หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 22 - 25 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
5 นายอภิชัย ทำมาน รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
6 นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
7 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
8 นายอานัลฐพงษ์ ม่วงลายทอง รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
9 นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
10 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
11 นายมงคล รุ่งสว่าง รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ช่วยราชการ กรรมการ  
12 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
13 ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่ายในสังกัด สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
14 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
15 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
16 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
17 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
18 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
19 นายฉัตรชัย ชายทวีป ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
20 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
21 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
22 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
23 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
24 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
25 นายเฉลิม จักชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
26 นายฉัตรชัย ชายทวีป ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
27 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
28 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
29 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
30 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
31 นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
32 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
33 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
34 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
35 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
36 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
37 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
38 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
39 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
40 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
41 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
42 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
43 นางรุจิรา พงสุภา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
44 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
45 นายสิทธิชัย ขวัญเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
46 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
47 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
48 นางรุจิรา พงสุภา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
49 นายประเสริฐ แสงชมพู ช่างปูนชั้น ๓ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
50 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
51 นางพัชรี จักชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
52 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
53 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
54 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
55 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
56 นายอภิชัย ทำมาน รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
58 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
59 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
60 นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
61 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
62 นายสงวนศักดิ์ วงศ์ศรีทา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
63 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
64 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
65 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
66 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
67 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
68 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
69 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
70 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
71 นายสิทธิชัย ขวัญเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
72 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
73 นางพัชรี จักชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
74 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
75 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
76 นายอานัลฐพงษ์ ม่วงลายทอง รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข-พละศึกษา  
77 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
78 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
79 นายอภิชัย ทำมาน รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
80 นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
81 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
82 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
83 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
84 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
85 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
86 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
87 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
88 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
89 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
90 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
91 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
92 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
93 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
94 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
95 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กลุ่มเรียนร่วม  
96 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
97 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
98 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน กิจกรรมท้องถิ่น  
99 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
100 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
101 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง/ปฏิคม  
102 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ผู้อำนวยการโนงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
103 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
104 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
105 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองญาต ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
106 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
107 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
108 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
109 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
110 ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร ครูโรงเรียนเมืองนครพนม ครูโรงเรียนบ้านหนองญาติ และครูโรงเรียนบ้านท่าค้อ ทุกคน ครู สพป.นพ.1 กรรมการ  
111 ลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ทุกคน ลูกจ้าง สพป.นพ.1 กรรมการ  
112 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
113 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
114 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร การแสดง (พิธีเปิด)  
115 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร การแสดง (พิธีเปิด)  
116 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
117 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
118 นายธีระวัฒน์ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวหน้าฐานบิน กรรมการ  
119 นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น กรรมการ  
120 นางปองขวัญ เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
121 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
122 นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
123 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
124 นายสุรัตน์ บุญดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ  
125 นางรุ่งนภา แสนสุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ  
126 นายณรัช ไชยสุระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
127 นางสาวศิโรรัตน์ วิเศษไชย จนท. ช่วยราชการ สพป.นพ. เขต 1 กรรมการ  
128 นายสุริยะเทพ เวทย์ไธสงค์ จนท. ช่วยราชการ สพป.นพ. เขต 1 กรรมการ  
129 นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
130 นางสาวกนกวรรณ ดีพรม พนักงานบัญชี สพป.นพ. เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
131 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
132 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
133 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
134 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
135 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
136 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
137 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.นพ.1 กรรมการ  
138 นายสิทธิชัย ขวัญเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
139 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
140 นายประเสริฐ แสงชมพู ช่างปูนชั้น ๓ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
141 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
142 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
143 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
144 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
145 นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
146 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
147 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
148 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
149 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ  
150 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
151 นางพัชรี จักชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
152 คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียน 1 . .  
153 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานคณะกรรมการอำนวยการศููนย์ 1  
154 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศููนย์ 1  
155 นายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
156 นางลลิตา เจริญราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
157 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
158 นางสาวสุจารินี นามธิราช นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
159 นางกัลยา ราสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
160 นางกมลลักษณ์ สำราญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
161 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานกรรมการ ฝ่ายบันทึกคะแนน สรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
162 นางอรนุช พลหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพนหว้าน/หนองดินแดง/ดอนแดง กรรมการบันทึกคะแนน สรุป รายงาน ผลการแข่งขัน  
163 นางสาวศิโรรัตน์ วิเศษไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์/บ้านคำเตย กรรมการบันทึกคะแนน สรุป รายงาน ผลการแข่งขัน  
164 นางสาวชนิดา กมลคุรุสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ กรรมการบันทึกคะแนน สรุป รายงาน ผลการแข่งขัน  
165 นางสาวสมปอง ไชยนาเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกุตาไก้/บ้านวังโพธิ์ กรรมการบันทึกคะแนน สรุป รายงาน ผลการแข่งขัน  
166 นางสาววิวรรยา รัตนวิรุฬห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลาง/บ้านดงติ้ว กรรมการบันทึกคะแนน สรุป รายงาน ผลการแข่งขัน  
167 นางสาวจิรายุ พรหมอารักษ์ . กรรมการบันทึกคะแนน สรุป รายงาน ผลการแข่งขัน  
168 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบันทึกคะแนน สรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
169 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายบันทึกคะแนน สรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
170 นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันสุนทรวิจิตร  
171 ส.อ.ศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
172 นางเฉลิมศรี ศรีนครา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
173 นางฉลวย มูลโคต ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
174 นางอเนก ธรเสนา ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
175 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ๑ กรรมการ  
176 นางสาวกนกวรรณ ดีพรม พนักงานบัญชี สพป.นครพนม เขต 1 กรรมการ  
177 นางจิตราวดี เสนานิมิตร ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
178 นายโพวิล ศรีมีชัย ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการและเลขานุการ  
179 นางยุภาวรรณ สินพูน ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวรวบรวมและประมวลผล  
180 นางกิ่งแก้ว พันธุมัย ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
181 นางธนียา แสนโยธะกะ ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
182 นางจิราภัทร ตั้งศิริ ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการและเลขานุการ  
183 นายยุทธชัย อดทน ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
184 นายเรวัต ชัวนินี ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
185 นายอาทิตย์ จันทะแสง ช่างปูน ช.4 โรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
186 นายทองหนัก สง่าลี ช่างปูน ช.3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
187 นายสุรศักดิ์ ผิวคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ล่ามภาษามือ) กรรมการและเลขานุการ  
188 นางสุรพัน วงค์ศิริ ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
189 นายอัครเดช จันทร์โยธา ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
190 นายประเสริฐ ชะนะดิษฐ์ ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
191 นางสาววิตรี จันทนิตย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ  
192 นางสาวอรทัย อัครศรีวร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการและเลขานุการ  
193 นายโพวิล ศรีมีชัย ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
194 นางฉลวย มูลโคตร ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
195 นางพัชรี รุ่งรัตนชีวิน ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการและเลขานุการ  
196 นายเรวัต ชัวนินี ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร  
197 นายสมชาย ประพัฒน์พงษ์ ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
198 นายสันต์ชาย ถาวร ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการและเลขานุการ  
199 นางดรุณี ภูเดช ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
200 นางวิลาวัณย์ เจียร์สุคนธ์ ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
201 นางสมมาตร อ่อนคำ ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
202 นางอุราพร สุวรรณหงส์ ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการ  
203 นายดนัยเทพ ปุ้มแพง ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร กรรมการและเลขานุการ  
204 นายเรืองศักดิ์ ชุปวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)  
205 นายเทวฤทธิ์ บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ กรรมการ  
206 นายฤทธินันท์ ยำยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหมู กรรมการ  
207 นายทองเปลี่ยน ตามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต กรรมการ  
208 นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯ กรรมการ  
209 นายพิทูล อภัยโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง กรรมการ  
210 นางสาวลัดดา พนมอุปถัมภ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยใต้ กรรมการ  
211 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ๑ กรรมการ  
212 นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ กรรมการ  
213 นายปริญญา พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ  
214 นางสาวชนก ไชยวงค์คต เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ  
215 นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการและเลขานุการ  
216 นายปริญญา พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย ประธานคณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและรวบรวมประมวลผล  
217 นายพฤติพงษ์ ขาวนา ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ กรรมการ  
218 นางเติมศรี ศาสตราศรัย ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯ กรรมการ  
219 นางสาวเสาวภา จ้องสาระ ครู โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ  
220 นางสาวลัดดา พนมอุปถัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านน้อยใต้ กรรมการ  
221 นางอุไร บางภู่ภมร ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ กรรมการ  
222 นางสุวิภา เอกพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านชะโนต กรรมการ  
223 นายเดชา บุญแสน ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน กรรมการ  
224 นางสาววิมลรัตน์ เข็มปัญญา เจ้าหน้าที่ทะเบียน กรรมการ  
225 นางสาวเนตรนภา สุวรรณมาโจ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ  
226 นายทศพร แก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ  
227 นางสาวอัจฉราภรณ์ พิมพ์พงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ  
228 นางรัชนีภรณ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนบ้านดงหมู กรรมการและเลขานุการ  
229 นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อฯ ประธานคณะกรรมการฝ่่ายอาคารสถานที่  
230 นายสมศักดิ์ บัวสุดตา ครู โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ  
231 นางสวาง วิชะนา ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน กรรมการ  
232 นายวิชัน สมใจ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการ  
233 นายชาญณรงค์ อ่อนตา นักการภารโรงเรียน กรรมการ  
234 นายสมัย วงษ์ธิ ช่างปูน ช.2 โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ  
235 นายเหนือน สูงเทิง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ กรรมการ  
236 นายสมชาย คำปัน ช่างครุภัณฑ์ ช.3 โรงเรียนบ้านดงหมู กรรมการ  
237 นายไพฑูรย์ โทมี ช่างปูน ช.3 โรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯ กรรมการ  
238 นายสุรพล แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการและเลขานุการ  
239 นายฤทธินันทน์ ยำยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหมู ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
240 นางสุจิตรา ประสิทธิสา ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ กรรมการ  
241 นางเสาวลักษณ์ ศรีโคตร ครู โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ  
242 นางสุนัฏฐา แก้วอุดรธัญญวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้อยใต้ กรรมการ  
243 นายปรีชา มาภา ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ กรรมการ  
244 นางสุทธิดา สุทธิคุณ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการ  
245 นางฐิติพร พงษ์สุภา ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน กรรมการ  
246 นางเครือวัลย์ บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการ  
247 นางสุภี จันทร์บุญนะ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการและเลขานุการ  
248 นางประกอบ ลาภะ ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ฯ กรรมการและเลขานุการ  
249 นายทองเปลี่ยน ตามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
250 นางศรีสุดา ทองน่วม ครู โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ  
251 นางสุดาทิพย์ ปาละเสริฐธนกุล ครู โรงเรียนบ้านน้อยใต้ กรรมการ  
252 นายทรงศักดิ์ ปาลือชา ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ กรรมการ  
253 นางวัฒนาพร ปาลือชา ครู โรงเรียนบ้านดงหมู กรรมการ  
254 นางสาวจินตนา อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่าฯ กรรมการ  
255 นางดวงใจ แสนเมือง ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง กรรมการ  
256 นางประกาย บำเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการและเลขานุการ  
257 นายพิทูล อภัยโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
258 นางนฤมล สังข์พุทธินันทน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการ  
259 นายประจักษ์ ศรีษะเนตร ครู โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ  
260 นางมะลิ สว่างแก้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการ  
261 นายรักชาติ คนยัง ครู โรงเรียนบ้านชะโนต กรรมการ  
262 นางอรทัย สุนา ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน กรรมการ  
263 นางพิฐชญาณ์ ชาภู่พ่วง ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ฯ กรรมการ  
264 นางสาวสิริพิมพ์ ต้นไฮ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการ  
265 นางสุวิพา เอกพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านชะโนต กรรมการ  
266 นายธีรกิจ วิทยสินธนา ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ กรรมการและเลขานุการ  
267 นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมืองนครพนม  
268 นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
269 นายทองมี แก่นบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
270 นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโชค กรรมการ  
271 นางสาวรินทา กลิ่นอ้ม ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
272 นายรณยุทธ์ ตันสังวรณ์ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
273 นางศรีสุดา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
274 นางพรรณี บัวสาย ครูโรงเรียนบ้านดงโชค กรรมการ  
275 นางเอมอร กิ่งคาน ครูโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
276 นายฉัตรชัย ปทุมไกยะ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
277 นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโชค ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรวบรวมประมวลผล  
278 นางปรียนุช พันโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำ กรรมการ  
279 นางขวัญใจ แก้วบริบัตร ครูโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
280 นางสาวบัวเพ็ชร์ จีระฉัตร ครูโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
281 นายปราโมทย์ กงวิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
282 นางรักษ์ดี พละมา ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
283 นางสายัณต์ ชัวนินี ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
284 นางสาวชนิตา กมลคุรุสกุล จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
285 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ บัวชุม จนท.ธุรการโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
286 นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
287 นายวัชรนันท์ วัชรนิภานันท์ ครูโรงเรียนบ้านดงโชค กรรมการ  
288 นายคำมี วงษาเนาว์ ครูโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
289 นายวิทยา กิ่งคาน ครูโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
290 นายปราโมทย์ วิเศษไชย ครูโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
291 นายนิคม ชะคู ช่างไม้ ช.3 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
292 นายอุดร โพชราช ช่างไม้ ช.3 โรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
293 นายวันชัย วงค์กรม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงโชค กรรมการ  
294 นายอุดร ดีพรม นักการภารโรง โรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
295 นายทองขร โมคลา นักการภารโรง โรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
296 นายฉัตรชัย ปทุมไกยะ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
297 นางสาวรินทา กลิ่นอ้ม ครูโรงเรียนเมืองนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
298 นางจุฑาธร ผลาจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
299 นางมะลิทอง แข็งแรง ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
300 นางพัชรินทร์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
301 นางปกิตตา ศรีพั่ว ครูโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
302 นางจันทร์เพ็ญ รุ่งรัตนชีวิน ครูโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
303 นางลัดดาภรณ์ ศิริภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
304 นางสาววนิดา วะนาพรม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
305 นางสาวสุพิดา ถานุวัฒน์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
306 นางสาวนภาพร แสนเขื่อน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
307 นางสาวจรรยารักษ์ ศรีพรม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
308 นางสรวีย์ ทัพแสง ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
309 นายรณยุทธ์ ตันสังวรณ์ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
310 นายฉัตรชัย ปทุมไกยะ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
311 นางสรวีย์ ทัพแสง ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
312 นายอรรถรักษ์ ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
313 นางสาวนวลปรางค์ คุยพร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
314 นายฉัตรชัย ปทุมไกยะ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร  
315 นายอดุลย์ คำเพ็ชรดี ครูโรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
316 นายนิคม ชะคู ช่างไม้ ช.3 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
317 นายอุดร โพชราช ช่างไม้ ช.3 โรงเรียนบ้านคำพอก กรรมการ  
318 นายวันชัย วงค์กรม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงโชค กรรมการ  
319 นายอุดร ดีพรม นักการภารโรง โรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
320 นายทองขร โมคลา นักการภารโรง โรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
321 นางรักษ์ดี พละมา ครูโรงเรียนเมืองนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
322 นางเฉลารัตน์ โคตสา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
323 นางสาวมยุรา นิลสาขา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ กรรมการ  
324 นางอุทุมพร พรหมโส ครูโรงเรียนบ้านดงโชค กรรมการ  
325 นางสาวธิดารัตน์ อินาลา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
326 นางสาววรัญญา ปราบมีชัย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการ  
327 นางสายัณต์ ชัวนินี ครูโรงเรียนเมืองนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
328 นายประสิทธิ์ โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองญาติ  
329 นายอรุณ คำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด กรรมการ  
330 นายโกมล ยะวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง กรรมการ  
331 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย กรรมการ  
332 นายไชยา โพธิ์ตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน กรรมการ  
333 นายมนตรี โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย กรรมการ  
334 นางจันทรารักษ์ เพชรมุข ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการและเลขานุการ  
335 นางทองสวรรค์ สีหา ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
336 นางพิสมัย คงสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด กรรมการ  
337 นางญาณิน ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง กรรมการ  
338 นายวิษณุ ทัสสะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง กรรมการ  
339 นางอาริสา ภูมิเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการและเลขานุการ  
340 นายดำรงค์ ศรีประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
341 นายประถม พุฒเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง กรรมการ  
342 นายคมชาญ ป้อมอาสา ครู โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย กรรมการ  
343 นายสมคิด ใคร่กระโทก นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการ  
344 นายอุทัย โสดา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสร้างหิน กรรมการ  
345 นายสุภาพ เพ็ชรศิริ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาราชควาย กรรมการ  
346 นายจำนงค์ แก้วบุดตา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง กรรมการ  
347 นายภัทรพล บุญโชติ ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการและเลขานุการ  
348 นางเสาวลักษณ์ เหลืองบุตรนาค ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
349 นางสาวนฤมล ชนะเคน นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการ  
350 นางสาวกมลชนก เขตขงขวาง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการ  
351 นางสาวสุวิมล แปทา นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการ  
352 นางสาวกนิฏฐา ช่างเงิน นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการ  
353 นางสาวญาณีรัตน์ วรรณทวี นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการ  
354 นางเพ็ญศรี ผิวผ่อง ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย กรรมการและเลขานุการ  
355 นายไสว โคตสา ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
356 นางณัฏฐา แก้วบุตตา ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย กรรมการ  
357 นางนราพร หอสุระพิทักษ์ วง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแ กรรมการ  
358 นางมณฑา แจ้งเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการและเลขานุการ  
359 นายภัทรพล บุญโชติ ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร  
360 นายสมบูรณ์ แพงดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง กรรมการ  
361 นายประถม พุฒเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง กรรมการ  
362 นายสุภาพ เพ็ชรศิริ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาราชควาย กรรมการ  
363 นายอุทัย โสดา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสร้างหิน กรรมการ  
364 นายสมคิด ใคร่กระโทก นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการและเลขานุการ  
365 นางฉวีวรรณ กุลตังวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
366 นางสาวแพรวตา แพงลูก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองญาติ กรรมการและเลขานุการ  
367 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
368 นายศัสตราวุธ จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
369 นายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
370 นางลลิตา เจริญราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
371 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 กรรมการ  
372 นางสาวสุจารินี นามธิราช นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครพนม เขต 1 กรรมการ  
373 นางกัลยา ราสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
374 นางกมลลักษณ์ สำราญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
375 นางกัลยา ราสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รวบรวมประมวลผล  
376 นางสุดาวดี เหล่าเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
377 นางสมเพชร ศรีสุราช ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
378 นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
379 นางมาลินี มณีพรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
380 นางยุพิน เจริญราษฎร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
381 นางจามรี แสนสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
382 นางประไพ มีอภิรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
383 นางวิจิตร โคตรแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
384 นางสมพิศ แวงโสธรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
385 นางวิภาษณีย์ ทรัพย์สิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
386 นางกมลลักษณ์ สำราญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
387 นางสาวระดา ทองน่วม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
388 นางสาวธีราภรณ์ สุระดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
389 นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
390 นางภัสรา ฐานวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
391 นางพัชรินทร์ สุริยนต์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
392 นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
393 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
394 นางชนกาญจน์ นาไชย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
395 นางปะวะณี ไตรยะถา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
396 นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
397 นางอลงกรณ์ มณีโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
398 นายอภิรักษ์ ลุนนากัน ช่างปูน ช.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
399 นายวรสิทธิ์ สามารถ ช่างปูน ช.4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
400 นายสิริมา สุขศรีสัตย์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
401 นายแสง พนมอุปถัมภ์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
402 นายจรัสศรี ประสิทธิสา นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
403 นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
404 นางลลิตา เจริญราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
405 นางธนกาญจน์ นาไชย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
406 นางเจิมจิตร กัตติยบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
407 นางสุมาลี โรจนวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
408 นางธิดาพร อุทากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
409 นางฤทัย บุตรเวส ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
410 นางสุภาภรณ์ นีกเคา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
411 นางปุณยนุช สุมนารถ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
412 นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
413 นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
414 นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
415 นางนุ่ม ฝ่ายพนอม ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
416 นางอนงค์ เวียรชัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
417 นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
418 นางสาวสิริวรรณ ประพัฒน์พงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
419 นางเทียมทัศน์ ศิริตัน ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
420 นางสุดสวาท ทองสอดแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
421 นางสาววราวัลย์ แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
422 นางสาวศศิกานต์ สุวรรณหงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
423 นางปวีณา แก้วมณี ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
424 นางมุจรินทร์ นนทะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
425 นางสาวสุรภา ศรีลาชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
426 นางสาวกชพรรณ จุรุเทียบ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
427 นางสาวมณีนุช ปานอินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
428 นางสาววิไลวรรณ เอมะสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
429 นางสาวระดา ทองน่วม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
430 นางสาวธีราภรณ์ สุระดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
431 นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
432 นางพงษ์สุดา วาสนะสมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
433 นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
434 นางกัลยา ราสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
435 นางภรภัทร มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
436 นางปองขวัญ เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
437 นางเทียมทัศน์ ศิริตัน ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
438 นางอัจฉรา คะษาวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
439 นายธวัชชัย จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร  
440 นายแสง พนมอุปถัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
441 นางประไพ บุษมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
442 นางจิรสุดา พิมพา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
443 นายอภิรักษ์ นายลุนนากัน ช่างปูน ช.3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
444 นายอลงกรณ์ มณีโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการ  
445 นางกัญวรา อารีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
446 นางจินตนา อาทิตย์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
447 นางวันเพ็ญ วงษ์สา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
448 นางสาวพรรณี สิงห์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
449 นางอารีย์รัตน์ ยำยาน ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
450 นางสุมาลี วานิชโช ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
451 นางอุไรวรรณ ศิวารมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
452 นางเพชรา ศรีทองทา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการ  
453 นางอนงค์ เวียรชัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการและเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นพ. 1 (0828488922)Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]