หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 543 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ 3 9 6
2 332 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 13 21 15
3 426 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 9 18 12
4 431 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 21 40 32
5 530 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 23 34 31
6 474 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 36 82 59
7 336 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 8 10 9
8 385 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 2 7 4
9 458 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 10 31 11
10 559 โรงเรียนตงเจี่ย 23 104 48
11 425 โรงเรียนธารน้ำใจ 59 173 96
12 537 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 12 30 21
13 399 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 3 6 6
14 398 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 15 37 23
15 459 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 9 13 11
16 449 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 14 22 19
17 444 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 8 33 15
18 442 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 11 20 16
19 348 โรงเรียนบ้านกกไฮ 4 4 4
20 343 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 5 5 5
21 342 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 4 18 4
22 460 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 4 5 5
23 297 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 6 4
24 464 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
25 477 โรงเรียนบ้านกุงโกน 13 21 19
26 381 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 4 11 8
27 494 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 14 22 21
28 320 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 40 69 56
29 585 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 0 0 0
30 393 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 0 0 0
31 396 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 8 25 15
32 295 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 10 28 18
33 375 โรงเรียนบ้านคับพวง 5 12 6
34 395 โรงเรียนบ้านคำชะอี 6 33 13
35 510 โรงเรียนบ้านคำผาสุข 5 14 9
36 355 โรงเรียนบ้านคำพอก 10 19 13
37 329 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 40 105 68
38 311 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม 0 0 0
39 312 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 15 34 18
40 413 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 5 12 5
41 479 โรงเรียนบ้านจรุกเตย 3 3 3
42 430 โรงเรียนบ้านจอมมณี 5 10 5
43 456 โรงเรียนบ้านจำปา 1 2 2
44 293 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 6 3
45 296 โรงเรียนบ้านชะโนต 27 39 34
46 389 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 10 16 15
47 402 โรงเรียนบ้านดงก้อม 4 11 5
48 383 โรงเรียนบ้านดงขวาง 2 4 3
49 453 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 3 5 4
50 344 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 6 12 10
51 346 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 17 34 26
52 429 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 8 48 17
53 534 โรงเรียนบ้านดงบาก 15 22 20
54 403 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 7 15 11
55 532 โรงเรียนบ้านดงมะเอก 0 0 0
56 345 โรงเรียนบ้านดงยอ 1 1 1
57 400 โรงเรียนบ้านดงยอ 13 19 17
58 289 โรงเรียนบ้านดงหมู 0 0 0
59 445 โรงเรียนบ้านดงอินำ 20 45 32
60 357 โรงเรียนบ้านดงโชค 0 0 0
61 539 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 14 40 22
62 487 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 3 4 4
63 523 โรงเรียนบ้านดอนขาว 17 32 25
64 379 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 5 14 10
65 496 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 9 27 15
66 384 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 7 12 10
67 333 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 5 11 5
68 306 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 0 0 0
69 391 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 5 7 6
70 363 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
71 316 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 49 139 73
72 454 โรงเรียนบ้านดอนโทน 7 9 8
73 451 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 11 22 15
74 480 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 37 68 53
75 115480 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1 2 2
76 434 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 2 6 4
77 406 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 30 88 45
78 419 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 2 4 2
79 371 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 7 11 10
80 489 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 17 40 30
81 376 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 5 8 6
82 490 โรงเรียนบ้านทันสมัย 3 10 6
83 318 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 11 15 14
84 515 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 1 1
85 377 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 20 39 28
86 294 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 20 37 32
87 516 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 12 35 20
88 367 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 8 16 12
89 361 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 8 13 10
90 483 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 6 9 8
91 452 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 18 30 22
92 462 โรงเรียนบ้านนาขาม 1 3 2
93 525 โรงเรียนบ้านนาขาม 0 0 0
94 546 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 2 3 2
95 347 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 36 71 61
96 374 โรงเรียนบ้านนาคำ 1 1 1
97 305 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 1 1 1
98 420 โรงเรียนบ้านนาคู่ 20 51 33
99 498 โรงเรียนบ้านนางาม 2 4 3
100 433 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 5 14 8
101 424 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 2 2 2
102 499 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 29 61 49
103 529 โรงเรียนบ้านนาดี 2 3 3
104 307 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 1 1
105 366 โรงเรียนบ้านนาทาม 0 0 0
106 410 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 17 32 21
107 520 โรงเรียนบ้านนาบัว 19 27 25
108 511 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 4 9 6
109 324 โรงเรียนบ้านนาป่ง 8 12 11
110 417 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 5 20 7
111 448 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 3 4 4
112 501 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 9 32 13
113 304 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 11 23 19
114 521 โรงเรียนบ้านนาม่วง 4 27 9
115 542 โรงเรียนบ้านนายอ 9 14 13
116 540 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 3 9 6
117 349 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 8 20 10
118 351 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 1 3 2
119 475 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 1 1 1
120 472 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 3 5 4
121 394 โรงเรียนบ้านนาหนาด 16 34 19
122 292 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 15 4
123 310 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 10 18 14
124 482 โรงเรียนบ้านนาเชือก 2 16 5
125 440 โรงเรียนบ้านนาเลียง 27 58 38
126 407 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 3 7 5
127 387 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 10 39 19
128 514 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 1 1 1
129 519 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 11 31 17
130 409 โรงเรียนบ้านนาโสก 10 17 15
131 285 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 2 2 2
132 372 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 8 13 9
133 373 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 25 45 36
134 423 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 4 10 7
135 513 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด 2 4 2
136 468 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 6 14 11
137 428 โรงเรียนบ้านปากบัง 4 6 4
138 551 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 9 20 11
139 334 โรงเรียนบ้านผึ้ง 20 38 29
140 370 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 23 69 33
141 443 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 2 4 4
142 427 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 1 3 2
143 484 โรงเรียนบ้านมหาชัย 13 33 18
144 493 โรงเรียนบ้านม่วง 17 30 27
145 550 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 18 34 27
146 331 โรงเรียนบ้านวังกระแส 10 24 17
147 471 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 5 26 11
148 325 โรงเรียนบ้านวังตามัว 19 63 32
149 486 โรงเรียนบ้านวังม่วง 3 19 7
150 463 โรงเรียนบ้านวังยาง 3 15 6
151 527 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 10 8
152 545 โรงเรียนบ้านวังยาง 9 16 14
153 469 โรงเรียนบ้านวังสิม 3 11 5
154 495 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2 4 2
155 317 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 11 21 13
156 473 โรงเรียนบ้านศรีธน 18 42 31
157 353 โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 3 1
158 528 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 2 4 4
159 538 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 10 22 17
160 380 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 12 22 16
161 491 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 5 7 6
162 549 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 1 3 2
163 308 โรงเรียนบ้านสำราญ 22 38 30
164 339 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 5 6 5
165 335 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 0 0 0
166 478 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 2 2 2
167 414 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 3 2
168 522 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
169 436 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 4 12 6
170 368 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 6 21 14
171 447 โรงเรียนบ้านหนองคอง 2 2 2
172 340 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 6 17 12
173 287 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 1 2 2
174 354 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 12 20 13
175 315 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 5 15 9
176 547 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 6 13 8
177 465 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 8 4
178 504 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 8 35 17
179 321 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 3 18 7
180 485 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 5 12 9
181 352 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 6 16 8
182 330 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 0 0 0
183 552 โรงเรียนบ้านหนองบึง 5 25 8
184 450 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 9 30 17
185 337 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 20 116 44
186 544 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 23 39 31
187 446 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 4 10 7
188 314 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 2 1
189 535 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 0 0 0
190 386 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 9 20 14
191 548 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 5 8 7
192 439 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 3 20 7
193 404 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 4 12 7
194 322 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 8 18 11
195 481 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 2 4 4
196 421 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 5 17 6
197 432 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 12 14 14
198 415 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 4 11 7
199 553 โรงเรียนบ้านหนองแคน 9 17 13
200 326 โรงเรียนบ้านหนองแซง 1 1 1
201 518 โรงเรียนบ้านหนองแซง 7 12 8
202 502 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 8 8
203 554 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 5 17 7
204 531 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 8 19 15
205 362 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 1 10 2
206 360 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 37 81 55
207 115360 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 3 6 6
208 397 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 5 21 9
209 488 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 4 6 6
210 350 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 3 4 4
211 437 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 6 15 10
212 356 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 15 30 18
213 115356 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1 2 2
214 536 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 7 13 10
215 524 โรงเรียนบ้านเหิบ 4 60 16
216 378 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 3 4 4
217 411 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 12 23 19
218 422 โรงเรียนบ้านแขนนาง 2 4 5
219 382 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 27 49 34
220 466 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 31 80 50
221 512 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 32 15
222 341 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 3 6 5
223 418 โรงเรียนบ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 1 2 1
224 470 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 9 29 16
225 388 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 10 26 14
226 556 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 7 9 8
227 492 โรงเรียนบ้านโคกสูง 12 21 18
228 517 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 37 76 60
229 327 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 5 5
230 541 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2 18 6
231 509 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 4 19 7
232 557 โรงเรียนบ้านโนนหอม 2 4 2
233 369 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 6 15 9
234 338 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 20 44 28
235 408 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 3 8 5
236 313 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 10 23 17
237 435 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 1 6 1
238 476 โรงเรียนบ้านโพนทัน 2 6 2
239 497 โรงเรียนบ้านโพนทา 0 0 0
240 401 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 6 8 6
241 319 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 4 4 4
242 555 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 4 17 8
243 506 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 3 16 10
244 405 โรงเรียนบ้านโพนแพง 8 15 10
245 392 โรงเรียนบ้านโสกแมว 8 15 12
246 467 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 2 2 2
247 323 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 5 8 7
248 309 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0 0 0
249 461 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 26 52 39
250 364 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 5 13 7
251 441 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 5 16 10
252 365 โรงเรียนมรุกขนคร 1 3 2
253 328 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 4 13 7
254 526 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 12 21 19
255 359 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 39 80 60
256 566 โรงเรียนวิทยาลัยอาริยะธุรกิจบัณฑิต 0 0 0
257 455 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 31 81 53
258 115455 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 2 2
259 558 โรงเรียนสันตยานันท์ 21 47 33
260 438 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 2 2 2
261 303 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 38 65 58
262 412 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 35 77 47
263 298 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 49 96 74
264 416 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 47 99 71
265 560 โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ 2 4 3
266 561 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 0 0 0
267 567 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 16 31 26
268 562 โรงเรียนอนุบาลมีสุข 0 0 0
269 390 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 13 49 23
270 563 โรงเรียนเทคโนโลยี-อินโดจีน 0 0 0
271 565 โรงเรียนเทคโนโลยีพนิชยการนครพนม 0 0 0
272 564 โรงเรียนเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 0 0 0
273 358 โรงเรียนเมืองนครพนม 13 43 14
274 505 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 28 60 41
275 507 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 37 86 59
276 503 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 42 105 68
277 457 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 40 75 58
278 573 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 9 15 9
279 571 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 0 0 0
280 570 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 0 0 0
281 581 โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์ 1 1 1
282 578 โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี 0 0 0
283 580 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช 2 4 2
284 569 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 54 136 70
285 577 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 6 14 8
รวม 2695 6292 4080
10372

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นพ. 1 (0828488922)Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]