษาโรงเรียนบ้านนาราชควายน้อยประธานกรรมการ
2. นายนวชน วังทะพันธิ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นายนพพร ยศตะโคตรโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุดาพร สมานเพื่อนโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสราวรรณ กำริสุโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวคนึงคิด บุญพาโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประโมทย์ คำโสมศรีโรงเรียนบ้านนากุงยางคำประธานกรรมการ
2. นางสาวแสนประเสริฐ สีเลาโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจินตนา อามาตย์สมบัติโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา ธารารมย์โรงเรียนบ้านคำเม็กประธานกรรมการ
2. นางปวีณา อุปชัยโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
3. นายสุรชาติ มาลาโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางดาลอน นามเดชโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายทอง ไชยภักดิ์โรงเรียนบ้านจรุกเตยกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ศิริสานต์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางธันยนันท์ วงศ์กาฬสินธ์โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ รุ่งรัตนชีวินโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ป้องหานาคโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรพล กองผอดโรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ชัย เรทนูโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
3. นายประจิต ครโสภาโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ศรีวรรมย์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายบรรเลง จันโทวาสโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวธัญกร ลีมุนโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นายพินิจ สุขเกษมโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านจอมมณีกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพรรณ ชินโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายทองเปลี่ยน ตามาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นายพินิจ สุขเกษมโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านจอมมณีกรรมการ
4. นายฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์โรงเรียนบ้านไืทยสามัคคีกรรมการ
5. นายสุภาพรรณ ชินโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้าโคกสีมิตรภาพที่ 87ประธานกรรมการ
2. นายสวงค์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเด่น โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวถวิล บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
5. นายสุรพล ลิมปักฤตนุวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ตั้งศิริโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ วงเทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ดวงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ตั้งศิริโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ วงเทวราชโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ดวงตาโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพ ที่ 87ประธานกรรมการ
2. นายสวงค์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเด่น โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวถวิล บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
5. นายสุรพล ลิมปักฤตนุวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมนัส นุราโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางจินตนา อาทิตย์โสภาโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ละมุลมอญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายมนัส นุราโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางจินตนา อาทิตย์โสภาโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ละมุลมอญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา ศรีมะโรงโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพ ที่ 87ประธานกรรมการ
2. นายสวงค์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเด่น โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวสมถวิล บุญอุษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
5. นายสุรพล ลิมปักฤตนุวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายศุภมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางภิตินันท์ ภากรกุลโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิรญาณ์ บัวชุมโรงเรียนกุตาไก้กรรมการ
4. นายเลิศ ประทุมทองโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศุภมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางภิตินันท์ ภากรกุลโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิรญาณ์ บัวชุมโรงเรียนกุตาไก้กรรมการ
4. นายเลิศ ประทุมทองโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิฑููรย์ แสงแก้วมณีโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ วิเศษวุธโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว บัวโคโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสาธิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ ทองนาคโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางกลิ่นแก้ว บัวโคโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สารทองโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายหยก เขจรจิตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ ชินโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางเครือวรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านท่าค้อฯกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ เผือดผุดโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร มหาโคตรโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงฯกรรมการ
3. นางอำนวย กลางประพันธ์ุโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
4. นางอ่อนแก้ว สุรีย์โรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
5. นายสุเนตร วงศ์สรียาโรงเรียนบ้้านนากุงยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านพิมานท่าประธานกรรมการ
2. นายพูนทรัพย์ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธรกรรมการ
3. นางสมสมัย โอภาสโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
4. นางจันทะสิน กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการ
5. นางประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ เผือดผุดโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร มหาโคตรโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงฯกรรมการ
3. นางอำนวย กลางประพันธ์ุโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
4. นายอ่อนแก้ว สุรีย์โรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
5. นายสุเนตร วงศ์ศรียาโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นายพูนทรัพย์ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธรกรรมการ
3. นางสมสมัย โอภาสโรงเรียนบ้านวังตามัวกรรมการ
4. นายจันทะสิน กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการ
5. นายประภาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเทอดไทย ดาววันโรงเรียนบ้านนากุงยางคำประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองฮีสามัคคีกรรมการ
3. นางศรัณย์รัชต์ ปพัฒน์ภักดีโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายจรูญศิลป์ ไพศาลโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ขันติโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรหมโรงเรียนบ้านศรีโพนทองประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ยตะโคตรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
3. นายประยงค์ บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
4. นายอัมพร กตะศิลาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นายวิพารัตน์ บัวสายโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเทอดไทย ดาววันโรงเรียนบ้านนากุงยางคำประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองฮีสามัคคีกรรมการ
3. นางศรัณย์รัชต์ ปพัฒน์ภักดีโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายจรูญศิลป์ ไพศาลโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ขันติโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรหมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ยตะโคตรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
3. นายประยงค์ บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
4. นายอัมพร กตะศิลาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นางวิพารัตน์ บัวสายโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.1ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย บุพศิริโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
3. นายชมแสง คำชมพูโรงเรียนบ้านดงอินำกรรมการ
4. นายอรรถวิทย์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา บุตรศรีผาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวันไสว ฝาระมีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉลวย มูลโคตรสุนทรวิจิตรกรรมการ
3. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นางชฎาพร อุ่นชัยโรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย บุพศิริโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
3. นายชมแสง คำชมพูโรงเรียนบ้้านดงอินำกรรมการ
4. นายอรรถวิทย์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำพอกกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา บุตรศรีผาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวันไสว ฝาระมีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉลวย มูลโคตรโรงเรียนสุุนทรวิจิตรกรรมการ
3. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้้านยอดชาดวิทยากรรมการ
4. นางชฎาพร อัุ่นชัยโรงเรียนบ้านนาหนาดกรรมการ
5. นางสาวจันทรธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดชา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้้านเหล่าทุ่งประธานกรรมการ
2. นางศุภานัน ใสส่องโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นายมานะ รัชโนโรงเรียนบ้านคำผาสุขกรรมการ
4. นางอรอนงค์ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯกรรมการ
5. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ โพธินโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ขันตีโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการ
4. นายสันติ วังศ์พันธ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ไล้สีดาโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเดชา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งประธานกรรมการ
2. นางศุภานัน ใสส่องโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นายมานะ รัชโนโรงเรียนบ้านคำผาสุขกรรมการ
4. นางอรอนงค์ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯกรรมการ
5. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ โพธินโรงเรียนบ้านทู้ฯประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ขันตีโรงเรียนบ้้านนาสะเดากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการ
4. นายสันติ วังศ์พันธ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ไล้สีดาโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นางสุนันท์พร สายคำภาโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
4. นางสาวนงนิตย์ สุขรีโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางสาวนันธิดา สุขเลิศโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นางสุนันท์พร สายคำภาโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
4. นางสาวนงนิตย์ สุจรีโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางสาวนันธิดา สุขเลิศโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดาราภัณฑ์ เครื่อคำโรงเรียนบ้านโพธิศรีประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายรัศปกรณ์ วาโยโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางสุวีณา พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
5. นางสาวละมัย เผ่ามณีโรงเรียนสันตยานันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาราภัณฑ์ เครื่อคำโรงเรียนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายรัศปกรณ์ วาโยโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางสุวีณา พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
5. นางสาวละมัย เผ่ามณีโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปรียนุช พันโนโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุประธานกรรมการ
2. นางพรรณงาม คุ้มเนตรโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นางมนิลา ธงยศโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวดารุณี แก้วระดีโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
5. นางศุภกานต์ นครวงศ์โรงเรียนตงเจี่ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางปรียนุช พันโนโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุประธานกรรมการ
2. นางพรรณงาม คุ้มเนตรโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นางมนิลา ธงยศโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวดารุณี แก้วระดีโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
5. นางศุภกานต์ นครวงศ์โรงเรียนตงเจี่ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิษรา วัฒนมาลีโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
3. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นางสาวจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกิษรา วัฒนมาลีโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
3. นางวารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นางสาวจุมินรัตน์ มะยังโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายความสุข ไชยผงโรงเรียนดงสว่างผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เชื้อคำวังโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วกรรมการ
3. นายจรูญ แสนศรีโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ ต้นสมรสโรงเรียนบ้านต้นแหนประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ อยู่จันทร์โรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ ตีเฟื้อยโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นวลตาโรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวภทรมาศ ภะวะโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อประธานกรรมการ
2. นางลาวรรณ จันทะโคตรโรงเรียนบ้านดงต้องฯกรรมการ
3. นายปิยนัฐ นิวงษาโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการ
4. นางทิพธัญญา โพธิ์ตาโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
5. นางสุพรรณิการ์ วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายไมตรี สีดาวงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางมิรันตรี คลังทรัพย์โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัชราภร จัตุชัยโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
4. นายวิทวินทร์ ประทังคติโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
5. นางสุรวดี แสงประชารักษ์โรงเรียนบ้านกุงโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายความสุข ไชยผงโรงเรียนบ้านดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางสรรฒนา ทองสว่างโรงเรียนบ้านนายอน้อยกรรมการ
3. นางสาวสิรินาฎ อ่อนพูลโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี คำภูษาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
5. นางสุมาลี กล่อมวิญญาโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางฤดี พันธุวรรณโรงเรียนบ้านวังตามัวประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ปะนาโกโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
3. นางพรพิมล ดาษดาโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางดารุรี ดีวงค์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางสาวมลฑา ตุ้มอ่อนโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายโกมล ยะวงษ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควายประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
4. นางสาวร้อยรัตน์ บัวชุมโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา สิทธิศักดิ์ธนกุลโรงเรียนนามูลฮิ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง วงค์คำจันทร์โรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ศรีจางวางโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นางเรณุกา สารเสริฐโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอัชราวดี กสิบุตรโรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นางตติยา สุทธิอาจโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวมลุลี ประทุมวันโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
4. นางบุษรินทร์ นาฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นายนิคม วาปีกังโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายนบพร แก้วนิวงศ์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
3. นางอนิษฎา คล้ำจีนโรงเรียนบ้านโสกแมวกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางสาวพารดา หาบ้านแท่นโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎางค์ สูรย์ราชโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ รัตนวรรณีโรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการ
3. นางจิตสำราญ วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
4. นายรันชวัฒน์ ไกยะษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
5. นางสาวตรีทิพย์ วิโยโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บุตรชาโรงเรียนนาผือบอนฯประธานกรรมการ
2. นางจุรีนารถ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี ชื่นตาโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย บาลลาโรงเรียนโพนสวางนางิ้วกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชิตกุลพันธ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย สุนทรส โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ เศิกศิริโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาดกรรมการ
3. นางอัมพร กตะศิลาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
4. นางสาวนลินรัตน์ อุเทศพรรัตนกุลโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นางขนิษฐา เครื่องสาย โรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์โรงเรียนตงเจี่ยประธานกรรมการ
2. MissYang Jianbeiโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
3. นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนโพนสวางนางิ้วกรรมการ
4. นางสาวนินา แซ่ยิบโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวณปภา โกษาแสงโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์โรงเรียนตงเจี่ยประธานกรรมการ
2. MissYang Jianbeiโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
3. นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนโพนสวางนางิ้วกรรมการ
4. นางสาวนินา แซ่ยิบโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวณปภา โกษาแสงโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางชาลินี วิโยโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ ดาววันโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นกรรมการ
3. นางประกาย บำเพ็ญโรงเรียนบ้านท่าค้อกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ อรรคนิตย์โรงเรียนบ้านขอนขว้างกรรมการ
5. นางมุกดาวรรณ ผาเจริญโรงเรียนบ้านบ้านนาคู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเชาวนีย์ ไชยต้นเทือกโรงเรียนบ้านวังกระแสกรรมการ
3. นางธนียา แสนโยธกะโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
4. นางสาวณัฐริกา ไกรสระแก้วโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา คำมุงคุณโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทองสุข เหล่าใหญ่โรงเรียนหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสวาง วิชะนาโรงเรียนชะโงมนาโดนรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
4. นายสังวาล สีทาหนุนโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
5. นางสาวจินดา บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิระ ยอดมงคลโรงเรียนบ้านหนองลาดควายประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ หัสรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล บริโปโรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยากรรมการ
4. นายทองยศ เกตุจุนาโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
5. นายจักรวาล พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นายเลิศชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจำนง แสนสุภาโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นายธนากร รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านวังกะเบากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ ปัญญารมย์โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล วิญญาณโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วิมล มาตยะโคโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นายบุญรัตน์ วันนาพ่อโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นางนารีรัตน์ อินทร์ติยะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50(บ้านคำพี้)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล วิญญาณโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วิมล มาตยะโคโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นายบุญรัตน์ วันนาพ่อโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นางนารีรัตน์ อินทร์ติยะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50(บ้านคำพี้)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล วิญญาณโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วิมล มาตยะโคโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นายบุญรัตน์ วันนาพ่อโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นางนารีรัตน์ อินทร์ติยะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50(บ้านคำพี้)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ผิวผ่องโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางรัตน์วรินทร์ นพคุณวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ไชยพันธุ์โรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ โสตาภาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสกล บุญทศโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นางชุรีพร เทพสุรินทร์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปริญญาพร คำเห็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางเนตรดาว ขำคมโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
5. นางสาวธิชาธร บุญรัตน์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางปรียา ลีนาราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางพิราวรรณ พลโลกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างรองประธานกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ นาฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางปราณี ตะนะคีโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
5. นางอรนุช ไตรยราชโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปรียา ลีนาราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางพิราวรรณ พลโลกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างรองประธานกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ นาฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางปราณี ตะนะคีโรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯกรรมการ
5. นางอรนุช ไตรยราชโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายศุภวิทย์ ศรีมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ภูล้อมทางโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการ
3. นายยุทธนา พ่อชมพูโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นางภคมน เฉลิมชาติโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
5. นายปองขวัญ เจริญรัตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายศุุภวิทย์ ศรีมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ภูล้อมทางโรงเรียนหนองค้าโคกกุงกรรมการ
3. นายยุุทธนา พ่่อชมพูโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นายภัคมน เฉลิมชาติโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
5. นางปองขวัญ เจริญรัตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายอำนวย โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านผักคะย่านาคอยกรรมการ
3. นายเดชา แก้วศรีนามโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ศรีทองทาโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
5. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายเดชา แก้วศรีนามโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ศรีทองทาโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
4. นายราชินทร์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสิน บังพิมายโรงเรียนบ้านจอมมณีประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ อุ่นไชยโรงเรียนทันสมัยกรรมการ
3. นายสุพจน์ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านคำผาสุขกรรมการ
4. นายณัฎฐเกียรติ พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสิน บังพิมายโรงเรียนบ้านจอมมณีประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ อุ่นไชยโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการ
3. นายสุพจน์ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านคำผาสุขกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์กรรมการ
5. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์โรงเรียนบ้านดงมะเอกประธานกรรมการ
2. นายเลิศ ประทุมทองโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
3. นายทิติรัตน์ วีรวัฒนาโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์โรงเรียนบ้านดงมะเอกประธานกรรมการ
2. นายพันสาย สุคำภาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
4. นายเลิศ ประทุมทองโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นายทิติรัตน์ วีรวัฒนาโรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สารทองโรงเรียนบ้านนหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายหยก เขจรจิตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสุุภาพรรณ ชินโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางเครือวรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านท่าค้อฯกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ สารทองโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายหยก เขจรจิตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ ชินโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯกรรมการ
4. นางเครือวรรณ บุญธรรมโรงเรียนท่าค้อฯกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอดโรงเรียนบ้านพระซองเหนือประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา รัตโนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุปัด ถิตย์ผาดโรงเรียนบ้านห้วยไหล่กรรมการ
4. นายนบพร แก้วนิวงศ์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
5. นายสันทนา วงศ์แสงน้อยโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
6. นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลกรรมการ
7. นางชฎารัตน์ โป้เคนโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ฐานวิเศษโรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ไกรษรโรงเรียนวังไฮหนองกุงกรรมการ
4. นายยุทธจักร ปาละนันท์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายเอกชัย ลั่นซ้ายโรงเรียนบ้านนาป่งคองกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ ดวงดีแก้วโรงเรียนบ้านโพนทากรรมการ
7. นางสวลี กานิลโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
8. นายชายชาญ มูลตองคะโรงเรียนวัดพระธาตุพนมกรรมการ
9. นายสมบูรร์ จงวัฒน์โรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
10. นางสาววารุณี ปารีพันธ์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
3. นายเดชา บุญแสนโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการ
4. นางสาวญาธิดา น้อยเภาโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
5. นางจันทิพา แสนเมืองชินโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญศิลป์ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ แก้วระดีโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายทวิช ทำมานโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระชน โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
5. นางอาภรณ์รัตน์ สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปริญญา สูญราชโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองประธานกรรมการ
2. นายธัมนอง กัตติยะบุตรโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้รองประธานกรรมการ
3. นายประชัน ยะสุรีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ศรีราชโรงเรียนบ้านนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีกรรมการ
5. นายศุภชิต แก้วสอนดีโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสายัญ ปะริทัศน์สกุลโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
7. นางนิชฌนิดา จันทะสินโรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.ศัสตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ แก้วระดีโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายธัมรงค์ ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
4. นายชีวพัฒน์ เชื้อสายทุมโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗กรรมการ
5. นายอติชาติ อินาลาโรงเรียนบ้านดงป่ายูงกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ แก้วศิลาโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ เพียรชนะโรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รุ่งรัตนชีวินโรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายระศักดิ์ ศรีสมุทรโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอนุศิษฎ์ สุวรรณใจโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นายพัฒนากร กงแก่นท้าวโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
6. นางพรนิภา วงษ์รัตนะโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
7. นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชรโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลกรรมการ
8. นางพิมพิมล แสนนาม โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
9. นางเพียงพร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
10. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
11. นางสาวณกัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ เพียรชนะโรงเรียนนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา ยศพรรษาโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นางนิสากร โคตรตาโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นางประกายรัตน์ วงษ์ศรีวรพลโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
6. นางฉัตรปวีณ์ ธนัดนักคพันธ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวธนาภรณ์ เชื้อตาพระโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ อังคุณะโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
9. นายสิทธิพงษ์ ฝ่ายรีย์โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
10. นายจีระศักด์ แสนศรีโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนากรรมการ
11. นางสาวคนึงนิตย์ ป้อมหินโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสัญญา สิทธิเสนาโรงเรียนบ้านแขนนางประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ สีสองโรงเรียนบ้านกุงโกนรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ แก้วระดีโรงเรียนบ้านสว่างสำราญกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุริยนต์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางสาววิชยา โคตรภูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
6. นางไข่คำ ชาลีพรโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองกรรมการ
7. นายสุริยา แหว่นพรมโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีกรรมการ
8. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
9. นายอภิชาติ คำหุ่งโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
10. นางสาวดารุณี แก้วระดีโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
11. นางสาวอนงค์นารถ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านหนองผ้กแว่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอดโรงเรียนบ้านพระซองเหนือประธานกรรมการ
2. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพิจิต วงศ์จันดีโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นางอรุณวรรณ โสมชินโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์โรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ คนยังโรงเรียนบ้านชะโนตรองประธานกรรมการ
3. นายประธาน แสงงามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
4. นายอรรณพ แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นายณรัช ไชยสุระนักวิชาการ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายทะนงฤทธิ์ วงศ์ตาผาโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยา)กรรมการ
7. นายอภิเชษฐ์ หมั่นนันท์โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
8. นายคณาธิป วงศ์ตาโสมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกกรรมการ
9. นายโอกาส สิงห์คะโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
10. นายวิษณุ ทัสสะโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
11. นางนุจรินทร์ สมกองโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ยิ่งคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรัญ มิ่งขวัญโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายปัญญา ทาประจงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุทธิ ไทยฤทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
8. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายภาณุพงษ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ยิ่งคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรัญ มิ่งขวัญโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายปัญญา ทาประจงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุทธิ ไทยฤทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
8. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายภาณุพงษ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านศรีธนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แรม มุลเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดารองประธานกรรมการ
3. นางจริยา วงค์กันทรากรโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ ลาวงค์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ป้อมหินโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านศรีธนประธานกรรมการ
2. นายจันทร์แรม มุลเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดารองประธานกรรมการ
3. นางจริยา วงค์กันทรากรโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ ลาวงค์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ป้อมหินโรงเรียนานนาดอกไม้กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย มนารถโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
5. นางสาวยาณี ผาแดงโรงเรียนานหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย มนารถโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
5. นางสาวยานี ผาแดงโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางพิรญาณ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านสร้างเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ด้วงโต๊ดโรงเรียนชุมชนหนองฮีฯกรรมการ
4. นางสาวศิรวีร์ จุ่นหัวโทนโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
5. นางอมร พนมศักดิ์โรงเรียนบ้านทู้ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางพิรญาณ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านสร้างเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ด้วงโต๊ดโรงเรียนชุมชนหนองฮีฯกรรมการ
4. นางสาวศิรวีร์ จุ่นหัวโพนโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
5. นางอมร พนมศักดิ์โรงเรียนบ้านทู้ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากน้อยประธานกรรมการ
2. นางพุทธรัตน์ ยุติศรีโรงเรียนบ้านพระซองเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการ
4. นางสาวสิรินาฎ อ่อนพูลโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
5. นางนางจันทร์ประภา สุมนารถโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเสมียน จองลีพันธ์โรงเรียนบ้านวังสิมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ กิมลีโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระชัย บุพศิริโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
4. นายนายวุฒิพงศ์ คำย้อยโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นางจันทรศรี วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากน้อยประธานกรรมการ
2. นางพุทธรัตน์ ยุติศรีโรงเรียนบ้านพระซองเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาฯกรรมการ
4. นางสาวสิรินาฎ อ่อนพูลโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สุมนารถโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสมียน จองลีพันธ์โรงเรียนบ้านวังสิมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ กิมลีโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระชัย บุพศิริโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิพงศ์ คำย้อยโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นางจันทรศรี วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ วิเศษแก้วโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นางบุญไสว บิลชัยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางจินตนา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสฤษดิ์ วิเศษแก้วโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงกรรมการ
3. นางบุญไสว บิลชัยโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางจินตนา อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาสินี พุทธดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมประธานกรรมการ
2. นางเอ็นดู ธงชัยโรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แสงทองโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นางนีรนุช ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวลาสินี พุทธดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมประธานกรรมการ
2. นางเอ็นดู ธงชัยปลาปากราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แสงทองโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
4. นางนีรนุช ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นายศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ณ นครพนมโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขใจ ขุนศรีโรงเรียนบ้านบ่อสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ปริญญาโชติกุลโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
4. นางภัทราวดี สวัสดิ์ปรุโรงเรียนบ้านดงก้อมกรรมการ
5. นางวาริณี มีระหงษ์โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ณ นครพนมโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขใจ ขุนศรีโรงเรียนบ้านบ่อสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ปริญญาโชติกุลโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
4. นางภัทราวดี สวัสดิ์ปรุโรงเรียนบ้านดงก้อมกรรมการ
5. นางวาริณี มีระหงษ์โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายบัญชา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนบกรองประธานกรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า ฤทธิธาดาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนบ้านลาดสว่างกรรมการ
5. นายนฤมล โกพลโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนบกรองประธานกรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า ฤทธิธาดาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางกนกวัลย์ อัตติยะโรงเรียนบ้านลาดสว่างกรรมการ
5. นางนฤมล โกพลโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางพัชรินทร์ ทัศครโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย อุดมสูงเนินโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
3. นางบานศิริ สุทธิสารโรงเรียนลาดสว่างวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี พ่อค้าช้างชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ขาวพิมพ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุยโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นางประภา สิงห์คะโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเวียงสวรรค์ มูลสิงห์โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางนางสิริพร เทือกขันตีโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
5. นางบุญมา เชื้อกุลาโรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ตั้งวิกรัยโรงเรียนบ้านแก้งสิลารมณ์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ป้องหานาคโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ มวลปากโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวอินทิราณี สมสายโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายเมธีพงศ์ ยงยันต์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางบุตรศรี พรหมจันทร์โรงเรียนเรณูวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา คนใหญ่โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
4. นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
5. นางพัทธ์วริน ธนินกฤติโชตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย แก้วมณีชึยโรงเรียนบ้านดอนขาวประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีชัย แก้วมณีชึยโรงเรียนบ้านดอนขาวประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทวีชัย แก้วมณีชึยโรงเรียนบ้านดอนขาวประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทวีชัย แก้วมณีชึยโรงเรียนบ้านดอนขาวประธานกรรมการ
2. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
4. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ มังสีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์ วะน้ำค้างโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
4. นางสาวดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นายวิพร มาตย์นอก โรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์ วะน้ำค้างโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
4. นางสาวดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางวิพร มาตย์นอก โรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวันคำ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์ วะน้ำค้างโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
4. นางสาวดรุณี สุทธะมาโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางวิพร มาตย์นอก โรงเรียนบ้านเหิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาท ปรัญญาโรงเรียนโพนทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
4. นางสาวอทิตยา ชาญเดชสิทธิกุลโรงเรียนบ้้านธาตุพนมฯกรรมการ
5. นางทัศนีย์ แสงสุภาโรงเรียนบ้างดงยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประสาท ปรัญญาโรงเรียนโพนทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่รองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แสนสุภาโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการ
5. นางสาวอทิตยา ชาญเดชสิทธิกุลโรงเรียนบ้านธาตุพนมฯกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชครองประธานกรรมการ
3. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
4. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชครองประธานกรรมการ
3. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
4. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯประธานกรรมการ
2. นางนพดา วงค์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ วงษาโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ คำโสมศรีโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีวงศาโรงเรียนบ้านนามะเขือรองประธานกรรมการ
3. นางนพดา วงค์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วงษาโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
5. นางกนกวัลย์ อัตติยะ โรงเรียนลาดสว่างวิทยากรรมการ
6. นายชัยรัตน์ คำโสมศรีโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก ศรีวงศาโรงเรียนบ้านนามะเขือรองประธานกรรมการ
3. นางนพดา วงค์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางกนกวัลย์ อัตติยะ โรงเรียนลาดสว่างวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ วงษาโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ คำโสมศรีโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นายนฤนาท สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นายนฤนาท สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นายนฤนาท สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนนาแกนาคู่กรรมการ
4. นางนฤนาท สุทธะมา บ้านคำเตยกรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
3. นายนฤนาท สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
4. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกฤติยา โพธิ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นางไพรัช เครือแก้วโรงเรียนโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสลินดา มีระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นายนฤนาท สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายนฤนาท สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
4. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางนฤนาท สุทธะมา โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯประธานกรรมการ
2. นางสลินดา มีระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นายสุรพนธ์ ผาบังโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางประภาพร นวลตา โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
5. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพยุง สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางพวงผกา ไตรราชโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพยุง สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางพวงผกา ไตรราชโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพยุง สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางพวงผกา ไตรราชโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูทรัพย์ ตรงศิริโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพงนิช เรทนูโรงเรียนบ้านนาบั่วรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวรายุ บัวชุมโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
5. นาง ฐิติชญา จาริพันธ์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทรัพย์ ตรงศิริโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพงนิช เรทนูโรงเรียนบ้านนาบั่วรองประธานกรรมการ
3. นายวรายุ บัวชุมโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
4. นางฐิติชญา จาริพันธ์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพยุง สารทองโรงเรียนนางามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสกลรัตน์ รัชอินทร์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
4. นางพวงผกา ไตรราชโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางจันทง คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควายประธานกรรมการ
2. นางจันทง คำกรฤาชาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี บรรไพรโรงเรียนบ้านกุรุคุรองประธานกรรมการ
3. นายเสรียรัฐ อักขระโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางมินดี วงศ์พนาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแถวทอง มาตยะโคโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี บรรไพรโรงเรียนบ้านกุรุคุรองประธานกรรมการ
3. นายเสรียรัฐ อักขระโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
4. นางมินดี วงศ์พนาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการ
5. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นพ. 1 (0828488922)Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]